SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1339497
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67024
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71690
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430974
Krajské súdy (ČR): 50118
Posledná aktualizácia
10.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pracovná neschopnosť


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pracovná neschopnosť
  • pracovna nájdené 966 krát v 207 dokumentoch
  • schopnost nájdené 587 krát v 198 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 303 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 88 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 27 dokumentov
Krajské súdy SR 2336 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1 dokument
Odborné články 34 dokumentov


Právna veta: Ak súd zistí, že za jedno porušenie pracovných povinností z viacerých takýchto porušení, za ktoré bolo pracovníkovi uložené kárne opatrenie, nebolo už možné uložiť kárne opatrenie pre uplynutie lehoty uvedenej v ustanovení § 79 ods. 1 Zák. práce, potom preskúmavané rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia zruší, aby sa tak umožnilo posúdiť, či vzhľadom na zostávajúce porušenie pracovnej disciplíny môže byť kárne opatrenie uložené.)

Úryvok z textu:
... , ktorého sa mal dopustiť tým, že v II. polroku 1982 odmietol metodické vedenie Ing. H. M. neuznávajúc jeho odborné a pracovné schopnosti, ďalej tým, že sa svojvoľne odsťahoval zo spoločnej kancelárie do miestnosti laboratória a že o Ing. H. M. rozširoval nepravdivé .
Kľúčové slová: výsluhový dôchodok , dôchodkové zabezpečenie, kultúrne fondy, výsluhový dôchodok umelcov

Zbierka NSS 9-10/1986
R 37/1986
Právna veta: Kultúrne fondy, ktoré spolupôsobia pri vykonávaní sociálneho zabezpečenia umelcov a pri príprave podkladov pre rozhodovanie o dávkach napr. hudobných skladateľov (§ 84 ods. 1 písm. b/ vyhlášky č. 128/1975 Zb.), nemajú povinnosť podávať orgánom sociálneho zabezpečenia hlásenie pre účely dôchodkového zabezpečenia. Takú povinnosť má v dôchodkovom zabezpečení hudobných skladateľov príslušný národný výbor v mieste bydliska hudobného skladateľa (§ 151 písm. i/ vyhlášky č. 128/1975 Zb.). Kultúrny fond iba podáva vyjadrenie o skutočnostiach uvedených v ustanovení § 84 ods. 2 vyhlášky č. 128/1975 Zb ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pracovného pomeru (dohody o pracovnej činnosti) s dôchodcom, ako aj o okolnostiach rozhodujúcich pre uskutočňovanie starostlivosti o občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, a hlásiť ich orgánom vykonávajúcim sociálne zabezpečenie pracujúceho (dôchodcu). Na vyzvanie týchto orgánov sú organizácie povinné podať také hlásenia kedykoľvek .
Právna veta: Při výkladu ustanovení § 447 odst. 1 o. z. je třeba vycházet z toho, že k té části výdělku, kterou poškozený získá po skončení pracovní neschopnosti vynaložením zvýšenélío pracovního úsilí (spojeného s překonáváním zdravotních obtíží po úrazu) nad rámec povinností vyplývajících z ustanovení § 73 zák. práce, se při vyčíslení ztráty na výdělku nepřihlíží.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal vůči žalované organizaci placení peněžitého důchodu v částce 800 Kčs měsíčně od 1. 1. 1978 nadále jako náhrady za úraz, který utrpěl 7. 5. 1969 při dopravní nehodě zaviněné řidičem žalované organizace. V důsledku úrazu byla žalobci částečně amputována pravá noha. Žalobce přesto pracuje nadále jako řidič městské dopravy a dosahuje přibližně stejných výdělků jako před úrazem, ovšem jen zvýšeným pracovním úsilím spojeným s mimořádnou námahou. Při ovládání pedálů musí totiž vyvinout v .
Meritum Dôchodok
Kľúčové slová: zmenená pracovná schopnosť, čiastočný invalidný dôchodok, podstatný pokles zárobku, invalidný dôchodok

Zbierka NSS 9-10/1989
R 34/1989
Právna veta: Ak nie je požívateľka čiastočného invalidného dôchodku zamestnaná a nemá preto žiadny príjem, nie je to samo osebe dôvodom k odňatiu tohto dôchodku.

Úryvok z textu:
... získať nárok na príspevok pred umiestnením do zamestnania. Podľa odseku 1 tohto ustanovenia patril občanovi so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý nebol zamestnaný a ktorému nebolo možné zabezpečiť vhodné pracovné miesto alebo prípravu na pracovné uplatnenie, príspevok ... Zb. a vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktoré sa týkali ustanovení o starostlivosti o občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, za akých sa považujú aj požívatelia čiastočného invalidného dôchodku, bolo možno vyvodiť, že sa predpokladá aj možnosť, .
Kľúčové slová: znalecký posudok ako dôkaz, znalecké dokazovanie, sociálne zabezpečenie

Zbierka NSS 9-10/1985
R 44/1985
Právna veta: Znalecký posudok podaný v zmysle ustanovenia § 127 O.s.p. súdom ustanoveným znalcom v konaní o preskúmanie rozhodnutia v dôchodkovej veci má hodnotiť zdravotný stav žiadateľa o dôchodok a objasniť vplyv jeho zdravotného stavu na pracovnú schopnosť žiadateľa o dôchodok, prípadne má posúdiť tiež otázku, či zamestnanie odporúčané príslušnou komisiou sociálneho zabezpečenia môže z lekárskeho hľadiska žiadateľ o dôchodok vykonávať bez ohrozenia svojho zdravotného stavu. Znalecký posudok nemá však obsahovať záver, či žiadateľ o dôchodok je alebo nie je Invalidný (čiastočne invalidný).

Úryvok z textu:
... zákona č. 36/1967 Zb.) majú preto riešiť iba odborné posúdenie zdravotného stavu s potrebným vysvetlením vplyvu zistených ochorení na pracovnú schopnosť. Takýto dôkaz nemôže však vyúsťovať vo svojich záveroch v posudzovanie právnej otázky, či žiadateľ o dávku je čiastočne alebo úplne .
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, práceneschopnosť, porucha zdravia

Zbierka NSS 4-5/1984
R 21/1984
Právna veta: Pre záver, že ide o ublíženie na zdraví v zmysle § 221 ods. 2 Tr. zák., nie je nevyhnutné, aby poškodený bol práceneschopný. Rozhodujúca je povaha ujmy na zdraví, najmä akými príznakmi, ťažkosťami a bolesťami sa prejavuje, v akej intenzite, po aký dlhý čas a do akej miery narušila jeho zaužívaný spôsob života. Okolnosť, že poškodený pri poruche zdravia, ktorá má objektívne povahu ublíženia na zdraví a vyžaduje si i pracovnú neschopnosť, na vlastné riziko prácu vykonáva, nemôže viesť k záveru, že nejde o ublíženie na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
... zaužívaný spôsob života. Okolnosť, že poškodený pri poruche zdravia, ktorá má objektívne povahu ublíženia na zdraví a vyžaduje si aj pracovnú neschopnosť, na vlastné riziko prácu vykonáva, nemôže viesť k záveru, že nejde o ublíženie na zdraví podľa § 221 ods. 1 .
Právna veta: Ak súd neuvedie v odôvodnení rozsudku o náhrade mzdy, akým spôsobom dospel k zisteniu priemerného zárobku pracovníka, z ktorého vychádzal pri stanovení výšky náhrady mzdy, je výrok rozsudku o priznaní náhrady mzdy nepreskú- mateľný (§ 221 ods. 1 písm. c/ O. s. p.).

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal určenia, že žalovaná organizácia s ním neplatne rozviazala pracovný pomer oznámením z 27. 2. 1979 ku dňu 30. 4. 1979. Takisto sa domáhal priznania náhrady mzdy. Obvodný súd Bratislava 3 rozsudkom určil, že výpoveď daná žalobcovi žalovanou organizáciou oznámením z 27. 2. 1979 je neplatná a že pracovný pomer medzi účastníkmi trvá. Okrem toho vyslovil, že nesúhlasí so späťvzatím žaloby v časti týkajúcej sa náhrady mzdy; rozhodovanie o tomto nároku vylúčil na samostatné konanie. .
Kľúčové slová: pracovník, náhrada mzdy, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

Zbierka NSS 9-10/1984
R 44/1984
Právna veta: Nároky pracovníka, s ktorým organizácia neplatne zrušila pracovný pomer, sú osobitne upravené v ustanovení § 61 Zák. práce a nemožno teda ohľadne týchto nárokov použiť všeobecné ustanovenia o náhrade mzdy pri prekážkach v práci na strane organizácie podľa ustanovenia § 130 Zák. práce. Návrh organizácie na zníženie, prípadne nepriznanie náhrady mzdy podľa ustanovenia § 61 ods. 2 Zák. práce nemožno úspešne uplatňovať samostatným návrhom na začatie konania; uplatňuje sa v konaní o nároku pracovníka na náhradu mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru.

Úryvok z textu:
... dní pripadajúcich na rozhodujúce obdobie odpočítali ako dni neospravedlnenej neprítomnosti v práci, ako sviatky, v ktorých pracovník nepracoval, ako dovolenku, pracovnú neschopnosť a ošetrovanie člena rodiny. Pretože tieto údaje nie sú dobre zistiteľné z pripojeného mzdového listu, bolo povinnosťou súdov tieto údaje .
Zbierka NSČSSR 1/1974
R 5/1974
Právna veta: Čas, v ktorom sa má skončiť pracovný pomer dohodou uzavretou medzi organizáciou a pracovníkom (§ 43 ods. 1 Zák. práce), nemusí byť určený len kalendárnym dňom. Môže byť dohodnutý napr. časom skončenia prác, skončenia práceneschopnosti pracovníka a pod. Čas skončenia pracovného pomeru musí však byť v týchto prípadoch určený tak, aby nevznikla pochybnosť o dojednanom dni, ktorým sa má pracovný pomer skončiť. Na uzavretie dohody o rozviazaní pracovného pomeru s pracovníkom so zmenenou pracovnou schopnosťou nie je potrebný súhlas okresného národného výboru v zmysle ustanovenia § SO Zák. práce. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práva. Okrem toho, samo rozhodnutie okresnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia o tom, že žalobca je osobou so zmenenou pracovnou schopnosťou, nemá vplyv na ukončenie jeho práceneschopnosti, ale len konštatuje, že pre dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav má podstatne ... pracovný pomer skončila, nemôže sa žalobca dovolávať neplatnosti dohody len preto, že sa stal osobou so zmenenou pracovnou schopnosťou a že teda nie je práceschopný. Práceschopným sa totiž stal, i keď pro zdravotný stav má podstatne .
Meritum Dôchodok
Zbierka NSČSSR 9-10/1981
R 22/1981
Právna veta: Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení*) ani predpisy vydané na jeho vykonanie nestanovujú bližšie, čo treba považovať za zamestnanie vykonávané len za celkom mimoriadnych podmienok (§ 25 ods. 3 písm. d/ zákona č. 121/1975 Zb.). Preto len po všestrannom objasnení toho, za akých podmienok môže pracovník vykonávať zamestnanie, možno posúdiť otázku, či pracovník toto zamestnanie vykonáva za celkom mimoriadnych podmienok. Tieto podmienky treba v každom prípade zisťovať, a to najmä v tom zmysle, či pracovník vykonáva zamestnanie za podstatne ťažších a mimoriadnych podmienok, než za akých ho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dokumentácii a v posudkoch posudkových komisií sociálneho zabezpečenia. Vplyv týchto ochorení a celkového zdravotného stavu na pracovnú schopnosť navrhovateľky hodnotila naposledy posudková komisia sociálneho zabezpečenia KNV v posudku z 28. 9. 1977 tak, že ... je schopná vykonávať svoje zamestnanie, hoci navrhovateľka vo svojich návrhoch popisovala vplyv zdravotného stavu na svoju pracovnú schopnosť, najmä z hľadiska ťažkostí jej pohybu pri niektorých pracovných úkonoch a nutnosti osobitnej úpravy miesta na .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.