Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
38 dokumentov
195 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Poľovníctvo
R 17/1979
Právna veta: Poľovnícke združenie, ktorému podľa ustanovenia § 14 zákona 5. 23/1962 Zb. patrí len výkon práva poľovníctva, je oprávnené užívať poľovný revír až do zániku zmluvy (§ 16 toho istého zákona) o postúpení výkonu práva poľovníctva, uzavretej so socialistickou organizáciou, ktorej patrí právo poľovníctva v poľovnom revíre. Ak uzavrela socialistická organizácia po zániku predchádzajúcej zmluvy novú zmluvu o postúpení práva výkonu poľovníctva s iným poľovníckym združením, prípadne so štátnou organizáciou lesného hospodárstva, neznamená to, že toto iné poľovnícke združenie (prípadne štátna organizá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby mu žalované poľovnícke združenie vyúčtovalo členský podiel a nahradilo škodu, ktorá mu vznikla vo výške 7791 Kčs. Okresný súd v Nových Zámkoch rozsudkom žalobe sčasti vyhovel a žalované poľovnícke združenie zaviazal zaplatiť žalobcovi 2246,60 Kčs a trovy konania 88 Kčs. Vo zvyšujúcej časti žalobu zamietol. Na odvolanie podané žalobcom Krajský súd v Bratislave uznesením rozsudok súdu prvého stupňa zrušil pre nedostatočne zistený skutočný stav a vec mu vrátil
Meritum Doprava
R 60/1970
Právna veta: Príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka v ustanovení § 150 hosp. zák. sa rozumejú len ustanovenia § 427—431 o. z.; ostatné ustanovenia občianskeho zákonníka sú pri rozhodovaní o vyporiadaní škôd medzi socialistickými organizáciami, spôsobených pri prevádzke dopravných prostriedkov, nepoužitelné (platia ustanovenia hospodárskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
Žalobca (Štátny plemenársky podnik v K.) sa domáhal na žalovanom (ČSD — Východná dráha, Správa dráhy v B.) zaplatenia sumy 19.180 Kčs ako náhrady škody vzniknutej pri prevádzke dopravného prostriedku tým, že iskra od lokomotívy patriacej žalovanému spôsobila v noci z 15. na 16. 7. 1964 požiar jačmeňa, slamy a podsevu ďateliny na poli patriacom žalobcovi. Okresný súd v Trebišove zamietol žalobu rozsudkom zo dňa 17. 3. 1967, keď uznal dôvodnou námietku premlčania nároku, ktorú vzniesol žalovaný.
Meritum Lehoty
R 42/1977
Právna veta: U nárokov na náhradu škody spôsobenej pri prevádzke dopravných prostriedkov, za ktorú socialistické organizácie zodpovedajú voči sebe navzájom podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, treba otázku lehôt na uplatnenie práva ako aj počítanie času posúdiť podľa ustanovení Hospodárskeho zákonníka (§ 130, § 385 až § 380 Hosp. zák.)

Úryvok z textu:
Žalobou, ktorá došla súdu 2. 1. 1975, sa žalujúca dopravná organizácia domáhala, aby súd zaviazal všetkých troch žalovaných zaplatiť 5430 Kčs ako náhradu škody vzniknutej žalobcovi podľa miery zavinenia žalovaných. Žalobca uviedol, že 24. 9. 1973 došlo k dopravnej nehode medzi autobusom žalujúcej organizácie a nákladným motorovým vozidlom žalovanej organizácie a že túto nehodu zavinili žalovaní J. V. a J. D. ako vodiči týchto motorových vozidiel; preto žalobca podal žalobu proti žalovanej organi
Meritum Odmena
R 24/1974
Právna veta: Nárok na úhradu odmien autorov, odmien výkonných umelcov, ako aj príspevkov pre kultúrne fondy (§ 44 zákona č. 35/1965 Zb.), je nárokom z autorského práva. Preto aj keď tieto ich nároky uplatňuje ochranný zväz autorský proti socialistickej organizácii, nemožno na tento právny vzťah použiť ustanovenia Hospodárskeho zákonníka. Premlčanie tohto nároku treba tu posudzovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Žalobou, ktorá došla súdu 29. 4. 1971, sa žalujúci ochranný zväz autorský domáhal proti žalovanej organizácii zaplatenia sumy 1264 Kčs, a to ako prevádzkového honoráru v sume 858,40 Kčs za vystúpenie súboru B. J. 14. 1. 1969 a honoráru v sume 347,38 Kčs za športový maškarný ples usporiadaný 7. 2. 1970, ako aj upomínacie trovy v sume 12 Kčs. Písomným podaním z 29. 5. 1972 žalobca upravil žalobu na sumu 858 Kčs s prísl. Mestský súd v Košiciach žalobu zamietol. Bol toho názoru, že žalobca síce m
Meritum Poistné
R 4/1974
Právna veta: Nárok poisťovne na náhradu súm vyplatených z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorových vozidiel proti tomu poistenému, ktorý spôsobil škodu v stave, keď jeho schopnosť viesť motorové vozidlo bola znížená po požití alkoholických nápojov, je osobitným nárokom z poistného pomeru v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a/ vyhlášky C. 197/1964 Zb. Spory o týchto nárokoch medzi socialistickými organizácia- mi nie sú yyiíaté z právomoci hospodárskej arbitráže.

Úryvok z textu:
Žalujúca štátna poisťovňa sa domáhala, aby žalovaná organizácia bola zaviazaná zaplatiť jej 4949 Kčs s prísl. V žalobe uviedla, že 21. 11. 1970 vodič žalovanej organizácie J. H. viedol traktor pod vplyvom alkoholu, prešiel s ním na ľavú stranu cesty v smere svojej jazdy a narazil do protiidúceho konského poťahu, ktorého vodič J. O. utrpel pritom zranenie. Vodič J. H. bol odsúdený za tento trestný čin právoplatným rozsudkom súdu v trestnom konaní. Žalobkyňa z titulu zákonného poistenia zodpovedno
R 37/1978
Právna veta: Predražovanie tovaru alebo služieb možno posúdiť ako prečin proti záujmom socialistického hospodárstva podľa § 2 písm. aj zákona č. 150/1969 Zb. len vtedy, ak páchateľ konal úmyselne. Pri predražení tovaru alebo služieb v malom rozsahu treba uvážiť, či vzhľadom na § 1 ods. 2 zákona č. 150/1969 Zb. nepostačuje postih pracovníka socialistickej organizácie pre porušenie pracovnej disciplíny podľa ustanovení § 73, 76 a nasl. Zákonníka práce.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech obvinenej Z. V., zrušil Najvyšší súd SSR právoplatný trestný rozkaz Okresného súdu v Dolnom Kubíne z 28. decembra 1976 sp. zn. 1 T 418/76, ktorým bola obvinená Z. V. uznaná za vinnú z prečinu proti záujmom socialistického hospodárstva podľa § 2 písm. a) zákona č. 150/1969 Zb. a odsúdená na podmienečný trest odňatia slobody. Okresnému súdu v Dolnom Kubíne prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z o
R 24/1977
Právna veta: K posudzovaniu spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. a súbežného páchateľstva viacerých osôb. Sama skutočnosť, že pracovník socialistickej organizácie, ktorý rozkráda zverený materiál, má vedomosť o tom, že v tom istom časovom období tak koná aj jeho spolupracovník, nezakladá znaky spolupáchateľstva na trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b) Tr. zák., i keď ide o materiál, ktorý prevzali na základe dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 15. januára 1975 sp. zn. 3 T 1093/74 boli obvinení M. T. a Ľ. Č. uznaní za vinných z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podlá § 132 ods. 1 písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako opravári hodín podniku Klenoty, PR v Bratislave, v predajni v Gelnici v období od 8. novembra 1972 do 22. apríla 1974 robili opravy hodiniek pre súkromné osoby vo svoj prospech tak, že na opravy používali súčiastky patriace podniku a
R 14/1977
Právna veta: I. Ak spôsobil páchateľ neoprávneným použitím cudzieho motorového vozidla z nedbanlivosti značnú škodu, treba jeho skutok posúdiť len ako trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a ods. 1, ods. 3 písm. a) Tr. zák. V takom prípade je vylúčený jednočinný súbeh s trestným činom porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1, 2 Tr. zák. II. Podkladom pre zistenie výšky škody spôsobenej na motorovom vozidle nemôže byť len vyčíslenie škody predložená poškodeným, ale správnosť údajov uvedených vo vyčíslení treba preveriť, a to pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, rozsudok Okresného súdu v Nových Zámkoch z 5. 9. 1975 sp. zn. 2 T 111/75 a tomuto súdu prikázal, aby vec obžalovaného M. B. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Nových Zámkoch z 5. septembra 1975 sp. zn. 2 T 111/75 bol obžalovaný M. B. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1, 2 Tr. z
Meritum Náhrada škody
R 12/1975
Právna veta: Podkladom pre rozhodnutie súdu o nároku na náhradu škody poškodenej socialistickej organizácie v adhéznom konaní môže byť len taký návrh, ktorý podala osoba oprávnená podľa príslušných predpisov na zastupovanie organizácie. Súd je povinný skúmať, či je splnená aj táto podmienka. JRD zastupuje pred úradmi a súdmi predseda družstva (či. 30 ods. 2 veta druhá vyhl. č. 169/1964 Zb. o vzorových stanovách). Iný pracovník JRD môže družstvo zastupovať len vtedy, ak sa preukáže plnou mocou podpísanou predsedom JRD a ďalším členom predstavenstva JRD (čl. 30 ods. 2 veta tretia cit. vyhl.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Lučenci z 3. augusta 1973 sp. zn. Ts 14/73 bol obvinený J. T. uznaný za vinného z trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a ods. 1 Tr. zák. Za to bol obvinenému uložený podľa § 209a ods. 1 Tr. zák. s použitím § 35 ods. 1 Tr. zák. úhrnný trest odňatia slobody vo výmere troch mesiacov so zaradením do prvej nápravnovýchovnej skupiny. Súčasne bola obvinenému podľa 228 ods. 1 Tr. por. uložená povinnosť nahradiť poškodenému JRD v Kalino
Meritum Podplácanie
R 26/1973
Právna veta: K rozlišovaniu trestných činov rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 Tr. zák. a trestných činov proti hospodárskej disciplíne podľa druhého oddielu druhej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, osobitne trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 Tr. zák. Ak zodpovedný hospodársky pracovník poskytuje z prostriedkov socialistickej organizácie úplatok za účelom zaistif takej organizácii alebo jej zložke neoprávnené výhody, dopúšťa sa trestného činu porušovania povinosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými pros ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR v prospech obvinených A. P., V. K. a F. L., Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 23. novembra 1970 sp. zn. 5 T 23/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 16. marca 1971 sp. zn. 1 To 14/71, pokiaľ sa týkali obvinených A. P., V. K. a F. L. a vec týchto obvinených vrátil na došetrenie krajskému prokurátorovi v Košiciach. Z odôvodnenia: Rozsudkom N
MENU