Nájdené rozsudky pre výraz: schodok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
36 dokumentov
646 dokumentov
16 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 40/1971
Právna veta: Škoda z vloupání do prodejny socialistické organizace nespočívá jen v hodnotě pachatelem vloupání odcizeného nebo poškozeného zboží a zařízení prodejny, ale může spočívat i v majetkové újmě, vzniklé tím, že by organizace nemohla dosáhnout uspokojení nároku na vyúčtování majetkových hodnot, které svěřila hmotně odpovědnému pracovníkovi, když by se podařilo tomuto pracovníkovi zprostit se odpovědnosti za svěřené hodnoty právě z toho důvodu, že pachatel vloupání prokazatelně vytvořil svým protiprávním jednáním takovou situaci na prodejně, která hmotně odpovědnému pracovníkovi bránila se svěřenými ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal na žalovaných náhrady škody, kterou způsobili společně tím, že se 22. 1. 1969 a 17. 2. 1969 vloupali do provozovny žalující organizace v Ž. Žalobce tvrdil, že jde o další škodu navíc kromě té, jejíž náhrada mu byla přiznána rozsudkem krajského soudu v Ústí nad Labem z 9. 7. 1969 sp. zn. 3 To 828/69. Dovozoval, že žalovaní po vloupání ponechali provozovnu nezajištěnou, takže této skutečnosti mohly využít třetí osoby a odcizit z provozovny další věci. Žalovaní namítali, ž
R 45/1973
Právna veta: I. Soud je povinen vyčerpat celý skutek, který je předmětem obžaloby. II. K hodnocení revizní zprávy jako důkazu v trestním řízení. Revizní zpráva je důkazem podle § 112 odst. 2 tr. ř. Musí být zpracována tak, aby bylo možno z ní zjistit závěry, ke kterým revizní orgány došly; musí však z ní být též zřejmé i zásady, kterými se revizní orgány řídily, postup, který při revizi zachovávaly, metody zjišťování, kterých použily, a konkrétní podklady, které braly při revizi v úvahu.

Úryvok z textu:
Městský prokurátor v Praze stíhal obžalobou z 21. 7. 1972 obžalovaného I. Z. proto, že jako vedoucí samostatného úseku č. 865/10 velkoprodejny Pramen „Cíl“ v Praze 10 rozkradl v době v obžalobě uvedené celkovou částku 497 495,42 Kčs. Městský soud v Praze rozhodl dne 16. 8. 1972 rozsudkem sp. zn. 1 T 30/72 tak, že obžalovaný I. Z. ve funkci shora uvedené v době od roku 1967 do 4. 5. 1972 zkracováním tržeb rozkradl částku nejméně 400 000 Kčs. K odvolání obžalovaného I. Z. a jeho otce V. Z. Nej
R 60/1974
Právna veta: Odpovědnost člena výrobního družstva za ztráty družstva a za celkový schodek družstva zjištěný při zániku družstva je třeba posoudit podle předpisů družstevního práva a jinak podle ustanovení občanského zákoníku, nikoliv podle ustanovení zákoníku práce. Počátek běhu promlčecí doby k uplatnění nároku z této odpovědnosti nelze stanovit od vstupu výrobního družstva do likvidace ani od vypracování účetní rozvahy zaniklého družstva, nýbrž od zpeněžení majetku družstva a úhrady jeho závazků z takto získaných prostředků.

Úryvok z textu:
Žalující výrobní družstvo se domáhalo proti žalovanému zaplacení částky 2400 Kčs s přísl. Uvádělo, že Montážní družstvo Ch., jehož byl žalovaný členem od 1. 2.1969 do 15. 6.1969, vstoupilo dnem 25. 8. 1969 z rozhodnutí Českého svazu výrobních družstev do likvidace pro předlužení a tímto dnem zaniklo. Podle čl. 16 stanov tohoto družstva vznikla členům družstva povinnost k úhradě závazků družstva. Protože členská schůze rozhodla 17. 1. 1969, že členský podíl činí 1000 Kčs a že členové ručí za ztrá
Meritum Dokazovanie
R 22/1976
Právna veta: Vysvetlenia osôb, ktoré orgány prípravného konania zadovážili podľa § 158 ods. 3 Tr. por. (resp. podľa § 19 ods. 1 zák. č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti) pred začatím trestného stíhania na preverenie oznámenia o trestnom čine, prípadne iného podnetu za začatie trestného stíhania, nemôžu slúžiť ako dôkaz pred súdom.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvinených J. D. a M. D., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Leviciach sp. zn. 3 T 245/74 z 27. septembra 1974 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave z 15. januára 1975 sp. zn. 5 To 652/74 a okresnému súdu v Leviciach prikázal, aby vec obvinených J. D. a M. D. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Leviciach z 27. septembra 1974 sp. zn. 3 T 245
R 17/1977
Právna veta: V řízení o neplatnost skončení pracovního poměru pracovníka organizací neposuzuje soud tuto neplatnost jen podle toho, jak organizace kvalifikovala podle právních předpisů důvod skončení pracovního poměru, nýbrž musí vycházet i ze skutkového vylíčení tohoto důvodu. Před okamžitým zrušením pracovního poměru s pracovníkem musí mít organizace zjištěn důvod tohoto okamžitého zrušení; nestačí jen podezření, že je tu tento důvod dán. Zjištění důvodu pak není zpravidla možné bez vyjádření se pracovníka k důvodu skončení pracovního poměru uplatňovanému organizací.

Úryvok z textu:
Žalobkyně se domáhala určení, že okamžité zrušení pracovního poměru, provedené vůči ní žalovanou organizací dne 14. 9. 1972, je právně neúčinné a že žalovaná organizace je povinna poskytnout jí náhradu mzdy. Okresní soud v Gottwaldově rozsudkem z 19. 3. 1973 žalobě vyhověl a uložil žalované organizaci povinnost uhradit žalobkyni na náhradě mzdy za dobu od 28. 10. 1972 do 19. 3. 1973 částku 9770 Kčs. Soud prvního stupně dospěl po provedení dokazování k závěru, že nebyl doložen žalovanou organi
R 28/1976
Právna veta: Omezení společné hmotné odpovědnosti jen na některé pracovníky v prodejně obchodní organizace nelze samo o sobě bez přihlédnutí ke konkrétním podmínkám na pracovišti považovat za nesplnění povinnosti zajišťovat pracovníkům pracovní podmínky pro řádné plnění pracovních úkolů (§ 170 odst. 1 zák. práce). Skutečnost, že ředitel organizace státního obchodu vymezil okruh funkcí v organizaci, pro jejichž výkon je nezbytná uzavření písemné dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, aniž odpovídajícím způsobem přihlédl ke konkrétním podmínkám v určité prodejně nebo na jiném pracovišti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalující obchodní organizace se domáhala vůči žalovaným náhrady schodku, zjištěného v samoobslužné prodejně za inventurní období od 17. 11. 1970 do 9. 6. 1971 v celkové výši 63 651,25 Kčs. V žalobě žalující organizace uváděla, že žalovaní u ní pracovali v prodejně jako hmotně odpovědní pracovníci, a to žalovaný T. N. ve funkci vedoucího prodejny, žalovaný J. T. jako zástupce vedoucího prodejny a žalovaný L. K. jako vedoucí skladu. Na žalovaném L. K. byla požadována podle ustanovení § 182 ods
R 24/1977
Právna veta: K posudzovaniu spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. a súbežného páchateľstva viacerých osôb. Sama skutočnosť, že pracovník socialistickej organizácie, ktorý rozkráda zverený materiál, má vedomosť o tom, že v tom istom časovom období tak koná aj jeho spolupracovník, nezakladá znaky spolupáchateľstva na trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b) Tr. zák., i keď ide o materiál, ktorý prevzali na základe dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 15. januára 1975 sp. zn. 3 T 1093/74 boli obvinení M. T. a Ľ. Č. uznaní za vinných z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podlá § 132 ods. 1 písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako opravári hodín podniku Klenoty, PR v Bratislave, v predajni v Gelnici v období od 8. novembra 1972 do 22. apríla 1974 robili opravy hodiniek pre súkromné osoby vo svoj prospech tak, že na opravy používali súčiastky patriace podniku a
R 52/1977
Právna veta: I. Výslech svědka (§ 101 a násl. tr. ř.) nelze provést takovým způsobem, že orgán ěinný v trestním řízení dá svědkovi přečíst protokol o výpovědi jiného svědka a vyslýchaný svědek prohlásí potom do protokolu, že „tato výpověď má být považována za jeho vlastní výpověď". Takové prohlášení nelze považovat za důkaz výslechem svědka a nelze k němu při rozhodování přihlížet. II. O právu odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR ve prospěch obviněné A. J. zrušil Nejvyšší soud ČSR rozsudek okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 24. 3. 1976 sp. zn. 2 T 136/76 a okresnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 24. 3. 1976 sp. zn. 3 T 136/76 byla obviněná A. J. uznána vinnou trestným činem porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 130 odst. 1 tr.
R 22/1977
Právna veta: I. Chyby vo vyhlásenom rozsudku, trebárs by išlo len o počítacie chyby, nemožno odstrániť opravou vyhotovenia rozsudku podľa § 131 Tr. por.; takéto chyby možno napraviť len zrušením rozsudku v opravnom konaní na základe podaného opravného prostriedku. II. Peňažný trest nemožno uložiť, ak je zrejmé, že by bol nevymožiteľný (§ 54 ods. 1 Tr. zák.). Pri skúmaní tejto podmienky uloženia peňažného trestu treba zisťovať aj záväzky obvineného, predovšetkým rozsah jeho zákonnej vyživovacej povinnosti a rozsah povinnosti na náhradu škody, ktoré zásadne majú prednosť pred zaplatením peňažného trestu ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti uzneseniu Najvyššieho súdu SSR z 19. augusta 1975 sp. zn. 1 To 49/75 v prospech obvinených V. M., J. M., J. T. a A. B., Najvyšší súd ČSSR zrušil citované uznesenie Najvyššieho súdu SSR týkajúce sa obvineného J. M. v celom rozsahu a V. M. potiaľ, pokiaľ holo odvolanie tohto obvineného zamietnuté aj do výroku o treste zákazu činnosti, o treste peňažnom a o náhradnom treste odňatia slobody za trest peňažný. N
R 5/1979
Právna veta: Inventúrni soupisy, jimiž se zachycuje skutečný stav hospodářských prostředků, je třeba považovat za výkazy sloužící ke kontrole národního hospodářství ve smyslu ustanovení § 125 a 128 tr. zák. o trestných cínech narušování řízení, plánování a kontroly národního hospodářství. Nepravdivý údaj v inventárním soupisu, v jehož důsledku nemohl být odhalen výrazný schodek vzniklý na kontrolované provozovně, je údajem o závažné skutečnosti ve smyslu § 125 a 128 tr. zák. Vedoucí inventúrni komise je odpovědným pracovníkem ve smyslu ustanovení § 126 tr. zák. Jednání spočívající v nedbalém proveden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Jidřichově Hradci z 9. 8. 1977 sp. zn. 1 T 237/77 byl obviněný podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby, kterou mu bylo kladeno za vinu, že dne 24. 11. 1975 jako vedoucí inventurník Lidového spotřebního družstva Jednota Jindřichův Hradec, v Nové Bystřici v prodejně č. 224 napsal do inventurního soupisu zboží i nábytek, který měl být dodán Státnímu statku v Nové Bystřici, přičemž takto postupoval na základě pouhého sdělení vedoucího prodejny J. R., aniž si ověřil
MENU