Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
38 dokumentov
195 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Skrátenie dane
Právna veta: Trestný čin skrátenia dane podľa § 148 ods. 1 Tr. zák. vyžaduje, aby páchateľ konal úmyselne. Skrátenie dane z nedbanlivosti môže preto napĺňať iba znaky priestupku vo finančnom hospodárstve podľa § 14 písm. c) zákona č. 60/1961 Zb., prípadne priestupku podľa iných právnych predpisov, a to aj vtedy, keď došlo k skráteniu dane vo väčšom rozsahu. Za neoprávnenú výhodu poskytnutú za práce vykonané v prospech socialistickej organizácie s úmyslom zabezpečiť plnenie úloh tejto organizácie v zmysle § 127 ods. 2 Tr. zák. možno považovať aj zrážanie nižšej dane zo mzdy, než mala byť podľa príslušnýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právoplatným uznesením okresného prokurátora vo Veľkom Krtíši z 19. novembra 1982 sp. zn. Pv 196/82 bolo pódia § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por. zastavené trestné stíhanie proti obvinenému V. C. pre skutok posudzovaný ako trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve poľaá § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť tak, že v čase od 1. 1. 1978 do 31. 12. 1980 ako účtovník JRD v Bušinciach nesprávne zrážal daň zo mzdy zo zárobku brigádnikov, ktorí pracovali na uvedenom
R 43/1970
Právna veta: I. Skutok, ktorý naplňoval znaky trestného činu poškodzovania prevádzky podľa § 135 odst. 1 tr, zák. č. 86/1950 Zb, v znení novely č. 63/1956 Zb., sa po účinnosti zákona č. 140/1961 Zb. nestáva beztrestným len preto, že tento zákon neobsahuje trestný čin toho istého názvu. Súd musí skúmať, či skutok nenaplňuje znaky niektorého trestného činu podlá tohto zákona, najmä trestného činu neplnenia úloh pri prevádzke súkromného hospodárstva podľa § 119, alebo porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 129 a § 130 tr. zák. č. 140/1961 Zb. II. V štádiu po prijatí obžaloby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom SSR zrušil uznesenie Okresného súdu v Hu- mennom z 28. augusta 1969 sp. zn. 3 T 98/69, ktorým bolo podľa § 223 ods. 2 tr. por. z dôvodu uvedeného v § 172 ods. 1 písm. b) tr. por. zastavené trestné stíhanie proti obv. M. S. pre trestný čin poškodzovania prevádzky podľa § 135 ods. 1 tr. zák. z r. 1950 a tomuto súdu uložil, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom bývalého Ľudového súdu v Hume
Meritum Rozkrádanie
R 71/1971
Právna veta: I. Pri ustaľovaní výšky škody spôsobenej rozkrádaním treba vychádzať zo skutočnej škody, ktorá predstavuje majetkovú hodnotu, o ktorú bol majetok v socialistickom vlastníctve zmenšený, a nie z výšky obohatenia páchateľa, teda z prírastku na majetku páchateľa získaného trestným činom. II. Za ťažší následok predstavovaný značnou škodou (§ 132 ods. 2 písm. c) Tr. zák.) alebo škodou veľkého rozsahu (§ 132 ods. 4 Tr. zák.) spôsobený rozkrádaním zodpovedá páchateľ aj vtedy, keď ho spôsobil z nedbanlivosti {§ 6 písm. a) Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici ako súdu prvého stupňa boli obžalovaní Š. B., R. E,, P. S. a J. K. uznaní vinnými zo spolupáchateľstva na rozkrádaní majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. preto, že od decembra 1969 do februára 1970 odcudzili zo Závodu SNP v Žiari nad Hronom a z Chemických závodov WP v Novákoch farebné kovy (meď a olovo), a to na škodu Chemických závodov WP v Novákoch v cene 9406 Kčs a na škodu Závodu SNP v Žiari nad Hron
R 33/1972
Právna veta: Predpismi o príkazoch na vybratie pohľadávky z účtu v peňažnom ústave (§ 304 ods. 1 O. s. p.) sú ustanovenia právnej úpravy o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácii (porovn. vyhlášku č. 85/1966 Zb.).

Úryvok z textu:
Právoplatným a vykonateľným rozsudkom Okresného súdu v Trebišove so sídlom v Sečovciach z 30. 6. 1964 bolo povinné JRD zaviazané zaplatiť oprávnenej hospodárskej organizácii 1108, 20 Kčs s príslušenstvom. Oprávnený sa domáhal súdneho výkonu tohto rozhodnutia prikázaním pohľadávky z účtu povinného u Štátnej banky československej — pobočka v T. Okresný súd v Trebišove svojím uznesením nariadil výkon rozhodnutia podľa návrhu oprávneného. Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákon
Právna veta: Rozhodnutie, ktorým súd pozbavuje spôsobilosti alebo obmedzuje spôsobilosť občana (pracovníka) v zmysle ustanovenia § 10 ods 1 a 2 O. z. (§ 12 ods. 2 a 3 Zák. práce), je rozhodnutím o osobnom stave (porov. § 80 písm. a/ O. s. p.). Toto pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti sa týka právnych úkonov, ku ktorým dochádza medzi občanmi navzájom, ako aj medzi občanmi a organizáciami (štátom), vo vzťahoch vznikajúcich v oblasti uspokojovania hmotných a kultúrnych potrieb občanov; týka sa takisto právnych úkonov, ku ktorým dochádza medzi pracovníkmi a organizáciami (štátom) v oblasti pracovnoprávny ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Prax súdov Slovenskej socialistickej republiky nie je jednotná pri rozhodovaní najmä o obmedzení spôsobilosti občanov (pracovníkov) na právne úkony v zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 O. z. a § 12 ods. 2 Zák. práce. Niektoré súdy svojimi rozhodnutiami vyslovujú, že obmedzenie, prípadne pozbavenie spôsobilosti na právne úkony sa vzťahujú na právne úkony urobené vo vzťahoch upravených Občianskym zákonníkom a Zákonníkom práce. Iné súdy formulujú výroky rozhodnutí o obmedzení spôsobilosti, prípadne
R 54/1972
Právna veta: Železničnú stanicu nie je možné považovať za organizáciu v zmysle ustanovenia § 8 Zák. práce, ktorá by mohla vystupovať v občianskom súdnom konaní ako účastník konania.

Úryvok z textu:
Náčelník železničnej stanice v S. uložil 9. 3. 1971 navrhovateľke, ktorá na tejto stanici pracovala ako dozorca výhybiek, disciplinárne opatrenie podľa ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c] Disciplinárneho poriadku pre pracovníkov železničnej dopravy a aparátu Ministerstva dopravy, a to odňatie paušálnych odmien a iných zložiek mzdy vyjadrujúcich osobné ohodnotenie počas 3 mesiacov s odôvodnením, že neposlúchla príkaz náčelníka stanice z 11. 2. 1971, aby dňa 12. 2. 1971 nastúpila výkon práce na železn
Právna veta: Pracovník výrobnej organizácie, ktorý kráti normy surovín do potravinárskych výrobkov dodávaných obchodným organizáciám a prebytok, ktorý tak vznikol, si privlastní, sa nedopúšťa trestného činu poškodzovania spotrebiteľa podľa § 121 Tr. zák., ale rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, rozsudok Okresného súdu v Leviciach z 30. novembra 1979 sp. zn. 3 T 145/79 a vec vrátil okresnému prokurátorovi, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Leviciach podal na obvinených M. M. a Z. P. obžalobu pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve, spáchaný v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2 a § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c
Meritum Poistenie
R 8/1980
Právna veta: Štátna poisťovňa nahrádza škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla inému (§ 3 ods. 1 vyhlášky c. 124/1974 Zb./) v prípade stretnutia dvoch vozidiel len vtedy, ak išlo o vozidlá odlišných subjektov, ktoré majú právnu subjektivitu. Ustanovenie § 351 ods. 2 O. z. sa vzťahuje iba na poistenie podľa poistnej zmluvy, nie však na zákonné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.

Úryvok z textu:
Žalujúca dopravná organizácia sa proti žalovanej Slovenskej štátnej poisťovni domáhala zaplatenia sumy 242,25 Kčs s prísl. na základe zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. Škoda vznikla žalobkyni tak, že vodič vozidla v správe jej dopravného závodu č. 802 narazil 8. 1. 1975 do vozidla v správe jej dopravného závodu č. 801. Poukazovala na prax štátnej poisťovne, podľa ktorej za „tretiu osobu“ pri stretnutí dvoch motorových vozidiel ČSAD treba považov
R 44/1978
Právna veta: Ak po zastavení trestného stíhania z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) alebo b) Tr. por. obvinený podľa § 11 ods. 2 Tr. por. prehlási, že trvá na prejednaní veci, pokračuje sa v trestnom stíhaní v tom jeho štádiu, v ktorom sa predtým zastavilo. Ak sa takto pokračuje v hlavnom pojednávaní, použije sa na postup súdu pri pokračovaní v hlavnom pojednávaní analogicky ustanovenie § 219 ods. 2 Tr. por., t. zn., že najmä pri zmene v zložení senátu a pri uplynutí dlhšieho času musí sa hlavné pojednávanie vykonať znova.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 10. júna 1976 sp. zn. 4 To 305/76, ako aj rozsudok Okresného súdu v Trenčíne z 22. marca 1976 sp. zn. 4 T 287/75 a Okresnému súdu v Trenčíne prikázal, aby vec obvinených M. D. a A. P. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Trenčíne podal obžalobu na obvinených M. D. a A. P. pre spolupáchateľstvo na trestnom čine porušovania
R 43/1971
Právna veta: Oprávnený môže na súde uplatniť proti platiteľovi mzdy právo na vyplatenie súm, ktoré mali byť za mzdy povinného zrazené (§ 292 O. s. p.), aj keď výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy bol nariadený v správnom konaní.

Úryvok z textu:
Žalujúci okresný národný výbor sa proti žalovanej hospodárskej organizácii domáhal zaplatenia 2651,60 Kčs s tým, že žalovaný nesplnil svoju zákonnú povinnosť zrážať a odvádzať žalobcovi časť mzdy povinného V. K., keď proti nemu bol v správnom konaní nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy. Okresný s úd v Rimavskej Sobote žalobu zamietol. Na odvolanie žalobou Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil. Vychádzal z toho, že výkon rozhodnutia zrážk
MENU