SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1348844
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67141
USSR: 39265
NSČR: 129740
NSSČR: 71780
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431143
Krajské súdy (ČR): 50322
Posledná aktualizácia
20.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rei iudicatae


Približný počet výsledkov: 14 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rei iudicatae
  • rei nájdené 38 krát v 14 dokumentoch
  • iudicatae nájdené 37 krát v 14 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 541 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 129 dokumentov
Krajské súdy SR 719 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 4 dokumenty
Odborné články 17 dokumentov


Kľúčové slová: trestné stíhanie, neprípustnosť trestného stíhania, jednota skutku, pokračovanie v trestnej činnosti, rei iudicatae

Zbierka NSS 4-5/1986
R 27/1986
Právna veta: Pri pokračujúcej trestnej činnosti je aj vyhlásenie oslobodzujúceho rozsudku medzníkom, ktorý pretŕha jednotu skutku. Páchateľa preto možno stíhať iba za tu časť pokračujúcej trestnej činnosti, ktorá nasleduje po vyhlásení tohto rozsudku. Ak skutok, pre ktorý se vedie trestné stíhanie, je čiastkovým útokom pokračujúceho trestného činu alebo prečinu, o ktorom súd rozhodol oslobodzujúcim rozsudkom, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania pre prekážku rei iudicatae (§ 11 ods. 1 písm. f/ Tr. por.).

Úryvok z textu:
... § 11 ods. 1 písm. f] Tr. por., lebo uvedený právoplatný oslobodzujúci rozsudok Mestského súdu v Brne predstavoval prekážku rei iudicatae, teda veci už rozhodnutej, a súčasne je aj medzníkom, ktorý pri pokračovaní trestnej činnosti pretrhuje jednotu skutku. Pokiaľ okresný súd ... súdu v Brne, sp. zn. 5 T 70/83, ktoré vykonal Najvyšší súd SSR vyplýva, že odsúdeniu obvinenej bránila prekážka rei iudicatae, teda veci rozsúdenej tak, ako ju formuluje ustanovenie § 11 ods. 1 písm. f) Tr. por. Na základe .
Kľúčové slová: právo na preštudovanie spisu, skončenie vyšetrovania a skráteného vyšetrovania, oznamovanie uznesenia

Zbierka NSS 1/1983
R 5/1983
Právna veta: Oboznámenie sa obvineného s uznesením vyšetrovateľa pri preštudovaní spisov v rámci oboznámenia sa s výsledkami vyšetrovania (§ 166 ods. 1 Tr. por.], prípadne pri nahliadnutí do spisu podľa § 65 Tr. por. nemožno považovať za oznámenie uznesenia podľa § 137 Tr. por., od ktorého by mohla plynúť lehota na podanie sťažnosti {§ 143 ods. 1 Tr. por.).

Úryvok z textu:
... Vzhľadom na uvedené okolnosti uznesenie o zastavení trestného stíhania nemohlo nadobudnúť právoplatnosť. Preto zatiaľ nemohla vzniknúť prekážka rei iudicatae, ktorá by bránila pokračovať v trestnom stíhaní, a to dovtedy, kým bude uznesenie o zastavení trestného ... , nezodpovedá zákonu. Preto nie je správny ani záver, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť a ďalšiemu konaniu bráni prekážka rei iudicatae. Problém spočíva v tom, čo možno považovať za oznámenie uznesenia. Podľa § 137 Tr. por. uznesenie .
Právna veta: K otázce jednoty skutku. Jde-li o více způsobených následků významných z hlediska trestního práva hmotného, jde o jeden skutek tehdy, jestliže všechny následky byly způsobeny alespoň zčásti jedním jednáním, rovněž významným z hlediska trestního práva hmotného. U přečinu příživnietví podle § 10 zák. č. 150/1969 Sb. a u pře- činu proti pracovní kázni podle § 8 písni, c) zák. č. 150/1969 Sb. spáchaného soustavným vynecháváním pracovních směn bez závažného důvodu nejsou ani následky ani jednání ani zčásti totožná, a proto nemohou být spáchány jedním skutkem, ale jde vždy o skutky dva.

Úryvok z textu:
... v odsuzujícím rozsudku. Zastavením trestního stíhání tedy jednak rozhodl o celém skutku, jednak pro odsuzující rozsudek vytvořil překážku rei iudicatae uvedenou v § 11 ods. 1 písm. fj tr. ř., neboť obě uvedená usnesení nabyla právní moci dříve než odsuzující .
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania, jednota skutku, rei iudicatae

Zbierka NSČ 4-5/1989
R 28/1989
Právna veta: Jednota skutku, kterou tvoří pokračující trestná činnost, je rozdělena nejen vyhlášením odsuzujícího rozsudku o části trestné činnosti do této doby spáchané, ale i vyhlášením zprošťujícího rozsudku, jakož i vydáním usnesení, kterým se zastavuje trestní stíhání vedené proti určité osobě o takovéto části trestné činnosti. Tato rozhodnutí nemohou vytvářet překážku rei iudicatae obsaženou v § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. i ve vztahu k trestné činnosti spáchané po jejich vyhlášení.

Úryvok z textu:
K stížnosti, kterou podal krajský prokurátor v Ústí n. Labem, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ústí n. Labem z 11. prosince 1987 sp. zn. 1 T 12/87 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění : Napadeným usnesením bylo podle § 223 odst. 1 tr. ř., § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obžalovaného A. D. pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví dílem dokonaný podle § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b), odst. 4 tr. .
Kľúčové slová: marenie výkonu úradného rozhodnutia

Zbierka NSČ 1/1986
R 13/1986
Právna veta: Jde o dva samostatné skutky, byť stejně právně kvalifikované jako přeěiny maření výkonu úředníiio rozhodnutí podle § 7 písm. c) zák. c. 150/19B9 Sb., o přecinech, jestliže obviněný uprchl z psychiatrické léčebny a tím mařil výkon ochranného léčení, které mu bylo uloženo rozsudkem soudu, a jestliže neplnil podmínky ochranného dohledu, který mu byl uložen jiným rozsudkem soudu. Následky i jednání, jimiž byly následky způsobeny, jsou v takovém případě různé, a nemůže proto jít o jeden skutek.

Úryvok z textu:
... Proto krajský soud v Brně rozhodnutím o zastavení trestního stíhání obviněného pro překážku rei iudicatae porušil zákon v ustanoveních § 257 písm. b), § 223 odst. 1 a § ... To krajský soud přehlédl a svým rozhodnutím o zastavení trestního stíhání pro překážku rei iudicatae porušil zákon ve prospěch obviněného. Nejvyšší soud ČSR přezkoumal v rozsahu ... (od 21. 9. do 2.10. 1983). Projednání věci proto brání překážka rei iudicatae. Proti tomuto rozhodnutí krajského soudu v Brně podal dne 28. 11. 1984, tedy ve .
Meritum Res iudicata
Kľúčové slová: prekážka res iudicata, začatie trestného stíhania, vznesenie obvinenia, obnova konania

Zbierka NSS 1/1981
R 1/1981
Právna veta: Ak sa začalo podľa § 160 ods. 1 Tr. por. trestné stíhanie len tzv. vo veci, právoplatné uznesenie o zastavení trestného stíhania nevytvára prekážku rei iudicatae a trestné stíhanie, ak nie sú iné prekážky, možno kedykoľvek znova začať bez zrušenia takéhoto zastavujúceho uznesenia. To platí aj vtedy, ak sa v uznesení o začatí trestného stíhania uvádza meno osohy, proti ktorej sa neskoršie vznieslo (oznámilo) obvinenie podľa § 183 ods. 1, resp. § 189 písm. a) Tr. por., avšak nie ako osoby obvinenej z trestného činu, ale len ako účastníka udalosti (skutku), ktorá je identifikovaná v uznesení o za ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 27. marca 1980 sp. zn. 3 To 89/80 a tomuto súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 12. decembra 1979 sp. zn. 5 T 686/79 bol K. B. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 27. decembra 1977 asi o 14.45 hod. viedol svoje osobné .
Právna veta: Ak boli v odvolacom konaní zrušené len niektoré výroky rozsudku súdu prvého stupňa {§ 258 ods. 2 v spojení s § 259 ods. 1 Tr. por.) a ostatné výroky rozsudku nadobudli právoplatnosť a ak opravný prostriedok smeruje len proti rozhodnutiu, ktorým sa znova rozhodlo o zrušenej časti rozsudku, nemožno z podnetu tohto opravného prostriedku preskúmať tú časť rozsudku, ktorá nadobudla právoplatnosť ani konanie, ktoré tejto časti rozsudku predchádzalo.

Úryvok z textu:
... pred vydaním rozsudku Obvodného súdu v Bratislave 1 z 29. augusta 1980 sp. zn. 4 T 151/80 založilo prekážku rei iudicatae podľa § 11 ods. 1 písm. f) Tr. por., to je právoplatný výrok rozsudku toho istého súdu zo 4. apríla .
Právna veta: I. K otázce jednoty skutku u pokračujícího trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 tr. zák. Jestliže pachatel soustavně rozkrádá knihy a je při tom veden stejným záměrem, např. vytvořit si tak vlastní knihovnu, není překážkou jednoty skutku, že rozkrádání provádí ke škodě různých socialistických organizací a různými formami jednání uvedenými v § 132 odst. 1 písm. a) až c) tr. zák. II. Jednota skutku u pokračující trestné činnosti je přetržena též vyhlášením oprošťujícího rozsudku. Pachatele pak lze stíhat jen za část pokračující trestné činnosti spadající ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 3. února 1982 sp. zn. 4 To 8/82 a rozsudek obvodního soudu pro Prahu 1 z 21. července 1981 sp. zn. 3 T 116/81 a obvodnímu prokurátorovi pro Prahu 1 přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 z 21. července 1981 sp. zn. 3 T 116/81 byl obviněný ing. J. K. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v .
Kľúčové slová: úhrnný trest a spoločný trest, jednota skutku, vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku

Zbierka NSČ 4-5/1984
R 12/1984
Právna veta: Při pokračování v přečinu, při přečinoch hromadných, trvajících a takových, jejichž znakem je soustavnost páchání, se jednota skutku přetrhuje vyhlášením odsuzujícího rozsudku soudu prvního stupně (§ 35 odst. 2 tr. zák.), a byl-li vydán trestní příkaz, doručením trestního příkazu obviněnému, nikoliv dnem vydání trestního příkazu (§ 314e odst. 4 tr. ř.)

Úryvok z textu:
... řečinu páchaném až do této doby. Trestní příkaz nabyl právní moci 5. 6. 1982. Vytvořil tak překážku rei iudicatae ve vztahu k trestné činnosti, pro kterou byl obviněný stíhán ve věci 3 T 79/82 obvodního soudu .
Zbierka NSČ 7-8/1982
R 47/1982
Právna veta: Rozhodnutí, jímž bylo zastaveno trestní stíhání proto, že o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto rozsudkem soudu nebo usnesením o zastavení trestního stíhání a toto rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno (§ 11 odst. 1 písm. £/ tr. ř.), není rozhodnutím obsahově navazujícím na původní rozsudek, popř. na původní usnesení o zastavení trestního stíhání ve smyslu § 269 odst. 2, popř. § 284 odst. 1 tr. ř., které by po zrušení původního rozsudku, popř. původního usnesení o zastavení trestního stíhání na základě stížnosti pro porušení zákona nebo návrhu na obnovu řízení bylo třeba zrušit prot ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... by se pro týž skutek téhož obviněného vedla souběžně dvě trestní stíhání. Existence tohoto rozhodnutí nezakládá překážku rei iudicatae ve vztahu k dřívějšímu stíhání, protože závazně vyjadřuje jen skutečnost, že druhé, pozdější stíhání bylo nep .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.