Nájdené rozsudky pre výraz: podstata skutku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

313 dokumentov
62 dokumentov
338 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Podstata skutku
R 64/1973
Právna veta: Obžalovacia zásada uvedená v ustanovení § 220 ods.l Tr. por., podľa ktorého súd môže rozhodnúť len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu, neznamená, že medzi skutkom, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu a skutkom, uvedeným vo výroku rozsudku, musí byť úplná zhoda. Niektoré skutočnosti môžu odpadnúť a iné naopak pribudnúť, nesmie sa zmeniť len podstata skutku. Podstata skutku je určovaná účasťou obžalovaného na určitej udalosti popísanej v obžalobnom návrhu, z ktorej vzišiel následok porušujúci alebo ohrozujúci spoločenské záujmy chránené trestným zákonom. Totožnosť skutku bude zachov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Obžalobou krajského prokurátora v Bratislave bol obž. J. F. stíhaný pre spolupáchateľstvo na trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b), ods. 4 Tr. zák. preto, že ako pracovník oddelenia štátnych financií ONV v N. poverený kontrolou liehovarov spolu s J. M., vedúcim liehovaru n. p. Slovlik v T., neuvádzali do mesačných výrobných výkazov všetok vypálený lieh a poplatky ako aj obratovú daň v sume 442 712,41 Kčs za nezúčto
Právna veta: K otázce jednoty skutku. Momentem, který dělí pachatelovo jednání na různé skutky, je následek závažný z hlediska trestního práva, který pachatel způsobil nebo chtěl způsobit. Za jeden skutek lze považovat jen ty projevy vůle pachatele navenek, které jsou pro tento následek kauzální, pokud jsou zahrnuty jeho zaviněním. K otázce totožnosti skutku.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 28. listopadu 1983 sp. zn. 3 To 392/83 a tomuto soudu přikázal, aby věc obviněného J. K. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele Okresní správy SNB v Sokolově ze dne 1. 2. 1983 sp. zn. ČVS — VV 57/83 bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání a usnesením vyšetřovatele odboru vyšetřování VB Krajské správy SNB
Merito veci Verejný činiteľ
Právna veta: I. Prednosta oddelenia fakultnej nemocnice nevykonáva právomoc verejného činiteľa, ak používa podriadených pracovníkov v pracovnom čase na súkromné práce pri výstavbe rodinného domu. II. K otázke totožnosti skutku. Ak je páchateľ stíhaný obžalobou preto, že používal podriadených pracovníkov v pracovnom čase pri stavbe rodinného domu, totožnosť skutku sa nemení, ak sa zistí, že používal takýchto pracovníkov pre svoj prospech aj pri iných prácach.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Mestského súdu v Košiciach z 19. novembra 1979 sp. zn. 7 T 586/79 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach z 31. januára 1980 sp. zn. 9 To 29/80 a Mestskému súdu v Košiciach prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Mestský prokurátor v Košiciach podal na Mestskom súde v Košiciach obžalobu na MUDr. T. H. pre trestný čin rozkrádania majetku v socialisti
Merito veci Totožnosť skutku
R 52/1979
Právna veta: K zachování totožnosti skutku postačí totožnost jednání nebo totožnost následku. Je-li obviněný stíhán proto, že se zmocnil cizí věci krádeží, popř. loupeží, je zachována totožnost následku, jestliže se zjistí, že se věci sám nezmocnil, ale že tuto věc, odcizenou, popř. uloupenou jinou osobou nebo to, co bylo za tuto věc získáno, na sebe převedl, tedy že se nedopustil trestného činu krádeže, popř. loupeže, ale trestného činu podílnictví. Naopak, je-li obviněný stíhán proto, že převedl na sebe věc, kterou odcizila jiná osoba, je zachována totožnost následku a tím i totožnost skutku, jestliže se ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Trutnově ze dne 9. října 1978 sp. zn. 2 T 430/78 a okresnímu soudu v Trutnově přikázal, aby věc obviněných P. K. a B. K. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Trutnově ze dne 9. října 1978 sp. zn. 2 T 430/78 byli obvinění P. K. a B. K. zproštěni obžaloby podle § 226 písm. c) tr. ř., a to obviněný P. K. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst
R 9/1972
Právna veta: I. U trestného činu příživnictví podle § 203 tr. zák. není nutné, aby znak, že se pachatel vyhýbá poctivé práci „soustavně", byl založen jednáním, pro které je právě stíhán; stačí, když soustavnost vyhýbání se poctivé práci vyplyne teprve ze zhodnocení tohoto jednání v souvislosti s jednáním, pro které byl již pachatel odsouzen, je-li z okolností případu prokázáno, že jednání, které je předmětem řízení, navazuje objektivně i subjektivně na jednání, pro které již byl pachatel odsouzen. II. Skutek, který je předmětem obžaloby, musí soud vyčerpat v celé šíři. Je-li předmětem řízení skutek, kte ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Městský prokurátor v Brně podal dne 11. srpna 1970 u městského soudu v Brně návrh na potrestání Z. Ř. pro přečin příživnictví podle § 10 zákona č. 150/1969 Sb., že „od 6. dubna 1970 až dosud" v Brně nikde nepracuje a dává se živit svou manželkou J. Ř. a jen občas vypomáhá u známých. Rozsudkem městského soudu v Brně ze dne 9. října 1970 sp. zn. 3 Ta 338/70 byl obviněný Z. Ř. uznán vinným přečinem příživnictví podle § 10 zák. č. 150/1969 Sb., že od návratu z posledního výkonu trestu „dne 6. du
R 55/1979
Právna veta: I. Dopustí-li se pachatel jednání, které naplňuje znaky prečinu proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) zák. č. 150/1963 Sb. a přečinu příživnictví podle § 10 zák. č. 150/1969 Sb. a které spočívá v soustavném vynechávání pracovních směn bez závažného důvodu a v nekalém způsobu obživy, jde o reálný souběh těchto dvou přečinů. II. Škodou způsobenou vynecháváním směn není vše, co bylo zaplaceno za práci přes čas, nýbrž jen rozdíl mezi tím, co by muselo být zaplaceno pachateli, kdyby pracoval, a tím, co bylo zaplaceno pracovníkům, kteří vykonali práci za neho. III. Podle § 211 odst. 1 tr. ř. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Návrhem na potrestání obvodního prokurátora pro Prahu 4 byla obviněná stíhána pro přečiny proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) a příživnictví podle § 10 zák. č. 150/1969 Sb. Těchto přečinů se měla dopustit tím, že v době od listopadu 1976 do listopadu 1977 jako pracovnice RaJ Praha 4, Vladimírova 18, na svých pracovištích v obvodu Praha 4 vynechala bezdůvodně 87 pracovních směn, čímž podstatně narušila plynulý hospodářský provoz svého zaměstnavatele, neboť její práci museli za ni vykonávat př
R 5/1976
Právna veta: Při pokračování v trestné činnosti, při trestných činech a přečinech hromadných, trvajících a takových, jejichž znakem je soustavnost páchání, se nic nemění na totožnosti skutku,jestliže na rozdíl od jejich časového vymezení v obžalobě (návrhu na potrestání) se stíhané protiprávní jednání zkrátí, prodlouží nebo posune. Trvání trestných činů a přečinů tohoto druhu končí vyhlášením odsuzujícího rozsudku a u trestního příkazu dnem doručení trestního příkazu, pokud trestná činnost neskončila dříve. Tak je tomu i v případech, že odsuzující rozsudek byl cestou řádného nebo mimořádného opravného p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Trestním příkazem okresního soudu v Ostravě ze dne 27. 6. 1974 sp. zn. 6 T 182/74 byl obviněný uznán vinným přečinem proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) zák. č. 150/1969 Sb. proto, že od 1. 4. 1974 do 31. 5. 1974 v Ostravě II jako směnový předák Dolu Ostrava, závod Zárubek, bez závažného důvodu bez omluvy neodpracoval 43 pracovních směn a ohrozil tak plynulost provozu této hospodářské organizace. Za to mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání jednoho měsíce, přičemž výkon tohoto trest
Právna veta: Neoprávněné stornování penalizacní faktury za překročení diagramu odběru páry v úmyslu zvýhodnit odběratelskou organizaci jednak v tom směru, aby nemusela platit penále, jednak v tom směru, aby nebyly nepříznivě ovlivněny hospodářské výsledky organizace a v důsledku toho popřípadě i odměňování jejích pracovníků, naplňuje znaky trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák., a nikoliv trestného činu porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 129 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního prokurátora v Ostí nad Labem ze dne 7. září 1983 sp. zn. Pv 732/83 a tomuto prokurátorovi přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Vyšetřovatel Okresní správy SNB, oddělení vyšetřování, Ostí nad Labem zahájil usnesením z 6. června 1983 zn. CVS: VV— 303/83 trestné stíhání a zároveň podle § 163 odst. 1 tr. ř. vznesl obvinění proti A. S., J. B., ing. }. B., J. Ch. a i
MENU