Nájdené rozsudky pre výraz: schodok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
36 dokumentov
646 dokumentov
16 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odpovědnost pracovníka, který převzal závazek o společné hmotné odpovědnosti spolu s ostatními pracovníky kolektivu, se týká všech hodnot, jež byly převzaty podle předávací inventury a dalších dokladů o jejich převzetí. Rozsah nakládáni s těmito hodnotami svěřenými k vyúčtování u jednotlivých pracovníků kolektivu není rozhodující pro platnost závazku o společné hmotné odpovědnosti. Má-li pracovník přístup k převzatým hodnotám a má-li možnost s nimi disponovat, je v zájmu ochrany majetku v sociaiistickém vlastnictví nutné, aby za tyto hodnoty také odpovídal.

Úryvok z textu:
Žalující organizace se domáhala na žalovaných náhrady schodku, který byl zjištěn inventurou z 2. 11. 1977 na prodejně v H. Z celkového schodku ve výši 20 560 Kčs odepsala žalující organizace ke své tíži částku 5000 Kčs z důvodu spoiuzavinění. Žalované odmítly zaplatit částky na ně připadající, zatímco ostatní hmotně odpovědní pracovníci své podíly uhradili mimosoudně. Žalovaná M. P. trvala na zamítnutí žaloby z toho důvodu, že na prodejně pracovala jako uklízečka a na prodeji se nepodílela. O
R 30/1988
Právna veta: Dohodu o hmotné odpovědnosti může pracovník platně uzavřít již v průběhu dne, který datem odpovídá tomu dni, kdy se pracovník před osmnácti lety narodil.

Úryvok z textu:
Po bezvýsledném rozhodčím řízení se žalující organizace žalobou domáhala na žalované pracovnici zaplacení částky 21 426 Kčs. Uvedla zejména, že v její provozovně v T. byl zjištěn schodek za období od 2. 8. 1983 do 2. 8. 1984 ve výši 21 603 Kčs, od 3. 8. 1984 do 3. 10. 1984 ve výši 8 616 Kčs a od 4. 10. 1984 do 31. 10. 1984 ve výši 1 684 Kčs. V těchto obdobích pracovaly v provozovně žalovaná jako vedoucí a další pracovnice M. N. jako její zástupkyně. Žalovaná svůj podíl náhrady dobrovolně neuhrad
Meritum Dokazovanie
R 22/1976
Právna veta: Vysvetlenia osôb, ktoré orgány prípravného konania zadovážili podľa § 158 ods. 3 Tr. por. (resp. podľa § 19 ods. 1 zák. č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti) pred začatím trestného stíhania na preverenie oznámenia o trestnom čine, prípadne iného podnetu za začatie trestného stíhania, nemôžu slúžiť ako dôkaz pred súdom.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvinených J. D. a M. D., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Leviciach sp. zn. 3 T 245/74 z 27. septembra 1974 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave z 15. januára 1975 sp. zn. 5 To 652/74 a okresnému súdu v Leviciach prikázal, aby vec obvinených J. D. a M. D. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Leviciach z 27. septembra 1974 sp. zn. 3 T 245
R 5/1979
Právna veta: Inventúrni soupisy, jimiž se zachycuje skutečný stav hospodářských prostředků, je třeba považovat za výkazy sloužící ke kontrole národního hospodářství ve smyslu ustanovení § 125 a 128 tr. zák. o trestných cínech narušování řízení, plánování a kontroly národního hospodářství. Nepravdivý údaj v inventárním soupisu, v jehož důsledku nemohl být odhalen výrazný schodek vzniklý na kontrolované provozovně, je údajem o závažné skutečnosti ve smyslu § 125 a 128 tr. zák. Vedoucí inventúrni komise je odpovědným pracovníkem ve smyslu ustanovení § 126 tr. zák. Jednání spočívající v nedbalém proveden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Jidřichově Hradci z 9. 8. 1977 sp. zn. 1 T 237/77 byl obviněný podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby, kterou mu bylo kladeno za vinu, že dne 24. 11. 1975 jako vedoucí inventurník Lidového spotřebního družstva Jednota Jindřichův Hradec, v Nové Bystřici v prodejně č. 224 napsal do inventurního soupisu zboží i nábytek, který měl být dodán Státnímu statku v Nové Bystřici, přičemž takto postupoval na základě pouhého sdělení vedoucího prodejny J. R., aniž si ověřil
R 60/1974
Právna veta: Odpovědnost člena výrobního družstva za ztráty družstva a za celkový schodek družstva zjištěný při zániku družstva je třeba posoudit podle předpisů družstevního práva a jinak podle ustanovení občanského zákoníku, nikoliv podle ustanovení zákoníku práce. Počátek běhu promlčecí doby k uplatnění nároku z této odpovědnosti nelze stanovit od vstupu výrobního družstva do likvidace ani od vypracování účetní rozvahy zaniklého družstva, nýbrž od zpeněžení majetku družstva a úhrady jeho závazků z takto získaných prostředků.

Úryvok z textu:
Žalující výrobní družstvo se domáhalo proti žalovanému zaplacení částky 2400 Kčs s přísl. Uvádělo, že Montážní družstvo Ch., jehož byl žalovaný členem od 1. 2.1969 do 15. 6.1969, vstoupilo dnem 25. 8. 1969 z rozhodnutí Českého svazu výrobních družstev do likvidace pro předlužení a tímto dnem zaniklo. Podle čl. 16 stanov tohoto družstva vznikla členům družstva povinnost k úhradě závazků družstva. Protože členská schůze rozhodla 17. 1. 1969, že členský podíl činí 1000 Kčs a že členové ručí za ztrá
R 17/1977
Právna veta: V řízení o neplatnost skončení pracovního poměru pracovníka organizací neposuzuje soud tuto neplatnost jen podle toho, jak organizace kvalifikovala podle právních předpisů důvod skončení pracovního poměru, nýbrž musí vycházet i ze skutkového vylíčení tohoto důvodu. Před okamžitým zrušením pracovního poměru s pracovníkem musí mít organizace zjištěn důvod tohoto okamžitého zrušení; nestačí jen podezření, že je tu tento důvod dán. Zjištění důvodu pak není zpravidla možné bez vyjádření se pracovníka k důvodu skončení pracovního poměru uplatňovanému organizací.

Úryvok z textu:
Žalobkyně se domáhala určení, že okamžité zrušení pracovního poměru, provedené vůči ní žalovanou organizací dne 14. 9. 1972, je právně neúčinné a že žalovaná organizace je povinna poskytnout jí náhradu mzdy. Okresní soud v Gottwaldově rozsudkem z 19. 3. 1973 žalobě vyhověl a uložil žalované organizaci povinnost uhradit žalobkyni na náhradě mzdy za dobu od 28. 10. 1972 do 19. 3. 1973 částku 9770 Kčs. Soud prvního stupně dospěl po provedení dokazování k závěru, že nebyl doložen žalovanou organi
R 26/1979
Právna veta: I. Předseda základní organizační složky společenské organizace je povinen při hospodaření s finančními a hmotnými prostředky organizace dbát ustanovení § 105 hosp. zákoníku a využívat tento majetek co nejhospodárněji, Trestní odpovědnosti za nehospodárim a nelegální výdaje z tohoto majetku se nemůže zbavit tím, že si je nechá schválit členskou schůzí základní organizace. II. Poskytl-li odpovědný hospodářský pracovník za práce vykonané pro socialistickou organizaci z jejich finančních prostředků sám sobě nepřiměřené nebo neoprávněné odměny, naplní znaky trestného činu rozkrádání majetku v so ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR shledal, že rozsudkem krajského soudu v Praze z 12. 5. 1978 sp. zn. 2 To 212/78, jímž byl k odvolání okresního prokurátora doplněn výrok rozsudku okresního soudu v Příbrami z 27. 2. 1978 sp. zn. 2 T 281/77 tak, že podle § 229 odst. 3 tr. ř. se základní organizace Svazarmu, Automotoklub O. odkazuje se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních a odvolání obžalovaného bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto, a v řízení, které tomuto rozsudku předcházelo, byl por
R 22/1977
Právna veta: I. Chyby vo vyhlásenom rozsudku, trebárs by išlo len o počítacie chyby, nemožno odstrániť opravou vyhotovenia rozsudku podľa § 131 Tr. por.; takéto chyby možno napraviť len zrušením rozsudku v opravnom konaní na základe podaného opravného prostriedku. II. Peňažný trest nemožno uložiť, ak je zrejmé, že by bol nevymožiteľný (§ 54 ods. 1 Tr. zák.). Pri skúmaní tejto podmienky uloženia peňažného trestu treba zisťovať aj záväzky obvineného, predovšetkým rozsah jeho zákonnej vyživovacej povinnosti a rozsah povinnosti na náhradu škody, ktoré zásadne majú prednosť pred zaplatením peňažného trestu ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti uzneseniu Najvyššieho súdu SSR z 19. augusta 1975 sp. zn. 1 To 49/75 v prospech obvinených V. M., J. M., J. T. a A. B., Najvyšší súd ČSSR zrušil citované uznesenie Najvyššieho súdu SSR týkajúce sa obvineného J. M. v celom rozsahu a V. M. potiaľ, pokiaľ holo odvolanie tohto obvineného zamietnuté aj do výroku o treste zákazu činnosti, o treste peňažnom a o náhradnom treste odňatia slobody za trest peňažný. N
Právna veta: Ke vztahu trestných činů poškozování spotřebitele podle § 121 tr. zák., rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. a porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. Jestliže odpovědný hospodářský pracovník prostředky získané poškozováním spotřebitelů nemá úmysl odčerpat pro sebe, ale chce je ponechat k dispozici socialistické organizaci, dopouští se trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. bez ohledu na to, zda jeho jednáním ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresníh© soudu v Děčíně z 10. února 1982 sp. zn. 2 T 49/82 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 10. 2. 1982 sp. zn. 2 T 49/82 byl obviněný M. S. uznán vinným trestným činem poškozování spotřebitele podle § 121 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že v době od měsíce dubna 1980 do měsíce května 1981 v Děčíně ja
Právna veta: Machinace s účetními doklady, kterými pachatel trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. průběžně zakrývá opakované přivlastňování svěřených finančních prostředků, jsou součástí jednání naplňujícího znaky tohoto trestného činu a nelze je posoudit jako trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Děčíně z 12. 7. 1988 sp. zn. 6 T 173/88 a okresnímu prokurátorovi v Děčíně přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 12. července 1988 sp. zn. 6 T 173/88 byla obviněná Z. H. uznána vinnou trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Za to byla podle § 132 odst.
MENU