Nájdené rozsudky pre výraz: pracovná zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1990 dokumentov
441 dokumentov
8785 dokumentov
452 dokumentov
262 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Pracovný pomer
Kľúčové slová: pracovná zmluvanáhrada mzdymzda
R 8/1990
Právna veta: Nemůže-li domácký pracovník vykonávat práce podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě (§ 267 odst. 2 zák. práce) v důsledku omezení výroby při poklesu odběru zboží, nejde na straně organizace o překážky v práci ve smyslu ustanovení § 129 zák. práce, ale o ostatní překážky na straně organizace ve smyslu ustanovení § 130 odst. 1 zák. práce.

Úryvok z textu:
Po bezvýsledném řízení u rozhodčí komise se žálobkyně žalobou domáhala vůči žalované organizaci zaplacení částky 2 776 Kčs. Uvedla, že u žalované organizace pracuje jako domácká pracovnice ve funkci pasířky. V měsících únoru až červnu téhož roku ji žalovaná organizace snížila příděl ptaeí pasířskýeh a zčásti jí přidělovala práce jiné, než byly sjednány v dohodě o pracovních podmínkách. Vyslovila názor, že má nárok na doplatek do průměrného výdělku. Žalovaná organizace navrhla zamítnutí žal
Právna veta: K otázce rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví neoprávněným pobíráním starobního důchodu pracujícím důchodcem.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného E. S. Nejvyšší soud ČSR zrušil podle § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. ř. a ohledně obžalovaného ing. A. K. též podle § 261 tr. ř. rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 23. března 1984 sp. zn. 1 T 7/84 v celém rozsahu a uvedenému krajskému soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný E. S. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b), c)
Merito veci Pracovný pomer
R 30/1980
Právna veta: Pracovná zmluva uzavretá s požívateľom starobného dôchodku na určitú dobu dlhšiu ako 180 pracovných dní v jednom kalendárnom roku nie je v časti presahujúcej uvedený čas neplatná z toho dôvodu, že sa požívateľovi dôchodku poskytuje len za týchto 180 pracovných dní dôchodok v nezmenenej výške v zmysle ustanovenia § 5 nariadenia vlády ČSSR c. 135/ 1975 Zb.).

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil žalobou nárok na náhradu mzdy za čas od 1. 8. 1977 do 30. 11. 1977 s odôvodnením, že žalovaná organizácia napriek dohode o trvaní pracovného pomeru na určitú dobu mu nedovolila pracovať do jej uplynutia. Okresný súd v Rožňave rozsudkom žalobe vyhovel a zaviazal žalovanú organizáciu zaplatiť žalobcovi podľa ustanovenia § 130 Zák. práce 20 068 Kčs s odôvodnením, že pracovný pomer bol medzi účastníkmi dohodnutý na určitú dobu, k jeho skončeniu pred uplynutím tejto doby nedošlo,
Merito veci Miesto výkonu práce
R 10/1971
Právna veta: V pracovnej zmluve možno dohodnúť viac než jedno miesto výkonu práce; z hľadiska nároku na náhradu pri pracovných cestách (§ 3 až § 9 vyhl. č. 9B/1967 Zb.) je však nutné za pravidelné pracovisko považovať vždy len jedno miesto výkonu práce.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa domáhala zaplatenia sumy 495,— Kčs ako náhrady výdavkov pri pracovných cestách, vykonaných v mesiacoch marci až októbri 1968 zo Z. do B. B. Uvádzala, že podľa pracovnej zmluvy mala pracovať tri dni v týždni v Z. a dva dni v týždni v B. B., že však jej pravidelným pracoviskom je Z., takže za cesty do B. B. jej prislúcha náhrada výdavkov. Okresný súd vo Zvolene svojim rozsudkom vyhovel žalobe. Z ustanovenia § 29 Zák. práce vyvodil, že v pracovnej zmluve nemožno platne určiť dve mie
R 9/1971
Právna veta: Skutočnosť, že pracovník pri plnení pracovných úloh používa vlastný výrobný prostriedok alebo pracovný nástroj, sama o sebe nebráni vzniku pracovnoprávneho vzťahu. Môže teda byť predmetom pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach, vykonávaných mimo pracovného pomeru, činnosť pracovníka spočívajúca v sťahovaní, zbližovaní a odvoze dreva z lesa jeho vlastným konským poťahom.

Úryvok z textu:
Žalobca, sa domáhal náhrady škody vzniklej pracovným úrazom, ktorý utrpel 5. 3. 1966, keď so svojím konským poťahom zvážal drevo pre žalovanú organizáciu. Okresný súd Košice-mesto žalobu zamietol s tým odôvodnením, že žalobca vykonával zbližovanie dreva z lesa pre žalovaného nie na základe pracovného pomeru ani na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale ako súkromný podnikateľ, takže nárok na náhradu škody, ktorá mu pri tejto činnosti vznikla, nemožno posudzovať pod
R 10/1979
Právna veta: Ak 30 pracovných dní, počas ktorých je pracovník bez svojho súhlasu prevedený z dôvodov nevyhnutnej prevádzkovej potreby organizácie na inú prácu, než zodpovedá pracovnej zmluve (§ 37 ods. 3 písm. c/ Zák. práce), presahuje podľa rozvrhu pracovného času pracovníka jeden kalendárny mesiac, je na toto prevedenie na inú prácu potrebný predchádzajúci súhlas závodného výboru (§ 41 ods. 1 Zák. práce*).

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala vyslovenia neplatnosti rozviazania pracovného pomeru, pretože výpoveď, ktorú jej dala žalovaná organizácia podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce, je právne neúčinná, keďže neporušila žiadnu povinnosť uloženú jej Zákonníkom práce. Pokiaľ v rámci prevedenia nenastúpila na iné pracovisko, bolo to z toho dôvodu, že k tomuto prevedeniu nedal predchádzajúci súhlas príslušný ZV ROH. Žalovaná organizácia navrhla zamienutie žaloby. Uvádzala, že žalobkyňu previ
R 22/1977
Právna veta: I. Chyby vo vyhlásenom rozsudku, trebárs by išlo len o počítacie chyby, nemožno odstrániť opravou vyhotovenia rozsudku podľa § 131 Tr. por.; takéto chyby možno napraviť len zrušením rozsudku v opravnom konaní na základe podaného opravného prostriedku. II. Peňažný trest nemožno uložiť, ak je zrejmé, že by bol nevymožiteľný (§ 54 ods. 1 Tr. zák.). Pri skúmaní tejto podmienky uloženia peňažného trestu treba zisťovať aj záväzky obvineného, predovšetkým rozsah jeho zákonnej vyživovacej povinnosti a rozsah povinnosti na náhradu škody, ktoré zásadne majú prednosť pred zaplatením peňažného trestu ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti uzneseniu Najvyššieho súdu SSR z 19. augusta 1975 sp. zn. 1 To 49/75 v prospech obvinených V. M., J. M., J. T. a A. B., Najvyšší súd ČSSR zrušil citované uznesenie Najvyššieho súdu SSR týkajúce sa obvineného J. M. v celom rozsahu a V. M. potiaľ, pokiaľ holo odvolanie tohto obvineného zamietnuté aj do výroku o treste zákazu činnosti, o treste peňažnom a o náhradnom treste odňatia slobody za trest peňažný. N
Merito veci Učebný pomer
R 12/1982
Právna veta: Dohodu v zmysle ustanovenia § 227a Zák. práce možno platne uzavrieť aj pri takom dojednaní pracovného pomeru s učňom, ku ktorému dochádza až po úspešnom vykonaní záverečnej učňovskej skúšky.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala, aby súd vyslovil neplatnosť dodatku k učebnej zmluve, ako aj neplatnosť bodu 12 v pracovnej zmluvy uzavretej medzi ňou a žalovanou organizá ciou a aby zaviazal túto organizáciu zaplatiť jej ušlú mzdu za dobu, po ktorú bola žalobkyňa vinou žalovanej organizácie bez pracovného pomeru, ako aj náhradu trov konania. Uviedla, že so žalovanou organizáciou uzavrela po vykonaní záverečnej učňovskej skúšky pracovnú zmluvu 26. 6. 1978, ktorej bod 12 obsahoval dohodu o tom
R 23/1975
Právna veta: Pracovník, ktorý má viac odborných kvalifikácií, môže úspešne použiť výpovedný dôvod nevyužívania odbornej kvalifikácie (§ 51 ods. 1 písm. d/ Zák. práce), ak sa po dobu zákonom stanovenú nevyužíva taká jeho odborná kvalifikácia, ktorá je v porovnaní s jeho využívanou odbornou kvalifikáciou významnejšia z hľadiska celospoločenských záujmov.

Úryvok z textu:
S rozvojom vedy a techniky nadobúda vo všetkých oboroch hospodárskeho a spoločenského života stále väčší význam kvalifikácia pracovníkov. Na jej zvyšovaní a využívaní má socialistická spoločnosť záujem a podporuje ju morálnymi i materiálnymi stimulmi. Z celkovej kvalifikácie pracovníkov má nemalý význam odborná kvalifikácia pracovníkov. Jej uplatnenie je jedným z prostriedkov na to, aby pracovník vytváral viac hodnôt, zlepšoval si svoje príjmy z práce slúžiace na uspokojovanie materiálnych a
Merito veci Pracovný pomer. Mzda
Kľúčové slová: práca nadčasmzda
R 6/1990
Právna veta: Ak pracovník vykonáva v celom rozsahu práce rôzneho druhu, ktoré majú vykonávať dvaja pracovníci, nejde o prácu nadčas a ide o vedľajšiu činnosť (§ 71 Zák. práce). Treba preto vzťahy, práva a povinnosti z tejto vedľajšej činnosti posudzovať samostatne.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal zaplatenia mzdy, ktorú vyčíslil až v priebehu konania, a to za zastupovanie, prípadne za výkon funkcie veterinárnej inšpekcie krmív, čo robil popri funkcii odborného lekára pre výživu a dietetiku okresného veterinárneho zariadenia. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši pôvodne zamietol žalobu rozsudkom z 9. 4. 1986, č. k. 8 C 10/86-22, s odôvodnením, že za zastupovanie žalobcovi mzda nepatrila, lebo práce, ktoré robil, sú funkčne a platovo nižšie zaradené ako zadelenie
MENU