Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie odvolacieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

47808 dokumentov
5321 dokumentov
143168 dokumentov
17 dokumentov
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Ďalší trest
Právna veta: Rozhodujúcim dňom pre aplikáciu ustanovenia § 36 Tr. zák. je deň vyhlasovania nového rozsudku, ktorým sa ukladá trest rovnakého druhu. K tomuto dňu nesmie novo ukladaný trest spolu s dosiaľ nevykonaným trestom rovnakého druhu uloženým skorším rozsudkom presahovať najvyššiu výmeru dovolenú zákonom pre daný druh trestu. Ak sa ukladá novým rozsudkom trest odňatia slobody, za trest rovnakého druhu uložený skorším rozsudkom v zmysle § 36 Tr. zák. treba považovať aj trest nápravného opatrenia, ktorý bol v dobe vyhlasovania nového rozsudku právoplatne premenený na trest odňatia slobody.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 20. októbra 1982 sp. zn. 1 To 95/82, pokiaľ ním bolo zamietnuté odvolanie obvineného A. R. proti rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 9. júla 1982 sp. zn. 1 T 9/82 aj proti výroku o treste odňatia slobody, zrušil ďalej cit..rozsudok Mestského súdu v Bratislave vo výroku o treste odňatia slobody a o spôsobe jeho výkonu, ako aj vo výroku o uložení ochranného
Merito veci Opravné konanie
Právna veta: Ak boli v odvolacom konaní zrušené len niektoré výroky rozsudku súdu prvého stupňa {§ 258 ods. 2 v spojení s § 259 ods. 1 Tr. por.) a ostatné výroky rozsudku nadobudli právoplatnosť a ak opravný prostriedok smeruje len proti rozhodnutiu, ktorým sa znova rozhodlo o zrušenej časti rozsudku, nemožno z podnetu tohto opravného prostriedku preskúmať tú časť rozsudku, ktorá nadobudla právoplatnosť ani konanie, ktoré tejto časti rozsudku predchádzalo.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech i v neprospech obvineného A. P., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 27. novembra 1980 sp. zn. 2 To 529/80 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu v Bratislave 1 z 29. augusta 1980 sp. zn. 4 T 151/80 bol obvinený A. P. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialis
Merito veci Rozhodnutie súdu
Právna veta: Ak súd neuvedie v odôvodnení rozsudku o náhrade mzdy, akým spôsobom dospel k zisteniu priemerného zárobku pracovníka, z ktorého vychádzal pri stanovení výšky náhrady mzdy, je výrok rozsudku o priznaní náhrady mzdy nepreskú- mateľný (§ 221 ods. 1 písm. c/ O. s. p.).

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal určenia, že žalovaná organizácia s ním neplatne rozviazala pracovný pomer oznámením z 27. 2. 1979 ku dňu 30. 4. 1979. Takisto sa domáhal priznania náhrady mzdy. Obvodný súd Bratislava 3 rozsudkom určil, že výpoveď daná žalobcovi žalovanou organizáciou oznámením z 27. 2. 1979 je neplatná a že pracovný pomer medzi účastníkmi trvá. Okrem toho vyslovil, že nesúhlasí so späťvzatím žaloby v časti týkajúcej sa náhrady mzdy; rozhodovanie o tomto nároku vylúčil na samostatné
R 65/1971
Právna veta: Ak dedič prehlási, že „sa zrieka výplaty“ dedičstva, musí si štátne notárstvo po danom poučení v súčinnosti s ním objasniť, či sa tým myslí odmietnutie dedičstva, alebo či ide o prejav smerujúci na vyporiadanie sa o dedičstve s ostatnými dedičmi dohodou, podľa ktorej by jeho podiel mal pripadnúť ostatným dedičom alebo niektorému z nich. Zápisy do evidencie nehnuteľností (podľa zákona č. 22/1964 Zb.) sa nenariaďujú výrokom rozhodnutia štátneho notárstva; právoplatné rozhodnutia vydané podľa ustanovení § 39 a § 43 Not. por. v konaní o dedičstve, ktorých predmetom bola nehnuteľnosť, sa orgánu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Štátne notárstvo na podklade oznámenia o úmrtí začalo konanie o dedičstve po poručiteľke A. P., ktorá zomrela 29. 12. 1968. V oznámení MsNV v C. sa okrem iného uvádzalo, že po- ručiteľka zanechala 1,25 ha poľnohospodárskej pôdy (vrátane hory) a drevený domček. Na dotaz štátneho notárstva MsNV v Č. oznámil, že hodnota domu so zastavanou plochou, dvorom a záhradou je 3327 Kčs a hodnota hospodárskych budov, humna a stodoly je 2823 Kčs. Na pojednávaní konanom 21. 1. 1969 predniesla jedna z d
Kľúčové slová: vyšetrenie duševného stavu obvineného
R 24/1990
Právna veta: Podkladom pre nariadenie vyšetrenia duševného stavu obvineného jeho pozorovaním v zdravotníckom ústave, resp. osobitnom oddelení nápravného zariadenia, v zmysle § 116 ods. 2 Tr. por. nemôže byť len úvaha súdu. Postup podľa citovaného zák. ustanovenia je namieste najmä vtedy, keď z vyjadrenia znalcov-psychiatrov vyplýva, že bez pozorovania obvineného v zdravotníckom zariadení nemôžu urobiť spoľahlivé diagnostické závery o jeho duševnom stave.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 z 18. februára 1988, sp. zn. 5 T 231/87, bola obvinená M. S. uznaná za vinnú z trestných činov príživníctva podľa § 203 Tr. zák. a krádeže podľa § 247 ods. 1 Tr. zák. a odsúdená na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere jedného roka nepodmienečne so zaradením do prvej NVS a tiež trest zákazu pobytu na území mesta Bratislavy na dobu 2 rokov. Súčasne jej bol uložený aj ochranný dohľad v rozsahu § 2 ods. 1 zákona č. 44/1973 Zb. na dobu 2 rokov. Mestský súd v
Právna veta: Podpora pri narodení dieťaťa (pôrodné) je osobným nárokom matky poskytovaným z prostriedkov nemocenského poistenia. Slúži na zadováženie osobných potrieb matky pri pôrode ako aj na zadováženie rozličných potrieb pre novonarodené dieťa. Pri stanovení výživného maloletého dieťaťa možno brať do úvahy iba tú časť pôrodného, ktorá je úmerná nákladom spojeným s obstaraním výbavičky dieťaťa.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nitre zastavil konanie o určenie otcovstva k maloletým M. B. a T. B. po tom, čo došlo k určeniu otcovstva žalovaného súhlasným vyhlásením rodičov, a rozhodol už iba o úprave práv a povinností rodičov k deťom. Zveril deti do výchovy matke a otca detí zaviazal platiť na ich výživu po 250 Kčs mesačne na každé dieťa od ich narodenia. Dlžné výživné v sume 2620 Kčs zaviazal súd otca detí splácať spolu s bežným výživným po 100 Kčs mesačne pod stratou výhody splátok počnúc od novem
Merito veci Ustanovenie obhajcu
R 60/1972
Právna veta: I. Pri ustanovení obhajcu obvinenému v prípade povinnej obhajoby už v prípravnom konaní nemožno postupovať tak váhavo, aby sa tým zmaril zmysel povinnej obhajoby obhajcom, ale treba postupovať s najväčším urýchlením, aby sa obhajcovi zabezpečila reálna možnosť vykonávať svoje práva, najmä právo zúčastniť sa na vyšetrovacích úkonoch už od vznesenia obvinenia (§ 165 ods. 1 Tr. por. j. Porušenie tejto zásady je chybou prípravného konania, pre ktorú je spravidla nutné vrátiť vec prokurátorovi na došetrenie podľa § IBS ods. 1 písm. f 3 Tr. por. II. Uvedenie miesta a času vyšetrovacieho úkonu (§ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal v neprospech obvineného J. U. generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 17. 9. 1971 sp. zn. 1 To 117/71 i rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. 7. 1971 sp. zn. 8 T 22/71 a vrátil vec na došetrenie krajskému prokurátorovi v Banskej Bystrici. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. júla 1971 sp. zn. 8 T 22/71 bol obžalovaný J. U. uznaný vinným z pokusu trestné
MENU