Nájdené rozsudky pre výraz: porušovanie povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nejde o porušení důležité povinnosti ve smyslu § 130 odst. 1 tr. zák., jestliže řidič motorového vozidla, jedoucí na přímém úseku silnice přiměřenou rychlostí, chce vozidlo zastavit a v důsledku řidičské nezkušenosti na mokré vozovce prudce zabrzdí, uvede je tím do smyku a způsobí na něm větší škodu.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR ve prospěch odsouzeného R. M., Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek okresního soudu v České Lípě ze dne 24. září 1985 sp. zn. 3 T 758/85 a podle § 226 písm. b) tr. ř. obviněného R. M. zprostil obžaloby pro trestný čin porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 130 odst. 1 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že dne 24. 6. 1985 kolem 7.45 hod. řídil svěřený nákladní automobil Š 706 SPZ LI 94-93, p
Meritum Jednota skutku
Právna veta: Je-li obviněný stíhán proto, že jako vedoucí provozovny část zjištěného manka způsobil úmyslně rozkrádáním tržeb, popř. zboží a část z nedbalosti porušováním svých povinností, jde o dva samostatné skutky. Pravomocné zastavení trestního stíhání ohledně jednoho skutku proto nebrání, aby se pokračovalo v trestním stíhání pro skutek druhý.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 28. října 1985 sp. zn. 7 To 599/85, rozsudek okresního soudu v Liberci ze dne 26. září 1985 sp. zn. 3 T 500/85 a okresnímu prokurátorovi v Liberci přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Liberci z 26. září 1985 sp. zn. 3 T 500/85 byl obviněný I. S. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socia
Právna veta: K otázce zjišťování a posuzování tzv. mikrospánku u řidiče motorového vozidla.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné usnesení vyšetřovatele VB CS SNB Plzeň-sever ze dne 18. června 1984 sp. zn. ČVS VV 68/84 a tomuto vyšetřovateli přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele VB OS SNB Plzeň-sever ze dne 18. 4. 1984 sp. zn. VV 68/84 bylo zahájeno trestní stíhání a současně bylo vzneseno proti K. F. obvinění pro trestný čin porušování povinnosti v provozu socialistic
Právna veta: Za vozidlo s právem přednostní jízdy ve smyslu § 28 odst. 2 vyhl. č. 100/1975 Sb. ve znění vyhl. č. 136/1978 Sb. lze považovat jen takové vozidlo, které při plnění zvláštních úkolů užívá zvukového znamení s pronikavým tónem (sirény) a zároveň světelného znamení modrými světly. Jen řidiči těchto vozidel nemusí dodržovat některá pravidla silničního provozu, jsou jen povinni dbát potřebné opatrnosti.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. ledna 1984 sp. zn. 4 To 65/84 ve výroku o trestu a rozhodl o trestu sám. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Hradci Králové ze dne 20. 12. 1983 sp. zn. 4 T 907/83 byl obviněný P. K. uznán vinným trestnými činy ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák. a porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 1
Právna veta: Skutková podstata trestného činu porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 130 tr. zák. je omezena jak co do způsobu jednání, tak co do postavení, které musí mít pachatel. Osoba, která nemá požadované postavení, se nemůže dopustit tohoto trestného činu, a to ani tehdy, když přispěla k jednání osoby, která má požadované postavení a která porušením důležité povinnosti svého zaměstnání zavinila následek uvedený v ustanovení § 130 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ostravě z 16. května 1983 sp. zn. 6 To 152/83 a rozsudek okresního soudu v Karviné z 27. ledna 1983 sp. zn. 6 T 135/82 a okresnímu soudu v Karviné přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Karviné z 27. 1. 1983 sp. zn. 6 T 135/82 byla obviněná A. S. uznána vinnou trestným činem porušování povinnosti v provozu
Právna veta: Zistenie, že páchateľ spôsobil časť schodku úmyselným rozkrádaním, samo osebe nestačí pre záver, že aj zvyšok schodku spôsobil z nedbalosti porušením povinností v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 tr. zák. Musí byť zistené, že škoda na majetku v socialistickom vlastníctve vznikla z páchateľovej nedbalosti jeho konkrétnym konaním alebo opomenutím, ktorým porušil alebo nesplnil dôležitú povinnosť svojho zamestnania.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo 16. novembra 1981 sp. zn. 3 T 330/81 a okresnému prokurátorovi v Spišskej Novej Vsi nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo 16. 11. 1981 sp. zn. 3 T 330/81 bola obvinená D. G. uznaná za vinnú z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve pod
Právna veta: Ak boli v odvolacom konaní zrušené len niektoré výroky rozsudku súdu prvého stupňa {§ 258 ods. 2 v spojení s § 259 ods. 1 Tr. por.) a ostatné výroky rozsudku nadobudli právoplatnosť a ak opravný prostriedok smeruje len proti rozhodnutiu, ktorým sa znova rozhodlo o zrušenej časti rozsudku, nemožno z podnetu tohto opravného prostriedku preskúmať tú časť rozsudku, ktorá nadobudla právoplatnosť ani konanie, ktoré tejto časti rozsudku predchádzalo.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech i v neprospech obvineného A. P., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 27. novembra 1980 sp. zn. 2 To 529/80 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu v Bratislave 1 z 29. augusta 1980 sp. zn. 4 T 151/80 bol obvinený A. P. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialis
R 32/1982
Právna veta: K otázce odpovědnosti vedoucích hospodářských pracovníků za zanedbání povinností stanovených vyhláškou předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí c. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích, ve znění vyhlášky předsedy Státní banky československé c. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na úcieeli organizací.

Úryvok z textu:
V praxi orgánů činných v trestním řízení nejsou shodné názory na odpovědnost vedoucích hospodářských pracovníků socialistických organizací za škodu, kterou organizaci způsobily osoby, jež nejsou v pracovním nebo obdobném poměru k organizaci a nepodléhají tedy řídící a kárné pravomoci vedoucích pracovníků, přičemž škoda vznikla také porušením povinností vedoucích hospodářských pracovníků stanovených výše uvedenou vyhláškou o pokladních operacích v socialistických organizacích (dále jen „vyhláška"
R 69/1980
Právna veta: Predpísanie náhrady škody spôsobenej organizácii trestným činom pracovníka nemožno považovať za disciplinárne rozhodnutie o skutku, ktoré — keby bolo dostačujúce — by mohlo byť dôvodom pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 2 písm. b) Tr. por.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozhodnutie vyšetrovateľa Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, oddelenia vyšetrovania VB v Banskej Bystrici z 30. novembra 1978 sp. zn. VV 473/78 a vyšetrovateľovi prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, oddelenia vyšetrovania VB Banská Bystrica začal uznesením z 21. novembra 1978 sp. zn. VV 473/78 podľa
MENU