Nájdené rozsudky pre výraz: předmět řízení

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
1 dokument
3 dokumenty
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Súdne poplatky
Kľúčové slová: súdny poplatok
R 24/1989
Právna veta: Je-li v návrhu na zahájení řízení uplatněno více nároků, je základem procentního poplatku, pokud není stanovena zvláštní sazba, součet cen všech uplatněných nároků.

Úryvok z textu:
Po zhodnocení praxe soudů při používání zákona o soudních poplatcích a vyhlášky, kterou se tento zákon provádí, jež bylo uveřejněno pod č. 18/1987 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, upozornilo ministerstvo spravedlnosti ČSR na další spornou otázku, týkající se základu soudního poplatku z návrhu, v němž je uplatněno více nároků, z nichž alespoň jeden by měl být zpoplatněn minimální částkou 100 Kčs, pokud by byl uplatněn samostatným návrhem. Podle položky 1 písm. a) Sazebníku soudních pop
Kľúčové slová: prekážka rozsúdenej veci
R 39/1988
Právna veta: Překážka věci pravomocně rozhodnuté (§ 159 odst. 3 o. s. ř.) není dána v tom případě, jde-li sice v novém řízení o tentýž právní vztah mezi týmiž účastníky, avšak opírali se nově uplatněný nárok o jiné skutečnosti, které tu nebyly v době původního řízení a k nimž došlo až později.

Úryvok z textu:
Návrhem podaným u okresního soudu v Písku se J. L. domáhal vydání rozhodnutí, jímž by bylo zrušeno právo společného užívání družstevního bytu, neboť se s L. L. po rozvodu jejich manželství nedohodli ohledně dalšího užívání bytu. Okresní soud v Písku rozsudkem návrh zamítl a toto rozhodnutí bylo krajským soudem v Českých Budějovicích potvrzeno. Soudy obou stupňů dospěly k závěru, že účastníkům nebylo vydáno rozhodnutí o přidělení bytu a osvědčení ze 17. 4. 1984 jej nemohlo nahradit, jestliže
Kľúčové slová: prijatie návrhunotárska činnosť
R 27/1986
Právna veta: Jestliže bylo záporné rozhodnutí příslušného orgánu, jehož je třeba ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 o. z. ke smlouvě, státní notářství návrh na registraci smlouvy zamítne. Stejně rozhodne i tehdy, jestliže byl návrh na registraci smlouvy podán po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 47 odst. 3 o. z.).

Úryvok z textu:
U státních notářství i odvolacích soudů není jednotný názor v otázce, jak rozhodnout o návrhu na registraci smlouvy, bylo-li rozhodnutí podle ustanovení § 47 odst. 1 o. z. záporné nebo jestliže před podáním návrhu uplynula lhůta uvedená v ustanovení § 47 odst. 3 o. z. Část státních notářství a soudů v obou uvedených případech rozhoduje tak, že návrh na registraci smlouvy zamítá, protože tu nejde o nedostatek procesní podmínky, ale o věcné vyřízení návrhu. Jiná státní notářství a odvolací soud
Meritum Náhrada škody
Právna veta: Za provoz zvláště nebezpečný (§ 432 o. z.) se považuje takový provoz, s nímž je spojena možnost zvýšeného nebezpečí vzniku závažných škod. Zdrojem zvýšeného nebezpečí mohou být i věci, jejichž užívání má za určitých okolností vedlejší škodlivé účinky, které nejsou plně ovladatelné člověkem a s nimiž je spojen vysoký stupeň pravděpodobnosti vyvolání újmy (např. rámová pila umístěná v neodpovídajících geologických podmínkách).

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali proti žalované organizaci jako provozovateli pilnice, aby se zdržela takového provozu rychloběžné pily postavené na pozemku pare. č. 2526 v Č., který způsobuje otřesy a vibrace jejich rodinných domků, a zaplacení v žalobě uvedených částek jako náhrada škody, která jim vznikla na rodinných domcích v důsledku těchto vibrací a otřesů. Rozsudkem okresního soudu v Blansku byla žaloba v celém rozsahu zamítnuta a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá p
Meritum Súdne poplatky
R 33/1982
Právna veta: V občanském soudním řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je základem soudního poplatku (označeným pro toto řízení v ustanovení § 3 odst. 5 zákona c. 118/1066 Sb. jako „cena podílu žádaného navrhovatelem/) cena předmětu poplatného úkonu (ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 téhož zákona) podle návrhu na zahájení řízení. Vzhledem ke způsobům zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví stanoveným v § 142 o. z. (srov. i § 492 odst. 1 o. z.), jež mohou být uplatňovány návrhy navrhovatelů v občanském soudním řízení, je tu třeba cenu předmětu poplatného úkonu posoudit podle t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud Slovenské socialistické republiky v rozsudku z 21. 8. 1974 sp. zn. 1 Cz 81/74 (vydaném v právní věci vedené u bývalého městského soudu v Bratislavě pod sp. zn. 25 C 429/72 a řešené i krajským soudem v Bratislavě pod sp. zn. 8 Co 610/73) dospěl k právnímu závěru, že „pod podielom požadovaným navrhovateľom (§ 3 ods. 5 zákona č. 116/1966 Zb.) treba rozumieť podiel, ktorého realizáciu navrhovatel' žiada, totiž podiel, z ktorého hodnotu má v tej či onej forme dostať. Ide teda o podiel,
Meritum Súdne poplatky
Právna veta: Je-li předmětem občanského soudního řízení návrh účastníka řízení před státním notářstvím (Jemuž bylo podání návrhu uloženo podle ustanovení § 18 not. ř.), jímž se domáhá rozhodnutí o sporné skutečnosti, na níž závisí rozhodnutí státního notářství, jde tu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 116/1960 Sb. a ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky č. 50/1965 Sb. o předmět řízení penězi neocenitelný. Soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení se tu vyměří podle položky 1 písm. b) oddílu í sazebníku soudních poplatků (přílohy k zákonu č. 116/1906 Sb.) a odměna za poskytnutí právní pomoci advokát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Pelhřimově rozsudkem určil, že navr- hovatelka výlučně ze svých prostředků zaplatila 22 000 Kčs na členský podíl ve Stavebním bytovém družstvu občanů v P., v jehož domě čp. 937 v P. užívá družstevní byt, který byl dříve ve společném užívání navrhovatelky a jejího zemřelého manžela. Navrhovatelce soud uložil zaplatit čs. státu na účet okresního soudu v Pelhřimově doplatek soudního poplatku v částce 92 Kčs do 3 dnů. Odpůrcům bylo uloženo zaplatit 49 Kčs do 3 dnů na státem zálohovaný
Právna veta: Při vypořádání mezi socialistickými organizacemi, týkajícím se náhrady škody vzniklé při střetu provozů jejich dopravních prostředků, se kromě ustanovení § 427 až § 431 o. z. (ve smyslu ustanovení § 150 hospodářského zákoníku) neužijí jiná ustanovení občanského zákoníku (např. ustanovení § 438 o. z.), nýbrž ustanovení hospodářského zákoníku (o společné odpovědnosti škůdců, tedy ustanovení § 146 odst. 1 hospodářského zákoníku.

Úryvok z textu:
Žalující organizace v žalobě uváděla, že 26. 10. 1972 došlo ke střetu jejího přívěsu nákladního automobilu s tramvají žalované organizace. Na vozidle žalující organizace vznikla škoda ve výši 2607,70 Kčs, za kterou odpovídá žalovaná organizace. Proto žalobce požaduje zaplacení této částky. Obvodní soud pro Prahu 8 rozsudkem rozhodl, že se žaloba zamítá. Dále bylo rozsudkem vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že žalobce je povinen nahradit čs. státu do poklad
Meritum Súdne poplatky
Právna veta: Domáhá-li se žalobce v žalobě současně určení neplatnosti smlouvy, jež se týká vztahů upravených občanských zákoníkem), 1 uložení povinnosti vrátit plnění z téže smlouvy, nestává se návrh na určení neplatnosti smlouvy pro účely vyměření soudního poplatku samostatným předmětem řízení a soud z něho soudní poplatek nevyměří.

Úryvok z textu:
Žalobce se.domáhal vydání rozhodnutí, jímž by byla určena neplatnost kupní smlouvy uzavřené mezi účastníky 3. 5. 1972 a oběma účastníkům uložena povinnost vrátit si navzájem plnění přijatá podle této kupní smlouvy, tj. částku 50 000 Kčs proti vrácení osobního automobilu zn. Fiat 850 Coupé. K výzvě soudu po podání žaloby zaplatil* žalobce 23. 1. 1973 soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení ve výši 2000 Kčs. Při jednání dne 28. 4. 1978 vzal zpět žalobní návrh požadující určení neplatnosti
Meritum Odvolanie
R 37/1980
Právna veta: K zastavení řízení u odvolacího soudu pro nesplnění výzvy k odstranění vad odvolání přikročí soud jen tehdy, jde-li o vady, které brání věcnému vyřízení odvolání, tedy jestliže účastníkem podané odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně svou neúplností nebo nesprávností neumožňuje v řízení pokračovat.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Bruntále byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobci domáhali, aby žalovaní byli uznáni povinnými vyklidit parcelu č. 553/1 ve V. Žalobcům byla uložena povinnost nahradit žalovaným náklady řízení a soudu zálohované znalečné. Proti rozsudku soudu prvního stupně podali žalobci odvolání, v němž vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím soudu prvního stupně a trvali na provedení ohledání na místě samém. Poukazovali zejména na nesprávnost znaleckého posudku co do uváděné výměry pa
MENU