Nájdené rozsudky pre výraz: porušovanie povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 43/1970
Právna veta: I. Skutok, ktorý naplňoval znaky trestného činu poškodzovania prevádzky podľa § 135 odst. 1 tr, zák. č. 86/1950 Zb, v znení novely č. 63/1956 Zb., sa po účinnosti zákona č. 140/1961 Zb. nestáva beztrestným len preto, že tento zákon neobsahuje trestný čin toho istého názvu. Súd musí skúmať, či skutok nenaplňuje znaky niektorého trestného činu podlá tohto zákona, najmä trestného činu neplnenia úloh pri prevádzke súkromného hospodárstva podľa § 119, alebo porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 129 a § 130 tr. zák. č. 140/1961 Zb. II. V štádiu po prijatí obžaloby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom SSR zrušil uznesenie Okresného súdu v Hu- mennom z 28. augusta 1969 sp. zn. 3 T 98/69, ktorým bolo podľa § 223 ods. 2 tr. por. z dôvodu uvedeného v § 172 ods. 1 písm. b) tr. por. zastavené trestné stíhanie proti obv. M. S. pre trestný čin poškodzovania prevádzky podľa § 135 ods. 1 tr. zák. z r. 1950 a tomuto súdu uložil, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom bývalého Ľudového súdu v Hume
R 49/1971
Právna veta: I. Úplné objasnenie všetkých skutočností v prípravnom konaní potrebných pre posúdenie prípadu (§ 184 ods. 2 Tr. por.) predpokladá zadováženie a vykonanie dôkazov o stíhanom skutku nielen v rozsahu umožňujúcom posúdiť, či obvinený skutok spáchal, ale aj v rozsahu umožňujúcom posúdiť, ktoré ustanovenia Trestného zákona obvinený svojím skutkom naplnil. II. Ustanovenie § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák. o trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve je v pomere špeciality k ustanoveniu § 121 Tr. zák. o trestnom čine poškodzovania spotrebiteľa v prípade, keď spotrebiteľom je social ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. decembra 1970 sp. zn. 1 T 39/70 boli okrem iných obvinených uznaní za vinných a potrestaní obvinení D. T. a F. K. za tieto trestné činy: D. T. za trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b), c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., za trestný čin porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1 a 2 Tr. zák. a za prečin proti záujmom socialistickéh
R 3/1972
Právna veta: I. Rozhodujúcim znakom pokračovania v trestnom čine, ktorý ho odlišuje od opakovania trestného činu (od rovnorodého viacčinného súbehu) je, že jednotlivé útoky, z ktorých každý naplňuje znaky toho istého trestného činu, sú po subjektívnej stránke spojené jediným a tým istým zámerom v tom zmysle, že páchateľ už od začiatku zamýšľa aspoň v najhrubších obrysoch i ďalšie útoky a že po objektívnej stránke sa tieto jednotlivé útoky javia ako postupné realizovanie tohto jediného zámeru. II. Organizáciou, pre ktorú zabezpečuje zodpovedný hospodársky pracovník neoprávnené výhody konaním popísaným v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. 3. 1971 sp. zn. 5 T 15/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 14. 7. 1971 sp. zn. 1 To 75/71 Najvyšší súd ČSSR zrušil oba tieto rozsudky a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5 T 15/70 z 5. marca 1971 boli ob
Meritum Náhrada škody
R 17/1973
Právna veta: Pri rozhodovaní o povinnosti obvineného nahradit’ poškodenému škodu spôsobenú trestným činom je súd povinný aplikovať príslušné hmotnoprávne predpisy (občianskeho práva, pracovného práva, prípadne iné hmotnoprávne predpisy), ktoré sa na prejednávaný prípad vzťahujú.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Lučenci zo 4. mája 1971 sp. zn. 1 T 30/71 bol obvinený P. K. uznaný za vinného z trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 137 ods. 1, 2 Tr. zák. a bol podľa § 137 ods. 2 Tr. zák. odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov, výkon ktorého mu bol podľa § 58 ods. 1 písm. a), § 59 ods. 1 Tr. zák. podmienečne odložený na skúšobný čas jedného roka. Podľa § 228 ods. 1 Tr. por. bola obvinenému uložená povinnosť nahradit poškodenému O
Meritum Amnestie
R 49/1973
Právna veta: Aj keď bol pácháteľ právoplatne odsúdený pre trestný čin alebo prečin, nejde o okolnost', ktorá podľa čl. VI ods. 2 rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii č. 10/1973 Zb. vylučuje použitie čl. VI odst. 1 tohto rozhodnutia, ak odsúdenie bolo už zahladené alebo platí o ňom zákonná fikcia zahladenia.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. júna 1972 sp. zn. 8 T 4/72 boli obžalovaní J. L. a J. G. uznaní za vinných z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 odst. 1 a 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako vedúci zodpovední hospodárski pracovníci PR Zelenina Banská Bystrica nekontrolovali maliarske a natieračské práce, ktoré vykonal spoluobvinený K., ani faktúry, ktoré na tieto práce vystavil a tým spôsobili, že za obdobie od febru
R 22/1973
Právna veta: Konanie vodičov služobných motorových vozidiel, ktorí spôsobili z nedbanlivosti porušením dôležitej povinnosti svojho zamestnania väčšiu škodu na majetku v socialistickom vlastníctve, naplňuje skutkovú podstatu trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podfa § 130 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd Československej socialistickej republiky pri sledovaní rozhodovania najvyšších súdov republík zistil, že tieto súdy posudzujú v niektorých trestných veciach konanie vodičov služobných motorových vozidiel, ktorí z nedbanlivosti porušili dôležitú povinnosť pri výkone svojho zamestnania a spôsobili väčšiu škodu na majetku v socialistickom vlastníctve, ako trestný čin poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 137 Tr. zák. Stalo sa tak napr. vo veciach Na
R 14/1977
Právna veta: I. Ak spôsobil páchateľ neoprávneným použitím cudzieho motorového vozidla z nedbanlivosti značnú škodu, treba jeho skutok posúdiť len ako trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a ods. 1, ods. 3 písm. a) Tr. zák. V takom prípade je vylúčený jednočinný súbeh s trestným činom porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1, 2 Tr. zák. II. Podkladom pre zistenie výšky škody spôsobenej na motorovom vozidle nemôže byť len vyčíslenie škody predložená poškodeným, ale správnosť údajov uvedených vo vyčíslení treba preveriť, a to pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, rozsudok Okresného súdu v Nových Zámkoch z 5. 9. 1975 sp. zn. 2 T 111/75 a tomuto súdu prikázal, aby vec obžalovaného M. B. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Nových Zámkoch z 5. septembra 1975 sp. zn. 2 T 111/75 bol obžalovaný M. B. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1, 2 Tr. z
R 18/1977
Právna veta: Z ustanovenia § 228 ods. 2 Tr. por. vyplýva, že výrok o povinnosti obžalovaného nahradiť škodu musí okrem iného presne označovať nárok, ktorý bol oprávnenej osobe prisúdený. To znamená, že súd musí v tomto výroku vyjadriť výšku nároku v peniazoch, pokiaľ prisúdený nárok spočíva v peňažnom plnení. Ustanovenie § 179 ods. 1, 2 Zák. práce treba vykladať tak, že výška prisúdenej náhrady škody nesmie presahovať výšku skutočnej škody, ktorú pracovník spôsobil organizácii nedbanlivým porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním (§ 172 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu vo Svidníku z 8. apríla 1975 sp. zn. 2 T 29/75 bol obvinený I. G. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 19. júna 1973 ako vodič nákladného motorového vozidla zn. Praga S5T, ŠPZ PO 40 - 07, pri služobnej ceste viedol vozidlo neprimeranou rýchlosťou, čím sa stalo, že na križovatke ciest Mrázovce—Miňovce vbehol do priekopy a havaroval. Tým spôsobil na vozidle,
R 44/1978
Právna veta: Ak po zastavení trestného stíhania z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) alebo b) Tr. por. obvinený podľa § 11 ods. 2 Tr. por. prehlási, že trvá na prejednaní veci, pokračuje sa v trestnom stíhaní v tom jeho štádiu, v ktorom sa predtým zastavilo. Ak sa takto pokračuje v hlavnom pojednávaní, použije sa na postup súdu pri pokračovaní v hlavnom pojednávaní analogicky ustanovenie § 219 ods. 2 Tr. por., t. zn., že najmä pri zmene v zložení senátu a pri uplynutí dlhšieho času musí sa hlavné pojednávanie vykonať znova.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 10. júna 1976 sp. zn. 4 To 305/76, ako aj rozsudok Okresného súdu v Trenčíne z 22. marca 1976 sp. zn. 4 T 287/75 a Okresnému súdu v Trenčíne prikázal, aby vec obvinených M. D. a A. P. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Trenčíne podal obžalobu na obvinených M. D. a A. P. pre spolupáchateľstvo na trestnom čine porušovania
R 69/1980
Právna veta: Predpísanie náhrady škody spôsobenej organizácii trestným činom pracovníka nemožno považovať za disciplinárne rozhodnutie o skutku, ktoré — keby bolo dostačujúce — by mohlo byť dôvodom pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 2 písm. b) Tr. por.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozhodnutie vyšetrovateľa Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, oddelenia vyšetrovania VB v Banskej Bystrici z 30. novembra 1978 sp. zn. VV 473/78 a vyšetrovateľovi prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, oddelenia vyšetrovania VB Banská Bystrica začal uznesením z 21. novembra 1978 sp. zn. VV 473/78 podľa
MENU