Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57870 dokumentov
38305 dokumentov
108276 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
370 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 146a Tr. por. je vo vzťahu špeciality k ustanoveniam § 16 a 17 Tr. por., ktoré upravujú vecnú príslušnosť súdov na konanie v prvom stupni. Ustanovenie § 146a Tr. por. určuje osobitným spôsobom vecnú i miestnu príslušnosť súdov na konanie o riadnom opravnom prostriedku, v ktorom súd preskúmava neprávoplatné rozhodnutie iného orgánu o zaistení osôb alebo majetku. Preto okresný súd rozhoduje podľa § 146a Tr. por. o sťažnosti podanej proti uzneseniu okresného prokurátora, ktorým bol obvinený vzatý do väzby, aj vtedy, ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, pre ktorý je podľa § 17 od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Banskej Bystrici a Okresným súdom v Lučenci rozhodol tak, že na rozhodnutie o sťažnosti obvineného M. B. proti uzneseniu Okresného prokurátora v Lučenci z 2. marca 1981 sp. zn. Pv 153/81, ktorým bol obvinený vzatý do väzby z dôvodov § 67 písm. a), c) Tr. por., je vecne príslušný Okresný súd v Lučenci. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy ZNB Oddelenia vyšetrovania VB v Lučenci z podnetu poškodenej maloletej Ľ. D. z 27. febr
Právna veta: Aj v odôvodnení rozhodnutia o uložení kárneho opatrenia možno pracovníka upozorniť na možnosť výpovede z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce. Ak rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia nenadobudlo ešte právoplatnosť do dňa, v ktorom bola pracovníkovi daná výpoveď, treba platnosť tejto výpovede posudzovať aj z toho hľadiska, či sa pracovník skutočne dopustil porušenia pracovnej disciplíny pred týmto upozornením a potom opätovne po tomto upozornení, obsiahnutom v rozhodnutí o uložení kárneho opatrenia.

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil žalobou neplatnosť výpovede danej mu žalovanou organizáciou podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce a tvrdil, že neporušil pracovnú disciplínu tak hrubým spôsobom, aby mu mohla byť daná výpoveď, a že nejde ani o prípad opakovaného porušenia pracovnej disciplíny. Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu s odôvodnením, že žalobcovi bolo uložené už kárne opatrenie pre porušenie pracovnej disciplíny, bol v ňom upozornený aj na možnosť výpovede a napriek tomu opäto
Meritum Dôchodok
R 22/1981
Právna veta: Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení*) ani predpisy vydané na jeho vykonanie nestanovujú bližšie, čo treba považovať za zamestnanie vykonávané len za celkom mimoriadnych podmienok (§ 25 ods. 3 písm. d/ zákona č. 121/1975 Zb.). Preto len po všestrannom objasnení toho, za akých podmienok môže pracovník vykonávať zamestnanie, možno posúdiť otázku, či pracovník toto zamestnanie vykonáva za celkom mimoriadnych podmienok. Tieto podmienky treba v každom prípade zisťovať, a to najmä v tom zmysle, či pracovník vykonáva zamestnanie za podstatne ťažších a mimoriadnych podmienok, než za akých ho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 5. 4. 1976 zamietol žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok s odôvodnením, že jej nevznikol nárok ani na čiastočný invalidný dôchodok, pretože podľa posudku posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ONV v T. nie je ani čiastočne invalidná v zmysle ustanovenia § 25 ods. 4 písm. a) zákona č. 121/1975 Zb. Krajský súd v Bratislave rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia na základe opravného prostriedku navrhovateľky zrušil, pretože
Právna veta: Výplatu dávky dôchodkového zabezpečenia podmienenú zdravotným stavom požívateľa dôchodku možno podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. zastaviť, ak sa požívateľ dávky nepodrobí lekárskemu vyšetreniu, hoci bol upozornený na možné zastavenie výplaty dávky. Rozhodnutie o zastavení výplaty dávky sa vykoná od najbližšej splátky dôchodku. Zastavenie výplaty dávky podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. má vo vzťahu k nároku na dávku povahu predbežného opatrenia, vyvolaného nedostatkom potrebnej súčinnosti požívateľa dávky s orgánmi dôchodkového zabezpečenia.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave svojím rozhodnutím zastavil podľa ustanovenia § 61 zákona č. 121/1975 Zb. výplatu invalidného dôchodku počnúc splátkou za október 1978 s odôvodnením, že navrhovateľ sa nepodrobil lekárskemu vyšetreniu napriek tomu, že bol na možné zastavenie výplaty dávky upozornený. Ďalším rozhodnutím bol navrhovateľovi invalidný dôchodok od 16. 10. 1978 odňatý a súčasne mu bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok podľa ustanovenia § 25 zákona č. 121/1975 Zb.
R 22/1977
Právna veta: I. Chyby vo vyhlásenom rozsudku, trebárs by išlo len o počítacie chyby, nemožno odstrániť opravou vyhotovenia rozsudku podľa § 131 Tr. por.; takéto chyby možno napraviť len zrušením rozsudku v opravnom konaní na základe podaného opravného prostriedku. II. Peňažný trest nemožno uložiť, ak je zrejmé, že by bol nevymožiteľný (§ 54 ods. 1 Tr. zák.). Pri skúmaní tejto podmienky uloženia peňažného trestu treba zisťovať aj záväzky obvineného, predovšetkým rozsah jeho zákonnej vyživovacej povinnosti a rozsah povinnosti na náhradu škody, ktoré zásadne majú prednosť pred zaplatením peňažného trestu ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti uzneseniu Najvyššieho súdu SSR z 19. augusta 1975 sp. zn. 1 To 49/75 v prospech obvinených V. M., J. M., J. T. a A. B., Najvyšší súd ČSSR zrušil citované uznesenie Najvyššieho súdu SSR týkajúce sa obvineného J. M. v celom rozsahu a V. M. potiaľ, pokiaľ holo odvolanie tohto obvineného zamietnuté aj do výroku o treste zákazu činnosti, o treste peňažnom a o náhradnom treste odňatia slobody za trest peňažný. N
R 15/1978
Právna veta: Ak je obvinený hluchonemý, treba ho považovať podľa § 28 Tr. por. za Osobu, ktorá neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie. V takýchto prípadoch treba pribrať tlmočníka ústnych prejavov v styku s hluchonemými osobami. Nepribratie tlmočníka je skrátením práva na obhajobu {§ 33 ods. 1 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 8. januára 1976 sp. zn. 4 T 1063/75 bol obvinený R. K. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. aj Tr. zák. na tom skutkovom základe, že sa 24. augusta 1975 v nočných hodinách v Smižanoch spolu s maloletým I. I. vlámal do predajne Jednoty č. 21—141 a odcudzil rôzny tovar v ŠMC 4602 Kčs na škodu Jednoty ĽSD v Spišskej Novej Vsi. Za tento trestný čin mu bol podľa § 132 ods. 1 Tr.
R 16/1978
Právna veta: Zákaz reformácie in pelus v zmysle § 314g ods. 3 Tr. por. platí aj pre odvolací súd pri rozhodovaní o odvolaní prokurátora proti rozsudku samosudcu v neprospech obvineného.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 23. júla 1976 sp. zn. 7 To 367/76 a Krajskému súdu v Banskej Bystrici prikázal, aby vec znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Na základe návrhu okresného prokurátora v Prievidzi na potrestanie obvineného M. S. Okresný súd v Prievidzi vydal 30. januára 1975 trestný rozkaz sp. zn. 2 T 103/75, ktorým bola vyslovená vina obvineného za prečin
R 12/1978
Právna veta: Ak spôsobená škoda neprevyšuje sumu 1009 Kčs, nejde o prečin proti majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 3 ods. 2 zák. č. 150/1969 Zb., pokiaľ stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosf nedosahuje pre iné okolnosti úroveň tohto prečinu (§ 1 ods. 1, 2 cit. zák.).

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Trenčíne zo 16. decembra 1975 sp. zn. 3 T 1199/75 a vec obvineného J. P. postúpil na prerokovanie 00 VB — dopravnému inšpektorátu v Trenčíne. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Trenčíne zo 16. decembra 1975 sp. zn. 3 T 1199/75 bol J. P. uznaný za vinného z prečinu podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/1969 Zb. na tom skutkovom základe, že 11. septembra 1975 v pre
R 12/1977
Právna veta: Konanie o návrhu na povolenie obnovy a rozhodnutie o povolení obnovy konania nie sú súčasťou konania, ktoré by mohol odvolací súd, rozhodujúci o odvolaní proti rozsudku vydanému po povolení obnovy, preskúmať ako súčasť postupu konania, ktoré predchádzalo napadnutému rozsudku (§ 254 ods. 1 Tr. por.). Takéto konanie a rozhodnutie nemôže preskúmať ani najvyšší súd rozhodujúci o sťažnosti pre porušenie zákona podanej proti právoplatnému rozhodnutiu vydanému v obnovenom konaní, a to ako súčasť konania, ktoré predchádzalo napadnutému rozhodnutiu (§ 267 ods. 1 Tr. por.). Rozhodnutie o povolení obn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 7. januára 1975 sp. zn. 2 To 914/74. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Topoľčanoch z 25. septembra 1974 sp. zn. 1 T 494/73 bol obvinený Ing. I. Ž. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák., z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 pí
R 4/1978
Právna veta: Ak rozhodnutie o tom, že sa podľa § 60 ods. 1 Tr. zák. vykoná trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, bolo zrušené v konaní o opravnom prostriedku až po uplynutí jednoročnej lehoty uvedenej v § 60 ods. 3 Tr. zák., nemožno už znova rozhodovať podľa § 60 ods. 1 Tr. zák., pretože zo zákona nastala fikcia, že podmienečne odsúdený sa osvedčil (§ 60 ods. 3 Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR vyslovil, že právoplatným uznesením Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo 17. apríla 1974 sp. zn. 4 Ts 391/70 bol porušený zákon v neprospech obvineného O. P. a toto uznesenie zrušil. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 15. januára 1971 sp. zn. 4 Ts 391/70 bol obvinený O. P. uznaný za vinného z prečinu proti majetku v socialistickom vlastníctve podlá § 3 ods. 1 písm.
MENU