Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57870 dokumentov
38305 dokumentov
108276 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
370 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: povinnosť svedčiťdiplomatická imunita
R 3/1990
Právna veta: Z platnej zákonnej úpravy vyplýva, že výnimku z povinnosti svedčiť v trestnom konaní, ktorá je podmienená osobným postavením toho, kto prichádza do úvahy ako svedok, ustanovuje len § 10 ods. 1 Tr. por. (diplomatická imunita a výsady). Zo žiadneho ustanovenia zákona nemožno vyvoditť, že z povinností uvedených v § 97 Tr. por. sú vyňaté osoby, ktoré v predošlých štádiách trestného stíhania pôsobili ako orgány činné v trestnom konaní. Tieto orgány nemajú povinnosť’ vypovedať ako svedok v súdnom konaní o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie iba vtedy, keď je v konkrétnom prípade daná niek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky požiadal podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Najvyšší sud SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu ustanovení zákona v otázke, či je v konaní pred súdom prípustný výsluch príslušníkov ZNB, ktorí vo veci pôsobili ako orgány prípravného konania, ako svedkov na postup pri výsluchu obvineného a v akom rozsahu, prípadne či takýto výsluch nie je prípustný vzhľadom na štátom uloženú povinnosť mlča
Právna veta: Došlo-li k zániku nároku na částečný invalidní důchod před 1.10.1988 (před účinností zákona č. 100/1988 Sb.) pro nesplnění podmínky podstatného poklesu výdělku podle předpisů o sociálním zabezpečení platných před tímto dnem, nelze v řízení o přezkoumání rozhodnutí orgánu důchodového zabezpečení, jímž byla dávka odňata podle ustanovení § 62 odst. 1, věta druhá, dříve platného zákona č. 121/1975 Sb., posuzovat, zda podle nové právní úpravy (§ 17 zákona č. 100/1988 Sb. a § 19 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 149/1988 Sb.) splňuje občan podmínku podstatného poklesu výdělku. Může tu však jít o nově vznik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím bývalého Úřadu důchodového zabezpečení v Praze z 30. 5. 1988 byl odňat navrhovateli od 23. 10. 1988 částečný invalidní důchod s odůvodněním, že podle posudku příslušné posudkové komise sociálního zabezpečení z 12. 4. 1988 již není navrhovatel ani částečně invalidní a jeho nárok na uvedenou dávku proto zanikl. V opravném prostředku navrhovatel namítal, že jeho zdravotní stav a pracovní schopnost nebyly posouzeny správně,* a dovozoval, že dále splňuje podmínky nároku na částečný inv
R 34/1969
Právna veta: Vo výroku uznesenia o zastavení trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 písm. b), c) tr. por. musí byť uveden skutok, ktorého sa zastavení týka a nie len jeho právne posúdenie, a ďalej aj meno obvineného, ohľadne ktorého bolo trestné stíhanie zastavené; nie je postačujúce, keď sú tieto skutočnosti uvedené len v odôvodnení uznesenia. Odôvodnenie uznesenia vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania musí obsahovať skutkové i právne úvahy, na podklade ktorých vyšetrovateľ o zastavení rozhodol (§ 134 ods. 2 tr. por.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd vyslovil porušenie zákona v ustanovení § 172 ods. 1 písm. b), c), § 2 ods. 5, 6 a § 134 ods. 2 tr. por. uznesením vyšetrovateľa, ktorým bolo zastavené podľa § 172 ods. 1 písm. b), c) trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 tr. zák. a pre sploupáchateľstvo na trestnom čine ublíženia na zdraví podľa § 9 ods. 2, § 221 ods. 1 tr. zák. Z odôvodnenia: Uznesením vyšetrovateľa 00 VB v Nových Zámkoch z 15. augusta 1967 ČVS VB — 479/1967 bolo zahájené trestné stíhanie p
Kľúčové slová: výkon trestu odňatia slobodynariadenie výkonu trestu väzba
R 2/1990
Právna veta: Obmedzenie osobnej slobody, ku ktorému dôjde pri dodaní odsúdeného orgánmi ZNB do výkonu trestu odňatia slobody na základe opatrenia predsedu senátu (samosudcu) pódia § 321 ods. 3 Tr. por., nie je súčasťou väzby v zmysle § 38 ods. 1 Tr. zák. a § 334 ods. 1 Tr. por., o započítaní ktorého by musel rozhodovať’ súd. Ide o obmedzenie osobnej slobody odsúdeného, ku ktorému dochádza až po nariadení uloženého trestu odňatia slobody. Treba ho preto považovať’ priamo za súčasť výkonu tohto trestu a určuje aj začiatok jeho výkonu. Väznica, prípadne nápravnovýchovný ústav, do ktorého orgány ZNB dodali ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister spravodlivosti SSR požiadal pódia § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu zákona v otázke začiatku výkonu trestu odňatia slobody v prípadoch dodania odsúdeného do výkonu tohto trestu podľa § 321 ods. 3 Tr. por. Upozornil na existujúce protichodné názory v súvislosti s riešením naznačenej otázky. Podľa jedného názoru je pre určenie začiatku výkonu trestu odňatia slobody v uvedených prípadoch ro
Kľúčové slová: zvýšenie dôchodkovej dávkystarobný dôchodok
R 23/1988
Právna veta: Konanie o zmenu výšky dávky v zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 zákona č. 121/1975 Zb.) je začaté dňom, kedy bol orgánu dôchodkového zabezpečenia podaný návrh na zmenu výšky dávky, aj lceď v návrhu neboli uvedené potrebné dôkazy. Zvýšenie dávky sa vykoná najvyššie za tri roky spätne odo dňa podania návrhu a nie od o dňa neskoršieho predloženia potrebných dôkazov.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka prípisom z 1. 12. 1984, doručeným Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave 5. 12. 1984, podala návrh na zvýšenie starobného dôchodku po požadovanom dodatočnom započítaní doby zamestnaní od januára 1954 do konca roku 1964 u podniku Ž. B. v R. a u podniku L. S. v R. Úrad dôchodkového zabezpečenia na základe tohto návrhu jej s účinnosťou od 5. 12. 1981 priznal starobný dôchodok vo vyššej sume. Navrhovateľka prípisom z 19. 4. 1985, doručeným Úradu dôchodkového zabezpečenia 24.
Právna veta: Oznámenie orgánu dôchodkového zabezpečenia, ktorým bol dôchodca oboznámený s tým, že sa mu budú vykonávať nabudúce iné zrážky z jeho dôchodku na podklade právoplatného rozhodnutia o vrátení vyplatených dávok, nie je rozhodnutím o zákonných nárokoch vo veciach dôchodkového zabezpečenia ), ktoré by mohlo byť predmetom preskúmania súdom v konaní podľa ustanovení § 244 až § 250 O.s.p. Konanie o návrhu podanom na súde a poukazujúcom na takéto oznámenie treba preto zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.)

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach svojím uznesením potvrdil ako správne rozhodnutie bývalého Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave z 9. 12. 1987, vydané vo forme listu; navrhovateľovi ním oznámil zmenu výšky zrážok z dôchodku na úhradu preplatku, ktorý mu bol predpísaný rozhodnutím zo 6. 4. 1984. Navrhovateľ podal proti uvedenému uzneseniu súdu včas odvolanie. Namietal v ňom, že v čase od 1. 3. 1976 do 3. 11. 1983 poberal starobný dôchodok na základe platného osvedčenia vydaného podľa ustanoveni
Právna veta: Oznamuje-li se usnesení doručením opisu rozhodnutí, proti kterému je přípustný opravný prostředek, a opis je téže oprávněné osobě doručen dvakrát nebo vícekrát (například na různé adresy), zákonná lhůta k podání opravného prostředku se počítá od toho doručení, ke kterému došlo nejdříve.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítl stížnost odsouzeného M. G. Z odůvodnění: Napadeným usnesením byla s odkazem na ustanovení § 322 odst. 1 tr. ř. zamítnuta žádost odsouzeného M. G. o odklad výkonu trestu odnětí svobody uloženého rozsudkem městského soudu v Praze z 28. 4. 1982 sp. zn. 3 T 20/82 ve spojení s rozsudkem Nejvyššího soudu ČSR z 27. 10. 1982 sp. zn. 11 To 58/82. Proti tomuto usnesení podal odsouzený M. G. stížnost, jíž se domáhal jeho zrušení a povolení
Právna veta: I když byl obžalovaný po vyhlášení rozsudku poučen o právu podat odvolání do osmi dnů od doručení opisu písemného vyhotovení rozsudku, ale v písemném vyhotovení bylo uvedeno, že proti rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů od doručení opisu písemného vyhotovení rozsudku, nelze jeho odvolání zamítnout jako opožděné jen proto, že se řídil nesprávným poučením soudu v písemném vyhotovení rozsudku.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného V. F. proti rozsudku krajského soudu v Brně z 20. 6. 1986 sp. zn. 1 T 18/86 Nejvyšší soud ČSR rozhodl tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 tr. ř. částečně zrušil napadený rozsudek ve výroku o vině pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 tr. zák., ve výroku o trestu odnětí svobody a způsobu jeho výkonu, ve výroku o ochranném dohledu a výrocích o náhradě škody. Dále podle § 259 odst. 3 tr. ř. při nezměněném výroku o vině trestnými činy ublíže
Právna veta: Zákonný nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia účastníkov odboja môže vzniknúť len tomu účastníkovi odboja, ktorému bolo vydané osvedčenie podľa ustanovenia § 8 zákona č. 255/1946 Zb. Ak bola dávka priznaná s použitím ustanovenia § 171 zákona č. 121/1975 Zb. z toho dôvodu, že navrhovateľovi bola vydaná iná listina (potvrdenie) o účasti v odboji, možno rozhodnutie o priznaní dávky preskúmať len z toho hľadiska, či navrhovateľ nesplňuje podmienky pre priznanie zákonného nároku na požadovanú dávku.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave na základe záveru príslušnej dávkovej komisie sociálneho zabezpečenia priznal rozhodnutím z 8. 8. 1983 navrhovateľovi čiastkový starobný dôchodok účastníka odboja od 17. 5. 1983. Navrhovateľ v opravnom prostriedku proti tomuto rozhodnutiu požadoval priznať tento dôchodok od 30. 11. 1970, t. j. rok spätne pred uplatnením nároku na starobný dôchodok. Mestský súd v Bratislave uznesením zrušil rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia, pretože dôchodo
Právna veta: Ak je potrebné v konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia o dávke dôchodkového zabezpečenia, podmienenej zdravotným stavom žiadateľa o dôchodok, vykonať dôkaz vypočutím žiadateľa a ten sa na konanie nedostaví, môže súd bez vykonania tohto výsluchu rozhodnúť vo veci iba vtedy, ak je skutočný stav veci celkom preukázaný inými dôkazmi.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 25. 1. 1984 zamietol žiadosť o priznanie invalidného dôchod- ku, lebo podľa posudku príslušnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru navrhovateľka je len čiastočne invalidná a prislúcha jej preto naďalej dôchodok zodpovedajúci tomuto stupňu invalidity. Krajský súd v Bratislave svojím uznesením rozhodnutie Úradu dôchodokového zabezpečenia potvrdil s odôvodnením, že ani po doplnenom dokazovaní nepovažoval
MENU