Nájdené rozsudky pre výraz: podielové spoluvlastníctvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1062 dokumentov
780 dokumentov
6963 dokumentov
5 dokumentov
32 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvozrušenie spoluvlastníctva
R 1/1989
Právna veta: K výkladu a používání ustanovení § 142 odst. 2 a 3 o.z.

Úryvok z textu:
Při novelizaci občanského zákoníku), provedené s účinností od 1. 4. 1983 zákonem č. 131/1982 Sb., bylo významně dotčeno také ustanovení § 142 o.z., týkající se zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem. Vzhledem k tomu, že rozhodování v těchto věcech je náročné na dokazování i na právní posouzení, přikročil Nejvyšší soud České socialistické republiky k zhodnocení toho, jak soudní praxe řeší problematiku, kterou novelizace ustanovení § 142 o.z. přinesla. I. Rozhodování soudu
Právna veta: Podíloví spoluvlastníci se mohou dohodnout o změně podstaty společné věci, a to i dodatečně; nesouhlas spoluvlastníka tu však nelze nahradit rozhodnutím soudu. Ochranu práv podílového spoluvlastníka proti zásahu ze strany druhého ze spoluvlastníků, který bez souhlasu spoluvlastníka (spoluvlastníků) mění nebo změnil podstatu společné věci, soud přizná s použitím ustanovení § 132 o. z. Dotčenému spoluvlastníkovi náleží i právo na náhradu škody, která mu uvedeným jednáním spoluvlastníka případně vznikla.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal udělení souhlasu k podání žádosti o dodatečné stavební povolení k přístavbě provedené u rodinného domku čp. 438 v P.-S., o půdorysném rozsahu 7 m x 1,4 m s vnitřní výškou přístavby 2,8 m, na jižní straně domu a souhlasu k podání žádosti o stavební povolení k provedení přístavby kůlny o půdorysném rozměru 2,7 m x 1,6 m a výšce 1,9 m na západní straně za použití březolitové omítky. Žalobu, pokud jde o udělení souhlasu k podání žádosti o dodatečné stavební povolení, odůvodnil
R 10/1982
Právna veta: Dojde-li mezi podílovými spoluvlastníky rodinného domku k neshodě o právech a povinnostech vyplývajících z podílového spoluvlastnictví (§ 139 o. z.) v otázce výše úhrady, která by měla být placena některým ze spoluvlastníků za užívání bytu v tomto domku, rozhodne i o této neshodě soud a nemůže místnímu národnímu výboru postoupit věc jako návrh na určení výše úhrady za užívání bytu a za služby s tím spojené s poukazem na ustanovení § 20 vyhlášky c. 60/1964 Sb.

Úryvok z textu:
Navrhovatel podal u soudu návrh směřující proti dalšímu spoluvlastníku rodinného domku čp. 167 v B., jímž se domáhal rozhodnutí ve věci neshody o výši náhrady, kterou má odpůrce platit za jím užívaný byt v tomto domě. Městský soud v Brně řízení usnesením zastavil a vyslovil, že po právní moci usnesení bude věc postoupena obvodnímu národnímu výboru v B. IV. K odůvodnění tohoto postupu poukázal na ustanovení § 20 vyhlášky č. 60/1964 Sb. Toto usnesení soudu prvního stupně nabylo právní moci.
R 37/1982
Právna veta: Při vypořádání zrušovaného podílového spoluvlastnictví společné věci (zejména nemovitosti) soudem podle ustanovení § 142, věta třetí, o. z., které se provádí jako vypořádání v širším smyslu) na návrh účastníka, je třeba z hlediska povahy nároků a jejich promlčení rozlišovat mezi náklady na nutnou opravu a údržbu věci a náklady na opravu a údržbu věci, které nebyly nezbytné, mezi náklady v běžné záležitosti a v ostatních záležitostech (§ 138 odst. 1 o. z.), mezi náklady, s nimiž spoluvlastníci vyslovili souhlas (třebas i konkludentně ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 o. z.), anebo které byly ně ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Navrhovatelka se jako spoluvlastnice jedné šestiny nemovitostí (domu čp. 38 postaveného na stavební parcele č. 621 v L., domu čp. 186 postaveného na stavební parcele č. 622 v L. a zahrady pare. č. 623 v L. o výměře 423 m2) domáhala vůči odpůrkyním, které jsou dalšími spoluvlastnicemi těchto nemovitostí (dvěma třetinami a jednou šestinou], zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Navrhla, aby soud přikázal uvedené nemovitosti do jejího výlučného vlastnictví s tím, že jí bude uloženo
Kľúčové slová: spoluvlastnícky podielpodielové spoluvlastníctvo
R 16/1983
Právna veta: Pre posúdenie vzniku podielového spoluvlastníctva k domu alebo inej stavbe postavenej spoločnou činnosťou viacerých osôb je rozhodujúca dohoda uzavretá medzi nimi o založení spoluvlastníckych vzťahov. Táto dohoda nemusí byť písomná. Nie je ani potrebné, aby sa v nej účastníci vopred dohodli o veľkosti spoluvlastníckych podielov pred dokončením stavby. Z obsahu dohody musí však byť zrejmé, že účastníci chceli založiť podielové spoluvlastníctvo k stavbe napr. s tým, že veľkosť podielov bude závisieť od miery pričinenia sa jednotlivých účastníkov dohody na postavení stavby. Ak podiely spoluvla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Dedičmi po poručiteľke R. V. boli dedička zo závetu M. Č. a dedič zo zákona J. V. Keď medzi týmito dedičmi zostala sporná otázka, aký podiel z domu čp. 15 v R. patrí do dedičstva, a nebol podaný návrh na začatie občianskeho súdneho konania, Štátne notárstvo v Rimavskej Sobote podľa ustanovenia § 18, posledná veta, Not. por. rozhodlo, že poručiteľka spolu s manželom J. V. bola spoluvlastníčkou novopostavenej domovej nehnuteľnosti čp. 15 v R. v polovici a K. V. s manželkou Z. V. tiež v polovici.
R 18/1979
Právna veta: Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, při níž věc připadne za náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům, je neplatná (§ 39 o. z.), jestliže dohodnutá náhrada za spoluvlastnický podíl přesahuje) cenu stanovenou podle cenových předpisů.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Písku byl zamítnut návrh, kterým se navrhovatel domáhal určení neplatnosti dohody, kterou 16. 7. 1975 uzavřel s odpůrkyní o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že tato dohoda je platná, když na základě provedeného dokazování vzal za prokázáno, že dohoda má náležitosti platného právního úkonu předepsané občanským zákoníkem. Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. V odůvodnění svéh
R 31/1978
Právna veta: Pred právoplatným skončením konania o dedičstve nemôže súd rozhodovať o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k veciam po poručiteľovi medzi viacerými dedičmi s poukazom na to, že nadobudli vlastníctvo k týmto veciam smrťou poručiteľa podľa veľkosti dedičských podielov.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka sa domáhala zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva účastníkov konania k nehnuteľnostiam v obci T. (pare. č. 117/1 — záhrada vo výmere 1,49 a a pare. č. 117/2 — dom a dvor vo výmere 3,11 a). Mestský súd v Košiciach rozsudkom zrušil podielové spoluvlastníctvo predajom v návrhu uvedených nehnuteľností, za spoluvlastníkov ktorých považoval účastníkov konania každého v podiele jednej tretiny, s tým, že výťažok sa rozdelí podľa podielov spoluvlastníkov. Súd prvého stupňa
Právna veta: Návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictva přikázáním věci za náhradu nemůže soud zamítnout z důvodů hodných zvláštního zřetele (§ 142 odst. 2 o. z.), pokud je tu možné vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Mladé Boleslovi zamítl návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví účastníků k rodinnému domku čp. 549/III v M. se stavební parcelou a zahradou, domáhající se přikázání těchto nemovitostí navrhovateli za úhradu. O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo. Své rozhodnutí ve věci odůvodnil soud prvního stupně tím, že v současné době oba účastníci v domě bydlí a užívají jej stejnou měrou. Nebylo prokázáno, že by odpůrce
R 31/1972
Právna veta: V konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva má pre použitie ustanovenia § 150 O. s. p. význam zistenie o tom, či navrhovateľ pred podaním návrhu na súde navrhol ostatným spoluvlastníkom zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou, a to spôsobom, ktorý uplatnil v návrhu na začatie konania na súde a dosiahol plný úspech vo veci.

Úryvok z textu:
Navrhovatelia sa svojím návrhom domáhali, aby ich podielové spoluvlastníctvo s odporcami ohľadne nehnuteľností pare. č. 45, 46 a 48 v Š. bolo zrušené a aby tieto nehnuteľnosti boli medzi účastníkov rozdelené podľa podielov. Okresný súd v Banskej Bystrici zrušil spoluvlastníctvo účastníkov k uvedeným nehnuteľnostiam a reálne ich rozdelil. O trovách rozhodoval tak, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania. V odvolaní proti výroku o trovách sa navrhovatelia domáhali, aby odporkyňa Z.
R 51/1974
Právna veta: Dohoda, ktorou si účastníci upravujú práva medzi nimi sporné tak, že jeden uznáva existujúce vlastníctvo druhého k nehnuteľnosti, nepodlieha registrácii štátnym notárstvom. Dohodu o zrušení a vyporiadaní existujúceho podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti nemožno nahradiť dohodou, ktorou by jeden z podielových spoluvlastníkov uznal výlučné vlastníctvo druhého podielového spoluvlastníka k tejto nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Na Štátnom notárstve v Bardejove bola formou notárskej1 zápisnice spísaná „zmluva z uznania” uzavretá 8. 2. 1972 medzi účastníkmi V. L. a Š. Š., podľa ktorej V. L. uznala, že podiely z nehnuteľností zapísaných v pozemnoknižnej zápisnici č. 19 pre katastrálne územie S. ako pare. č. 140 a 141 pod B 40 na jej mene, ako aj pod B 1, 4, 5, 6, 8, 24, 25, 26, 30, 35/a, b, c, a 41/a, b, d, ešte na mene dalších šestnástich spoluvlastníkov patria vlastníckym právom výlučne pozemnoknižnému spoluvlastníkovi,
MENU