Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
38 dokumentov
195 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 2/1976
Právna veta: Ako škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. sa hodnotí aj neoprávnený prevod majetku v socialistickom vlastníctve zo správy jednej socialistickej organizácie do správy inej socialistickej organizácie bez poskytnutia protihodnoty; majetok pritom nemusí vôbec opustiť sféru socialistického vlastníctva a prejsť do osobného alebo súkromného vlastníctva.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR v prospech i v neprospech obvineného F. H., Najvyšší súd Československej socialistickej republiky zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 1. 10. 1974 sp. zn. 1 T 5/74 a rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 16. 12. 1974 sp. zn. 1 To 58/74 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec obvineného F. H. znova prejednal a rozhodol. Uvedenými rozsudkami bol obvinený F. H. okrem iného uznaný za vinného z trestného č
R 2/1976
Právna veta: Ako škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. sa hodnotí aj neoprávnený prevod majetku v socialistickom vlastníctve zo správy jednej socialistickej organizácie do správy inej socialistickej organizácie bez poskytnutia protihodnoty; majetok pritom nemusí vôbec opustiť sféru socialistického vlastníctva a prejsť do osobného alebo súkromného vlastníctva.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného Z. R. Nejvyší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 30. října 1974 sp. zn. 1 T 23/72 mimo jiné ve výroku o vině obžalovaného trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. a uznal obžalovaného Z. R. vinným trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1, 3 tr. zák. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem krajského soudu v Plzni ze d
Meritum Jednota skutku
Právna veta: Je-li obviněný stíhán proto, že jako vedoucí provozovny část zjištěného manka způsobil úmyslně rozkrádáním tržeb, popř. zboží a část z nedbalosti porušováním svých povinností, jde o dva samostatné skutky. Pravomocné zastavení trestního stíhání ohledně jednoho skutku proto nebrání, aby se pokračovalo v trestním stíhání pro skutek druhý.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 28. října 1985 sp. zn. 7 To 599/85, rozsudek okresního soudu v Liberci ze dne 26. září 1985 sp. zn. 3 T 500/85 a okresnímu prokurátorovi v Liberci přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Liberci z 26. září 1985 sp. zn. 3 T 500/85 byl obviněný I. S. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socia
Právna veta: I. Neoprávnenou výhodou socialistickej organizácie v zmysle § 127 ods. 1 Tr. zák. je i splnenie vytýčeného športového cieľa telovýchovnej organizácie, ktorý by pri zachovaní hospodárskej a finančnej disciplíny nebol splnený, príp. podávanie takých športových výkonov, ktoré síce táto organizácia môže od svojich členov oprávnene očakávať, ale ktoré by bez poskytnutia neoprávnených odmien boli ohrozené. II. K naplneniu znakov trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 ods. 1 Tr. zák. stačí závažné porušenie povinnosti zodpovedného hosp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 i rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 5. septembra 1986 sp. zn. 2 T 3/86 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 bol zrušený rozsudok Krajského súdu v
R 49/1971
Právna veta: I. Úplné objasnenie všetkých skutočností v prípravnom konaní potrebných pre posúdenie prípadu (§ 184 ods. 2 Tr. por.) predpokladá zadováženie a vykonanie dôkazov o stíhanom skutku nielen v rozsahu umožňujúcom posúdiť, či obvinený skutok spáchal, ale aj v rozsahu umožňujúcom posúdiť, ktoré ustanovenia Trestného zákona obvinený svojím skutkom naplnil. II. Ustanovenie § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák. o trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve je v pomere špeciality k ustanoveniu § 121 Tr. zák. o trestnom čine poškodzovania spotrebiteľa v prípade, keď spotrebiteľom je social ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. decembra 1970 sp. zn. 1 T 39/70 boli okrem iných obvinených uznaní za vinných a potrestaní obvinení D. T. a F. K. za tieto trestné činy: D. T. za trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b), c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., za trestný čin porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1 a 2 Tr. zák. a za prečin proti záujmom socialistickéh
Meritum Dedičstvo
R 32/1973
Právna veta: Pri vyporiadaní medzi dedičmi podľa ustanovenia § 39 ods. 3 Not. por. musí štátne notárstvo rozhodnúť konkrétne o tom, čo ktorý z dedičov dedením nadobudol. Nemôže teda štátne notárstvo v tomto rozhodnutí iba vyhradit' niektorému z dedičov právo uplatňovat' v budúcnosti voči spoludedičovi náhradu za dedičský podiel, a to ani vtedy, ak predmetom dedenia je poľnohospodársky podnik alebo poľnohospodárska pôda, združená na spoločné hospodárenie v JRD alebo v bezplatnom užívaní socialistickej organizácie, ktoré neprinášajú vlastníkovi bezprostredný výnos z majetku. Treba stanovit’ povinnost' ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Poručiteľ O. H. zomrel 11. 5. 1968 bez zanechania závetu. Ako dedičia zo zákona prichádzali po ňom do úvahy jeho manželka M. H. a synovia A. H. a J. H. V konaní o dedičstve po tomto poručiteľovi bola do súpisu aktív okrem iných nehnuteľností pojatá aj poľnohospodárska pôda vo výmere 1,25 ha v hodnote 5000 Kčs, ktorú užívajú Štátne majetky v Z. Pretože pasíva neboli, bola aj čistá cena dedičstva určená sumou 5000 Kčs. Dedič J. H. v konaní uvádzal, že dedič A. H. dostal už za života poručiteľa
R 3/1972
Právna veta: I. Rozhodujúcim znakom pokračovania v trestnom čine, ktorý ho odlišuje od opakovania trestného činu (od rovnorodého viacčinného súbehu) je, že jednotlivé útoky, z ktorých každý naplňuje znaky toho istého trestného činu, sú po subjektívnej stránke spojené jediným a tým istým zámerom v tom zmysle, že páchateľ už od začiatku zamýšľa aspoň v najhrubších obrysoch i ďalšie útoky a že po objektívnej stránke sa tieto jednotlivé útoky javia ako postupné realizovanie tohto jediného zámeru. II. Organizáciou, pre ktorú zabezpečuje zodpovedný hospodársky pracovník neoprávnené výhody konaním popísaným v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. 3. 1971 sp. zn. 5 T 15/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 14. 7. 1971 sp. zn. 1 To 75/71 Najvyšší súd ČSSR zrušil oba tieto rozsudky a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5 T 15/70 z 5. marca 1971 boli ob
R 21/1971
Právna veta: I. Subjektom prečinu podľa § 2 písm. a) zákona č. 150/1969 Zb. môže byť len pracovník socialistickej organizácie alebo osoba oprávnená v zmysle zásad 5. 20/1965 Zb. na poskytovanie služieb a opráv, prípadne na predaj tovaru podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 13/1968 Zb., resp. osoba, ktorá koná pod menom socialistickej organizácie alebo oprávnenej osoby. II. Pokiaľ sa občan oprávnený na poskytovanie služieb a opráv v zmysle zásad č. 20/1965 Zb. nad rámec svojho oprávnenia zaoberá aj predajom predmetov potreby za tým účelom nadobúdaných, dopúšťa sa — ak nejde o činnosť väčšieho rozsahu — prečinu p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd SSR zistil, že niektoré súdy postihujú občanov, ktorí za predražené ceny odpredávajú predmety potreby, za prečin podľa § 2 písm. aj zákona č. 150/1969 Zb. V ojedinelých prípadoch boli za tento prečin postihnutí aj občania, ktorí mali oprávnenie na poskytovanie služieb a opráv a v tejto súvislosti a nad rámec svojho oprávnenia ponúkali za predražené ceny na kúpu predmety potreby, ktoré si predtým zadovážili za účelom ich predaja. Svoj právny názor opierajú súdy o sk
Kľúčové slová: osoby oprávnené uložiť kárne opatrenieodštepný závodkárne opatrenie
R 44/1983
Právna veta: Riaditeľ odštepného závodu môže ukladať kárne opatrenia len na základe splnomocnenia, ktoré mu dal riaditeľ socialistickej organizácie, a toto splnomocnenie nemôže prenášať na ďalších vedúcich pracovníkov odštepného závodu.

Úryvok z textu:
Vedúci referent oddelenia obrany odštepného závodu 10 n. p. ZŤS v D. uložil navrhovateľke rozhodnutím z 21. 9. 1979 kárne opatrenie (zníženie prémií o 50 % na dobu 3 mesiacov) podľa ustanovenia § 77 písm. c/ Zák. práce, a to pre porušenie pracovnej disciplíny, ktorého sa dopustila 19. 9. 1979 odoprením plnenia úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne a hrubým urážaním vedúceho oddelenia. Na návrh navrhovateľky preskúmala toto rozhodnutie príslušná rozhodcovská komisia a potvrdila ho s odôvodnení
Meritum Poľovníctvo
R 17/1979
Právna veta: Poľovnícke združenie, ktorému podľa ustanovenia § 14 zákona 5. 23/1962 Zb. patrí len výkon práva poľovníctva, je oprávnené užívať poľovný revír až do zániku zmluvy (§ 16 toho istého zákona) o postúpení výkonu, práva poľovníctva, uzavretej so socialistickou organizáciou, ktorej patrí právo poľovníctva v poľovnom revíre. Ak uzavrela socialistická organizácia po zániku predchádzajúcej zmluvy novú zmluvu o postúpení práva výkonu poľov- níctva s iným poľovníckym združením, prípadne so štátnou organizáciou lesného hospodárstva, neznamená to, že toto iné poľovnícke združenie (prípadne štátna organ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby mu žalované poľovnícke združenie vyúčtovalo členský podiel a nahradilo škodu, ktorá mu vznikla vo výške 7791 Kčs. Okresný súd v Nových Zámkoch rozsudkom žalobe sčasti vyhovel a žalované poľovnícke združenie zaviazal zaplatiť žalobcovi 2246,60 Kčs a trovy konania 88 Kčs. Vo zvyšujúcej časti žalobu zamietol. Na odvolanie podané žalobcom Krajský súd v Bratislave uznesením rozsudok súdu prvého stupňa zrušil pre nedostatočne zistený skutočný stav a vec mu vrátil
MENU