Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57790 dokumentov
37536 dokumentov
133316 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
369 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 55/1971
Právna veta: Byl-li opravný prostředek podán osobou neoprávněnou nebo nebyl-li podán včas a byl-li z některého z těchto důvodů zamítnut, nabývá napadené rozhodnutí právní moci již uplynutím lhůty, kterou k opravnému prostředku měly osoby oprávněná.

Úryvok z textu:
Vyhledavatel Veřejné bezpečnosti zastavil usnesením ze dne 15. 11. 1969 trestní stíhání obviněného pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. Poškozená podala proti němu stížnost, která byla obvodním prokurátorem zamítnuta usnesením ze dne 23. 12. 1969 jako podaná osobou neoprávněnou. Ke stížnosti pro porušení zákona podané dne 23. 6. 1970 vyslovil Nejvyšší soud ČSR porušení zákona, nezrušil však napadené usnesení vyhledavatele, jak se toho stížnost pro porušení zákona d
R 64/1971
Právna veta: Ako nesprávne hlásenie v zmysle ustanovenia § 89 ods. 2 zákona č. 101/1984 Zb. treba posudzovať aj tú okolnosť, že organizácia potvrdila v žiadosti žiadateľa o dôchodok údaje, na základe ktorých došlo k poskytnutiu dávky, ktorá by inak žiadateľovi nepatrila.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave predpísala navrhovateľovi k náhrade 3654 Kčs ako preplatok na starobnom dôchodku navrhovateľovho pracovníka Š. F. za čas od 1. 3. 1969 do 15. 6.1969 s tým, že navrhovateľ v žiadosti o starobný dôchodok potvrdil tomuto pracovníkovi výstup zo zamestnania ku dňu 28. 2. 1969, pričom ho aj po tomto dni zamestnával a zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok, ktorý aj poberal. Navrhovateľ vo svojom opravnom prostriedku namietal, že preplatok na starobnom dôchodku pr
R 3/1972
Právna veta: I. Rozhodujúcim znakom pokračovania v trestnom čine, ktorý ho odlišuje od opakovania trestného činu (od rovnorodého viacčinného súbehu) je, že jednotlivé útoky, z ktorých každý naplňuje znaky toho istého trestného činu, sú po subjektívnej stránke spojené jediným a tým istým zámerom v tom zmysle, že páchateľ už od začiatku zamýšľa aspoň v najhrubších obrysoch i ďalšie útoky a že po objektívnej stránke sa tieto jednotlivé útoky javia ako postupné realizovanie tohto jediného zámeru. II. Organizáciou, pre ktorú zabezpečuje zodpovedný hospodársky pracovník neoprávnené výhody konaním popísaným v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. 3. 1971 sp. zn. 5 T 15/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 14. 7. 1971 sp. zn. 1 To 75/71 Najvyšší súd ČSSR zrušil oba tieto rozsudky a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5 T 15/70 z 5. marca 1971 boli ob
R 5/1972
Právna veta: Ak okresný prokurátor podľa § 149 ods. 1 písm. a) Tr. por. zruší uznesenie vyšetrovateľa o vznesení obvinenia a súčasne podľa § 172 ods. 1 Tr. por. trestné stíhanie obvineného zastaví, nemožno v trestnom stíhaní obvineného pre ten istý skutok pokračovať skôr, než bolo zrušené zastavujúce uznesenie v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného J. Č. proti uzneseniu Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 31. 10. 1969 sp. zn. 2 T 246/69, potvrdeného uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. 1. 1970 sp. zn. 4 To 39/70, ktorým súd zastavil trestné stíhanie obvineného J. Č. podľa § 223 ods. 1 Tr. por. s poukazom na § 11 ods. 1 písm. f) Tr. por. Z odôvodnenia: Uznesením vyšetrovateľa O-VB v Liptovskom Mikuláši s
Meritum Právny omyl
R 25/1972
Právna veta: Právny omy! obžalovaného týkajúci sa času, kedy uplynie lehota na podanie odvolania, ktorý si obžalovaný sám zavinil tým, že sa neporadil so svojím obhajcom, nezakladá dôležitý dôvod pre povolenie navrátenia lehoty podľa § 61 odst. 1 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol žiadosť obžalovaného J. P., aby mu bolo povolené navrátenie lehoty na podanie odvolania proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 19, októbra 1970 sp. zn. 4 T 22/70. Z odôvodnenia: Obžalovaný J. P. odôvodnil svoju žiadosť, aby mu bolo povolené navrátenie lehoty na podanie odvolania tým, že lehota mu ušla v dôsledku jeho domnienky spočívajúcej v tom, že dni pracovného pokoja sa do lehoty nepočítajú a teda o ne sa lehota predlžuje. V tomto omyle bol utvrdený právnym
R 62/1972
Právna veta: Sama skutočnosť, že sa obvinený po vyhlásení rozhodnutia a po poučení o možnosti podať opravný prostriedok nevyjadril, neznamená, že opravný prostriedok, ktorý podal za neho jeho obhajca, je podaný proti vôli obvineného. Nemožno preto takýto opravný prostriedok zamietnuť z dôvodu, že bol podaný neoprávnenou osobou.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Generálna prokuratúra SSR upozornila Najvyšší súd SSR na rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z 20. decembra 1971 sp. zn. 5 To 693/71, ktorým krajský súd zamietol sťažnosť obhajcu obvineného ako podanú neoprávnenou osobou preto, že obvinený, ktorý bol prítomný na hlavnom pojednávaní, sa po vyhlásení uznesenia okresného súdu o ponechaní vo väzbe nevyjadril, či podá alebo nepodá opravný prostriedok. Požiadala Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska. Podľa § 41 ods. 2 Tr. por.
R 63/1972
Právna veta: Obvinenému, ktorý sa po vyhlásení rozsudku vzdal odvolania, možno odpis rozsudku platne doručiť aj jeho uložením podľa § 63 ods. 2 Tr. por. za predpokladu, že sa presne dodrží postup, ktorý predpisuje toto ustanovenie pre takéto náhradné doručenie. Ustanovenie § 63 ods. 3 písm. b) Tr. por. v takomto prípade nebráni tomu, aby sa odpis rozsudku uložil podľa § 63 ods. 2 Tr. par,

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného J. U., zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 28. septembra 1971 sp. zn. 3 T 4/71 vo výroku o treste a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova pre jednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 28. septembra 1971 sp. zn. 3 T 4/71 bol obvinený J. U. uznaný vinným z trestných činov ublíženia n
R 19/1972
Právna veta: Predmetom vyporiadania medzi dedičmi nemôžu byť nároky, ktoré dedičom v budúcnosti môžu vzniknúť po osobe, ktorá ešte žije. Takéto nároky nemôžu si dedičia vopred medzi sebou vyporiadavať ani dohodou. Zročnosť výplaty ustupujúcich dedičov je možné v dohode o vyporiadaní medzi dedičmi viazať na určitú udalosť, sumu výplaty však v každom prípade treba určiť spôsobom vylučujúcim pochybnosti o jej výške.

Úryvok z textu:
Poručiteľka zomrela bez zanechania závetu, jej manžel dedičstvo odmietol, takže ako dedičia prichádzali do úvahy štyri deti poručiteľky. Na pojednávaní konanom 28. 5. 1970 vykonalo štátne notárstvo súpis poručiteľkinho majetku a dedičia uzavreli dohodu, podľa ktorej poručiteľkin podiel na domovej nehnuteľnosti preberajú obidve dcéry poručiteľky a poľnohospodársku pôdu poručiteľky preberá jedna z týchto dcér, a to bez povinnosti vyplatiť ostatných dedičov. V tejto uzavretej dohode sa uvádzalo
R 35/1972
Právna veta: Prevzatím dieťaťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov {§ 33 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb.)) nie je mienené osvojenie dieťaťa. Na splnenie podmienky podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb. nie je predpokladom súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy iného občana (§ 45 ods. 1 Zák. o rod.); postačuje aj faktický výkon starostlivosti o dieťa, a to za predpokladu, že táto starostlivosť nahradzuje starostlivosť rodičov. Neplnenie vyživovacej povinnosti rodičmi nestačí na priznanie nároku na sirotský dôchodok, ak sú rodičia schopní zabezpečiť výživu dieťaťa. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave zamietla žiadosť navrhovateľa o sirotský dôchodok s odôvodnením, že nie sú splnené podmienky ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb., lebo navrhovateľ nepreukázal, že by bol v čase smrti R. Š. na neho prevažne odkázaný výživou, ktorú nemohli zo závažných príčin zabezpečiť navrhovateľovi rodičia. Krajský súd v Bratislave vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľa, rozhodnutie Správy dôchodkov zrušil a v odôvodnení svojho uznesenia uviedol, že navrhovateľ bo
Meritum Výplata dávky
R 61/1972
Právna veta: Ak došlo k zastaveniu výplaty dávky a bolo preto z toho dôvodu potrebné uplatňovať nárok na výplatu dávky, môže dôjsť k premlčaniu jednotlivých splátok už priznanej dávky.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave rozhodnutím z 3. 3. 1971 upravila vdovský dôchodok navrhovateľky od 22. 1. 1970 na sumu 228 Kčs mesačne. Krajský súd v Košiciach nevyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky, ktorým sa domáhala priznania vdovského dôchodku už od 1. 9. 1964, a poukazoval na ustanovenie § 62 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb. o premlčaní jednotlivých splátok dávky. odvolaní proti uzneseniu súdu prvého stupňa navrhovateľka uvádzala, že sa z cudziny vrátila v septembri 1964 a že neved
MENU