SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1339519
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67024
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71690
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430974
Krajské súdy (ČR): 50118
Posledná aktualizácia
10.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: priemerný zárobok


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: priemerný zárobok
  • priemerny nájdené 106 krát v 40 dokumentoch
  • zarobok nájdené 312 krát v 79 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 169 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 121 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Krajské súdy SR 1700 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 2 dokumenty
Odborné články 23 dokumentov


Právna veta: Za zmenu pomerov odôvodňujúcu zánik povinnosti platiť náhradu za stratu na zárobku pri uznaní invalidity poškodeného, ktorá vznikla v dôsledku pracovného úrazu, nemožno považovať samu o sebe skutočnosť, že poškodený začal študovať na vysokej škole.

Úryvok z textu:
... s pripočítaním prípadného invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku, poskytovaného z toho istého dôvodu, sa rovnala jeho priemernému zárobku pred vznikom škody. Na zvýšenie invalidného dôchodku pre bezvládnosť ani na jeho zníženie podlá predpisov o ... štúdia okrem invalidného dôchodku nepoberá žiadny príjem. Naďalej u neho dochádza bez jeho zavinenia k rozdielu medzi priemerným zárobkom pred vznikom škody, spôsobenej pracovným úrazom, a priznaným invalidným dôchodkom. Ďalej mu teda vzniká škoda v .
Právna veta: Ak súd neuvedie v odôvodnení rozsudku o náhrade mzdy, akým spôsobom dospel k zisteniu priemerného zárobku pracovníka, z ktorého vychádzal pri stanovení výšky náhrady mzdy, je výrok rozsudku o priznaní náhrady mzdy nepreskú- mateľný (§ 221 ods. 1 písm. c/ O. s. p.).

Úryvok z textu:
... je organizácia, ktorá dala pracovníkovi neplatnú výpoveď, povinná (za podmienok tam bližšie upravených) poskytnúť náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku. Priemerný zárobok sa zisťuje spôsobom upraveným v ustanovení § 275 Zák. práce a v ustanoveniach § 30 až § 34 nariadenia ... vlády ČSSR č. 54/1975 Zb. Niektoré podrobnosti o zisťovaní priemerného zárobku upravuje vyhláška č. 112/1975 Zb. Súd prvého stupila sa vo svojom rozsudku v súvislosti s priznaním nároku na .
Právna veta: Ak mal pracovník pred vznikom škody z pracovného úrazu alebo z choroby z povolania priemerný zárobok vyšší než 2500 Kčs. je súd povinný zaoberať sa otázkou obmedzenia výšky náhrady škody a posúdiť návrhom uplatnený nárok aj z toho hľadiska, či škoda bola spôsobená úmyselne alebo výhradne organizáciou porušením predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, lebo v takých prípadoch obmedzenie výšky náhrady škody neplatí (§ 195 ods. 2 Zák. práce).

Úryvok z textu:
... o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade, že postihnutý pracovník pred vznikom škody dosahoval priemerný zárobok vyšší než 2500 Kčs vyplýva pre súd povinnosť zisťovať, či škodu nespôsobila výhradne organizácia porušením predpisov o ... súd bez ďalšieho dokazovania (vrátane znaleckého dokazovania) urobiť záver, že žalobcovi patrí iba 50 % rozdielu medzi priemerným zárobkom pred vznikom škody a sumou 2500 Kčs. SYid takisto neumožnil žalobcovi v konaní upraviť návrh smerujúci nepochybne k .
Kľúčové slová: pracovník, náhrada mzdy, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

Zbierka NSS 9-10/1984
R 44/1984
Právna veta: Nároky pracovníka, s ktorým organizácia neplatne zrušila pracovný pomer, sú osobitne upravené v ustanovení § 61 Zák. práce a nemožno teda ohľadne týchto nárokov použiť všeobecné ustanovenia o náhrade mzdy pri prekážkach v práci na strane organizácie podľa ustanovenia § 130 Zák. práce. Návrh organizácie na zníženie, prípadne nepriznanie náhrady mzdy podľa ustanovenia § 61 ods. 2 Zák. práce nemožno úspešne uplatňovať samostatným návrhom na začatie konania; uplatňuje sa v konaní o nároku pracovníka na náhradu mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru.

Úryvok z textu:
... , aby ho ďalej zamestnávala, jeho pracovný pomer trvá i naďalej a organizácia je povinná mu poskytnúť náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku, a to odo dňa, keď oznámil organizácii, že trvá na ďalšom zamestnaní, až do doby, keď mu organizácia umožní pokračovať ... v práci, alebo dôjde k platnému skončeniu pracovného pomeru. Priemerný zárobok sa zisťuje podľa ustanovení § 275 Zák. práce, § 30 a nasl. nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb. a .
Právna veta: Pracovníkovi, ktorý pracoval pred vznikom škody z pracovného úrazu po stanovenú pracovnú dobu (§ 83 Zák. práce), nemožno započítať do zárobku po pracovnom úraze príjem nadobudnutý prácou vykonávanou nad rámec tejto pracovnej doby v hlavnom zamestnaní (napr. podľa dohody o pracovnej činnosti). Ak pracovník pracoval po pracovnom úraze denne viac ako pred úrazom a vynakladal tak viac námahy a úsilia, aby dosiahol vyšší zárobok, nemožno tento príjem z ďalšej pracovnej činnosti započítať na jeho ťarchu a v prospech organizácie zodpovednej za škodu.

Úryvok z textu:
... po zistení choroby z povolania s pripočítaním prípadného invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku poskytovaného z toho istého dôvodu rovnala jeho priemernému zárobku pred vznikom škody. Súdy obidvoch stupňov vychádzali v prejednávanej veci pri posudzovaní nároku žalobcu na náhradu za stratu na zárobku .
Zbierka NSS 7-8/1980
R 69/1980
Právna veta: Predpísanie náhrady škody spôsobenej organizácii trestným činom pracovníka nemožno považovať za disciplinárne rozhodnutie o skutku, ktoré — keby bolo dostačujúce — by mohlo byť dôvodom pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 2 písm. b) Tr. por.

Úryvok z textu:
... . p. Slovenská Ľupča. Podľa tohto zápisu riaditeľ podniku rozhodol predpísať obvinenému náhradu škody vo výške 6450 Kčs, to je trojmesačný priemerný zárobok obvineného. Uznesenie o zastavení trestného stíhania nadobudlo právoplatnosť 4. decembra 1978. Proti tomuto právoplatnému uzneseniu podal generálny prokurátor SSR v .
Meritum Dovolenka
Zbierka NSS 9-10/1982
R 44/1982
Právna veta: Nárok pracovníka na dovolenku nemožno previesť na iného; smrťou pracovníka zaniká zároveň so zánikom pracovného pomeru. Naproti tomu nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku (jej pomernú časť) je peňažným nárokom pracovníka, ktorý treba posudzovať ako ostatné mzdové nároky z pracovného pomeru. V dôsledku smrti pracovníka tu potom nadobúdajú osoby uvedené v § 280 ods. 2 Zák. práce nárok v rozsahu stanovenom v tom istom ustanovení, ktorý môžu sami uplatniť.

Úryvok z textu:
... ostatnými mzdovými nárokmi priamo na najbližších príbuzných zomretého za podmienok v tomto ustanovení uvedených až do výšky zodpovedajúcej trojnásobku jeho priemerného zárobku. Uložil súdu prvého stupňa zistiť výšku nároku a v zmysle Vysloveného právneho názoru znova vo veci rozhodnúť. Bývalý Mestský súd .
Zbierka NSS 1/1977
R 18/1977
Právna veta: Z ustanovenia § 228 ods. 2 Tr. por. vyplýva, že výrok o povinnosti obžalovaného nahradiť škodu musí okrem iného presne označovať nárok, ktorý bol oprávnenej osobe prisúdený. To znamená, že súd musí v tomto výroku vyjadriť výšku nároku v peniazoch, pokiaľ prisúdený nárok spočíva v peňažnom plnení. Ustanovenie § 179 ods. 1, 2 Zák. práce treba vykladať tak, že výška prisúdenej náhrady škody nesmie presahovať výšku skutočnej škody, ktorú pracovník spôsobil organizácii nedbanlivým porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním (§ 172 Zák. práce).

Úryvok z textu:
... prácu. Súčasne bola obvinenému podľa § 228 ods. 1 Tr. por. uložená povinnosť nahradiť poškodenej strane škodu vo výške trojmesačného priemerného zárobku. Podľa § 229 ods. 2 Tr. por. bola poškodená strana so zvyškom uplatneného nároku odkázaná na konanie o občianskoprávnych veciach .
Zbierka NSS 2-3/1977
R 18/1977
Právna veta: Ak nebol pracovný pomer pracovníka založený menovaním, potom právny úkon organizácie označený ako odvolanie z funkcie nemá právne účinky uvedené v ustanovení § 65 ods. 2 Zák. práce, a to aj keby v priebehu trvania pracovného pomeru došlo k zmene dojednaných pracovných podmienok tohto pracovníka v dôsledku poverenia inou funkciou (napr. aj funkciou vedúceho pracovníka v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 Zák. práce).

Úryvok z textu:
... . je neplatné a že organizácia je povinná zaradiť ho na pôvodné miesto a pracovisko. Domáhal sa aj zaplatenia rozdielu medzi priemerným zárobkom pred preložením a po preložení od 16. 2. 1973. Okresný súd v Trnave rozsudkom žalobu zamietol. V odôvodnení poukázal na .
Meritum Mzda
Zbierka NSS 6/1977
R 33/1977
Právna veta: Nárok na náhradu mzdy podľa ustanovenia § 61 ods. 1 Zák. práce patrí pracovníkovi pri splnení zákonných predpokladov len do právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým rozhodol o tom, že skončenie pracovného pomeru s pracovníkom zo strany organizácie je neplatné.

Úryvok z textu:
... , aby ho ďalej zamestnávala, jeho pracovný pomer trvá i naďalej a organizácia je povinná poskytnúť mu náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku, a to odo dňa, keď oznámil organizácii, že trvá na ďalšom zamestnaní, až do doby, keď mu organizácia umožní pokračovať .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.