Nájdené rozsudky pre výraz: predchádzanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

309 dokumentov
209 dokumentov
904 dokumentov
422 dokumentov
121 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Doprava
Kľúčové slová: predchádzanieublíženie na zdraví
R 48/1987
Právna veta: Vodič predchádzaného vozidla, ktorý v rozpore s ustanovením § 11 ods. 5 vyhi. č. 100/1975 Zfo. o pravidlách cestnej premávky zvýši rýchlosť alebo inak bráni predchádzaniu, môže tým vytvoriť dopravná situáciu, v ktorej vodič, ktorý začal predchádzať, nesmie v predchádzaní pokračovať í § 11 ods. 2 písm. a/, e/ cit. vyhi.) a musí sa zaradiť za vozidlo, ktoré chcel predísť.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal J generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Prievidzi z 23. júna 1986 sp. zn. 3 T 215/86 a tomuto súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi z 23. júna 1986 sp. zn. 3 T 215/86 bol obvinený Ľ. D. uznaný za vinného z trest- j ného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 13. februára 1986 as
Meritum Náhrada škody
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodupredchádzanie hroziacim škodám
R 36/1988
Právna veta: Vlastník, správce nebo uživatel takového pozemku, který nemá povahu chodníku, není povinen zajistit (ani s ohledem na ustanovení § 415 o. z.) úpravu a přizpůsobení pozemku pro bezpečnou chůzi bez ohledu na to, že je k chůzi fakticky využíván. Nebezpečná místa na pozemku (např. nezakrytou jámu), která nejsou ani při zvýšené opatrnosti viditelná, anebo nebezpečná zařízení umístěná na pozemku, je nutno odpovídajícím způsobem zabezpečit před přístupem (např. ohrazením pozemku nebo jeho části).

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal proti čtyřem žalovaným orgánům a organizacím náhrady škody v částce 6 618,75 Kčs za poškození zdraví, které utrpěl 22. 4. 1982 na pozemku pare. č. 2274 ve V., když zakopl o drát vyčnívající ze země v délce asi 0,5 m a zlomil si krček stehenní kosti vpravo. Rozsudkem okresního soudu ve Vsetíně bylo žalovanému československému státu - krajskému národnímu výboru uloženo zaplatit žalobci částku 3 309,40 Kčs a do zbytku žalobcem uplatněné částky byla žaloba proti tomuto žalované
R 17/1984
Právna veta: Prevod nehnuteľnosti vo vnútornom kúpeľnom území musí štátne notárstvo pred registráciou zmluvy preskúmať aj z hľadiska dodržania ustanovení vyhlášky č, 15/1972 Zb, (č. 28/1972 Zb.).

Úryvok z textu:
Kúpnou zmluvou z 30. 9. 1975 predávajúci predal kupujúcim za kúpnu cenu 51 923 Kčs svoj podiel na obytnom dome čp. 1938 v P. s priľahlou zastavanou plochou a svoj podiel na záhrade pare. č. 1883/6. Štátne notárstvo si pred registráciou tejto zmluvy zadovážilo dotazník a čestné vyhlásenie na registráciu a pre spoplatnenie zmluvy, výpisy z evidencie nehnuteľností, ako aj znalecký posudok o odhade nehnuteľností, vypracovaný znalcom z odboru stavebníctva. Štátnemu notárstvu bolo predložené aj roz
R 51/1974
Právna veta: Dohoda, ktorou si účastníci upravujú práva medzi nimi sporné tak, že jeden uznáva existujúce vlastníctvo druhého k nehnuteľnosti, nepodlieha registrácii štátnym notárstvom. Dohodu o zrušení a vyporiadaní existujúceho podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti nemožno nahradiť dohodou, ktorou by jeden z podielových spoluvlastníkov uznal výlučné vlastníctvo druhého podielového spoluvlastníka k tejto nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Na Štátnom notárstve v Bardejove bola formou notárskej1 zápisnice spísaná „zmluva z uznania” uzavretá 8. 2. 1972 medzi účastníkmi V. L. a Š. Š., podľa ktorej V. L. uznala, že podiely z nehnuteľností zapísaných v pozemnoknižnej zápisnici č. 19 pre katastrálne územie S. ako pare. č. 140 a 141 pod B 40 na jej mene, ako aj pod B 1, 4, 5, 6, 8, 24, 25, 26, 30, 35/a, b, c, a 41/a, b, d, ešte na mene dalších šestnástich spoluvlastníkov patria vlastníckym právom výlučne pozemnoknižnému spoluvlastníkovi,
R 8/1977
Právna veta: Pokiaľ nejde o vybavovanie bežných záležitostí týkajúcich sa spoločných vecí, môže byť v zmysle ustanovení § 496 a § 145 ods. 1 O. z. vec z dosiaľ nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva prevedená do vlastníctva iného občana (organizácie) jedným zo spoluvlastníkov len so súhlasom druhého zo spoluvlastníkov.

Úryvok z textu:
Štátne notárstvo Košice-mesto registrovalo svojím rozhodnutím kúpnu zmluvu zo 16. 4. 1975, ktorou predávajúci O. J. predal kupujúcim M. Š. a B. Š. do ich bezpodielového spoluvlastníctva rodinný domček s dvorom a záhradou v R. za kúpnu cenu 102 573 Kčs. Do kúpnej zmluvy bolo pojaté vyhlásenie M. J., manželky predávajúceho, že súhlasí s tým, aby jej manžel tieto nehnuteľnosti predal, a že uvedené nehnuteľnosti tvoria výlučné vlastníctvo predávajúceho, keďže ju nadobudol ešte pred uzavretím man
Meritum Dedičstvo
R 55/1977
Právna veta: Do aktív dedičstva po poručiteľovi, ktorému samému patrilo právo osobného užívania bytu stavebného bytového družstva, patrí len zostatková hodnota členského podielu v tomto družstve a nie hodnota užívaného družstevného bytu.

Úryvok z textu:
Po poručiteľovi L. L., ktorý zomrel 21. 12. 1973 bez závetu, zostali ako dedičky zo zákona jeho tri maloleté dcéry, ako aj pozostalá manželka, ktorí dedičstvo neodmietli. Do zápisnice o predbežnom vyšetrení manželka poručiteľa uviedla, že do dedičstva patrí družstevný byt v P. a časť spoločne nadobudnutého bytového zariadenia. Štátne notárstvo v konaní o tomto dedičstve vykonalo súpis aktív a pasív dedičstva. Do aktív uviedlo polovicu zostatkovej hodnoty družstevného bytu stavebného bytové
Kľúčové slová: likvidácia dedičstvaprioritné postavenie veriteľovúhrada dlhov
R 18/1985
Právna veta: Pri uzavretí dohody o tom, že predĺžené dedičstvo sa prenechá na úhradu dlhov (§ 38 ods. 1 Not. por.), závisí’výber veriteľov od dedičov; štátne notárstvo však musí pri schvaľovaní takejto dohody brať zreteľ na to, či tento spôsob ukončenia veci nebude v rozpore so zákonom a či nebude na ujmu tých, ktorý by mohli byť vo svojich právach uspokojení pri likvidácii dedičstva. Pri úhrade pohľadávok z likvidačnej podstaty predĺženého dedičstva (§ 45 ods. 2 Not. por.) sa v skupine ostatných pohľadávok (§ 45 ods. 2 písm. c/ Not. por.) uplatňuje zásada priority len pri pohľadávkach zabezpečených obm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Poručiteľ K. K. zomrel 25. 8. 1979 íbez zanechania závetu. Dedičmi zo zákona tu boli manželka poručiteľa a syn poručiteľa. Rozhodnutím Štátneho notárstva v Nových Zámkoch bola schválená dohoda účastníkov konania podľa ustanovenia § 38 ods. 1 Not. por. o tom, že sa toto predĺžené dedičstvo prenecháva veriteľovi, a to ľudovému spotrebnému družstvu J. v K. na úhradu dlhov. Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, tak, že týmto rozhod
Právna veta: Ustanovenie § 180 ods. 2 O. z. sa použije obdobne (§ 496 O. z.) aj na tie prípady, v ktorých za trvania manželstva bolo nadobudnuté právo na družstevný byt manželmi, ktorých manželstvo zaniklo rozvodom a do smrti jedného z týchto rozvedených manželov nedošlo medzi nimi k dohode alebo k rozhodnutiu súdu o zrušení uvedeného práva a o tom, kto z nich bude ako člen stavebného bytového družstva byt užívať (§ 177 ods. 2 O. z.)

Úryvok z textu:
Poručiteľka A. S. zomrela 19. 11.1985 bez zanechania závetu. Ako dedičia zo zákona prichádzali po nej do úvahy deti M. S. a B. S. Dedičstvo dedičia neodmietli. Na pojednávaní konanom 16. 1. 1986 štátne notárstvo v Prešove svojím rozhodnutím č. k. D 1776/85-9 určilo všeobecnú cenu majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo výške 42522 Kčs. Súčasne určilo, ktoré z hnuteľných vecí patria do dedičstva po poruči- teľke a ktoré z hnuteľných vecí z titulu vyporiadania bezpodie
MENU