Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57790 dokumentov
37553 dokumentov
107334 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
369 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výplatu dávky dôchodkového zabezpečenia podmienenú zdravotným stavom požívateľa dôchodku možno podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. zastaviť, ak sa požívateľ dávky nepodrobí lekárskemu vyšetreniu, hoci bol upozornený na možné zastavenie výplaty dávky. Rozhodnutie o zastavení výplaty dávky sa vykoná od najbližšej splátky dôchodku. Zastavenie výplaty dávky podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. má vo vzťahu k nároku na dávku povahu predbežného opatrenia, vyvolaného nedostatkom potrebnej súčinnosti požívateľa dávky s orgánmi dôchodkového zabezpečenia.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave svojím rozhodnutím zastavil podľa ustanovenia § 61 zákona č. 121/1975 Zb. výplatu invalidného dôchodku počnúc splátkou za október 1978 s odôvodnením, že navrhovateľ sa nepodrobil lekárskemu vyšetreniu napriek tomu, že bol na možné zastavenie výplaty dávky upozornený. Ďalším rozhodnutím bol navrhovateľovi invalidný dôchodok od 16. 10. 1978 odňatý a súčasne mu bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok podľa ustanovenia § 25 zákona č. 121/1975 Zb.
Právna veta: Aj v odôvodnení rozhodnutia o uložení kárneho opatrenia možno pracovníka upozorniť na možnosť výpovede z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce. Ak rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia nenadobudlo ešte právoplatnosť do dňa, v ktorom bola pracovníkovi daná výpoveď, treba platnosť tejto výpovede posudzovať aj z toho hľadiska, či sa pracovník skutočne dopustil porušenia pracovnej disciplíny pred týmto upozornením a potom opätovne po tomto upozornení, obsiahnutom v rozhodnutí o uložení kárneho opatrenia.

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil žalobou neplatnosť výpovede danej mu žalovanou organizáciou podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce a tvrdil, že neporušil pracovnú disciplínu tak hrubým spôsobom, aby mu mohla byť daná výpoveď, a že nejde ani o prípad opakovaného porušenia pracovnej disciplíny. Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu s odôvodnením, že žalobcovi bolo uložené už kárne opatrenie pre porušenie pracovnej disciplíny, bol v ňom upozornený aj na možnosť výpovede a napriek tomu opäto
Právna veta: Ustanovenie § 146a Tr. por. je vo vzťahu špeciality k ustanoveniam § 16 a 17 Tr. por., ktoré upravujú vecnú príslušnosť súdov na konanie v prvom stupni. Ustanovenie § 146a Tr. por. určuje osobitným spôsobom vecnú i miestnu príslušnosť súdov na konanie o riadnom opravnom prostriedku, v ktorom súd preskúmava neprávoplatné rozhodnutie iného orgánu o zaistení osôb alebo majetku. Preto okresný súd rozhoduje podľa § 146a Tr. por. o sťažnosti podanej proti uzneseniu okresného prokurátora, ktorým bol obvinený vzatý do väzby, aj vtedy, ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, pre ktorý je podľa § 17 od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Banskej Bystrici a Okresným súdom v Lučenci rozhodol tak, že na rozhodnutie o sťažnosti obvineného M. B. proti uzneseniu Okresného prokurátora v Lučenci z 2. marca 1981 sp. zn. Pv 153/81, ktorým bol obvinený vzatý do väzby z dôvodov § 67 písm. a), c) Tr. por., je vecne príslušný Okresný súd v Lučenci. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy ZNB Oddelenia vyšetrovania VB v Lučenci z podnetu poškodenej maloletej Ľ. D. z 27. febr
Právna veta: Ak boli v odvolacom konaní zrušené len niektoré výroky rozsudku súdu prvého stupňa {§ 258 ods. 2 v spojení s § 259 ods. 1 Tr. por.) a ostatné výroky rozsudku nadobudli právoplatnosť a ak opravný prostriedok smeruje len proti rozhodnutiu, ktorým sa znova rozhodlo o zrušenej časti rozsudku, nemožno z podnetu tohto opravného prostriedku preskúmať tú časť rozsudku, ktorá nadobudla právoplatnosť ani konanie, ktoré tejto časti rozsudku predchádzalo.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech i v neprospech obvineného A. P., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 27. novembra 1980 sp. zn. 2 To 529/80 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu v Bratislave 1 z 29. augusta 1980 sp. zn. 4 T 151/80 bol obvinený A. P. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialis
Právna veta: Ak súd prvého stupňa návrh na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa zamietol, odvolací súd nemôže takýto rozsudok zmeniť, manželstvo rozviesť a vec vrátiť súdu prvého stupňa iba na úpravu práv a povinností manželov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

Úryvok z textu:
Rozvod manželstva a s ním súvisiace otázky sú upravené v piatej hlave prvej časti Zákona o rodine (zákona č. 94/1963 Zbľ). Z ustanovení § 23 ods. 2 a § 20ák. o rod. vyplýva, že manželstvo možno rozviesť len vtedy, keď nastane objektívny stav, charakterizovaný ako vážny rozvrat vzťahovv medzi manželmi, ktorý znemožňuje plnenie spoločenského účelu manželstva. Spoločenský účel manželstva pritom vyplýva z funkcií manželstva a rodiny ním založenej. Hlavným spoločenským účelom manželstva je založen
Právna veta: I když byl obžalovaný po vyhlášení rozsudku poučen o právu podat odvolání do osmi dnů od doručení opisu písemného vyhotovení rozsudku, ale v písemném vyhotovení bylo uvedeno, že proti rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů od doručení opisu písemného vyhotovení rozsudku, nelze jeho odvolání zamítnout jako opožděné jen proto, že se řídil nesprávným poučením soudu v písemném vyhotovení rozsudku.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného V. F. proti rozsudku krajského soudu v Brně z 20. 6. 1986 sp. zn. 1 T 18/86 Nejvyšší soud ČSR rozhodl tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 tr. ř. částečně zrušil napadený rozsudek ve výroku o vině pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 tr. zák., ve výroku o trestu odnětí svobody a způsobu jeho výkonu, ve výroku o ochranném dohledu a výrocích o náhradě škody. Dále podle § 259 odst. 3 tr. ř. při nezměněném výroku o vině trestnými činy ublíže
Právna veta: Oznamuje-li se usnesení doručením opisu rozhodnutí, proti kterému je přípustný opravný prostředek, a opis je téže oprávněné osobě doručen dvakrát nebo vícekrát (například na různé adresy), zákonná lhůta k podání opravného prostředku se počítá od toho doručení, ke kterému došlo nejdříve.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítl stížnost odsouzeného M. G. Z odůvodnění: Napadeným usnesením byla s odkazem na ustanovení § 322 odst. 1 tr. ř. zamítnuta žádost odsouzeného M. G. o odklad výkonu trestu odnětí svobody uloženého rozsudkem městského soudu v Praze z 28. 4. 1982 sp. zn. 3 T 20/82 ve spojení s rozsudkem Nejvyššího soudu ČSR z 27. 10. 1982 sp. zn. 11 To 58/82. Proti tomuto usnesení podal odsouzený M. G. stížnost, jíž se domáhal jeho zrušení a povolení
Kľúčové slová: zvýšenie dôchodkovej dávkystarobný dôchodok
R 23/1988
Právna veta: Konanie o zmenu výšky dávky v zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 zákona č. 121/1975 Zb.) je začaté dňom, kedy bol orgánu dôchodkového zabezpečenia podaný návrh na zmenu výšky dávky, aj lceď v návrhu neboli uvedené potrebné dôkazy. Zvýšenie dávky sa vykoná najvyššie za tri roky spätne odo dňa podania návrhu a nie od o dňa neskoršieho predloženia potrebných dôkazov.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka prípisom z 1. 12. 1984, doručeným Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave 5. 12. 1984, podala návrh na zvýšenie starobného dôchodku po požadovanom dodatočnom započítaní doby zamestnaní od januára 1954 do konca roku 1964 u podniku Ž. B. v R. a u podniku L. S. v R. Úrad dôchodkového zabezpečenia na základe tohto návrhu jej s účinnosťou od 5. 12. 1981 priznal starobný dôchodok vo vyššej sume. Navrhovateľka prípisom z 19. 4. 1985, doručeným Úradu dôchodkového zabezpečenia 24.
Právna veta: Ak orgán sociálneho zabezpečenia odňal dávku dôchodkového zabezpečenia, je sud povinný zistiť v konaní o preskúmaní tohto rozhodnutia, či nárok na túto dávku skutočne zanikol, a až potom preskúma zákonnosť rozhodnutia aj z hľadiska uvedeného v ustanovení § 62 ods. 1, veta druhá, zákona č. 121/1975 Zb. Ak bola dávka odňatá dôvodne, pričom orgán sociálneho zabezpečenia dávku odňal aj za čas pred doručením rozhodnutia tohto orgánu požívateľovi dôchodku, súd zruší toto rozhodnutie za čas pred jeho doručením a potvrdí ho za čas po jeho doručení.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zobezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 19. 8. 1981 odňal navrhovateľke invalidný dôchodok od splátky za mesiac október 1981 a priznal jej čiastočný invalidný dôchodok v sume 271 Kčs. Navrhovateľka sa podaným návrhom na preskúmanie uvedeného rozhodnutia domáhala ponechania plného invalidného dôchodku aj naďalej, keďže jej zdravotný stav jej nedovoľuje vykonávať akékoľvek sústavné zamestnanie. Krajský súd v Bratislave svojím uznesením zrušil rozhodnutie Úradu dôchodkového
Kľúčové slová: starobný dôchodokurčenie sumy starobného dôchodku
R 15/1984
Právna veta: Čiastkovaniu starobného dôchodku podľa cl. 13 Dohody medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (prílohy vyhlášky c. 3/1958 Zb.), priznaného v najnižšej výmere účastníkovi odboja (§ 56 zákona c. 121/1975 Zb.), nepodlieha tá časť dávky, o ktorú bol starobný dôchodok zvýšený v dôsledku účasti požívateľa dôchodku v odboji.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Prahe rozhodnutím z 2. 9. 1980 priznal navrhovateľovi s odkazom na čl. 13 Dohody medzi Československom a Juhosláviou z 22. 5. 1957 čiastkový starobný dôchodok 960 Kčs, osobitný prídavok 50 Kčs a zvýšenie podľa zákona č. 121/1975 Zb. 158 Kčs mesačne s tým, že od augusta 1979 patrí zvýšenie čiastkového starobného dôchodku o 30 Kčs mesačne (podľa ustanovení zákonného opatrenia č. 76/1979 Zb.). Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok zhodnotil navrhovateľovi 35
MENU