Nájdené rozsudky pre výraz: skutočná škoda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

660 dokumentov
272 dokumentov
10132 dokumentov
67 dokumentov
39 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctveskutočná škoda
R 12/1981
Právna veta: I. K rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví odcizením odběrních poukázek na pohonné hmoty. II. Trestnost přípravy k trestnému činu nezaniká, jestliže pachatel od dokonání činu upustil jen proto, že věděl, že čin nemůže dokonat, aniž by při tom nebyl odhalen.

Úryvok z textu:
Rozsudkem krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 3. 1979 sp. zn. 1 T 16/78 byli obžalovaní mimo jiné uznáni vinnými, že se vloupali do budovy blokové pokladny Chemopetrolu, k. p. Benzina Praha, zásobovacího závodu V. Roudnice nad Labem, v Ústí nad Labem-Střekově, odkud odcizili odběrní poukázky na benzín Super v hodnotě 62 500 Kčs a na benzín Speciál v hodnotě 64 500 Kčs v úmyslu uvést je do oběhu a poškodit tak Chemopetrol, koncernový podnik Benzina Praha, o částku 127 000 Kčs. Jejich čin
Merito veci Náhrada škody
R 5/1978
Právna veta: Ak organizácia už nemá možnosť kúpiť vec, ktorú občan po uzavretí zmluvy o požičaní veci stratil alebo zničil, potom skutočnou škodou, ktorá organizácii vznikla, je niekedy aj hodnota nákladov na obstaranie tejto veci napr. vyhotovením takej istej novej veci (kópie).

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa žalobou domáhala, aby súd zaviazal žalovanú vrátiť tejto organizácii dve vypožičané knihy (označené v žalobe ich autormi a titulom), alebo zaplatiť žalujúcej organizácii na potrebné vyhotovenie kópie týchto kníh 498 Kčs. Mestský súd v Bratislave rozsudkom žalobe vyhovel. Krajský súd v Bratislave zmenil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o povinnosti žalovanej zaplatiť sumu 498 Kčs tak, že žalovanú zaviazal zaplatiť žalujúcej organizácii 43,50 Kčs; vo výroku rozsu
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve
R 4/1989
Právna veta: Pri určovaní výšky skutočnej škody spôsobenej na majetku v socialistickom vlastníctve nedovoleným odstrelom chovnej zveriny treba vychádzať z chovnej hodnoty usmrteného jedinca a nie z nákupnej ceny diviny podľa Cenníka nákupných cien poľnohospodárskych výrobkov č. NC/18/84, platného od 1. 1. 1984.

Úryvok z textu:
Uvedeným právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Bardejove boli obvinení M. D. a V. J. uznaní za vinných z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. Trestného činu sa dopustili ako spolupáchatelia podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. tým, že 5. októbra 1987 asi o 17.30 hod. v katastri obce Stebník v hone zv. „Tri slivky“ po vzájomnej dohode bez povolenia odstrelili štvorročnú chovnú jelenicu vážiacu 95 kg a prisvojili si ju, čím spôsobili Vsi. štát
Merito veci Rozkrádanie
R 71/1971
Právna veta: I. Pri ustaľovaní výšky škody spôsobenej rozkrádaním treba vychádzať zo skutočnej škody, ktorá predstavuje majetkovú hodnotu, o ktorú bol majetok v socialistickom vlastníctve zmenšený, a nie z výšky obohatenia páchateľa, teda z prírastku na majetku páchateľa získaného trestným činom. II. Za ťažší následok predstavovaný značnou škodou (§ 132 ods. 2 písm. c) Tr. zák.) alebo škodou veľkého rozsahu (§ 132 ods. 4 Tr. zák.) spôsobený rozkrádaním zodpovedá páchateľ aj vtedy, keď ho spôsobil z nedbanlivosti {§ 6 písm. a) Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici ako súdu prvého stupňa boli obžalovaní Š. B., R. E,, P. S. a J. K. uznaní vinnými zo spolupáchateľstva na rozkrádaní majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. preto, že od decembra 1969 do februára 1970 odcudzili zo Závodu SNP v Žiari nad Hronom a z Chemických závodov WP v Novákoch farebné kovy (meď a olovo), a to na škodu Chemických závodov WP v Novákoch v cene 9406 Kčs a na škodu Závodu SNP v Žiari nad Hron
Merito veci Adhézne konanie
R 18/1977
Právna veta: Z ustanovenia § 228 ods. 2 Tr. por. vyplýva, že výrok o povinnosti obžalovaného nahradiť škodu musí okrem iného presne označovať nárok, ktorý bol oprávnenej osobe prisúdený. To znamená, že súd musí v tomto výroku vyjadriť výšku nároku v peniazoch, pokiaľ prisúdený nárok spočíva v peňažnom plnení. Ustanovenie § 179 ods. 1, 2 Zák. práce treba vykladať tak, že výška prisúdenej náhrady škody nesmie presahovať výšku skutočnej škody, ktorú pracovník spôsobil organizácii nedbanlivým porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním (§ 172 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu vo Svidníku z 8. apríla 1975 sp. zn. 2 T 29/75 bol obvinený I. G. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 19. júna 1973 ako vodič nákladného motorového vozidla zn. Praga S5T, ŠPZ PO 40 - 07, pri služobnej ceste viedol vozidlo neprimeranou rýchlosťou, čím sa stalo, že na križovatke ciest Mrázovce—Miňovce vbehol do priekopy a havaroval. Tým spôsobil na vozidle,
Kľúčové slová: platnosť právneho úkonu neplatnosť uznania dlhuuznanie dlhu dlžníkom
R 13/1988
Právna veta: Uznaním dlhu sa dlžník nezbavuje možnosti uplatňovať v občianskom súdnom konaní námietky týkajúce sa dôvodu alebo výšky (rozsahu) nároku veriteľa.

Úryvok z textu:
Žalovaný poškodil osobné motorové vozidlo Wartburg 353 W patriace žalobkyni a z tohto dôvodu uznal písomne, že uhradí žalobkyni 60 000 Kčs do 31. 12. 1981. V dôsledku toho, že potom zaplatil žalobkyni iba sumu 7 500 Kčs, žiadala žalobkyňa žalobou zo 14. 8. 1984 zaviazať žalovaného zaplatiť jej zostávajúcu sumu 52 500 Kčs. Okresný súd v Nitre po vykonaní dokazovania rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni 24 256 Kčs do troch dní. Čo sa týka sumy 11 782 Kčs, pripustil späťvzatie žaloby
R 25/1976
Právna veta: Ak organizácia uhradila regresnú náhradu, ktorá jej bola uložená v dôsledku porušenia predpisov jej pracovníkom (po- rov. § 2 ods. 1 zákona č. 33/1965 Zb.), vznikne organizácii proti pracovníkovi nárok na náhradu škody podľa ustanovení Zákonníka práce. Na rozsah tejto náhrady škody nedopadajú priamo ustanovenia predpisov a regresných náhradách (porov. napr. § 25 vyhlášky č. 34/1965 Zb.), prihliadne sa však k týmto predpisom pri úvahe o určení výšky náhrady škody organizácii pracovníkom s použitím ustanovenia § 183 Zák. práce.

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa žalobou domáhala voči žalovanému zaplatenia sumy 100 000 Kčs, ktorú uhradila ako regresnú náhradu z toho dôvodu, že žalovaný ako jej pracovník riadil 1. 12. 1969 podnikové motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu a spôsobil smrteľné zranenie R. P. Žalovaný spôsobil teda škodu v opilosti, a preto za ňu zodpovedá žalobcovi v plnej výške. Mestský súd v Bratislave rozsudkom uložil žalovanému zaplatiť žalujúcej organizácii 90 OOOKčs a 4056 Kčs na trovy konania. Bol toho názoru
Právna veta: Pracovníkovi, ktorý pracoval pred vznikom škody z pracovného úrazu po stanovenú pracovnú dobu (§ 83 Zák. práce), nemožno započítať do zárobku po pracovnom úraze príjem nadobudnutý prácou vykonávanou nad rámec tejto pracovnej doby v hlavnom zamestnaní (napr. podľa dohody o pracovnej činnosti). Ak pracovník pracoval po pracovnom úraze denne viac ako pred úrazom a vynakladal tak viac námahy a úsilia, aby dosiahol vyšší zárobok, nemožno tento príjem z ďalšej pracovnej činnosti započítať na jeho ťarchu a v prospech organizácie zodpovednej za škodu.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby žalovaná organizácia bola zaviazaná nahradiť mu škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku pracovného úrazu utrpeného 9. 6. 1975, a stratu na zárobku a sťaženie spoločenského uplatnenia. Okresný súd v Michalovciach rozsudkom zaviazal žalovanú organizáciu zaplatiť žalobcovi 21 900 Kčs a trovy konania v sume 4072 Kčs. Na základe vykonaného dokazovania zistil, že žalobca utrpel 9. 6. 1975 pracovný úraz. Pre zhoršenie zdravotného stavu zavineného úrazom dňom 1. 6.
Merito veci Náhrada škody
R 40/1975
Právna veta: Ustanovenia predpisov o náhrade škody, ktorú spôsobil vor jak pri plnení služobných povinností alebo v priamej súvislosti s ním (§ 11 ods. 1 zákona č. 88/1952 Zb. v znení zákonov č. 76/1959 Zb. a č. 100/1970 Zb. a 51. 31 a nasl. predpisu Ministerstva národnej obrany Žákl. 3-3/práv/, ktorého vydanie bolo oznámené v čiastke 39/1969 Zb.) neumožňujú súdu, aby v prípadoch, keď škodu spôsobili viacerí škodcovia, rozhodol, že tí, ktorí škodu spôsobili, zodpovedajú za ňu spoločne a nerozdielne.

Úryvok z textu:
Žalujúca vojenská správa navrhla, aby žalovaní boli zaviazaní zaplatiť jej solidárne 18 845,60 Kčs s prísl. Uviedla, že žalovaný V. P. ako vodič vojenského služobného vozidla po požití alkoholických nápojov nezvládol vedenie vozidla, havaroval a na vozidle spôsobil školu vo výške 17 698 Kčs; žalovaný L. A. ako spolujazdec ponúkol a zaplatil vodičovi alkoholické nápoje, hoci vedel, že ďalej povedie motorové vozidlo. Vojenská správa musela vynaložiť na opravu vozidla 17 698 Kčs a náklady za prepra
12
Právna veta: K uplatňovaniu ustanovení Zákonníka práce 1) o zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je pracovník povinný vyúčtovať.

Úryvok z textu:
Socialistické spoločenské vlastníctvo vo forme štátneho či družstevného vlastníctva je ekonomickým základom socialistickej hospodárskej sústavy. Všetci občania sú povinní ho upevňovať ako nedotknuteľný základ socialistického zriadenia a zdroj blahobytu pracujúceho ľudu. Všestranný rozvoj majetku v socialistickom vlastníctve je jedným z predpokladov stáleho zvyšovania hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúcich. Podmienkou ekonomického rastu národného hospodárstva a zvyšovania životnej úrovne ľudu je
MENU