Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

89510 dokumentov
40555 dokumentov
111571 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
453 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 55/1971
Právna veta: Byl-li opravný prostředek podán osobou neoprávněnou nebo nebyl-li podán včas a byl-li z některého z těchto důvodů zamítnut, nabývá napadené rozhodnutí právní moci již uplynutím lhůty, kterou k opravnému prostředku měly osoby oprávněná.

Úryvok z textu:
Vyhledavatel Veřejné bezpečnosti zastavil usnesením ze dne 15. 11. 1969 trestní stíhání obviněného pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. Poškozená podala proti němu stížnost, která byla obvodním prokurátorem zamítnuta usnesením ze dne 23. 12. 1969 jako podaná osobou neoprávněnou. Ke stížnosti pro porušení zákona podané dne 23. 6. 1970 vyslovil Nejvyšší soud ČSR porušení zákona, nezrušil však napadené usnesení vyhledavatele, jak se toho stížnost pro porušení zákona d
R 5/1972
Právna veta: Ak okresný prokurátor podľa § 149 ods. 1 písm. a) Tr. por. zruší uznesenie vyšetrovateľa o vznesení obvinenia a súčasne podľa § 172 ods. 1 Tr. por. trestné stíhanie obvineného zastaví, nemožno v trestnom stíhaní obvineného pre ten istý skutok pokračovať skôr, než bolo zrušené zastavujúce uznesenie v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného J. Č. proti uzneseniu Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 31. 10. 1969 sp. zn. 2 T 246/69, potvrdeného uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. 1. 1970 sp. zn. 4 To 39/70, ktorým súd zastavil trestné stíhanie obvineného J. Č. podľa § 223 ods. 1 Tr. por. s poukazom na § 11 ods. 1 písm. f) Tr. por. Z odôvodnenia: Uznesením vyšetrovateľa O-VB v Liptovskom Mikuláši s
Meritum Důchod
R 75/1970
Právna veta: Ak bola výplata starobného dôchodku navrhovatelovi určená na 16. den každého mesiaca, potom prislúcha navrhovatelovi zvýšenie starobného dôchodku podľa úpravy uskutočnenej v zmysle čl. IV ods. 6 zák. č. 161/1968 Zb. od 16. 1. 1969, nie od 1. 1. 1969.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave upravila rozhodnutím zo 14. 2. 1969 navrhovateľovi podľa zákona č. 161/1968 Zb. starobný dôchodok priznaný od 1. 10. 1960 vo výške 1.317 Kčs mesačne od splátky za mesiac január 1969 na sumu 1.606 Kčs mesačne. Navrhovateľ sa domáhal v opravnom prostriedku okrem iného, aby úprava dôchodku bola vykonaná už od 1. 1. 1969, kedy nadobudol zákon č. 161/1968 Zb. účinnosť. Krajský súd v Bratislave zrušil uznesením z 31. 7. 1969 rozhodnutie odporkyne. Ustanovenie čl. IV od
Meritum Dědění
R 67/1970
Právna veta: Právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom dediča, ktorý nemá sám spôsobilosť k právnym úkonom, potrebuje pre svoju platnosť vždy schválenie opatrovnickým súdom. Pokiaľ nie je právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom maloletého dediča právoplatne schválený súdom starostlivosti o maloleté deti, nie je ešte perfektný a štátne notárstvo nemôže prikročiť ku schváleniu dohody dedičov, tým menej potom k vydaniu potvrdenia o nadobudnutí dedičstva podľa dohody dedičov.

Úryvok z textu:
Poručiteľ F. N. zomrel 9. 7. 1967 bez zanechania závetu. Dedičmi zo zákona po ňom sú jeho deti F. N., A. Z. a mal. J. N., nar. 3.11.1960. V konaní o dedičstve uzavreli dedičia F. N. a A. Z. a mal. J. N. zastúpený matkou ako zákonnou zástupkyňou dedičskú dohodu, ktorou si vyporiadali dedičstvo medzi sebou. Štátne notárstvo v Leviciach vydalo hneď po uzavretí tejto dohody rozhodnutie z 25.9.1967, ktorým schválilo túto dedičskú dohodu. Toto rozhodnutie vyhlásilo štátne notárstvo na pojednávaní ú
MENU