Nájdené rozsudky pre výraz: podklad na rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10725 dokumentov
1285 dokumentov
27018 dokumentov
17 dokumentov
81 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Jednota skutku
Kľúčové slová: podklad na rozhodnutieobžalobný skutokobžalobný návrh
R 8/1984
Právna veta: Je-li pachatel stíhán obžalobou proto, že jako řidič motorového vozidla při dopravní nehodě způsobil jinému z nedbalosti újmu na zdraví a potom této osobě neposkytl potřebnou pomoc, jde o dva samostatná skutky. O každém z těchto skutků je nutno rozhodnout samostatným výrokem (§ 220 odst. 1 tr. ř.).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR doplnil pravomocný rozsudek okresního soudu v Karlových Varech ze dne 31. srpna 1982 sp. zn. 7 T 146/82 tak, že obviněného P. H. zprostil podle § 226 písm. b] tr. ř. obžaloby pro trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 208 tr. zák., který měl spáchat tak, že dne 15. 5. 1982 v Karlových Varech po dopravní nehodě, při níž smrtelně zranil chodce P. D., z místa nehody odjel, aniž zraněnému poskytl potřebnou pom
Právna veta: Oznámenie orgánu dôchodkového zabezpečenia, ktorým bol dôchodca oboznámený s tým, že sa mu budú vykonávať nabudúce iné zrážky z jeho dôchodku na podklade právoplatného rozhodnutia o vrátení vyplatených dávok, nie je rozhodnutím o zákonných nárokoch vo veciach dôchodkového zabezpečenia ), ktoré by mohlo byť predmetom preskúmania súdom v konaní podľa ustanovení § 244 až § 250 O.s.p. Konanie o návrhu podanom na súde a poukazujúcom na takéto oznámenie treba preto zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.)

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach svojím uznesením potvrdil ako správne rozhodnutie bývalého Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave z 9. 12. 1987, vydané vo forme listu; navrhovateľovi ním oznámil zmenu výšky zrážok z dôchodku na úhradu preplatku, ktorý mu bol predpísaný rozhodnutím zo 6. 4. 1984. Navrhovateľ podal proti uvedenému uzneseniu súdu včas odvolanie. Namietal v ňom, že v čase od 1. 3. 1976 do 3. 11. 1983 poberal starobný dôchodok na základe platného osvedčenia vydaného podľa ustanoveni
Kľúčové slová: regresná náhradaadhézne konanie
R 32/1984
Právna veta: Podkladom pre rozhodnutie súdu v adhéznom konaní o nároku štátu na regresnú náhradu podľa zákona č. 33/1965 Zb. môže byť len návrh toho Okresného ústavu národného zdravia, ktorý je miestne príslušný na uplatnenie regresnej náhrady. V zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 34/1965 Zb. v znení neskorších predpisov je na uplatnenie regresnej náhrady miestne príslušným ten OÚNZ, v obvode ktorého došlo k poškodeniu zdravia, ktoré je dôvodom povinnosti na regresnú náhradu.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 20. októbra 1982 sp. zn. 1 T 39/82 bol obvinený J. G. uznaný za vinného z dvojnásobného trestného činu vraždy podľa § 219 Tr. zák., dvojnásobného pokusu trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák., pokusu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 ods. 1, § 222 ods. 1 Tr. zák. a z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1, 2 písm. a) Tr. zák. Za to mu bol uložený úhrnný výnimočný trest odňatia slobody v tretej nápravnový
Právna veta: Ak mal súd pri rozhodovaní k dispozícii dva znalecká posudky s rozdielnymi závermi o tej istej otázke, musí ich zhodnotiť v tom zmysle, ktorý z nich a z akých dôvodov vezme za podklad svojho rozhodnutia a z akých dôvodov nevychádza zo záveru druhého znaleckého posudku; pre túto úvahu je potrebné vypočuť obidvoch znalcov. Ak by ani takto nebolo možné odstrániť rozpory v záveroch znaleckých posudkov, treba dať tieto závery preskúmať iným znalcom, vedeckým ústavom alebo inou inštitúciou.

Úryvok z textu:
Žalobca v žalobe uviedol, že Okresný súd v Martine mu rozsudkom z 3. 5. 1979 č. k. 7 C 9/79-11 priznal náhradu škody vzniknutú chorobou z povolania, spočívajúcu v strate na zárobku. Žalovaná organizácia mu stratu na zárobku prestala uhradzovať 8. 6. 1980, keď mu bol priznaný invalidný dôchodok vo výške 1673 Kčs mesačne po zistení, že je úplne invalidný. Keďže sa stal invalidným na následky choroby z povolania, žiadal, aby žalovaná organizácia bola zaviazaná zaplatiť mu od 8. 6. 1980 náhradu stra
R 20/1972
Právna veta: Účelom výsluchu obvineného a zadováženia potrebných vysvetlení zo strany predsedu senátu podľa § 185 ods. 2 Tr. por. je uľahčiť predsedovi senátu a senátu rozhodnutia o obžalobe v rámci jej predbežného prejednania. Postupom podľa § 105 ods. 2 Tr. por. však nemožno nahrádzať procesné úkony, ktoré mali byť vykonané v prípravnom konaní, vyplňovať medzery vyšetrovania alebo vyhľadávania, ani odstraňovať ich chyby a nedostatky, t. j. pripravovať podklady pre rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol ako neodôvodnenú sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. 7. 1971 sp. zn. 1 T 17/71, ktorým bola vrátená na došetrenie obžaloba proti obvinenému F. B. pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 4 Tr. zák. Z odôvodnenia: Najvyšší súd SSR v zmysle § 147 ods. 1 Tr. por. preskúmal napadnuté uznesenie i konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že rozhodnutie krajského sú
Meritum Náhrada škody
R 12/1975
Právna veta: Podkladom pre rozhodnutie súdu o nároku na náhradu škody poškodenej socialistickej organizácie v adhéznom konaní môže byť len taký návrh, ktorý podala osoba oprávnená podľa príslušných predpisov na zastupovanie organizácie. Súd je povinný skúmať, či je splnená aj táto podmienka. JRD zastupuje pred úradmi a súdmi predseda družstva (či. 30 ods. 2 veta druhá vyhl. č. 169/1964 Zb. o vzorových stanovách). Iný pracovník JRD môže družstvo zastupovať len vtedy, ak sa preukáže plnou mocou podpísanou predsedom JRD a ďalším členom predstavenstva JRD (čl. 30 ods. 2 veta tretia cit. vyhl.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Lučenci z 3. augusta 1973 sp. zn. Ts 14/73 bol obvinený J. T. uznaný za vinného z trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a ods. 1 Tr. zák. Za to bol obvinenému uložený podľa § 209a ods. 1 Tr. zák. s použitím § 35 ods. 1 Tr. zák. úhrnný trest odňatia slobody vo výmere troch mesiacov so zaradením do prvej nápravnovýchovnej skupiny. Súčasne bola obvinenému podľa 228 ods. 1 Tr. por. uložená povinnosť nahradiť poškodenému JRD v Kalino
R 69/1971
Právna veta: I. Okolnosť, že osoba, ktorá bola odsúdená na podmienečný trest, bola počas skúšobnej lehoty znova odsúdená novým rozsudkom a že si odpykala trest uložený týmto novým rozsudkom, nemôže byť sama osebe podkladom pre rozhodnutie, že sa trest, ktorého výkon bol podmienečne odložený, vykoná, ak podmienečne odsúdený spáchal trestný čin, pre ktorý bol znova odsúdený, pred započatím skúšobnej lehoty. II. Dôvodom pre rozhodnutie, že sa trest, ktorého výkon bol podmienečne odložený, vykoná (§ 60 ods. 1 Tr. zák.), je nielen skutočnosť, že podmienečne odsúdený spáchal v skúšobnej lehote ďalší trestný č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Obvinená M. L. bola Okresným súdom v Leviciach uznaná za vinnú z trestného činu krádeže podľa § 247 ods. 1 Tr. zák. a odsúdená podľa § 247 ods. 1 Tr. zák. na trest odňatia slobody v trvaní desiatich mesiacov, ktorého výkon bol podmienečne odložený na skúšobný čas dvoch rokov. Rozsudok okresného súdu sa stal právoplatným 29. 1. 1970. Na návrh okresného prokurátora v Leviciach rozhodoval okresný súd o tom, či sa obvinená v skúšobnej lehote osvedčila alebo či sa podmienečne odložený trest vykon
R 56/1971
Právna veta: Pri úvahe o tom, či vzatie späť žaloby, ktorou bol uplatnený nárok na vrátenie sumy neoprávnene vyplatenej z národného majetku, nie je v rozpore so záujmami spoločnosti (§ 96 ods. 2 O. s. p.), prihliadne súd aj k tomu, či je opodstatnenosť tohto nároku pravdepodobná.

Úryvok z textu:
Žalujúci stavebný podnik sa domáhal, aby žalovaným bolo uložené vrátiť 13 544 Kčs, ktoré im boli vyplatené ako odmena za zlepšovací návrh, pretože žalovaným za ohlásený zlepšovací návrh odmena neprislúcha, ako na to žalobcu upozornili kontrolné orgány pri previerke. Rozhodcovský orgán, ktorý o veci konal, vydal rozhodnutie, ktorým návrh zamietol a proti tomuto rozhodnutiu uplatňoval žalobca na súde námietky. V konaní na súde prvého stupňa uvádzali žalovaní, vypočutí ako účastníci konania,
R 14/1976
Právna veta: Aby boli splnené podmienky na zahladenie odsúdenia pred uplynutím stanoveného času v zmysle § 69 ods. 3 Tr. zák., nepostačuje len zistenie, že sa v správaní odsúdeného a v jeho vzťahu k práci nevyskytli nedostatky, ale musí sa preukázať, že v správaní odsúdeného a jeho vzťahu k práci jestvujú také kladné prvky, ktoré vynikajú nad priemer a preto umožňujú označiť jeho správanie za vzorné a jeho pomer k práci za statočný.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného I. Š., právoplatné uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 10. februára 1975 sp. zn. 12 Nt 74/74 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Mestského súdu v Bratislave z 2. októbra 1969 sp. zn. Ts 9/69 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 3. novembra 1969 sp. zn. 6 To 364/69 bol obvinený I.
R 3/1971
Právna veta: Ak došlo k neoprávneným zásahom do práv vlastníka veci (§ 132, § 489 O. z.), uloží súd tomu, kto neoprávnene do vlastníckeho práva zasahuje, aby sa týchto zásahov zdržal. Nemožno však ukladať iné povinnosti, ako tie, ktoré smerujú na odstránenie neoprávnených zásahov do práv vlastníka, iba ak by išlo o vážne ohrozenie (§ 417 ods. 2 O, z.) a ohrozený sa domáhal, aby súd uložil vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody tomu, z ktorého počínania vážne ohrozenie vzniklo.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby bolo žalovanému uložené vyrúbať jaseň; stojaci vedľa žalobcovho domu na pozemku žalovaného, pretože strom tak zmohutnel že sa opiera o základy domu, čím zapríčiňuje praskanie steny tohto domu a vetvy stromov za vetra bijú do strechy a vylamujú krytinu. Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť a tvrdil, že konáre stromu odstránil, takže nemôžu poškodzovať strechu žalobcovho domu. Strom bol zasadený už v čase, keď žalobca svoj dom staval, a hoci je vzdialený len 50 cm od steny
MENU