Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
38 dokumentov
195 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Lehoty
R 42/1977
Právna veta: U nárokov na náhradu škody spôsobenej pri prevádzke dopravných prostriedkov, za ktorú socialistické organizácie zodpovedajú voči sebe navzájom podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, treba otázku lehôt na uplatnenie práva ako aj počítanie času posúdiť podľa ustanovení Hospodárskeho zákonníka (§ 130, § 385 až § 380 Hosp. zák.)

Úryvok z textu:
Žalobou, ktorá došla súdu 2. 1. 1975, sa žalujúca dopravná organizácia domáhala, aby súd zaviazal všetkých troch žalovaných zaplatiť 5430 Kčs ako náhradu škody vzniknutej žalobcovi podľa miery zavinenia žalovaných. Žalobca uviedol, že 24. 9. 1973 došlo k dopravnej nehode medzi autobusom žalujúcej organizácie a nákladným motorovým vozidlom žalovanej organizácie a že túto nehodu zavinili žalovaní J. V. a J. D. ako vodiči týchto motorových vozidiel; preto žalobca podal žalobu proti žalovanej organi
R 24/1977
Právna veta: K posudzovaniu spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. a súbežného páchateľstva viacerých osôb. Sama skutočnosť, že pracovník socialistickej organizácie, ktorý rozkráda zverený materiál, má vedomosť o tom, že v tom istom časovom období tak koná aj jeho spolupracovník, nezakladá znaky spolupáchateľstva na trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b) Tr. zák., i keď ide o materiál, ktorý prevzali na základe dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 15. januára 1975 sp. zn. 3 T 1093/74 boli obvinení M. T. a Ľ. Č. uznaní za vinných z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podlá § 132 ods. 1 písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako opravári hodín podniku Klenoty, PR v Bratislave, v predajni v Gelnici v období od 8. novembra 1972 do 22. apríla 1974 robili opravy hodiniek pre súkromné osoby vo svoj prospech tak, že na opravy používali súčiastky patriace podniku a
R 18/1977
Právna veta: Z ustanovenia § 228 ods. 2 Tr. por. vyplýva, že výrok o povinnosti obžalovaného nahradiť škodu musí okrem iného presne označovať nárok, ktorý bol oprávnenej osobe prisúdený. To znamená, že súd musí v tomto výroku vyjadriť výšku nároku v peniazoch, pokiaľ prisúdený nárok spočíva v peňažnom plnení. Ustanovenie § 179 ods. 1, 2 Zák. práce treba vykladať tak, že výška prisúdenej náhrady škody nesmie presahovať výšku skutočnej škody, ktorú pracovník spôsobil organizácii nedbanlivým porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním (§ 172 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu vo Svidníku z 8. apríla 1975 sp. zn. 2 T 29/75 bol obvinený I. G. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 19. júna 1973 ako vodič nákladného motorového vozidla zn. Praga S5T, ŠPZ PO 40 - 07, pri služobnej ceste viedol vozidlo neprimeranou rýchlosťou, čím sa stalo, že na križovatke ciest Mrázovce—Miňovce vbehol do priekopy a havaroval. Tým spôsobil na vozidle,
R 21/1977
Právna veta: Škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. nevzniká už púhym faktom, že bol neoprávnene vytvorený finančný fond alebo že sa neoprávnene naložilo s finančným fondom alebo s hmotnými prostriedkami spôsobom uvedeným v ustanovení § 127 ods. 1 Tr. zák. Ak za vynaložený finančný fond socialistickej organizácie, z ktorej prostriedkov bol fond neoprávnene vytvorený, boli získané v prospech tej istej socialistickej organizácie zodpovedajúce protihodnoty (materiál, práce, služby a pod.), škoda v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. nevzniká. Škoda v zmysle tohto zákonného ustan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznal rozsudkom z 3. 2. 1976 sp. zn. 1 T 27/74 obvinenú E. S. za vinnú okrem iného zo spolupáchateľstva na trestnom čine porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 9 ods. 2, § 127 ods. 1, 3 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako vedúca PaM Komunálnych služieb mesta Senec spolu s inými osobami v októbri a decembri 1971 pomocou fingovaných výplatných listín na odmeny brigádnikom a pracovníkom podniku získala 12 712 Kčs a 16 269 Kč
R 22/1977
Právna veta: I. Chyby vo vyhlásenom rozsudku, trebárs by išlo len o počítacie chyby, nemožno odstrániť opravou vyhotovenia rozsudku podľa § 131 Tr. por.; takéto chyby možno napraviť len zrušením rozsudku v opravnom konaní na základe podaného opravného prostriedku. II. Peňažný trest nemožno uložiť, ak je zrejmé, že by bol nevymožiteľný (§ 54 ods. 1 Tr. zák.). Pri skúmaní tejto podmienky uloženia peňažného trestu treba zisťovať aj záväzky obvineného, predovšetkým rozsah jeho zákonnej vyživovacej povinnosti a rozsah povinnosti na náhradu škody, ktoré zásadne majú prednosť pred zaplatením peňažného trestu ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti uzneseniu Najvyššieho súdu SSR z 19. augusta 1975 sp. zn. 1 To 49/75 v prospech obvinených V. M., J. M., J. T. a A. B., Najvyšší súd ČSSR zrušil citované uznesenie Najvyššieho súdu SSR týkajúce sa obvineného J. M. v celom rozsahu a V. M. potiaľ, pokiaľ holo odvolanie tohto obvineného zamietnuté aj do výroku o treste zákazu činnosti, o treste peňažnom a o náhradnom treste odňatia slobody za trest peňažný. N
Meritum Poľovníctvo
R 17/1979
Právna veta: Poľovnícke združenie, ktorému podľa ustanovenia § 14 zákona 5. 23/1962 Zb. patrí len výkon práva poľovníctva, je oprávnené užívať poľovný revír až do zániku zmluvy (§ 16 toho istého zákona) o postúpení výkonu, práva poľovníctva, uzavretej so socialistickou organizáciou, ktorej patrí právo poľovníctva v poľovnom revíre. Ak uzavrela socialistická organizácia po zániku predchádzajúcej zmluvy novú zmluvu o postúpení práva výkonu poľov- níctva s iným poľovníckym združením, prípadne so štátnou organizáciou lesného hospodárstva, neznamená to, že toto iné poľovnícke združenie (prípadne štátna organ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby mu žalované poľovnícke združenie vyúčtovalo členský podiel a nahradilo škodu, ktorá mu vznikla vo výške 7791 Kčs. Okresný súd v Nových Zámkoch rozsudkom žalobe sčasti vyhovel a žalované poľovnícke združenie zaviazal zaplatiť žalobcovi 2246,60 Kčs a trovy konania 88 Kčs. Vo zvyšujúcej časti žalobu zamietol. Na odvolanie podané žalobcom Krajský súd v Bratislave uznesením rozsudok súdu prvého stupňa zrušil pre nedostatočne zistený skutočný stav a vec mu vrátil
Meritum Poľovníctvo
R 17/1979
Právna veta: Poľovnícke združenie, ktorému podľa ustanovenia § 14 zákona 5. 23/1962 Zb. patrí len výkon práva poľovníctva, je oprávnené užívať poľovný revír až do zániku zmluvy (§ 16 toho istého zákona) o postúpení výkonu práva poľovníctva, uzavretej so socialistickou organizáciou, ktorej patrí právo poľovníctva v poľovnom revíre. Ak uzavrela socialistická organizácia po zániku predchádzajúcej zmluvy novú zmluvu o postúpení práva výkonu poľovníctva s iným poľovníckym združením, prípadne so štátnou organizáciou lesného hospodárstva, neznamená to, že toto iné poľovnícke združenie (prípadne štátna organizá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby mu žalované poľovnícke združenie vyúčtovalo členský podiel a nahradilo škodu, ktorá mu vznikla vo výške 7791 Kčs. Okresný súd v Nových Zámkoch rozsudkom žalobe sčasti vyhovel a žalované poľovnícke združenie zaviazal zaplatiť žalobcovi 2246,60 Kčs a trovy konania 88 Kčs. Vo zvyšujúcej časti žalobu zamietol. Na odvolanie podané žalobcom Krajský súd v Bratislave uznesením rozsudok súdu prvého stupňa zrušil pre nedostatočne zistený skutočný stav a vec mu vrátil
R 43/1978
Právna veta: Verejný činiteľ, ktorý s úmyslom spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech prekročí svoju právomoc (§ 158 ods. 1 písm. b) Tr. zák.), nemôže sa stať beztrestným len preto, že nadriadený orgán, do ktorého právomoci inak vec patrí, dodatočne jeho konanie schváli alebo s ním vysloví súhlas, ibaže vzhľadom na okolnosti prípadu nejde o čin pre spoločnosť nebezpečný (§ 3 ods. 1 Tr. zák.). Ak verejný činiteľ s úmyslom spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu (§ 158 ods. 1 písm. a) Tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie vyšetrovateľa Krajskej správy ZNB, odboru vyšetrovania VB v Košiciach z 26. novembra 1976 sp. zn. VV 2/20 — 1976 a tomuto vyšetrovateľ nariadil, aby vec obvinených E. J. a M. K. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Oddelenia vyšetrovania VB vo Svidníku uznesením z 19. marca 1974 sp. zn. VV 15/74 začal trestné stíhanie a zároveň vzniesol obvinenie proti E. J. a
R 36/1978
Právna veta: Osoba, ktorej vlastník motorového vozidla toto vozidlo zveril na určitý cieľ a ktorá neoprávnene odovzdá vozidlo ďalšej osobe na prechodné používanie, dopúšťa sa trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a ods. 1 Tr. zák. ako priamy páchateľ (§ 9 ods. 1 Tr. zák.), a nie iba ako pomocník tohto trestného činu podľa § 10 ods. 1 písm. c) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech obvineného Š. H., Najvyšší súd SSR okrem iného vyslovil podľa § 268 ods. 2 Tr. por., že rozsudkom Okresného súdu v Banskej Bystrici z 1. februára 1976 sp. zn. 1 T 329/76 bol porušený zákon v prospech obvineného Š. H. v ustanovení § 10 ods. 1 písm. c), § 209a ods. 1 Tr. zák. Z odôvodnenia: Okresný súd v Banskej Bystrici uznal rozsudkom z 1. februára 1977 pod sp. zn. 1 T 329/76 obvineného Š. H. za vinnéh
R 37/1978
Právna veta: Predražovanie tovaru alebo služieb možno posúdiť ako prečin proti záujmom socialistického hospodárstva podľa § 2 písm. aj zákona č. 150/1969 Zb. len vtedy, ak páchateľ konal úmyselne. Pri predražení tovaru alebo služieb v malom rozsahu treba uvážiť, či vzhľadom na § 1 ods. 2 zákona č. 150/1969 Zb. nepostačuje postih pracovníka socialistickej organizácie pre porušenie pracovnej disciplíny podľa ustanovení § 73, 76 a nasl. Zákonníka práce.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech obvinenej Z. V., zrušil Najvyšší súd SSR právoplatný trestný rozkaz Okresného súdu v Dolnom Kubíne z 28. decembra 1976 sp. zn. 1 T 418/76, ktorým bola obvinená Z. V. uznaná za vinnú z prečinu proti záujmom socialistického hospodárstva podľa § 2 písm. a) zákona č. 150/1969 Zb. a odsúdená na podmienečný trest odňatia slobody. Okresnému súdu v Dolnom Kubíne prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z o
MENU