Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
38 dokumentov
195 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Věc uložená občanem v automatické úschovní skříňce ČSD není věcí v opatrování socialistické organizace ve smyslu § 139 tr. zák. Odcizení takové věci, která je v osobním vlastnictví, je proto trestným činem krádeže podle § 247 tr. zák. a nikoli trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze z 23. prosince 1982 sp. zn. 8 To 624/82 ve výroku o tre- stu a městskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 z 3. června 1982 sp. zn. 3 T 54/82 byl obviněný I. A. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák.
Právna veta: Odvolací súd nemôže sám rozhodnúť rozsudkom (§ 259 ods. 3 Tr. por.), ak sám nevykoná nijaké dôkazy a mení skutkový stav zistený súdom prvého stupňa len na tom základe, že hodnotí inak dôkazy vykonané pred súdom prvého stupňa. V takom prípade musí vec vrátiť súdu prvého stupňa na nové konanie a rozhodnutie. Aj keď odvolací súd sám nevykoná žiadne nové dôkazy ani neopakuje dôkazy vykonané pred súdom prvého stupňa, môže dôjsť k záveru, že skutkové zistenia súdu prvého stupňa sú nejasné, neúplné alebo vzbudzujú pochybnosť o svojej správnosti. Odvolací súd môže v takom prípade vytknúť chyby pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 31. januára 1983 sp. zn. 7 To 9/83 v časti týkajúcej sa obvineného P. K. a tomuto súdu prikázal, aby vec obvineného P. K. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 2. decembra 1982 sp. zn. 4 T 676/82 bol obvinený P. K. uznaný za vinného zo spolupáchateľstva na pokračujúcom trestnom čine krádeže podľa § 9 ods. 2, §
Právna veta: Keď páchateľ konal v úmysle, aby jeho súkromné telefonické rozhovory boli účtované útvaru v snahe vyhnúť sa povinnosti platiť za ne náhradu, a spôsobil tým značnú škodu, treba jeho konanie kvalifikovať ako trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., a nie ako pokus trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § S ods, 1, § 138 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) Tr. zák.

Úryvok z textu:
V konaní o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister národnej obrany ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok vyššieho vojenského súdu a odvolanie obžalovaného proti rozsudku vojenského obvodového súdu zamietol. Z odôvodnenia: Obžalovaný voj. v zál. Ľ. B. bol rozsudkom vojenského obvodového súdu uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., pretože v období od 28. 10. 1978 do 18. 2. 1979 v
Právna veta: Ak páchateľ obohatí iného na úkor majetku v socialistickom vlastníctve tým, že uvedie niekoho do omylu a získa pre iného vec z majetku v socialistickom vlastníctve za veľkoobchodnú cenu, naplní znaky trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák., a nie trestného činu skrátenia dane podľa § 148 ods. 1 Tr. zák. Škodou na majetku v socialistickom vlastníctve je v takom prípade rozdiel medzi maloobchodnou a veľkoobchodnou cenou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe odvolania krajského prokurátora a obžalovaného E. S. rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 21. januára 1980 sp. zn. 2 T 10/78, pokiaľ bol obvinený E. S. uznaný za vinného z trestných činov rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c] Tr. zák. a skrátenia dane podľa § 148 ods. 1 Tr. zák. a obžalovaného E. S. uznal za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c], ods.
Právna veta: Pracovník výrobnej organizácie, ktorý kráti normy surovín do potravinárskych výrobkov dodávaných obchodným organizáciám a prebytok, ktorý tak vznikol, si privlastní, sa nedopúšťa trestného činu poškodzovania spotrebiteľa podľa § 121 Tr. zák., ale rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, rozsudok Okresného súdu v Leviciach z 30. novembra 1979 sp. zn. 3 T 145/79 a vec vrátil okresnému prokurátorovi, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Leviciach podal na obvinených M. M. a Z. P. obžalobu pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve, spáchaný v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2 a § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c
Meritum Poistenie
R 8/1980
Právna veta: Štátna poisťovňa nahrádza škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla inému (§ 3 ods. 1 vyhlášky c. 124/1974 Zb./) v prípade stretnutia dvoch vozidiel len vtedy, ak išlo o vozidlá odlišných subjektov, ktoré majú právnu subjektivitu. Ustanovenie § 351 ods. 2 O. z. sa vzťahuje iba na poistenie podľa poistnej zmluvy, nie však na zákonné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.

Úryvok z textu:
Žalujúca dopravná organizácia sa proti žalovanej Slovenskej štátnej poisťovni domáhala zaplatenia sumy 242,25 Kčs s prísl. na základe zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. Škoda vznikla žalobkyni tak, že vodič vozidla v správe jej dopravného závodu č. 802 narazil 8. 1. 1975 do vozidla v správe jej dopravného závodu č. 801. Poukazovala na prax štátnej poisťovne, podľa ktorej za „tretiu osobu“ pri stretnutí dvoch motorových vozidiel ČSAD treba považov
R 69/1980
Právna veta: Predpísanie náhrady škody spôsobenej organizácii trestným činom pracovníka nemožno považovať za disciplinárne rozhodnutie o skutku, ktoré — keby bolo dostačujúce — by mohlo byť dôvodom pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 2 písm. b) Tr. por.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozhodnutie vyšetrovateľa Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, oddelenia vyšetrovania VB v Banskej Bystrici z 30. novembra 1978 sp. zn. VV 473/78 a vyšetrovateľovi prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, oddelenia vyšetrovania VB Banská Bystrica začal uznesením z 21. novembra 1978 sp. zn. VV 473/78 podľa
Právna veta: Ak boli v odvolacom konaní zrušené len niektoré výroky rozsudku súdu prvého stupňa {§ 258 ods. 2 v spojení s § 259 ods. 1 Tr. por.) a ostatné výroky rozsudku nadobudli právoplatnosť a ak opravný prostriedok smeruje len proti rozhodnutiu, ktorým sa znova rozhodlo o zrušenej časti rozsudku, nemožno z podnetu tohto opravného prostriedku preskúmať tú časť rozsudku, ktorá nadobudla právoplatnosť ani konanie, ktoré tejto časti rozsudku predchádzalo.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech i v neprospech obvineného A. P., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 27. novembra 1980 sp. zn. 2 To 529/80 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu v Bratislave 1 z 29. augusta 1980 sp. zn. 4 T 151/80 bol obvinený A. P. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialis
R 32/1982
Právna veta: K otázce odpovědnosti vedoucích hospodářských pracovníků za zanedbání povinností stanovených vyhláškou předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí c. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích, ve znění vyhlášky předsedy Státní banky československé c. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na úcieeli organizací.

Úryvok z textu:
V praxi orgánů činných v trestním řízení nejsou shodné názory na odpovědnost vedoucích hospodářských pracovníků socialistických organizací za škodu, kterou organizaci způsobily osoby, jež nejsou v pracovním nebo obdobném poměru k organizaci a nepodléhají tedy řídící a kárné pravomoci vedoucích pracovníků, přičemž škoda vznikla také porušením povinností vedoucích hospodářských pracovníků stanovených výše uvedenou vyhláškou o pokladních operacích v socialistických organizacích (dále jen „vyhláška"
Právna veta: Z právního úkonu učiněného pracovníkem socialistické organizace v občanskoprávním vztahu s občanem nevzniknou účastníkům tímto úkonem dohodnutá práva a povinnosti, je-li obecně závazným právním předpisem vyloučeno, aby organizace mohla v tomto vztahu vystupovat svým jménem.

Úryvok z textu:
Žalující organizace se žalobou domáhala doplacení ceny služby spočívající v dodání a montáži rodinného montovaného domku typu TL 6, která byla žalovaným poskytnuta na základě smlouvy uzavřené mezi účastníky 26. 1. 1972. Na dodávku bylo vystaveno několik faktur, které žalovaní uhradili, avšak konečná faktura č. 08/4398 z 22. 12. 1979 znějící na 28 543 Kčs uhrazena nebyla. Okresní soud v Bruntále rozsudkem rozhodl, že žaloba, aby žalovaní byli povinni zaplatit žalobci částku 28 543 Kčs s přísl.
MENU