Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57053 dokumentov
36716 dokumentov
62172 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
365 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Došlo-li k zániku nároku na částečný invalidní důchod před 1.10.1988 (před účinností zákona č. 100/1988 Sb.) pro nesplnění podmínky podstatného poklesu výdělku podle předpisů o sociálním zabezpečení platných před tímto dnem, nelze v řízení o přezkoumání rozhodnutí orgánu důchodového zabezpečení, jímž byla dávka odňata podle ustanovení § 62 odst. 1, věta druhá, dříve platného zákona č. 121/1975 Sb., posuzovat, zda podle nové právní úpravy (§ 17 zákona č. 100/1988 Sb. a § 19 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 149/1988 Sb.) splňuje občan podmínku podstatného poklesu výdělku. Může tu však jít o nově vznik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím bývalého Úřadu důchodového zabezpečení v Praze z 30. 5. 1988 byl odňat navrhovateli od 23. 10. 1988 částečný invalidní důchod s odůvodněním, že podle posudku příslušné posudkové komise sociálního zabezpečení z 12. 4. 1988 již není navrhovatel ani částečně invalidní a jeho nárok na uvedenou dávku proto zanikl. V opravném prostředku navrhovatel namítal, že jeho zdravotní stav a pracovní schopnost nebyly posouzeny správně,* a dovozoval, že dále splňuje podmínky nároku na částečný inv
Právna veta: Oznámenie orgánu dôchodkového zabezpečenia, ktorým bol dôchodca oboznámený s tým, že sa mu budú vykonávať nabudúce iné zrážky z jeho dôchodku na podklade právoplatného rozhodnutia o vrátení vyplatených dávok, nie je rozhodnutím o zákonných nárokoch vo veciach dôchodkového zabezpečenia ), ktoré by mohlo byť predmetom preskúmania súdom v konaní podľa ustanovení § 244 až § 250 O.s.p. Konanie o návrhu podanom na súde a poukazujúcom na takéto oznámenie treba preto zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.)

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach svojím uznesením potvrdil ako správne rozhodnutie bývalého Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave z 9. 12. 1987, vydané vo forme listu; navrhovateľovi ním oznámil zmenu výšky zrážok z dôchodku na úhradu preplatku, ktorý mu bol predpísaný rozhodnutím zo 6. 4. 1984. Navrhovateľ podal proti uvedenému uzneseniu súdu včas odvolanie. Namietal v ňom, že v čase od 1. 3. 1976 do 3. 11. 1983 poberal starobný dôchodok na základe platného osvedčenia vydaného podľa ustanoveni
Právna veta: Ak je potrebné v konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia o dávke dôchodkového zabezpečenia, podmienenej zdravotným stavom žiadateľa o dôchodok, vykonať dôkaz vypočutím žiadateľa a ten sa na konanie nedostaví, môže súd bez vykonania tohto výsluchu rozhodnúť vo veci iba vtedy, ak je skutočný stav veci celkom preukázaný inými dôkazmi.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 25. 1. 1984 zamietol žiadosť o priznanie invalidného dôchod- ku, lebo podľa posudku príslušnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru navrhovateľka je len čiastočne invalidná a prislúcha jej preto naďalej dôchodok zodpovedajúci tomuto stupňu invalidity. Krajský súd v Bratislave svojím uznesením rozhodnutie Úradu dôchodokového zabezpečenia potvrdil s odôvodnením, že ani po doplnenom dokazovaní nepovažoval
Právna veta: Zákonný nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia účastníkov odboja môže vzniknúť len tomu účastníkovi odboja, ktorému bolo vydané osvedčenie podľa ustanovenia § 8 zákona č. 255/1946 Zb. Ak bola dávka priznaná s použitím ustanovenia § 171 zákona č. 121/1975 Zb. z toho dôvodu, že navrhovateľovi bola vydaná iná listina (potvrdenie) o účasti v odboji, možno rozhodnutie o priznaní dávky preskúmať len z toho hľadiska, či navrhovateľ nesplňuje podmienky pre priznanie zákonného nároku na požadovanú dávku.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave na základe záveru príslušnej dávkovej komisie sociálneho zabezpečenia priznal rozhodnutím z 8. 8. 1983 navrhovateľovi čiastkový starobný dôchodok účastníka odboja od 17. 5. 1983. Navrhovateľ v opravnom prostriedku proti tomuto rozhodnutiu požadoval priznať tento dôchodok od 30. 11. 1970, t. j. rok spätne pred uplatnením nároku na starobný dôchodok. Mestský súd v Bratislave uznesením zrušil rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia, pretože dôchodo
Právna veta: Manželka samostatne hospodáriaceho roľníka (spolupracujúca členka jeho rodiny), ktorá sa v čase od 1. 10. 1948 do 31. 12. 1968 podieľala na jeho zárobkovej činnosti, nebola z tejto činnosti poistená pre účely dôchodkového poistenia. Ustanovenie § 6 ods. 4 vyhlášky č. 128/1975 Zb. je vo vzťahu k ustanoveniu § 6 ods. 1 tejto vyhlášky ustanovením špeciálnym. Použitie ustanovenia § 6 ods. 4 vyhlášky č. 128/1975 Zb. nie je podmienené splnením podmienky uvedenej v ustanovení § 6 ods. 2 vyhlášky č. 128/1975 Zb.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave svojím rozhodnutím zamietol žiadosť navrhovateľky o započítanie doby od 9. 5. 1945 do 31. 12. 1973 ako doby zamestnania s odôvodnením, že podľa potvrdenia odboru sociálnych vecí ONV v Ž. nebola táto pracovná činnosť preukázaná. Krajský súd v Banskej Bystrici vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky a rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia zrušil. V odôvodnení svojho uznesenia uviedol, že navrhovateľka bola od 1. 1. 1969 prihlásená do poisten
Právna veta: Ak orgán sociálneho zabezpečenia priznal invalidný dôchodok neprávom, možno tento dôchodok odňať podľa ustanovenia § 62 ods, 1, veta prvá, zákona č. 121/1975 Zb.; nemožno ho však zmeniť na čiastočný invalidný dôchodok.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 3. 5. 1982 priznal navrhovateľke od 1. 6. 1982 čiastočný invalidný dôchodok 689 Kčs mesačne. Uviedol, že ním mení rozhodnutie z 1. 7. 1981, lebo posudková komisia sociálneho zabezpečenia ONV v T. 4. 3. 1981 vyslovila, že navrhovateľka je čiastočne invalidná a nie úplne invalidná. Krajský súd v Bratislave na návrh navrhovateľky preskúmal uvedené rozhodnutie a uznesením ho zrušil. V odôvodnení uviedol, že Úrad dôchodkového zabezpečenia n
Právna veta: Ak orgán sociálneho zabezpečenia odňal dávku dôchodkového zabezpečenia, je sud povinný zistiť v konaní o preskúmaní tohto rozhodnutia, či nárok na túto dávku skutočne zanikol, a až potom preskúma zákonnosť rozhodnutia aj z hľadiska uvedeného v ustanovení § 62 ods. 1, veta druhá, zákona č. 121/1975 Zb. Ak bola dávka odňatá dôvodne, pričom orgán sociálneho zabezpečenia dávku odňal aj za čas pred doručením rozhodnutia tohto orgánu požívateľovi dôchodku, súd zruší toto rozhodnutie za čas pred jeho doručením a potvrdí ho za čas po jeho doručení.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zobezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 19. 8. 1981 odňal navrhovateľke invalidný dôchodok od splátky za mesiac október 1981 a priznal jej čiastočný invalidný dôchodok v sume 271 Kčs. Navrhovateľka sa podaným návrhom na preskúmanie uvedeného rozhodnutia domáhala ponechania plného invalidného dôchodku aj naďalej, keďže jej zdravotný stav jej nedovoľuje vykonávať akékoľvek sústavné zamestnanie. Krajský súd v Bratislave svojím uznesením zrušil rozhodnutie Úradu dôchodkového
Kľúčové slová: starobný dôchodokurčenie sumy starobného dôchodku
R 15/1984
Právna veta: Čiastkovaniu starobného dôchodku podľa cl. 13 Dohody medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (prílohy vyhlášky c. 3/1958 Zb.), priznaného v najnižšej výmere účastníkovi odboja (§ 56 zákona c. 121/1975 Zb.), nepodlieha tá časť dávky, o ktorú bol starobný dôchodok zvýšený v dôsledku účasti požívateľa dôchodku v odboji.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Prahe rozhodnutím z 2. 9. 1980 priznal navrhovateľovi s odkazom na čl. 13 Dohody medzi Československom a Juhosláviou z 22. 5. 1957 čiastkový starobný dôchodok 960 Kčs, osobitný prídavok 50 Kčs a zvýšenie podľa zákona č. 121/1975 Zb. 158 Kčs mesačne s tým, že od augusta 1979 patrí zvýšenie čiastkového starobného dôchodku o 30 Kčs mesačne (podľa ustanovení zákonného opatrenia č. 76/1979 Zb.). Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok zhodnotil navrhovateľovi 35
Právna veta: Ustanovenie § 143 ods. 1 Tr. por. o tom, že ak sa uznesenie oznamuje obvinenému i jeho obhajcovi, plynie lehota na podanie sťažnosti od toho oznámenia, ktoré bolo vykonané neskoršie, sa nevzťahuje na prípady, v ktorých bolo uznesenie oznámené obhajcovi i obvinenému, hoci podľa § 137 ods. 2 Tr. por. postačilo vyhlásiť uznesenie len obhajcovi, prípadne sa uznesenie malo doručiť len obhajcovi. V takomto prípade plynie lehota na podanie sťažnosti od oznámenia uznesenia obhajcovi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR podľa § 148 ods. 1 písm. b] Tr. por. zamietol sťažnosť odsúdeného J. T. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. júla 1983 sp. zn. 1 T 15/80, ktorým podľa § 60 ods. 1 Tr. zák. rozhodol, že sa vykoná podmienečne odložený trest odňatia slobody uložený odsúdenému J. T. Z odôvodnenia: Podľa § 137 ods. 1, 2 Tr. por. uznesenie sa oznamuje buď vyhlásením uznesenia v prítomnosti toho, komu treba uznesenie oznámiť, alebo doručením odpisu uznesenia. Ak má osoba, ktorej
Kľúčové slová: medzištátna dohodasúbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok
R 34/1984
Právna veta: Ak sa znižuje podľa ustanovenia § 65 ods. 3 zákona č. 121/ 1975 Zb. invalidný dôchodok poskytovaný s ohľadom na zhodnotenie doby zamestnania v cudzine, zníži sa len o sumu zodpovedajúcu tej dobe zamestnania v cudzine (udalosti odškodnenej dávkou v cudzine), ktorá bola tiež hodnotená v československom dôchodku (zníženie však nesmie prevyšovať dôchodok vyplácaný z cudziny); v dôsledku toho sa vo výške dôchodku patriaceho po tomto znížení prejavia dôsledky vyplývajúce zo započítania nielen dôb zamestnaní a dôb náhradných v zmysle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 121/1975 Zb., ale aj zo započítani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím priznal navrhovateľovi podľa ustanovenia § 25 zákona č. 121/ 1975 Zb. a čl. 14 Dohovoru o sociálnom poistení medzi Československou republikou a republikou Poľskou čiastkový invalidný dôchodok v sume 141 Kčs mesačne podľa pomeru 1530 dní zamestnania v Československu a 5100 dní zamestnania v Poľsku. Navrhovateľ v opravnom prostriedku namietal, že invalidný dôchodok, znížený na sumu 141 Kčs mesačne, nezodpovedá dobe jeho zamestnania v Česko
MENU