Nájdené rozsudky pre výraz: právoplatný rozsudok súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

661 dokumentov
112 dokumentov
6572 dokumentov
3 dokumenty
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
34
Právna veta: Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v zmysle ustanovení § 149 a § 150 O. z. nedochádza k odplatnému alebo bezodplatnému prevodu ani k prechodu nehnutelnosti. Niet teda v takomto prípade dôvodu na vyrubenie notárskeho poplatku z prevodu nehnutelnosti.

Úryvok z textu:
Č. 34/1971 sb. rozh. Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v zmysle ustanovení § 149 a § 150 O. z. nedochádza k odplatnému alebo bezodplatnému prevodu ani k prechodu nehnuteľnosti. Niet teda v takomto prípade dôvodu na vyrubenie notárskeho poplatku z prevodu nehnuteľnosti. (Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 10. 7. 1970, 6 Cz 41/70) V konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva bývalých manželov P. P. a M. P. bolo právoplatnými rozsudkami súdov oboch stupňov r
R 8/1970
Právna veta: Nárok nevydatej matky na príspevok na úhradu výživy podľa § 95 ods. 1 zák. o rod. môže byť s úspechom uplatnený len proti mužovi, ktorého otcovstvo k dieťaťu už bolo určené spôsobom stanoveným zákonom o rodine. Nárok podľa § 95 ods. 2 zák. o rod. môže s úspechom uplatniť iba tehotná žena, teda žena ešte v dobe tehotnosti, nie v dobe po narodení dieťaťa.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka sa domáhala voči odporcovi priznania príspevku na úhradu svojej výživy za dobu dvadsiatich šiestich týždňov vo výške 2.625 Kčs a úhrady nákladov spojených s obstaraním výbavičky dieťaťa v sume 867,70 Kčs, a to s odôvodnením, že dňa 2. 3. 1965 ako nevydatá matka porodila syna M. B., ktorého splodil odporca. Okresný súd v Dolnom Kubíne uznal odporcu rozsudkom z 12. 10. 1965 povinným zaplatiť navrhovateľke sumu 2.967,75 Kčs, z toho na úhradu jej výživy sumu 2.100 Kčs, na výbavičku
Merito veci Totožnosť skutku
R 33/1974
Právna veta: K rozlišovaniu pojmov „skutok“ a „trestný čin“. K problematike totožnosti skutku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech obvineného Š. S., zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. decembra 1972 sp. zn. 4 To 719/72, ako aj rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici z 8. novembra 1972 sp. zn. 1 T 55/72 a trestné stíhanie obvineného Š. S. pre skutok posudzovaný ako trestný čin ublíženia na zdraví podlá § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. zastavil podľa § 11 ods. 1 písm. f) Tr. por. Z odôvodnenia: Roz
Právna veta: Pri pokračujúcej trestnej činnosti je aj vyhlásenie oslobodzujúceho rozsudku medzníkom, ktorý pretŕha jednotu skutku. Páchateľa preto možno stíhať iba za tu časť pokračujúcej trestnej činnosti, ktorá nasleduje po vyhlásení tohto rozsudku. Ak skutok, pre ktorý se vedie trestné stíhanie, je čiastkovým útokom pokračujúceho trestného činu alebo prečinu, o ktorom súd rozhodol oslobodzujúcim rozsudkom, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania pre prekážku rei iudicatae (§ 11 ods. 1 písm. f/ Tr. por.).

Úryvok z textu:
Okresný prokurátor v Senici podal proti obvinenej M. O. obžalobu pre trestný čin príživníctva podľa § 203 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v čase od 11. septembra 1982 do 15. apríla 1983, hoci je zdravá a práceschopná, nikde nepracovala, zdržiavala sa v obci Čáry a v Brne, nechávala sa vydržiavať občanmi Š. M., I. M., ako aj sestrou J. O., ktorí jej poskytovali stravu a ubytovanie. Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Senici z 29. novembra 1983 sp. zn. 2 T 122/83 bola obvinená M. O. u
Merito veci Poistné
R 4/1974
Právna veta: Nárok poisťovne na náhradu súm vyplatených z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorových vozidiel proti tomu poistenému, ktorý spôsobil škodu v stave, keď jeho schopnosť viesť motorové vozidlo bola znížená po požití alkoholických nápojov, je osobitným nárokom z poistného pomeru v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a/ vyhlášky C. 197/1964 Zb. Spory o týchto nárokoch medzi socialistickými organizácia- mi nie sú yyiíaté z právomoci hospodárskej arbitráže.

Úryvok z textu:
Žalujúca štátna poisťovňa sa domáhala, aby žalovaná organizácia bola zaviazaná zaplatiť jej 4949 Kčs s prísl. V žalobe uviedla, že 21. 11. 1970 vodič žalovanej organizácie J. H. viedol traktor pod vplyvom alkoholu, prešiel s ním na ľavú stranu cesty v smere svojej jazdy a narazil do protiidúceho konského poťahu, ktorého vodič J. O. utrpel pritom zranenie. Vodič J. H. bol odsúdený za tento trestný čin právoplatným rozsudkom súdu v trestnom konaní. Žalobkyňa z titulu zákonného poistenia zodpovedno
Merito veci Res iudicata
R 26/1977
Právna veta: Pri pokračujúcom, trvajúcom, hromadnom a sústavne páchanom trestnom čine alebo prečine je hranicou, ktorou sa pretrhuje totožnosť skutku, vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa (§ 35 ods. 2 Tr. zák.), ktorý sa musí stať právoplatným. Hoci páchateľ po vyhlásení odsudzujúceho rozsudku naďalej plynulé pokračuje v páchaní takéhoto trestného činu (prečinu), treba túto časť trestnej činnosti považovať za nový skutok, ktorý zakladá nový trestný čin (prečin). To znamená, že ak je podaná obžaloba za takýto trestný čin alebo návrh na potrestanie za takýto prečin, spáchaný sčasti pred a sča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici z 12. marca 1976 sp. zn. 3 T 34/76 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec obvineného J. S. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Banskej Bystrici podal návrh na potrestanie J. S. pre prečin proti pracovnej disciplíne podlá § 8 písm. c) zák. č. 150/1969 Zb. na tom skutkovom základe, že v októbri a 'novembri 1975 ako že
R 58/1977
Právna veta: V prípade zrušenia rozsudku, ktorým bol uložený súhrnný trest, obnoví sa platnosť výroku o treste v predchádzajúcom rozsudku zrušeného pri ukladaní súhrnného trestu podľa § 35 ods. 2 veta druhá Tr. zák. Ak v novom konaní nedôjde k odsúdeniu obžalovaného a uloženie súhrnného trestu preto už neprichádza do úvahy, nemožno uložiť trest za trestné činy, z ktorých bol páchateľ uznaný za vinného predchádzajúcim rozsudkom, pretože obnovením platnosti výroku o treste v tomto rozsudku je i v tomto smere vec právoplatne rozhodnutá.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil výrok o treste v rozsudku Okresného súdu vo Zvolene z 12. januára 1976 sp. zn. 8 T 207/75, ktorým bol obvinenému J. S. uložený trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov v prvej nápravnovýchovnej skupine za trestné činy ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. a násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi podľa § 197a Tr. zák., z ktorých bol obvinený uznaný za vinného
28
Právna veta: K niektorým ďalším otázkam uplatňovania ustanovení Zákoníka práce o zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania /1/

Úryvok z textu:
Č. 28/1980 sb. rozh. K niektorým ďalším otázkam uplatňovania ustanovení Zákoníka práce o zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania 1) (Zo správy o zhodnotení rozhodovania súdov Slovenskej socialistickej republiky vo veciach odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania, prejednanej a schválenej občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SSR 19. 6. 1980, Cpj 11/80) A. O pracovný úraz ide aj v tých prípadoch, ak pracovník pri práci, na ktorú
MENU