Nájdené rozsudky pre výraz: skutočná škoda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

660 dokumentov
272 dokumentov
10132 dokumentov
67 dokumentov
39 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Rozkrádanie
R 71/1971
Právna veta: I. Pri ustaľovaní výšky škody spôsobenej rozkrádaním treba vychádzať zo skutočnej škody, ktorá predstavuje majetkovú hodnotu, o ktorú bol majetok v socialistickom vlastníctve zmenšený, a nie z výšky obohatenia páchateľa, teda z prírastku na majetku páchateľa získaného trestným činom. II. Za ťažší následok predstavovaný značnou škodou (§ 132 ods. 2 písm. c) Tr. zák.) alebo škodou veľkého rozsahu (§ 132 ods. 4 Tr. zák.) spôsobený rozkrádaním zodpovedá páchateľ aj vtedy, keď ho spôsobil z nedbanlivosti {§ 6 písm. a) Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici ako súdu prvého stupňa boli obžalovaní Š. B., R. E,, P. S. a J. K. uznaní vinnými zo spolupáchateľstva na rozkrádaní majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. preto, že od decembra 1969 do februára 1970 odcudzili zo Závodu SNP v Žiari nad Hronom a z Chemických závodov WP v Novákoch farebné kovy (meď a olovo), a to na škodu Chemických závodov WP v Novákoch v cene 9406 Kčs a na škodu Závodu SNP v Žiari nad Hron
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve
R 4/1989
Právna veta: Pri určovaní výšky skutočnej škody spôsobenej na majetku v socialistickom vlastníctve nedovoleným odstrelom chovnej zveriny treba vychádzať z chovnej hodnoty usmrteného jedinca a nie z nákupnej ceny diviny podľa Cenníka nákupných cien poľnohospodárskych výrobkov č. NC/18/84, platného od 1. 1. 1984.

Úryvok z textu:
Uvedeným právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Bardejove boli obvinení M. D. a V. J. uznaní za vinných z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. Trestného činu sa dopustili ako spolupáchatelia podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. tým, že 5. októbra 1987 asi o 17.30 hod. v katastri obce Stebník v hone zv. „Tri slivky“ po vzájomnej dohode bez povolenia odstrelili štvorročnú chovnú jelenicu vážiacu 95 kg a prisvojili si ju, čím spôsobili Vsi. štát
Právna veta: Pracovníkovi, ktorý pracoval pred vznikom škody z pracovného úrazu po stanovenú pracovnú dobu (§ 83 Zák. práce), nemožno započítať do zárobku po pracovnom úraze príjem nadobudnutý prácou vykonávanou nad rámec tejto pracovnej doby v hlavnom zamestnaní (napr. podľa dohody o pracovnej činnosti). Ak pracovník pracoval po pracovnom úraze denne viac ako pred úrazom a vynakladal tak viac námahy a úsilia, aby dosiahol vyšší zárobok, nemožno tento príjem z ďalšej pracovnej činnosti započítať na jeho ťarchu a v prospech organizácie zodpovednej za škodu.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby žalovaná organizácia bola zaviazaná nahradiť mu škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku pracovného úrazu utrpeného 9. 6. 1975, a stratu na zárobku a sťaženie spoločenského uplatnenia. Okresný súd v Michalovciach rozsudkom zaviazal žalovanú organizáciu zaplatiť žalobcovi 21 900 Kčs a trovy konania v sume 4072 Kčs. Na základe vykonaného dokazovania zistil, že žalobca utrpel 9. 6. 1975 pracovný úraz. Pre zhoršenie zdravotného stavu zavineného úrazom dňom 1. 6.
Merito veci Náhrada škody
R 5/1978
Právna veta: Ak organizácia už nemá možnosť kúpiť vec, ktorú občan po uzavretí zmluvy o požičaní veci stratil alebo zničil, potom skutočnou škodou, ktorá organizácii vznikla, je niekedy aj hodnota nákladov na obstaranie tejto veci napr. vyhotovením takej istej novej veci (kópie).

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa žalobou domáhala, aby súd zaviazal žalovanú vrátiť tejto organizácii dve vypožičané knihy (označené v žalobe ich autormi a titulom), alebo zaplatiť žalujúcej organizácii na potrebné vyhotovenie kópie týchto kníh 498 Kčs. Mestský súd v Bratislave rozsudkom žalobe vyhovel. Krajský súd v Bratislave zmenil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o povinnosti žalovanej zaplatiť sumu 498 Kčs tak, že žalovanú zaviazal zaplatiť žalujúcej organizácii 43,50 Kčs; vo výroku rozsu
R 25/1976
Právna veta: Ak organizácia uhradila regresnú náhradu, ktorá jej bola uložená v dôsledku porušenia predpisov jej pracovníkom (po- rov. § 2 ods. 1 zákona č. 33/1965 Zb.), vznikne organizácii proti pracovníkovi nárok na náhradu škody podľa ustanovení Zákonníka práce. Na rozsah tejto náhrady škody nedopadajú priamo ustanovenia predpisov a regresných náhradách (porov. napr. § 25 vyhlášky č. 34/1965 Zb.), prihliadne sa však k týmto predpisom pri úvahe o určení výšky náhrady škody organizácii pracovníkom s použitím ustanovenia § 183 Zák. práce.

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa žalobou domáhala voči žalovanému zaplatenia sumy 100 000 Kčs, ktorú uhradila ako regresnú náhradu z toho dôvodu, že žalovaný ako jej pracovník riadil 1. 12. 1969 podnikové motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu a spôsobil smrteľné zranenie R. P. Žalovaný spôsobil teda škodu v opilosti, a preto za ňu zodpovedá žalobcovi v plnej výške. Mestský súd v Bratislave rozsudkom uložil žalovanému zaplatiť žalujúcej organizácii 90 OOOKčs a 4056 Kčs na trovy konania. Bol toho názoru
Právna veta: Preukázať skončenie pracovného pomeru (§ 4 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb.) možno aj právoplatným rozsudkom súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba organizácie o popretie výpovedného dôvodu ( § 52 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala, aby bolo žalovanej organizácii uložené vyznačiť jej skončenie pracovného pomeru dňom 31. 8. 1980 (kedy uplynula výpovedná lehota uvedená v jej výpovedi z 20. 7. 1980) a nahradiť jej škodu v sume 3255 Kčs, vzniknutú žalobkyni nesplnením tejto povinnosti žalovanou organizáciou. Poukazovala na to, že otázkou platnosti výpovede jej pracovného pomeru sa zaoberal Okresný súd v Liptovskom Mikuláši pod sp. zn. 11 C 137/80. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozsudkom žal
Právna veta: Ak mal súd pri rozhodovaní k dispozícii dva znalecká posudky s rozdielnymi závermi o tej istej otázke, musí ich zhodnotiť v tom zmysle, ktorý z nich a z akých dôvodov vezme za podklad svojho rozhodnutia a z akých dôvodov nevychádza zo záveru druhého znaleckého posudku; pre túto úvahu je potrebné vypočuť obidvoch znalcov. Ak by ani takto nebolo možné odstrániť rozpory v záveroch znaleckých posudkov, treba dať tieto závery preskúmať iným znalcom, vedeckým ústavom alebo inou inštitúciou.

Úryvok z textu:
Žalobca v žalobe uviedol, že Okresný súd v Martine mu rozsudkom z 3. 5. 1979 č. k. 7 C 9/79-11 priznal náhradu škody vzniknutú chorobou z povolania, spočívajúcu v strate na zárobku. Žalovaná organizácia mu stratu na zárobku prestala uhradzovať 8. 6. 1980, keď mu bol priznaný invalidný dôchodok vo výške 1673 Kčs mesačne po zistení, že je úplne invalidný. Keďže sa stal invalidným na následky choroby z povolania, žiadal, aby žalovaná organizácia bola zaviazaná zaplatiť mu od 8. 6. 1980 náhradu stra
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctveskutočná škoda
R 12/1981
Právna veta: I. K rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví odcizením odběrních poukázek na pohonné hmoty. II. Trestnost přípravy k trestnému činu nezaniká, jestliže pachatel od dokonání činu upustil jen proto, že věděl, že čin nemůže dokonat, aniž by při tom nebyl odhalen.

Úryvok z textu:
Rozsudkem krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 3. 1979 sp. zn. 1 T 16/78 byli obžalovaní mimo jiné uznáni vinnými, že se vloupali do budovy blokové pokladny Chemopetrolu, k. p. Benzina Praha, zásobovacího závodu V. Roudnice nad Labem, v Ústí nad Labem-Střekově, odkud odcizili odběrní poukázky na benzín Super v hodnotě 62 500 Kčs a na benzín Speciál v hodnotě 64 500 Kčs v úmyslu uvést je do oběhu a poškodit tak Chemopetrol, koncernový podnik Benzina Praha, o částku 127 000 Kčs. Jejich čin
Kľúčové slová: platnosť právneho úkonu neplatnosť uznania dlhuuznanie dlhu dlžníkom
R 13/1988
Právna veta: Uznaním dlhu sa dlžník nezbavuje možnosti uplatňovať v občianskom súdnom konaní námietky týkajúce sa dôvodu alebo výšky (rozsahu) nároku veriteľa.

Úryvok z textu:
Žalovaný poškodil osobné motorové vozidlo Wartburg 353 W patriace žalobkyni a z tohto dôvodu uznal písomne, že uhradí žalobkyni 60 000 Kčs do 31. 12. 1981. V dôsledku toho, že potom zaplatil žalobkyni iba sumu 7 500 Kčs, žiadala žalobkyňa žalobou zo 14. 8. 1984 zaviazať žalovaného zaplatiť jej zostávajúcu sumu 52 500 Kčs. Okresný súd v Nitre po vykonaní dokazovania rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni 24 256 Kčs do troch dní. Čo sa týka sumy 11 782 Kčs, pripustil späťvzatie žaloby
Merito veci Adhézne konanie
R 18/1977
Právna veta: Z ustanovenia § 228 ods. 2 Tr. por. vyplýva, že výrok o povinnosti obžalovaného nahradiť škodu musí okrem iného presne označovať nárok, ktorý bol oprávnenej osobe prisúdený. To znamená, že súd musí v tomto výroku vyjadriť výšku nároku v peniazoch, pokiaľ prisúdený nárok spočíva v peňažnom plnení. Ustanovenie § 179 ods. 1, 2 Zák. práce treba vykladať tak, že výška prisúdenej náhrady škody nesmie presahovať výšku skutočnej škody, ktorú pracovník spôsobil organizácii nedbanlivým porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním (§ 172 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu vo Svidníku z 8. apríla 1975 sp. zn. 2 T 29/75 bol obvinený I. G. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 19. júna 1973 ako vodič nákladného motorového vozidla zn. Praga S5T, ŠPZ PO 40 - 07, pri služobnej ceste viedol vozidlo neprimeranou rýchlosťou, čím sa stalo, že na križovatke ciest Mrázovce—Miňovce vbehol do priekopy a havaroval. Tým spôsobil na vozidle,
MENU