Nájdené rozsudky pre výraz: prísnejší trest

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

211 dokumentov
39 dokumentov
641 dokumentov
6 dokumentov
10 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Odvolacie konanie
Právna veta: Odvolací soud v případě, kdy na základě odvolání prokurátora i obžalovaného ruší napadený rozsudek a sám ve věci rozhoduje anebo věc vrací sGudu prvního stupně, popř. prokurátorovi, nemůže nikdy podle § 256 tr. ř. zamítnout odvolání prokurátora; odvolání obžalovaného zamítne jen tehdy, jestliže sám pouze ukládá přísnější trest anebo dává pokyn k jeho uložení soudu prvního stupně a jde o jedinou vadu napadeného rozsudku.

Úryvok z textu:
Odvolací soudy nepostupují jednotně v případech, kdy současně projednávají odvolání prokurátora a obžalovaného a ruší napadený rozsudek a buď rozhodují samy, anebo věc vracejí soudu prvního stupně, popř. prokurátorovi. Některé nezamítají odvolání prokurátora a odvolání obžalovaného zamítají jen tehdy, když mu ukládají pouze přísnější trest, jiné naopak vycházejí z důvodů obsažených v odvolání a zamítají pak ta odvolání, jejichž důvody se nekryjí s konečným rozhodnutím, event. nezamítají odvo
Právna veta: I. Konstatování ve skutkové větě obžaloby, že obžalovaný byl již před spácháním skutku odsouzen, aniž však byla použita právní kvalifikace podle § 41 tr. zák., ani písemné upozornění obviněného prokurátorem před podáním obžaloby, že v obžalobě bude jeho trestný ěin kvalifikován jako cin spáchaný zvlášť nebezpečným recidivistou podle § 41 písm. a) tr. zák., nemůže nahradit upozornění podle § 190 odst. 2, popř. podle § 225 odst. 2 tr. ř., že skutek obžalovaného bude na rozdíl od obžaloby kvalifikován přísněji, a to i podle § 41 písm. a) tr. zák. II. Za těžkou újmu na zdraví ve smyslu § 89 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 16. dubna 1980 sp. zn. 1 T 8/80 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný M. V. uznán vinným jako zvlášť nebezpečný recidivista ve smyslu § 41 písm. a) tr. zák. trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zák. a odsouzen za použití § 42 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání deseti roků, pro jehož v
Merito veci Trestný rozkaz
Právna veta: I. Trestný rozkaz sa nevyhlasuje, ale len vyhotovuje; autentickým znením trestného rozkazu je teda jeho vyhotovenie. Oprava vyhotovenia podľa § 131 ods. 1 Tr. por., t. j. uvedenie vyhotovenia do súladu s vyhlásením rozhodnutia neprichádza preto pri trestnom rozkaze do úvahy. II. Ak bol proti trestnému rozkazu podaný odpor a samosudca rozhoduje na hlavnom pojednávaní, môže uložiť obvinenému prísnejší trest ako v trestnom rozkaze len vtedy, ak sa skutkový stav na základe dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní podstatne zmenil v neprospech obvineného.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Trnave z 21. novembra 1979 sp. zn. 3 T 232/ 79 a tomuto súdu nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný súd v Trnave uznal T. P. trestným rozkazom sp. zn. 3 T 232/79 z 12. júla 1979 za vinného z prečinu príživníctva podľa § 10 zák. č. 150/1969 Zb. preto, že od 13. februára 1979 do 9. apríla 1979, hoci bol zdravý a práceschopný, nikde nep
Merito veci Tretsný príkaz
R 37/1980
Právna veta: Omezení uvedené v ustanovení § 314e odst. 2 tr. ř. má procesně právní povahu, tj. brání jen vydání trestního příkazu, je-li na místě uložit přísnější trest, než jaký je podle tohoto zákonného ustanovení přípustno uložit trestním příkazem. Nemůže tedy vést k tomu, že se trestním příkazem neuloží náhradní trest odnětí svobody za trest peněžitý, navrhuje-li prokurátor uložení trestu odnětí svobody v trvání dvou měsíců a vedle toho uložení peněžitého trestu. V takovém případě nemůže samosoudce vydat trestní příkaz, ale musí nařídit hlavní lícení a uložit trest podle zákona.

Úryvok z textu:
Trestním příkazem okresního soudu ve Vsetíně ze dne 27. listopadu 1978 sp. zn. 4 T 359/78 byl obviněný uznán vinným pře- cinem proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. a) zák. c. 150/1969 Sb., jehož se dopustil tím, že dne 25. 9. 1978 a dne 2. 10. 1978 v obci B. nasbíral v ovocném sadu JZD celkem 180 kg jablek, za něž ve vykupující prodejně LSD Jednota obdržel částku 180 Kčs, kterou si ponechal pro sebe. Za tuto trestnou činnost mu byl ve shodě s návrhem pro
R 47/1976
Právna veta: Ustanovení § 264 odst. 2 tr. ř. o tom, že v důsledku odvoláni podaného jen ve prospěch obviněného, nemůže být obviněnému v novém řízení uložen přísnější trest, než jaký mu byl uložen zrušeným rozsudkem, váže soud prvního stupně i tehdy, jestliže po částečném zrušení rozsudku soudu prvního stupně řízení o některém z trestných činů nebo přečinů bylo vyloučeno ze společného řízení a odvolací soud za trestný čin, resp. přečin, ohledně něhož zůstal výrok o vině beze změny, uložil samostatný trest a soud prvního stupně rozhodující o vyloučeném trestném činu, resp. přečinu ukládá souhrnný trest ve vz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR rozsudkem ze dne 19. 6. 1975 sp. zn. 4 Tz 27/75 vyslovil, že usnesením krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 17. 10. 1974 sp. zn. 2 To 719/74, jímž bylo zamítnuto odvolání obviněného Š. S. proti rozsudku okresního soudu v Děčíně ze dne 28. 8. 1974 sp. zn. 2 T 299/74, byl porušen zákon v neprospěch obviněného. Dále toto usnesení zrušil, zrušil též rozsudek okresního soudu v Děčíně ze dne 28. 8. 1974 sp. zn. 2 T 299/74 ve výroku o trestu a sám rozhodl ve věci rozsudkem tak, že
R 16/1978
Právna veta: Zákaz reformácie in pelus v zmysle § 314g ods. 3 Tr. por. platí aj pre odvolací súd pri rozhodovaní o odvolaní prokurátora proti rozsudku samosudcu v neprospech obvineného.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 23. júla 1976 sp. zn. 7 To 367/76 a Krajskému súdu v Banskej Bystrici prikázal, aby vec znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Na základe návrhu okresného prokurátora v Prievidzi na potrestanie obvineného M. S. Okresný súd v Prievidzi vydal 30. januára 1975 trestný rozkaz sp. zn. 2 T 103/75, ktorým bola vyslovená vina obvineného za prečin
Právna veta: Zákaz reformácie in peius podľa § 264 ods. 2 Tr. por. neplatí len vtedy, keď po zrušení rozsudku vyšli v novom konaní najavo nové skutočnosti, ktoré pôvodne neboli známe a ktoré odôvodňujú prísnejšiu právnu kvalifikáciu než v pôvodnom rozsudku. Platí však v prípade, ak v novom konaní síce vyšli najavo nové dôkazy, ale iba také, čo potvrdzujú skutočnosti známe už predtým a ktoré súd prípadne len nevzal do úvahy pri pôvodnom rozhodovaní.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu Bratislava - vidiek z 28. mája 1979 sp. zn. 3 T 50/79 aj rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 25. septembra 1979 sp. zn. 5 To 351/79 a Okresnému súdu Bratislava - vidiek prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava - vidiek z 28. mája 1979 sp. zn. 3 T 50/79 bol obvinený R. B. uznaný za vinného z trestného činu u
Merito veci Odvolání
R 40/1970
Právna veta: Z podnetu odvolání prokurátora proti výroku o náhrade škody je odvolací soud povinen podle § 254 odst. 1 tr. ř. přezkoumat zákonnost a odůvodněnost všech výroků rozsudku, proti nimž může prokurátor podat odvolání, tedy i výroku o vině a trestu. Odvolání podané prokurátorem proto, že soud prvního stupně neuložil obviněnému povinnost nahradit škodu, ačkoliv potřebné podklady pro takové rozhodnutí byly splněny, je odvoláním podaným v neprospěch obviněného. Takovým odvoláním se totiž odvolatel domáhá změny napadeného rozsudku, která by znamenala zhoršení postavení obviněného.

Úryvok z textu:
Usnesením sp. zn. To 22/69 ze dne 20. února 1969 vyšší vojenský soud, jako soud odvolací, zrušil na podkladě odvolání vojenského obvodového prokurátora z důvodu § 258 odst. 1 písm. a), f) odst. 2 tr. ř. v celém rozsahu rozsudek vojenského obvodového soudu, jímž byl obžalovaný uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1, 3 tr. zák. a odsouzen podle § 221 odst. 3 tr. zák. k podmíněnému trestu odnětí svobody v trváni 14 měsíců. Vyšší vojenský soud zároveň rozhodl, že věc se p
Právna veta: Trest odnětí svobody, který má být vykonán v první nápravně výchovně skupině, je přísnějším trestem než trest odnětí svobody ve stejné výměře, který má být vykonán v nápravně výchovném ústavu pro mladistvé. Zákaz reformace in peius podle § 264 odst. 2 tr. ř. je proto porušen, jestliže soud prvního stupně z podnětu odvolání podaného jen ve prospěch obviněného po zrušení rozsudku odvolacím soudem uloží mladistvému trest odnětí svobody ve stejné výměře, ale pro výkon tresíu ho zařadí do první nápravně výchovné skupiny, ačkoli při prvém odsouzení bylo rozhodnuto, že mladistvý vykoná trest odně ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvolání mladistvého P. T. Nejvyšší soud ČSR částečně zrušil rozsudek městského soudu v Praze z 18. 5. 1984 sp. zn. 3 T 15/83, a to ve výroku o zařazení mladistvého P. T. do první nápravně výchovné skupiny, a současně rozhodl, že mladistvý vykoná podle § 81 odst. 1 tr. zák. uložený trest odnětí svobody v trvání tří a půl roku v nápravně výchovném ústavu pro mladistvé. Z odůvodnění: Rozsudkem městského soudu v Praze z 22. 9. 1983 sp. zn. 3 T 15/83 byl mladistvý P. T. osouzen k trestu odnět
Merito veci Výměra trestu
R 14/1974
Právna veta: Má-li být z podnětu odvolání podaného jen ve prospěch obviněného uložen souhrnný trest odnětí svobody, je pro jeho nejvyšší výměru z hlediska zákazu reformace in peius určující součet (samostatného) trestu uloženého soudem prvního stupně a trestu, který v důsledku uložení trestu souhrnného má být zrušen. Byl-li trest odnětí svobody soudem prvního stupně uložen jako souhrnný, ale nesprávně ve vztahu k jinému trestu, než ke kterému měl být správně uložen, je pro nejvyšší výměru souhrnného trestu z hlediska zákazu reformace in peius určující součet té části nesprávně uloženého trestu souhrnnéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Karlových Varech ze dne 1.12. 1972 sp. zn. 22 T 193/72 byl obviněný uznán vinným pokusem trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 8 odst. 1 a § 132 odst. 1 písm. a/ tr. zák., jehož se dopustil dne 21. 7. 1972. Byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. b/ tr. zák. zařazen do druhé nápravně výchovné skupiny. Proti uvedenému rozsudku podal obviněný odvolání. Kraj
MENU