Nájdené rozsudky pre výraz: premlčacia lehota

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

720 dokumentov
211 dokumentov
7133 dokumentov
102 dokumentov
29 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Premlčanie
Právna veta: Ak poškodený uplatnil v trestnom konaní nárok na náhradu škody spôsobenej mu trestným činom (§ 43 ods. 2 Trestného poriadku*) a v tomto začatom konaní riadne pokračoval, premlčacia lehota sa zastaví a v priebehu tohto konania neplynie (§ 261 ods. 3 Zák. práce). Po skončení trestného stíhania (porov. § 12 ods. 9 Tr. por.), v ktorom nedošlo k uloženiu povinnosti nahradiť uplatnenú škodu a poškodený bol vyrozumený o skončení stíhania, beh premlčacej doby pokračuje.)

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia uplatnila žalobou (podanou na súde dňa 10. 11. 1981) voči žalovanému nárok na náhradu škody vo výške 9 827 Kčs. Žalovaný sa svojím zavinením podieľal na vzniku celkovej škody tým, že porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu zo zamestnania, v dôsledku čoho došlo k havárii reaktora v elektrárni, pri ktorej škoda vznikla. Okresný súd v Trnave rozsudkom žalobu zamietol. Bol toho názoru, že žalovaný škodu nezavinil. Krajský súd v Bratislave, zaoberajúc sa vecou v dôsledku
Meritum Premlčanie
Právna veta: Právo věřitele navrhnout, aby soud určil dobu splnění dluhu ve smyslu ustanovení § 79 o. z., nepodléhá promlčení.

Úryvok z textu:
Žalobkyně se domáhala vydání rozhodnutí, jímž by bylo ve smyslu ustanovení § 79 o. z. určeno, že dluh žalovaného vůči ní z důvodu půjčky v částce 5 000 Kčs je splatný dnem 31. 3. 1982. K odůvodnění žaloby uvedla, že mezi ní a žalovaným došlo k uzavření dvou smluv o půjčce. Podle první smlouvy, uzavřené dne 9. 12. 1976, poskytla žalovanému částku 3 800 Kčs. Podle druhé smlouvy z počátku roku 1977 žalovanému poskytla částku 1 000 Kčs. Bylo dohodnuto, že jí vrátí včetně úroků celkem 5 000 Kčs,
Meritum Premlčanie
R 11/1977
Právna veta: Premlčacia doba na uplatnenie nároku na vydanie neoprávneného majetkového prospechu z plnenia, ktorého právny dôvod odpadol, keď právoplatne rozhodnutie správneho orgánu o priznaní tohto plnenia bolo potom zrušené po preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, začne plynúť až od právoplatnosti tohto rozhodnutia o zrušení pôvodného preskúmaného rozhodnutia a nie už odvtedy, keď sa správny orgán dozvedel (napr. z protestu prokurátora), že pôvodné rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, iným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením.

Úryvok z textu:
Žalujúci Čs. štát — ONV v P. B. sa žalobou domáhal, aby žalovaný bol zaviazaný zaplatiť mu 8000 Kčs s prísl. V žalobe uviedol, že rozhodnutím MNV v P. z 20. 11. 1969 bol žalovanému na základe jeho žiadosti podľa vyhlášky č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe (v znení vyhlášky č. 26/1969 Zb. /) priznaný príspevok na cenové vyrovnanie vo výške 8000 Kčs a tento príspevok bol žalovanému aj vyplatený. Na základe protestu okresného prokurátora
R 11/1972
Právna veta: Poistnou udalosťou v zmysle ustanovenia § 355 ods. 2 O. z. pri úrazovom poistení podlá ustanovenia § 1 ods. 1 bod 4 vyhlášky č. 49/1964 Zb. nie je úraz, ale telesné poškodenie alebo smrť, ku ktorým došlo za podmienok uvedených v ustanovení § 22 citovanej vyhlášky. Premlčacia doba podľa ustanovenia § 104 O. z. začína plynúť nie za rok od úrazu, ale za rok odo dňa, keď sa prejavili následky úrazu. Ak však následky úrazu nastali až po zániku poistenia, hoci k úrazu došlo počas poistenia, vznikne poisťovni povinnosť plniť iba v tom prípade, ak sa následky prejavili v čase troch rokov od úraz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobca vo svojej žalobe navrhol zaviazať žalovanú poisťovňu, aby mu zaplatila sumu 35 000 Kčs. Uvádzal, že 2. 6. 1962 uzavrel so žalovanou poisťovňou zmluvu typu „všeobecné poistenie osôb“, podľa ktorej mu mala pri úplnej trvalej invalidite následkom úrazu zaplatiť 35 000 Kčs. V auguste 1963 utrpel pracovný úraz, 21. 4. 1964 bol preradený do čiastočného invalidného dôchodku a 20. 4. 1967 do plného invalidného dôchodku. Jeho invalidita je v príčinnej súvislosti s utrpeným úrazom na chrbtici,
Meritum Náhrada škody
R 29/1979
Právna veta: Aj keď za škodu spôsobená prevádzkou motorového vozidla zodpovedá prevádzateľ tohto dopravného prostriedku (§ 427 O. z.), nie je tým vylúčená zároveň zodpovednosť napr. vodiča motorového vozidla za škodu, ktorú spôsobil pri tej istej škodnej udalosti poškodenému porušením právnej povinnosti (§ 420 O. z.), pokiaľ nejde o prípad uvedený v ustanovení § 421 ods. 2 O. z. Poškodenému patrí odškodnenie za bolesti (§ 2 ods. 1 vyhlášky č. 32/1965 Zb.) spôsobené aj rehabilitačnou starostlivosťou.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby žalovaný A. M. ako prevádzateľ motorového vozidla a žalovaný B. M. ako vodič, ktorý dňa 27. 8. 1972 riadil motorové vozidlo patriace žalovanému A. M., boli zaviazaní zaplatiť mu náhradu škody spôsobenej uvedeného dňa, keď bol zrazený motorovým vozidlom v obci K., utrpel zlomeninu ľavého predkolenia a uplatňoval náhradu za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti, náhradu za stratu na zárobku pri invalidite ako aj náhradu za bolestné a sťaženie spoločenského uplatnen
R 1/1979
Právna veta: K niektorým ďalším otázkam prejednávania žalôb o vydanie neoprávneného majetkového prospechu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.).

Úryvok z textu:
Úprava zodpovednosti za neoprávnený majetkový prospech v Občianskom zákonníku (§ 451 až § 459 O. z.) vychádza zo zásady občianskoprávnych vzťahov vyslovenej v článku VII O. z., podľa ktorého sa nikto nesmie obohacovať na úkor spoločnosti alebo spoluobčanov. Neoprávnený majetkový prospech vzniká predovšetkým tak, že sa doterajší majetok obohateného rozmnoží o nové majetkové hodnoty, ale môže spočívať aj v tom, že sa jeho doterajší majetok nezmenšil, hoci by k tomu inak došlo, keby bol obohaten
MENU