Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
38 dokumentov
195 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 25/1973
Právna veta: I. Ak páchateľ použije násilie síce proti viacerým osobám, ale s úmyslom zmocniť sa len jednej cudzej veci, spácha len jeden a nie viaceré trestné činy lúpeže podľa § 234 Tr. zák. II. K výkladu podmienok uloženia trestu smrti podľa § 29 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR preskúmal podľa § 316 ods. 2 Tr. por. zákonnosť rozsudku Krajského súdu v B. z 24. apríla 1972 sp. zn. 1 T 13/72 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky z 20. 7. 1972 sp. zn. 1 To 38/72, ako aj zákonnosť konania, ktoré im predchádzalo a zistil, že uvedenými rozhodnutiami nedošlo k takému porušeniu zákona, ktoré by mohlo mať vplyv na uloženie trestu smrti obvineným A. S. a S. B. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v B. z 24. apríla 19
Meritum Podplácanie
R 26/1973
Právna veta: K rozlišovaniu trestných činov rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 Tr. zák. a trestných činov proti hospodárskej disciplíne podľa druhého oddielu druhej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, osobitne trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 Tr. zák. Ak zodpovedný hospodársky pracovník poskytuje z prostriedkov socialistickej organizácie úplatok za účelom zaistif takej organizácii alebo jej zložke neoprávnené výhody, dopúšťa sa trestného činu porušovania povinosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými pros ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR v prospech obvinených A. P., V. K. a F. L., Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 23. novembra 1970 sp. zn. 5 T 23/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 16. marca 1971 sp. zn. 1 To 14/71, pokiaľ sa týkali obvinených A. P., V. K. a F. L. a vec týchto obvinených vrátil na došetrenie krajskému prokurátorovi v Košiciach. Z odôvodnenia: Rozsudkom N
Meritum Amnestie
R 49/1973
Právna veta: Aj keď bol pácháteľ právoplatne odsúdený pre trestný čin alebo prečin, nejde o okolnost', ktorá podľa čl. VI ods. 2 rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii č. 10/1973 Zb. vylučuje použitie čl. VI odst. 1 tohto rozhodnutia, ak odsúdenie bolo už zahladené alebo platí o ňom zákonná fikcia zahladenia.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. júna 1972 sp. zn. 8 T 4/72 boli obžalovaní J. L. a J. G. uznaní za vinných z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 odst. 1 a 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako vedúci zodpovední hospodárski pracovníci PR Zelenina Banská Bystrica nekontrolovali maliarske a natieračské práce, ktoré vykonal spoluobvinený K., ani faktúry, ktoré na tieto práce vystavil a tým spôsobili, že za obdobie od febru
R 22/1973
Právna veta: Konanie vodičov služobných motorových vozidiel, ktorí spôsobili z nedbanlivosti porušením dôležitej povinnosti svojho zamestnania väčšiu škodu na majetku v socialistickom vlastníctve, naplňuje skutkovú podstatu trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podfa § 130 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd Československej socialistickej republiky pri sledovaní rozhodovania najvyšších súdov republík zistil, že tieto súdy posudzujú v niektorých trestných veciach konanie vodičov služobných motorových vozidiel, ktorí z nedbanlivosti porušili dôležitú povinnosť pri výkone svojho zamestnania a spôsobili väčšiu škodu na majetku v socialistickom vlastníctve, ako trestný čin poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 137 Tr. zák. Stalo sa tak napr. vo veciach Na
Meritum Poistné
R 4/1974
Právna veta: Nárok poisťovne na náhradu súm vyplatených z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorových vozidiel proti tomu poistenému, ktorý spôsobil škodu v stave, keď jeho schopnosť viesť motorové vozidlo bola znížená po požití alkoholických nápojov, je osobitným nárokom z poistného pomeru v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a/ vyhlášky C. 197/1964 Zb. Spory o týchto nárokoch medzi socialistickými organizácia- mi nie sú yyiíaté z právomoci hospodárskej arbitráže.

Úryvok z textu:
Žalujúca štátna poisťovňa sa domáhala, aby žalovaná organizácia bola zaviazaná zaplatiť jej 4949 Kčs s prísl. V žalobe uviedla, že 21. 11. 1970 vodič žalovanej organizácie J. H. viedol traktor pod vplyvom alkoholu, prešiel s ním na ľavú stranu cesty v smere svojej jazdy a narazil do protiidúceho konského poťahu, ktorého vodič J. O. utrpel pritom zranenie. Vodič J. H. bol odsúdený za tento trestný čin právoplatným rozsudkom súdu v trestnom konaní. Žalobkyňa z titulu zákonného poistenia zodpovedno
Meritum Odmena
R 24/1974
Právna veta: Nárok na úhradu odmien autorov, odmien výkonných umelcov, ako aj príspevkov pre kultúrne fondy (§ 44 zákona č. 35/1965 Zb.), je nárokom z autorského práva. Preto aj keď tieto ich nároky uplatňuje ochranný zväz autorský proti socialistickej organizácii, nemožno na tento právny vzťah použiť ustanovenia Hospodárskeho zákonníka. Premlčanie tohto nároku treba tu posudzovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Žalobou, ktorá došla súdu 29. 4. 1971, sa žalujúci ochranný zväz autorský domáhal proti žalovanej organizácii zaplatenia sumy 1264 Kčs, a to ako prevádzkového honoráru v sume 858,40 Kčs za vystúpenie súboru B. J. 14. 1. 1969 a honoráru v sume 347,38 Kčs za športový maškarný ples usporiadaný 7. 2. 1970, ako aj upomínacie trovy v sume 12 Kčs. Písomným podaním z 29. 5. 1972 žalobca upravil žalobu na sumu 858 Kčs s prísl. Mestský súd v Košiciach žalobu zamietol. Bol toho názoru, že žalobca síce m
Meritum Náhrada škody
R 12/1975
Právna veta: Podkladom pre rozhodnutie súdu o nároku na náhradu škody poškodenej socialistickej organizácie v adhéznom konaní môže byť len taký návrh, ktorý podala osoba oprávnená podľa príslušných predpisov na zastupovanie organizácie. Súd je povinný skúmať, či je splnená aj táto podmienka. JRD zastupuje pred úradmi a súdmi predseda družstva (či. 30 ods. 2 veta druhá vyhl. č. 169/1964 Zb. o vzorových stanovách). Iný pracovník JRD môže družstvo zastupovať len vtedy, ak sa preukáže plnou mocou podpísanou predsedom JRD a ďalším členom predstavenstva JRD (čl. 30 ods. 2 veta tretia cit. vyhl.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Lučenci z 3. augusta 1973 sp. zn. Ts 14/73 bol obvinený J. T. uznaný za vinného z trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a ods. 1 Tr. zák. Za to bol obvinenému uložený podľa § 209a ods. 1 Tr. zák. s použitím § 35 ods. 1 Tr. zák. úhrnný trest odňatia slobody vo výmere troch mesiacov so zaradením do prvej nápravnovýchovnej skupiny. Súčasne bola obvinenému podľa 228 ods. 1 Tr. por. uložená povinnosť nahradiť poškodenému JRD v Kalino
R 2/1976
Právna veta: Ako škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. sa hodnotí aj neoprávnený prevod majetku v socialistickom vlastníctve zo správy jednej socialistickej organizácie do správy inej socialistickej organizácie bez poskytnutia protihodnoty; majetok pritom nemusí vôbec opustiť sféru socialistického vlastníctva a prejsť do osobného alebo súkromného vlastníctva.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného Z. R. Nejvyší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 30. října 1974 sp. zn. 1 T 23/72 mimo jiné ve výroku o vině obžalovaného trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. a uznal obžalovaného Z. R. vinným trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1, 3 tr. zák. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem krajského soudu v Plzni ze d
R 2/1976
Právna veta: Ako škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. sa hodnotí aj neoprávnený prevod majetku v socialistickom vlastníctve zo správy jednej socialistickej organizácie do správy inej socialistickej organizácie bez poskytnutia protihodnoty; majetok pritom nemusí vôbec opustiť sféru socialistického vlastníctva a prejsť do osobného alebo súkromného vlastníctva.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR v prospech i v neprospech obvineného F. H., Najvyšší súd Československej socialistickej republiky zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 1. 10. 1974 sp. zn. 1 T 5/74 a rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 16. 12. 1974 sp. zn. 1 To 58/74 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec obvineného F. H. znova prejednal a rozhodol. Uvedenými rozsudkami bol obvinený F. H. okrem iného uznaný za vinného z trestného č
R 14/1977
Právna veta: I. Ak spôsobil páchateľ neoprávneným použitím cudzieho motorového vozidla z nedbanlivosti značnú škodu, treba jeho skutok posúdiť len ako trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a ods. 1, ods. 3 písm. a) Tr. zák. V takom prípade je vylúčený jednočinný súbeh s trestným činom porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1, 2 Tr. zák. II. Podkladom pre zistenie výšky škody spôsobenej na motorovom vozidle nemôže byť len vyčíslenie škody predložená poškodeným, ale správnosť údajov uvedených vo vyčíslení treba preveriť, a to pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, rozsudok Okresného súdu v Nových Zámkoch z 5. 9. 1975 sp. zn. 2 T 111/75 a tomuto súdu prikázal, aby vec obžalovaného M. B. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Nových Zámkoch z 5. septembra 1975 sp. zn. 2 T 111/75 bol obžalovaný M. B. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1, 2 Tr. z
MENU