Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
38 dokumentov
195 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Dedičstvo
Právna veta: Ustanovenie § 484 ods. 3 O. z. o vyporiadaní dlhov inak, než je ustanovené v § 470 ods. 2 O. z., len so súhlasom veriteľov sa vzťahuje iba na vyporiadanie medzi dedičmi, ktoré sa týka dlhov poručiteľa; nevzťahuje sa však na vyporiadanie medzi dedičmi, pokiaľ ide o náklady vynaložené na pohreb poručiteľa. Dedičia za ne zodpovedajú podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Úryvok z textu:
Poručiteľka M. R. zomrela bez zanechania závetu. Dedičmi zo zákona boli jej deti J. R., A. R., M. B. a vnučka Z. Š., ktorí dedičstvo neodmietli. Štátne notárstvo v Liptovskom Mikuláši do aktív dedičstva zahrnulo spoluvlastnícky podiel (1/4) k rodinnému domčeku č. 64 vo V. s humnom a pozemkom v hodnote 12 050 Kčs, peň59ažnú hotovosť 29 000 Kčs a pozemky v užívaní socialistickej organizácie v celkovej výmere 5,60 ha vo V. v hodnote 11 200 Kčs. Do pasív dedičstva zahrnulo pohrebné trovy v sume 3
Právna veta: K právnímu posouzení machinací v souvislosti s úpravou maloobchodních cen zboží. Jestliže pracovník socialistického obchodu v době před úpravou maloobchodních cen nakoupí v prodejně, v níž pracuje, ve větším rozsahu zboží v úmyslu je po zvýšení cen prodat v prodejně na úkor socialistická organizace a získat tak cenový rozdíl pro sebe, dopouští se trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák. podle okolností dokonaného nebo ve stadiu přípravy, popř. pokusu, a nikoliv trestného činu spekulace podle § 117 tr. zák. Jestliže pachatel za takových okolností si ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Gottwaldově ze dne 4. května 1982 sp. zn. 4 T 66/82 v části týkající se obviněného J. N. a dále usnesení krajského soudu v Brně ze dne 21. června 1982 sp. zn. 3 To 212/82 a okresnímu soudu v Gottwaldově přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Gottwaldově ze 4. května 1982 sp. zn. 4 T 66/82 byl obviněný J
Právna veta: K právnímu posouzení machinací v souvislosti s úpravou maloobchodních cen zboží. Jestliže pracovník socialistického obchodu v době před úpravou maloobchodních cen nakoupí v prodejně, v níž pracuje, ve větším rozsahu zboží v úmyslu je po zvýšení cen prodat v prodejně na úkor socialistická organizace a získat tak cenový rozdíl pro sebe, dopouští se trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák. podle okolností dokonaného nebo ve stadiu přípravy, popř. pokusu, a nikoliv trestného činu spekulace podle § 117 tr. zák. Jestliže pachatel za takových okolností si ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu Brno-venkov ze dne 29. 4. 1982 sp. zn. 3 T 170/82 i rozsudek krajského soudu v Brně ze dne 21. 6. 1982 sp. zn. 7 To 223/82 a okresnímu soudu Brno-venkov přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresnímu soudu Brno-venkov podal prokurátor obžalobu na obviněné O. Š. a L. S. pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst.
Právna veta: Ustanovení § 120 tr. zák. je speciální ve vztahu k ustanovení § 117 tr. zák. Jednočinný souběh trestných činů zneužívání socialistického podnikání podle § 120 tr. zák. a spekulace padle § 117 tr. zák. je proto vyloučen. Jestliže pracovník socialistické organizace nakoupí od organizace před přeceněním zboží a po stanovení vyšší ceny prodává toto zboží v organizaci na její úkor v úmyslu obohatit se o rozdíl v ceně, dopouští se trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák. za předpokladu, že tak činí ve větším rozsahu. Jestliže jeho jednání nedosáhlo většího ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. května 1982 sp. zn. 2 T 82/82 u obviněných M. P., J. D. a D. B. v celém rozsahu, u obviněného B. F. ve výroku o vině trestným činem spekulace podle § 117 odst. 1 tr. zák. a v celém výroku o trestu a u obviněného S. J. v celém výroku o trestu, dále zrušil u obv. S. J. ve stejném rozsahu a u obv. J. D. v celém rozsahu usnesení městského soudu v Praze ze
Právna veta: Neoprávněnou výhodou socialistické organizace vs smyslu § 125 odst. 1 tr. zák. může být i zajištění podmínek pro příznivější a plynulejší plnění hospodářského plánu v budoucnosti, např. zatajením výkonů dosažených v běžném roce, aby tak byla vytvořena rezerva pro plnění plánu v roce následujícím.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního prokurátora v Náchodě ze dne 1. června 1982 sp. zn. Pv 143/82 a tomuto okresnímu prokurátorovi přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením okresního prokurátora v Náchodě z 1. 6. 1982 sp. zn. Pv 143/82 bylo podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněných V. V. a Z. K. pro skutek spočívající v tom, že oba obvinění jako odpovědní
Kľúčové slová: všeobecné ohrozeniepredpisy o protipožiarnej ochranetelovýchovná jednota
R 15/1984
Právna veta: Predpisy o protipožiarnej ochrane (vyhláška ministra vnútra č. 169/1955 Ú. v. v znení neskorších predpisov o zabezpečení a organizácii požiarnej ochrany) platia aj pre hospodársku činnosť spoločenských organizácií, teda aj telovýchovných jednôt. V rozsahu stanovenom príslušnými vnútornými predpismi telovýchovnej jednoty (Stanovami, organizačnými poriadkami ap.) zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany majetku jednoty aj jej predseda.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Lučenci z 20. júla 1982 sp. zn. Pv 42/81 a okresnému prokurátorovi prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ VB Okresnej správy ZNB, Oddelenie vyšetrovania VB trestne stíhal Š. S. za trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, 2 písm. b), ods. 3 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako predseda TJ Kovomi
Právna veta: K posudzovaniu machinácií v súvislosti s preceňovaním tovaru. Ak si pracovník socialistickej obchodnej organizácie privlastní tovar pred úpravou cien s úmyslom použiť ho pre vlastnú potrebu, dopúšťa sa rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) Tr. zák. do výšky pôvodnej ceny tovaru. Ak takýto pracovník zatají pri preceňovaní časť tovaru či už tým, že ho odvezie z predajne na iné miesto, alebo tým, že ho zatají v priestoroch predajne s úmyslom po precenení predať tovar na účet predajne za zvýšené ceny a ponechať si cenový rozdiel, dopúšťa sa trestného či ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Komárne z 10. júna 1982 sp. zn. 1 T 143/82, ako aj rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 11. augusta 1982 sp. zn. 2 To 442/82 a Okresnému súdu v Komárne prikázal, aby vec obvineného I. M. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Komárne z 10. júna 1982 sp. zn. 1 T 143/82 bol obvinený I. M. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania
Kľúčové slová: likvidácia dedičstvaprioritné postavenie veriteľovúhrada dlhov
R 18/1985
Právna veta: Pri uzavretí dohody o tom, že predĺžené dedičstvo sa prenechá na úhradu dlhov (§ 38 ods. 1 Not. por.), závisí’výber veriteľov od dedičov; štátne notárstvo však musí pri schvaľovaní takejto dohody brať zreteľ na to, či tento spôsob ukončenia veci nebude v rozpore so zákonom a či nebude na ujmu tých, ktorý by mohli byť vo svojich právach uspokojení pri likvidácii dedičstva. Pri úhrade pohľadávok z likvidačnej podstaty predĺženého dedičstva (§ 45 ods. 2 Not. por.) sa v skupine ostatných pohľadávok (§ 45 ods. 2 písm. c/ Not. por.) uplatňuje zásada priority len pri pohľadávkach zabezpečených obm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Poručiteľ K. K. zomrel 25. 8. 1979 íbez zanechania závetu. Dedičmi zo zákona tu boli manželka poručiteľa a syn poručiteľa. Rozhodnutím Štátneho notárstva v Nových Zámkoch bola schválená dohoda účastníkov konania podľa ustanovenia § 38 ods. 1 Not. por. o tom, že sa toto predĺžené dedičstvo prenecháva veriteľovi, a to ľudovému spotrebnému družstvu J. v K. na úhradu dlhov. Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, tak, že týmto rozhod
Právna veta: Podmienkou pre zaradenie odsúdeného na trest odňatia slobody do druhej nápravnovýchovnej skupiny podľa § 39a ods. 2 písm. b) Tr. zák. je, že odsúdený bol v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu (prečinu) skutočne vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin, resp. pri spáchaní prečinu za úmyselný prečin* (porov. dikciu tohto ustanovenia „ak bol... vo výkone trestu odňatia slobody“). Zákonná fikcia, že trest odňatia slobody bol vykonaný, hoci v skutočnosti vykonaný nebol, nesplňuje túto podmienku.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Humennom z 23. decembra 1981 sp. zn. 2 T 471/81 a okresnému prokurátorovi v Humennom prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Humennom z 23. decembra 1981 sp. zn. 2 T 471/81 bol obvinený A. B. uznaný za vinného z prečinu proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 150/196
Právna veta: Ustanovení § 127 odst. 1 tr. zák. je speciální vůči ustanovení § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Odpovědný hospodářský pracovník, který s věcí, která mu byla svěřena, neoprávněně nakládá tak, že ji předá do správy jiné socialistické organizace v úmyslu zajistit této organizaci nebo její složce neoprávněné výhody, se dopouští trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. a nikoliv trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. bj tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Chomutově ze dne 27. ledna 1982 sp. zn. 5 T 607/81 ve výroku o trestu a tomuto soudu přikázal, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Chomutově ze dne 27. 1. 1982 sp. zn. 5 T 607/81 byl obviněný P. F. uznán vinným trestným Činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst
MENU