Nájdené rozsudky pre výraz: prečin

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 320

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6205 dokumentov
1883 dokumentov
21049 dokumentov
17 dokumentov
25 dokumentov
160 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Prečin
R 12/1971
Právna veta: Jde-li o přečin, může i odvolací soud vrátit věc prokurátorovi podle § 260 tr. ř. jen za podmínek § 314c odst. 1 písm. e), f) tr. ř.

Úryvok z textu:
Rozsudkem samosoudce okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 12. května 1970 sp. zn. 3 Ta 74/70 byl J. K. uznán vinným přečinem proti majetku v socialistickém a osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 zák. č. 150/1969 Sb., který spáchal tím, že v lednu 1970 v Nezdenicích odcizil na farmě Státního statku 50 kg práškového vápna v hodnotě 18,25 Kčs a ke škodě M. V. dvoukolovou káru v ceně nejméně 450,— Kčs. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců nepodmíněně v první nápravně
Merito veci Prečin
R 12/1971
Právna veta: Jde-li o přečin, může i odvolací soud vrátit věc prokurátorovi podle § 260 tr. ř. jen za podmínek § 314c odst. 1 písm. e), f) tr. ř.

Úryvok z textu:
Rozsudkem samosoudce okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 12. května 1970 sp. zn. 3 Ta 74/70 byl J. K. uznán vinným přečinem proti majetku v socialistickém a osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 zák. č. 150/1969 Sb., který spáchal tím, že v lednu 1970 v Nezdenicích odcizil na farmě Státního statku 50 kg práškového vápna v hodnotě 18,25 Kčs a ke škodě M. V. dvoukolovou káru v ceně nejméně 450,— Kčs. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců nepodmíněně v první nápravně
Merito veci Přečin
R 6/1973
Právna veta: Prečinu proti pracovní kázni podie § 8 písm. c) zák. č. 150/1969 Sb. se může dopustit jen pracovník, který byl v době jeho spáchání v pracovním pomeru k socialistické organizaci. Otázku, zda pachatel byl v pracovním pomeru se socialistickou organizací, jsou orgány činné v trestním řízení povinny řešit samostatně jako otázku předběžnou ve smyslu § 9 odst. 1 tr. ř.

Úryvok z textu:
Rozsudkem městského soudu v Brně ze dne 9. června 1971 sp. zn. 2 T 9/71 byl obviněný M. P. uznán vinným kromě jiného přečinem proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) zák. č. 150/1969 Sb., jehož se měl dopustit tím, že v době od 31. března 1970 do 22. května 1970, kdy byl v pracovním poměru u n. p. Ingstav v Brně, odpracoval pouze sedm pracovních směn v měsíci dubnu, potom přestal bezdůvodně docházet do zaměstnání a tím způsobil uvedené organizaci škodu na produktivitě práce v částce asi 20 000 K
Merito veci Přečin
R 46/1973
Právna veta: Nejde o vynechávání pracovních směn bez závažného důvodu ve smyslu § 8 písm. c) zák. 5. 150/1969 Sb., jestliže matka dítěte vynechává pracovní směny proto, že se rozhodla sama o dítě pečovat, i když má možnost umístit dítě do péče dětského zařízení nebo školy.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR proti rozsudku okresního soudu v Pardubicích ze dne 14. 12. 1971 sp. zn. 3 Ta 607/71 Nejvyšší soud ČSR zrušil tento rozsudek a okresnímu soudu v Pardubicích přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Pardubicích sp. zn. 3 Ta 607/71 ze dne 14. 12. 1971 byla obviněná J. N. uznána vinnou přeči- nem proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) zák. ě. 150/1969 Sb. Za to jí byl uložen trest
Merito veci Přečin
R 57/1973
Právna veta: Za postižení pro některý čin obdobné povahy ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zák. č. 150/1969 Sb. nelze považovat umístění v protialkoholní záchytné stanici podle § 12 zák. č. 120/1962 Sb., ani kárné opatření podle § 77 zák. práce, ani okolnost, že obviněný byl „oznámen komisi pro ochranu veřejného pořádku“.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29 11. 1971 sp. zn. 18 Ta 120/71 byl obviněný uznán vinným přeči- nem proti občanskému soužití podle § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb. za to, že dne 30. 6. 1971 v Karlových Varech ve večerních hodinách v podnapilém stavu v Horním nádraží nepřístojným chováním vyvolával pohoršení u ostatních občanů, přičemž podobného jednání se dopustil i dne 15. 7. 1971 v Engelsově ulici hlučným chováním, a obou jednání se dopustil přesto, že pro podnap
Merito veci Přečin
R 57/1973
Právna veta: Dobu jednoho, popř. tří roků v dovětku ustanovení § 9 odst. 1 zák. č. 150/1969 Sb. je nutno počítat od právní moci rozhodnutí, jímž byl pachatel za čin obdobné povahy postižen nebo pro některý z trestných činů obdobné povahy odsouzen.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Blansku ze dne 15. 7. 1970 sp. zn. 3 Ta 167/70 byl obviněný uznán vinným přečinem proti socialistickému soužití podle § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb., jehož se dopustil tím, že dne 10. června 1970 ve Velkých Opatovicích bezdůvodně napadl a zbil M. K., přičemž mu způsobil krevní výron do víček a pohmoždění očí, takže jmenovaný byl nucen pro tato zranění vyhledat lékařské ošetření a byl uznán po dobu dvou dnů práce neschopným. Obviněný se tohoto činu dopustil
R15/1972
Právna veta: I. Objasňovanie prečinov sa so zreteľom na § 314b ods. 1 Tr. por. vykonáva pred začatím trestného stíhania, preto nie je podľa § 12 ods. 9 Tr. por. prípravným konaním. V rámci objasňovania prečinov nemožno podľa § 158 ods. 3 Tr. por. vykonávať úkony podľa štvrtej hlavy (s výnimkou úkonov uvedených v § 179c Tr. por.) a podľa piatej hlavy Trestného poriadku (s výnimkou úkonov podľa § 113 a 114 Tr. por.). II. Ak sú v konaní o prečinoch potrebné na náležité objasnenie skutkového stavu zaisťovacie úkony podľa § 179c Tr. por. a potreba ich vykonať sa objavila už v priebehu objasňovania, alebo ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR vo veci 2 Tz 6/71 rozsudkom z 8. apríla 1971 zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 26. októbra 1970 sp. zn. 6 To 339/70, ktorým krajský súd zrušil rozsudok Okresného súdu v Humennom zo 14. septembra 1970 sp. zn. 2 Ts 152/70 a vec podľa § 260 Tr. por. vrátil okresnému prokurátorovi na došetrenie. V uvedenom rozsudku Najvyšší súd SSR vyslovil právny názor, že vrátenie veci na došetrenie prokurátorovi podľa § 260 Tr. por. v konaní o prečinoch nie je prípustné, ak sa v n
Merito veci Premlčanie prečinu
R 43/1980
Právna veta: Podmínky promlčení přečinu jsou odchylné od podmínek promlčení trestného činu jen ohledně promlčecí doby. Ostatní * podmínky promlčení uvedené v § 67 odst. 2 až 4 tr. zák. platí i pro přečiny.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR shledal, že usnesením okresního soudu v Kladně ze dne 15. března 1979 sp. zn. 5 T 64/79, jímž bylo podle § 314c odst. 1 písm. c) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněných J. T. a P. Š. pro skutek kvalifikovaný návrhem na potrestání jako přečin proti zájmům socialistického hospodářství podle § 2 písm. d) zák. č. 150/1969 Sb., byl porušen zákon v ustanovení § 314c odst. 1 písm. c) tr. ř. ve prospěch obviněných. Toto usnesení zrušil a přikázal okresnímu soudu v Kladně, aby věc z
Merito veci Súbeh prečinu
R 60/1980
Právna veta: O jednočinný souběh přečinu proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) zák. č. 150/1989 Sb., o přečinech s trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 tr. zák. půjde jen tehdy, jestliže pachatel soustavným vynecháváním pracovních směn bez závažného důvodu s následky uvedenými v § 8 písm. c) zák. c. 150/1989 Sb., o přecinech současně sleduje záměr vyhýbat se plnění zákonné povinosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného (§ 213 odst. 2 tr. zák.). Jestliže tedy pachatel sice soustavně vynechával pracovní směny, avšak nečinil tak v úmyslu vyhýbat se své zákonné povinnosti vyživovat neb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k stížnosti pro porušení zákona zrušil usnesení okresního prokurátora v Karviné ze dne 4. dubna 1979 sp. zn. 2 Pv 188/79 a okresnímu prokurátorovi v Karviné přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele Okresní správy SNB, oddělení vyšetřování VB v Karviné z 16. 3. 1979 sp. zn. CVS: VV — 303/ 79 bylo zahájeno trestní stíhání a současně vzneseno obvinění proti P. K. pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 tr. zák., kt
Merito veci Prečin pytliactva
R 10/1978
Právna veta: Čin, který sice má formální znaky přečinu pytláctví podle § 4 zák. č. 150/1969 Sb., o přečinech, ale jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není přečinem.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že trestním příkazem okresního soudu ve Vsetíně ze dne 14. srpna 1975 sp. zn. 2 T 229/75, jímž byl obviněný O. N. uznán vinným přečinem pytláctví podle § 4 zák. č. 150/1969 Sb. a uložen mu peněžitý trest 500 Kčs, ev. pro případ, že by výkon peněžitého trestu mohl být zmařen, náhradní trest odnětí svobody na 3 dny, byl porušen zákon v ustanovení § 1 odst. 2 zák. č. 150/1969 Sb., o přečinech. Dále tento trestní příkaz zrušil a obviněného O. N. podle § 226 písm. b) tr
MENU