Nájdené rozsudky pre výraz: premlčacia doba je trojročná

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

82 dokumentov
14 dokumentov
1493 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Poškozenému může vzniknout ze škodné události v případě pozdějšího zhoršení již ustáleného zdravotního stavu i další nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění. Takový nárok je třeba z hlediska promlčení posuzovat samostatně jako nárok se samostatnou subjektivní promlčecí dobou a rozdílným začátkem jejího hěhu. Nelze tu paušálně vycházet z toho, že promlčecí doba k vykonání práva na náhradu za ztížení spoler čenského uplatnění začíná vždy běžet prvního dne po skončení pracovní neschopnosti poškozeného.

Úryvok z textu:
Žalobce se žalobou domáhal proti žalovaným organizacím náhrady škody vzniklé v souvislosti s jeho úrazem, k němuž došlo dne 4. 12. 1978 na upravované městské komunikaci. Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem rozhodl, že žalovaná správa komunikací je povinna zaplatit žalobci částku 3410 Kčs s 3 % úroky od 4. 12. 1978 do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku. Pokud se žalobce domáhal vůči ní zaplacení dalších 1170 Kčs s příslušenstvím a částky 4580 Kčs společně a nerozdílně proti další
Meritum Odmena
R 24/1974
Právna veta: Nárok na úhradu odmien autorov, odmien výkonných umelcov, ako aj príspevkov pre kultúrne fondy (§ 44 zákona č. 35/1965 Zb.), je nárokom z autorského práva. Preto aj keď tieto ich nároky uplatňuje ochranný zväz autorský proti socialistickej organizácii, nemožno na tento právny vzťah použiť ustanovenia Hospodárskeho zákonníka. Premlčanie tohto nároku treba tu posudzovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Žalobou, ktorá došla súdu 29. 4. 1971, sa žalujúci ochranný zväz autorský domáhal proti žalovanej organizácii zaplatenia sumy 1264 Kčs, a to ako prevádzkového honoráru v sume 858,40 Kčs za vystúpenie súboru B. J. 14. 1. 1969 a honoráru v sume 347,38 Kčs za športový maškarný ples usporiadaný 7. 2. 1970, ako aj upomínacie trovy v sume 12 Kčs. Písomným podaním z 29. 5. 1972 žalobca upravil žalobu na sumu 858 Kčs s prísl. Mestský súd v Košiciach žalobu zamietol. Bol toho názoru, že žalobca síce m
Meritum Premlčanie
R 36/1980
Právna veta: Právo poisťovne domáhať sa na poistenom, ktorý spôsobil škodu v stave zníženej schopnosti viesť motorové vozidlo po požití alkoholu, náhrady sumy vyplatenej poškodenému podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 124/1974 Zb.) sa premlčí v trojročnej premlčacej dobe (§ 101 O. z.).

Úryvok z textu:
Okresný súdv Michalovciach rozsudkom zamietol žalobu podanú žalujúcou štátnou poisťovňou, ktorou sa domáhala zaviazať žalovaného na zaplatenie sumy 4568 Kčs, a to ako nároku podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a/ skôr platnej vyhlášky č. 197/1964 Zb. Táto škoda vznikla ČSAD, n. p., v dôsledku poškodenia autobusu ŠPZ MI 3347 pri dopravnej nehode 14. 9. 1974 zapríčinenej žalovaným, ktorý po požití alkoholu nezvládol vedenie motorového vozidla. Súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia
R 37/1975
Právna veta: Ustanovenie § 17 ods. 1 vyhlášky č. 107/1965 Zb. o dodávke elektriny obyvateľstvu, ktoré stanoví dodávateľovi elektriny obdobie šiestich mesiacov na vyúčtovanie dodanej elektriny, nemá vplyv na posúdenie premlčania a behu premlčacej doby na uplatnenie nárokov zo zmlúv o poskytovaní služieb podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Žalobca navrhol, aby súd uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi 1203,40 Kčs ako nedoplatok za odber elektriny v prvom polroku 1973. Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť z tôho dôvodu, že nie je možné, aby vznikol pri preddavkových platbách po 50 Kčs mesačne za jeden polrok nedoplatok vo výške, aká je uvedená v žalobe. Súčasné namietal premlčanie pohľadávky žalobcu. Okresný súd vo Zvolene rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 400 Kčs a 48 Kčs trov konania; v prevyšujúcej časti žalobu za
MENU