Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 88

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

127 dokumentov
42 dokumentov
333 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z právního úkonu učiněného pracovníkem socialistické organizace v občanskoprávním vztahu s občanem nevzniknou účastníkům tímto úkonem dohodnutá práva a povinnosti, je-li obecně závazným právním předpisem vyloučeno, aby organizace mohla v tomto vztahu vystupovat svým jménem.

Úryvok z textu:
Žalující organizace se žalobou domáhala doplacení ceny služby spočívající v dodání a montáži rodinného montovaného domku typu TL 6, která byla žalovaným poskytnuta na základě smlouvy uzavřené mezi účastníky 26. 1. 1972. Na dodávku bylo vystaveno několik faktur, které žalovaní uhradili, avšak konečná faktura č. 08/4398 z 22. 12. 1979 znějící na 28 543 Kčs uhrazena nebyla. Okresní soud v Bruntále rozsudkem rozhodl, že žaloba, aby žalovaní byli povinni zaplatit žalobci částku 28 543 Kčs s přísl.
Kľúčové slová: ochrana majetku v socialistickom vlastníctvezmluva o úschove
R 9/1986
Právna veta: Organizace ČSD odpovídají za poškození, strátu nebo zničení věcí přijatých do úschovy bez ohledu na to, o jaké věci jde. Tato odpovědnost není vyloučena ani omezena služebním předpisem K 16, podle něhož se některé věci do úschovy nesmějí přijímat.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze ze dne 8. února 1984 sp. zn. 4 To 25/84 a sám rozhodl ve věci tak, že odvolání obviněného M. U. proti rozsudku obvodního soudu pro Prahu 2 z 22. listopadu 1983 sp. zn. 4 T 170/83 jako nedůvodné zamítl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 z 22. listopadu 1983 sp. zn. 4 T 170/83 byl obviněný M. U. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v soc
Právna veta: Věc uložená občanem v automatické úschovní skříňce ČSD není věcí v opatrování socialistické organizace ve smyslu § 139 tr. zák. Odcizení takové věci, která je v osobním vlastnictví, je proto trestným činem krádeže podle § 247 tr. zák. a nikoli trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze z 23. prosince 1982 sp. zn. 8 To 624/82 ve výroku o tre- stu a městskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 z 3. června 1982 sp. zn. 3 T 54/82 byl obviněný I. A. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák.
R 49/1972
Právna veta: K výkladu pojmu „věc, která je v opatrování socialistické organizace nebo státního orgánu" ve smyslu § 139 tr. zák. Takovou věcí je i věc, která je v osobním vlastnictví a kterou socialistická organizace převzala do úschovy nebo která byla odložena u socialistické organizace za podmínek § 433 odst. 2 obč. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 z 10. února 1971 sp. zn. 2 T 117/70 byl kromě jiného uznán vinným mladistvý P. P. trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák., který spáchal tak, že 20. února 1970 kolem 2.00 hod. v Praze 1, Vodičkova ul., ve varieté Praga odcizil ze šatny dámský kožich v hodnotě 2800 Kčs ke škodě V. Č. a byl za to odsouzen podle § 132 odst. 1 tr. zák. za použití § 79 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání š
Právna veta: Nejde o porušení důležité povinnosti ve smyslu § 130 odst. 1 tr. zák., jestliže řidič motorového vozidla, jedoucí na přímém úseku silnice přiměřenou rychlostí, chce vozidlo zastavit a v důsledku řidičské nezkušenosti na mokré vozovce prudce zabrzdí, uvede je tím do smyku a způsobí na něm větší škodu.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR ve prospěch odsouzeného R. M., Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek okresního soudu v České Lípě ze dne 24. září 1985 sp. zn. 3 T 758/85 a podle § 226 písm. b) tr. ř. obviněného R. M. zprostil obžaloby pro trestný čin porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 130 odst. 1 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že dne 24. 6. 1985 kolem 7.45 hod. řídil svěřený nákladní automobil Š 706 SPZ LI 94-93, p
Právna veta: Skutková podstata trestného činu porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 130 tr. zák. je omezena jak co do způsobu jednání, tak co do postavení, které musí mít pachatel. Osoba, která nemá požadované postavení, se nemůže dopustit tohoto trestného činu, a to ani tehdy, když přispěla k jednání osoby, která má požadované postavení a která porušením důležité povinnosti svého zaměstnání zavinila následek uvedený v ustanovení § 130 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ostravě z 16. května 1983 sp. zn. 6 To 152/83 a rozsudek okresního soudu v Karviné z 27. ledna 1983 sp. zn. 6 T 135/82 a okresnímu soudu v Karviné přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Karviné z 27. 1. 1983 sp. zn. 6 T 135/82 byla obviněná A. S. uznána vinnou trestným činem porušování povinnosti v provozu
R 32/1982
Právna veta: K otázce odpovědnosti vedoucích hospodářských pracovníků za zanedbání povinností stanovených vyhláškou předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí c. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích, ve znění vyhlášky předsedy Státní banky československé c. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na úcieeli organizací.

Úryvok z textu:
V praxi orgánů činných v trestním řízení nejsou shodné názory na odpovědnost vedoucích hospodářských pracovníků socialistických organizací za škodu, kterou organizaci způsobily osoby, jež nejsou v pracovním nebo obdobném poměru k organizaci a nepodléhají tedy řídící a kárné pravomoci vedoucích pracovníků, přičemž škoda vznikla také porušením povinností vedoucích hospodářských pracovníků stanovených výše uvedenou vyhláškou o pokladních operacích v socialistických organizacích (dále jen „vyhláška"
Právna veta: Zistenie, že páchateľ spôsobil časť schodku úmyselným rozkrádaním, samo osebe nestačí pre záver, že aj zvyšok schodku spôsobil z nedbalosti porušením povinností v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 tr. zák. Musí byť zistené, že škoda na majetku v socialistickom vlastníctve vznikla z páchateľovej nedbalosti jeho konkrétnym konaním alebo opomenutím, ktorým porušil alebo nesplnil dôležitú povinnosť svojho zamestnania.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo 16. novembra 1981 sp. zn. 3 T 330/81 a okresnému prokurátorovi v Spišskej Novej Vsi nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo 16. 11. 1981 sp. zn. 3 T 330/81 bola obvinená D. G. uznaná za vinnú z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve pod
R 40/1971
Právna veta: Škoda z vloupání do prodejny socialistické organizace nespočívá jen v hodnotě pachatelem vloupání odcizeného nebo poškozeného zboží a zařízení prodejny, ale může spočívat i v majetkové újmě, vzniklé tím, že by organizace nemohla dosáhnout uspokojení nároku na vyúčtování majetkových hodnot, které svěřila hmotně odpovědnému pracovníkovi, když by se podařilo tomuto pracovníkovi zprostit se odpovědnosti za svěřené hodnoty právě z toho důvodu, že pachatel vloupání prokazatelně vytvořil svým protiprávním jednáním takovou situaci na prodejně, která hmotně odpovědnému pracovníkovi bránila se svěřenými ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal na žalovaných náhrady škody, kterou způsobili společně tím, že se 22. 1. 1969 a 17. 2. 1969 vloupali do provozovny žalující organizace v Ž. Žalobce tvrdil, že jde o další škodu navíc kromě té, jejíž náhrada mu byla přiznána rozsudkem krajského soudu v Ústí nad Labem z 9. 7. 1969 sp. zn. 3 To 828/69. Dovozoval, že žalovaní po vloupání ponechali provozovnu nezajištěnou, takže této skutečnosti mohly využít třetí osoby a odcizit z provozovny další věci. Žalovaní namítali, ž
R 22/1973
Právna veta: Konanie vodičov služobných motorových vozidiel, ktorí spôsobili z nedbanlivosti porušením dôležitej povinnosti svojho zamestnania väčšiu škodu na majetku v socialistickom vlastníctve, naplňuje skutkovú podstatu trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podfa § 130 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd Československej socialistickej republiky pri sledovaní rozhodovania najvyšších súdov republík zistil, že tieto súdy posudzujú v niektorých trestných veciach konanie vodičov služobných motorových vozidiel, ktorí z nedbanlivosti porušili dôležitú povinnosť pri výkone svojho zamestnania a spôsobili väčšiu škodu na majetku v socialistickom vlastníctve, ako trestný čin poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 137 Tr. zák. Stalo sa tak napr. vo veciach Na
MENU