Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57790 dokumentov
37553 dokumentov
107334 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
369 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 64/1971
Právna veta: Ako nesprávne hlásenie v zmysle ustanovenia § 89 ods. 2 zákona č. 101/1984 Zb. treba posudzovať aj tú okolnosť, že organizácia potvrdila v žiadosti žiadateľa o dôchodok údaje, na základe ktorých došlo k poskytnutiu dávky, ktorá by inak žiadateľovi nepatrila.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave predpísala navrhovateľovi k náhrade 3654 Kčs ako preplatok na starobnom dôchodku navrhovateľovho pracovníka Š. F. za čas od 1. 3. 1969 do 15. 6.1969 s tým, že navrhovateľ v žiadosti o starobný dôchodok potvrdil tomuto pracovníkovi výstup zo zamestnania ku dňu 28. 2. 1969, pričom ho aj po tomto dni zamestnával a zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok, ktorý aj poberal. Navrhovateľ vo svojom opravnom prostriedku namietal, že preplatok na starobnom dôchodku pr
Meritum Odvolanie
R 9/1975
Právna veta: Lehotu na podanie odvolania osobami uvedenými v § 247 ods. 2 Tr. por. stanovenú v § 248 ods. 3 Tr. por. treba vykladať v súvislosti s ustanovením § 248 ods. 2 Tr. por. V dôsledku toho, ak je obvinenému, ktorý má obhájců, doručený odpis rozsudku v iný deň ako obhajcovi, je pre beh lehoty na podanie odvolania týmito osobami rozhodujúce to doručenie odpisu rozsudku, ktoré bolo vykonané najneskoršie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného V. M., zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Michalovciach zo 14. septembra 1974 sp. zn. 4 T 292/73 a okresnému prokurátorovi v Michalovciach prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: K námietke obvineného, že sťažnosť pre porušenie zákona bola podaná po lehote uvedenej v § 272 Tr. por., Najvyšší súd SSR uviedol: Zo zápisnice o hlavnom pojedn
Právna veta: Výplatu dávky dôchodkového zabezpečenia podmienenú zdravotným stavom požívateľa dôchodku možno podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. zastaviť, ak sa požívateľ dávky nepodrobí lekárskemu vyšetreniu, hoci bol upozornený na možné zastavenie výplaty dávky. Rozhodnutie o zastavení výplaty dávky sa vykoná od najbližšej splátky dôchodku. Zastavenie výplaty dávky podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. má vo vzťahu k nároku na dávku povahu predbežného opatrenia, vyvolaného nedostatkom potrebnej súčinnosti požívateľa dávky s orgánmi dôchodkového zabezpečenia.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave svojím rozhodnutím zastavil podľa ustanovenia § 61 zákona č. 121/1975 Zb. výplatu invalidného dôchodku počnúc splátkou za október 1978 s odôvodnením, že navrhovateľ sa nepodrobil lekárskemu vyšetreniu napriek tomu, že bol na možné zastavenie výplaty dávky upozornený. Ďalším rozhodnutím bol navrhovateľovi invalidný dôchodok od 16. 10. 1978 odňatý a súčasne mu bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok podľa ustanovenia § 25 zákona č. 121/1975 Zb.
R 19/1972
Právna veta: Predmetom vyporiadania medzi dedičmi nemôžu byť nároky, ktoré dedičom v budúcnosti môžu vzniknúť po osobe, ktorá ešte žije. Takéto nároky nemôžu si dedičia vopred medzi sebou vyporiadavať ani dohodou. Zročnosť výplaty ustupujúcich dedičov je možné v dohode o vyporiadaní medzi dedičmi viazať na určitú udalosť, sumu výplaty však v každom prípade treba určiť spôsobom vylučujúcim pochybnosti o jej výške.

Úryvok z textu:
Poručiteľka zomrela bez zanechania závetu, jej manžel dedičstvo odmietol, takže ako dedičia prichádzali do úvahy štyri deti poručiteľky. Na pojednávaní konanom 28. 5. 1970 vykonalo štátne notárstvo súpis poručiteľkinho majetku a dedičia uzavreli dohodu, podľa ktorej poručiteľkin podiel na domovej nehnuteľnosti preberajú obidve dcéry poručiteľky a poľnohospodársku pôdu poručiteľky preberá jedna z týchto dcér, a to bez povinnosti vyplatiť ostatných dedičov. V tejto uzavretej dohode sa uvádzalo
R 16/1978
Právna veta: Zákaz reformácie in pelus v zmysle § 314g ods. 3 Tr. por. platí aj pre odvolací súd pri rozhodovaní o odvolaní prokurátora proti rozsudku samosudcu v neprospech obvineného.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 23. júla 1976 sp. zn. 7 To 367/76 a Krajskému súdu v Banskej Bystrici prikázal, aby vec znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Na základe návrhu okresného prokurátora v Prievidzi na potrestanie obvineného M. S. Okresný súd v Prievidzi vydal 30. januára 1975 trestný rozkaz sp. zn. 2 T 103/75, ktorým bola vyslovená vina obvineného za prečin
R 22/1973
Právna veta: K spôsobu výpočtu invalidného dôchodku podľa ustanovenia § 135 ods. 2 zákona č. 103/1964 Zb. ) o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave priznala rozhodnutím z 15. 9. 1970 navrhovateľke od 24. 2. 1970 invalidný dôchodok podľa ustanovenia § 51 zákona č. 103/1964 Zb. vo výške 292 Kčs, zvýšený o 45 Kčs zvláštneho přídavku, celkom teda 337 Kčs mesačne. Navrhovateľka sa domáhala v opravnom prostriedku priznania vyššieho dôchodku tak, aby zodpovedal dĺžke jej zamestnania, ako aj dobe pracovnej činnosti v jednotnom roľníckom družstve. Krajský súd v Košiciach potvrdil rozhodnutie Správy dôchodkov v pod
Právna veta: Zákonný nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia účastníkov odboja môže vzniknúť len tomu účastníkovi odboja, ktorému bolo vydané osvedčenie podľa ustanovenia § 8 zákona č. 255/1946 Zb. Ak bola dávka priznaná s použitím ustanovenia § 171 zákona č. 121/1975 Zb. z toho dôvodu, že navrhovateľovi bola vydaná iná listina (potvrdenie) o účasti v odboji, možno rozhodnutie o priznaní dávky preskúmať len z toho hľadiska, či navrhovateľ nesplňuje podmienky pre priznanie zákonného nároku na požadovanú dávku.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave na základe záveru príslušnej dávkovej komisie sociálneho zabezpečenia priznal rozhodnutím z 8. 8. 1983 navrhovateľovi čiastkový starobný dôchodok účastníka odboja od 17. 5. 1983. Navrhovateľ v opravnom prostriedku proti tomuto rozhodnutiu požadoval priznať tento dôchodok od 30. 11. 1970, t. j. rok spätne pred uplatnením nároku na starobný dôchodok. Mestský súd v Bratislave uznesením zrušil rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia, pretože dôchodo
R 57/1974
Právna veta: Pre splnenie podmienky podstatného poklesu zárobku čiastočne invalidného pracovníka nie je rozhodujúce, či pracovník vykonáva zamestnanie u inej organizácie, než pri doterajšom zamestnaní alebo či vykonáva u tej istej organizácie ako doteraz iné zamestnanie, ale len to, či tieto zmeny sú dôsledkom dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu pracovníka.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave rozhodnutím z 26. 9. 1972 zastavila od 15. 10. 1972 navrhovateľovi výplatu čiastočného invalidného dôchodku s odôvodnením, že podľa posudku Okresnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia v T. z 22. 8. o 1972 nie je čiastočne invalidný. Krajský súd v Bratislave nevyhovel opravnému prostriedku navrhovateľa a rozhodnutie odporcu potvrdil s tým, že navrhovateľ nespĺňa podmienku nároku na dôchodok, lebo v prvom polroku 1973 nemal potrebný pokles na zárobku a usta
Právna veta: Ak orgán sociálneho zabezpečenia odňal dávku dôchodkového zabezpečenia, je sud povinný zistiť v konaní o preskúmaní tohto rozhodnutia, či nárok na túto dávku skutočne zanikol, a až potom preskúma zákonnosť rozhodnutia aj z hľadiska uvedeného v ustanovení § 62 ods. 1, veta druhá, zákona č. 121/1975 Zb. Ak bola dávka odňatá dôvodne, pričom orgán sociálneho zabezpečenia dávku odňal aj za čas pred doručením rozhodnutia tohto orgánu požívateľovi dôchodku, súd zruší toto rozhodnutie za čas pred jeho doručením a potvrdí ho za čas po jeho doručení.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zobezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 19. 8. 1981 odňal navrhovateľke invalidný dôchodok od splátky za mesiac október 1981 a priznal jej čiastočný invalidný dôchodok v sume 271 Kčs. Navrhovateľka sa podaným návrhom na preskúmanie uvedeného rozhodnutia domáhala ponechania plného invalidného dôchodku aj naďalej, keďže jej zdravotný stav jej nedovoľuje vykonávať akékoľvek sústavné zamestnanie. Krajský súd v Bratislave svojím uznesením zrušil rozhodnutie Úradu dôchodkového
Meritum Dôchodok
R 22/1981
Právna veta: Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení*) ani predpisy vydané na jeho vykonanie nestanovujú bližšie, čo treba považovať za zamestnanie vykonávané len za celkom mimoriadnych podmienok (§ 25 ods. 3 písm. d/ zákona č. 121/1975 Zb.). Preto len po všestrannom objasnení toho, za akých podmienok môže pracovník vykonávať zamestnanie, možno posúdiť otázku, či pracovník toto zamestnanie vykonáva za celkom mimoriadnych podmienok. Tieto podmienky treba v každom prípade zisťovať, a to najmä v tom zmysle, či pracovník vykonáva zamestnanie za podstatne ťažších a mimoriadnych podmienok, než za akých ho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 5. 4. 1976 zamietol žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok s odôvodnením, že jej nevznikol nárok ani na čiastočný invalidný dôchodok, pretože podľa posudku posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ONV v T. nie je ani čiastočne invalidná v zmysle ustanovenia § 25 ods. 4 písm. a) zákona č. 121/1975 Zb. Krajský súd v Bratislave rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia na základe opravného prostriedku navrhovateľky zrušil, pretože
MENU