Nájdené rozsudky pre výraz: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 106

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
3 dokumenty
7 dokumentov
9 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 51/1970
Právna veta: I. Skutočnosť, že sa páchateľ dopustil po odcudzení veci násilia, aby si vec uchoval, môže zvyšovať stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť natoľko, že aj ked škoda neprevyšuje 1.500 Kčs, pôjde o trestný čin krádeže podľa § 247 tr. zák. a nie iba o prečin proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 zák. č. 150/1969 Zb. o prečinoch. II. Ak spácha páchateľ trestný čin spoločným konaním s osobou pre nedostatok veku trestne nezodpovednou (§11 tr. zák), nejde o spolupáchateľstvo podľa § 9 ods. 2 tr. zák., ale o spáchanie trestného činu jediným páchateľom podľa § 9 od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave ako súdu prvého stupňa z 28. apríla 1970 sp. zn. 1 T 10/70 boli obž. H. D. a ml. O. G. uznaní vinnými spolupáchateľstvom na trestnom čine krádeže podľa § 9 ods. 2, § 247 ods. 1, 2 písm. c) tr. zák., ktorý spáchali tak, že 1. 9. 1969 v Bratislave v byte 70-ročného A. K. odcudzili tomuto z peňaženky 980 Kčs a keď sa poškodený domáhal vrátenia peňazí, použili voči nemu násilie, aby si mohli peniaze uchovať. Ml. O. G. bol ďalej uznaný vinným spolupáchateľstvom n
R 28/1971
Právna veta: Pri rozkrádaní, krádeži a iných majetkových deliktoch treba pri ustaľovaní výšky škody vychádzať z tržnej (maloobchodnej) ceny veci, ktorá je predmetom útoku, a to v čase spáchania činu. Pokiaľ je hodnota veci alebo výška škody znakom skutkovej podstaty trestného činu (prečinu), nemožno prihliadať na ďalšie škodlivé následky činu, napr. na náklady na dopravu odcudzenej veci na miesto činu a pod. Túto ďalšiu majetkovú škodu, pokiaľ je v príčinnej súvislosti so skutkom, ktorý je predmetom konania, však hodnotí súd pri stanovení stupňa nebezpečnosti činu pre spoločnosť (§3 ods. 4 Tr. zák.) a p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, zrušil Najvyšší súd SSR rozsudok Okresného súdu v Lučenci z 31. októbra 1969 sp. zn. 1 T 157/69, ktorým bol obvinený J. K. uznaný vinným z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podlá § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a odsúdený na trest nápravného opatrenia v trvaní dvoch mesiacov so zrážkou 10% odmeny za prácu. Vec prikázal Okresnému súdu v Lučenci na nové prejednania a rozhodnutia. Z odôvod
R 30/1971
Právna veta: Pri úvahe o tom, či skutok vykazujúci inak znaky prečinu proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 zák. č. 150/1969.Zb. nie je vzhľadom na stupeň jeho nebezpečnosti pre spoločnosť trestným činom, musí súd zhodnotiť všetky z tohto hľadiska významné okolnosti v ich vzájomnej súvislosti (§ 3 ods. 4 tr. zák.). Skutočnosť, že ide o páchateľa už trestaného, nemusí ešte sama osebe viesť k záveru, že jeho čin je trestným činom, keď bol odsúdený za trestnú činnosť iného druhu, k páchaniu majetkových trestných činov dosiaľ neprejavil náklonnosť a ani iné okolnosti nezvyšujú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného J. L. zrušil Najvyšší súd SSR rozsudok Okresného súdu Košice-mesto z 24. marca 1970 sp. zn. 6 Ts 24/70 vo výroku o vine obvineného J. L. z prečinu proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Zb. a výroku o trestoch a vec v rozsahu zrušenia vrátil Okresnému súdu Košice- mesto, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresné
Merito veci Postúpenie veci
R 36/1971
Právna veta: Postúpiť vec pri predbežnom prejednaní obžaloby podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. v dôsledku toho, že súd posudzuje zažalovaný skutok podľa iného ustanovenia Trestného zákona ako obžaloba, možno len vtedy, keď dôkazy zhromaždené a vykonané v prípravnom konaní poskytujú dostatočný, skutkový podklad pre právne posúdenie zažalovaného skutku; inak súd vráti vec prokurátorovi na došetrenie.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 13. novembra 1970 sp. zn. 1 T 49/70 postúpil podlá § 188 ods. 1 písm. a] Tr. por. vec obvinených S. B., R. E. a J. K. Okresnému súdu v Prievidzi; zažalovaný skutok obvinených kvalifikoval na rozdiel od obžaloby ako trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. s vynechaním ods. 4 tohto zákonného ustanovenia. Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti krajského prokurátora zrušil uznesenie Krajského súdu
R 65/1972
Právna veta: I. Diplom o ukončení vysokej školy je verejnou listinou v zmysle § 176 ods. 1 Tr. zák. II. Jednočinný súbeh trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny podľa § 176 Tr. zák. s trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák. je možný.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvinenej S. J., zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 31. mája 1971 sp. zn. T 121/71 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom bola obvinená S. J. uznaná vinnou z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr.
R 37/1971
Právna veta: Použitie zásady „in dubio pro reo“ vyplývajúcej z ustanovenia § 2 ods. 2 Tr. por. prichádza do úvahy len vtedy, keď pochybnosti, ktoré vznikli v trestnom konaní o nejakej skutočnosti, trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov. Súd je preto povinný vykonať na hlavnom pojednávaní všetky dôkazy, ktoré boli zhromaždené v prípravnom konaní a ktoré majú vzťah k prejednávanej veci a v rozhodnutí sa s týmito dôkazmi vyrovnať (§ 220 ods. 3 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Obvinené M. B., účtovníčka CK Čedok v Bratislave, J. G. vedúca oddelenia zahraničných zájazdov CK Čedok v Bratislave a B. S., referentka tohto oddelenia, boli stíhané obžalobou mestského prokurátora v Bratislave pre spolupáchateľstvo na trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b j, ods. 2 písm. b), c) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v čase od decembra 1967 do 27. mája 1968 si po vzájomnej dohode nechali pri likvidácii zostatkov zál
R 49/1971
Právna veta: I. Úplné objasnenie všetkých skutočností v prípravnom konaní potrebných pre posúdenie prípadu (§ 184 ods. 2 Tr. por.) predpokladá zadováženie a vykonanie dôkazov o stíhanom skutku nielen v rozsahu umožňujúcom posúdiť, či obvinený skutok spáchal, ale aj v rozsahu umožňujúcom posúdiť, ktoré ustanovenia Trestného zákona obvinený svojím skutkom naplnil. II. Ustanovenie § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák. o trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve je v pomere špeciality k ustanoveniu § 121 Tr. zák. o trestnom čine poškodzovania spotrebiteľa v prípade, keď spotrebiteľom je social ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. decembra 1970 sp. zn. 1 T 39/70 boli okrem iných obvinených uznaní za vinných a potrestaní obvinení D. T. a F. K. za tieto trestné činy: D. T. za trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b), c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., za trestný čin porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1 a 2 Tr. zák. a za prečin proti záujmom socialistickéh
Merito veci Rozkrádanie
R 71/1971
Právna veta: I. Pri ustaľovaní výšky škody spôsobenej rozkrádaním treba vychádzať zo skutočnej škody, ktorá predstavuje majetkovú hodnotu, o ktorú bol majetok v socialistickom vlastníctve zmenšený, a nie z výšky obohatenia páchateľa, teda z prírastku na majetku páchateľa získaného trestným činom. II. Za ťažší následok predstavovaný značnou škodou (§ 132 ods. 2 písm. c) Tr. zák.) alebo škodou veľkého rozsahu (§ 132 ods. 4 Tr. zák.) spôsobený rozkrádaním zodpovedá páchateľ aj vtedy, keď ho spôsobil z nedbanlivosti {§ 6 písm. a) Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici ako súdu prvého stupňa boli obžalovaní Š. B., R. E,, P. S. a J. K. uznaní vinnými zo spolupáchateľstva na rozkrádaní majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. preto, že od decembra 1969 do februára 1970 odcudzili zo Závodu SNP v Žiari nad Hronom a z Chemických závodov WP v Novákoch farebné kovy (meď a olovo), a to na škodu Chemických závodov WP v Novákoch v cene 9406 Kčs a na škodu Závodu SNP v Žiari nad Hron
R 62/1971
Právna veta: I. K výkladu znaku „obzvlášť zavrhnutiahodný spôsob vykonania činu“ v zmysle § 29 ods. 1 Tr. zák. II. Skutočnosť, že zadržaný páchateľ trestného činu zavraždil príslušníka VB a pokúsil sa zavraždiť ďalších dvoch príslušníkov VB, teda osoby, ktoré sú pri výkone svojej práce vo zvýše^ nej miere ohrozované na živote a zdraví páchateľmi trestných činov, odôvodňuje z hľadiska generálnej prevencie potrebu účinnej ochrany spoločnosti pred podobnými trestnými činmi a zakladá tak jednu z podmienok pre uloženie trestu smrti v zmysle § 29 ods. 1 písm. a) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo 16. 12. 1970 sp. zn. 5 T 29/70 bol obžalovaný S. A. uznaný vinným z trestného činu vraždy podľa § 219 Tr. zák. a dvojnásobného pokusu trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák., ktoré spáchal tak, že 22. 1. 1970 v kancelárii odboru vyšetrovania VB v Košiciach, kam bol predvedený na výsluch o svojej trestnej činnosti, pre ktorú bol zadržaný, vytiahol ukrytú pištoľ zn. ČZ ráže 6, 35 mm a osemkrát vystrelil na príslušníkov VB kpt. M., ktorého usmr
Merito veci Ochranné liečenie
R 6/1972
Právna veta: Ochranné liečenie sa nenariaďuje na určitý čas, ale trvá tak dlho, pokiaľ to vyžaduje jeho účel (§ 72 ods. 5 Tr. zák.j. O prepustení z ochranného liečenia po dosiahnutí jeho účelu rozhoduje súd vo vykonávacom konaní (§ 353 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Mestského súdu v Košiciach z 27. novembra 1970 sp. zn. 5 T 81/70 bol obvinený A. T. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a] Tr. zák. Za tento trestný čin mu bol uložený podľa § 132 ods. 1 Tr. zák. s použitím § 35 ods. 2 Tr. zák. súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 22 mesiacov, pričom bol zrušený výrok o treste v rozsudku Mestského súdu v Košiciach sp. zn. 2 Ts 51/70 z 2. 10. 1970. Pre výkon trestu bol obvine
MENU