Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
38 dokumentov
195 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 69/1980
Právna veta: Predpísanie náhrady škody spôsobenej organizácii trestným činom pracovníka nemožno považovať za disciplinárne rozhodnutie o skutku, ktoré — keby bolo dostačujúce — by mohlo byť dôvodom pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 2 písm. b) Tr. por.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozhodnutie vyšetrovateľa Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, oddelenia vyšetrovania VB v Banskej Bystrici z 30. novembra 1978 sp. zn. VV 473/78 a vyšetrovateľovi prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, oddelenia vyšetrovania VB Banská Bystrica začal uznesením z 21. novembra 1978 sp. zn. VV 473/78 podľa
Meritum Náhrada škody
R 17/1973
Právna veta: Pri rozhodovaní o povinnosti obvineného nahradit’ poškodenému škodu spôsobenú trestným činom je súd povinný aplikovať príslušné hmotnoprávne predpisy (občianskeho práva, pracovného práva, prípadne iné hmotnoprávne predpisy), ktoré sa na prejednávaný prípad vzťahujú.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Lučenci zo 4. mája 1971 sp. zn. 1 T 30/71 bol obvinený P. K. uznaný za vinného z trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 137 ods. 1, 2 Tr. zák. a bol podľa § 137 ods. 2 Tr. zák. odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov, výkon ktorého mu bol podľa § 58 ods. 1 písm. a), § 59 ods. 1 Tr. zák. podmienečne odložený na skúšobný čas jedného roka. Podľa § 228 ods. 1 Tr. por. bola obvinenému uložená povinnosť nahradit poškodenému O
Meritum Dedičstvo
Právna veta: Ustanovenie § 484 ods. 3 O. z. o vyporiadaní dlhov inak, než je ustanovené v § 470 ods. 2 O. z., len so súhlasom veriteľov sa vzťahuje iba na vyporiadanie medzi dedičmi, ktoré sa týka dlhov poručiteľa; nevzťahuje sa však na vyporiadanie medzi dedičmi, pokiaľ ide o náklady vynaložené na pohreb poručiteľa. Dedičia za ne zodpovedajú podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Úryvok z textu:
Poručiteľka M. R. zomrela bez zanechania závetu. Dedičmi zo zákona boli jej deti J. R., A. R., M. B. a vnučka Z. Š., ktorí dedičstvo neodmietli. Štátne notárstvo v Liptovskom Mikuláši do aktív dedičstva zahrnulo spoluvlastnícky podiel (1/4) k rodinnému domčeku č. 64 vo V. s humnom a pozemkom v hodnote 12 050 Kčs, peň59ažnú hotovosť 29 000 Kčs a pozemky v užívaní socialistickej organizácie v celkovej výmere 5,60 ha vo V. v hodnote 11 200 Kčs. Do pasív dedičstva zahrnulo pohrebné trovy v sume 3
R 25/1973
Právna veta: I. Ak páchateľ použije násilie síce proti viacerým osobám, ale s úmyslom zmocniť sa len jednej cudzej veci, spácha len jeden a nie viaceré trestné činy lúpeže podľa § 234 Tr. zák. II. K výkladu podmienok uloženia trestu smrti podľa § 29 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR preskúmal podľa § 316 ods. 2 Tr. por. zákonnosť rozsudku Krajského súdu v B. z 24. apríla 1972 sp. zn. 1 T 13/72 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky z 20. 7. 1972 sp. zn. 1 To 38/72, ako aj zákonnosť konania, ktoré im predchádzalo a zistil, že uvedenými rozhodnutiami nedošlo k takému porušeniu zákona, ktoré by mohlo mať vplyv na uloženie trestu smrti obvineným A. S. a S. B. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v B. z 24. apríla 19
R 22/1977
Právna veta: I. Chyby vo vyhlásenom rozsudku, trebárs by išlo len o počítacie chyby, nemožno odstrániť opravou vyhotovenia rozsudku podľa § 131 Tr. por.; takéto chyby možno napraviť len zrušením rozsudku v opravnom konaní na základe podaného opravného prostriedku. II. Peňažný trest nemožno uložiť, ak je zrejmé, že by bol nevymožiteľný (§ 54 ods. 1 Tr. zák.). Pri skúmaní tejto podmienky uloženia peňažného trestu treba zisťovať aj záväzky obvineného, predovšetkým rozsah jeho zákonnej vyživovacej povinnosti a rozsah povinnosti na náhradu škody, ktoré zásadne majú prednosť pred zaplatením peňažného trestu ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti uzneseniu Najvyššieho súdu SSR z 19. augusta 1975 sp. zn. 1 To 49/75 v prospech obvinených V. M., J. M., J. T. a A. B., Najvyšší súd ČSSR zrušil citované uznesenie Najvyššieho súdu SSR týkajúce sa obvineného J. M. v celom rozsahu a V. M. potiaľ, pokiaľ holo odvolanie tohto obvineného zamietnuté aj do výroku o treste zákazu činnosti, o treste peňažnom a o náhradnom treste odňatia slobody za trest peňažný. N
Právna veta: Odvolací súd nemôže sám rozhodnúť rozsudkom (§ 259 ods. 3 Tr. por.), ak sám nevykoná nijaké dôkazy a mení skutkový stav zistený súdom prvého stupňa len na tom základe, že hodnotí inak dôkazy vykonané pred súdom prvého stupňa. V takom prípade musí vec vrátiť súdu prvého stupňa na nové konanie a rozhodnutie. Aj keď odvolací súd sám nevykoná žiadne nové dôkazy ani neopakuje dôkazy vykonané pred súdom prvého stupňa, môže dôjsť k záveru, že skutkové zistenia súdu prvého stupňa sú nejasné, neúplné alebo vzbudzujú pochybnosť o svojej správnosti. Odvolací súd môže v takom prípade vytknúť chyby pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 31. januára 1983 sp. zn. 7 To 9/83 v časti týkajúcej sa obvineného P. K. a tomuto súdu prikázal, aby vec obvineného P. K. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 2. decembra 1982 sp. zn. 4 T 676/82 bol obvinený P. K. uznaný za vinného zo spolupáchateľstva na pokračujúcom trestnom čine krádeže podľa § 9 ods. 2, §
Právna veta: Ak boli v odvolacom konaní zrušené len niektoré výroky rozsudku súdu prvého stupňa {§ 258 ods. 2 v spojení s § 259 ods. 1 Tr. por.) a ostatné výroky rozsudku nadobudli právoplatnosť a ak opravný prostriedok smeruje len proti rozhodnutiu, ktorým sa znova rozhodlo o zrušenej časti rozsudku, nemožno z podnetu tohto opravného prostriedku preskúmať tú časť rozsudku, ktorá nadobudla právoplatnosť ani konanie, ktoré tejto časti rozsudku predchádzalo.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech i v neprospech obvineného A. P., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 27. novembra 1980 sp. zn. 2 To 529/80 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu v Bratislave 1 z 29. augusta 1980 sp. zn. 4 T 151/80 bol obvinený A. P. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialis
R 35/1973
Právna veta: Obzvlášť nebezpečnému recidivistovi nemožno znížiť podľa § 40 Tr. zák. trest pod spodnú hranicu trestnej sadzby stanovenej v § 42 ods. 1 Tr. zák. so zreteľom na výnimočné okolnosti prípadu. Použitie § 40 Tr. zák. s ohľadom na mimoriadne pomery páchateľa však nie je vylúčené ani u obzvlášť nebezpečného recidivistu.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Lučenci z 22. októbra 1971 sp. zn. 1 T 18/71, ktorý sa stal právoplatným 27. januára 1972, bol obvinený A. N. uznaný za vinného z trestných činov rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) tr. zák., ktorého sa dopustil ako obzvlášť nebezpečný recidivista podlá § 41 písm. b) Tr. zák. Za to mu bol podľa § 132 ods. 1 Tr. zák. uložený s použitím § 42 ods. 1 a § 40 ods. 1 Tr. zák. trest odňatia slobody vo výmere 27 mesiacov so zaradením do
Meritum Amnestie
R 49/1973
Právna veta: Aj keď bol pácháteľ právoplatne odsúdený pre trestný čin alebo prečin, nejde o okolnost', ktorá podľa čl. VI ods. 2 rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii č. 10/1973 Zb. vylučuje použitie čl. VI odst. 1 tohto rozhodnutia, ak odsúdenie bolo už zahladené alebo platí o ňom zákonná fikcia zahladenia.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. júna 1972 sp. zn. 8 T 4/72 boli obžalovaní J. L. a J. G. uznaní za vinných z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 odst. 1 a 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako vedúci zodpovední hospodárski pracovníci PR Zelenina Banská Bystrica nekontrolovali maliarske a natieračské práce, ktoré vykonal spoluobvinený K., ani faktúry, ktoré na tieto práce vystavil a tým spôsobili, že za obdobie od febru
Meritum Dôchodok
R 40/1972
Právna veta: V konaní o preskúmanie rozhodnutia (§ 244 a nasl. O. s. p.), ktorým bolo uložené zaplatenie preplatku na dôchodku, je súd povinný zaoberať sa aj tým, či ten, komu bola uložená povinnosť zaplatiť zistený preplatok na dôchodku, je subjektom práv a povinností a či má spôsobilosť byť účastníkom konania.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave rozhodnutím z 21. 12. 1970 predpísala podľa ustanovenia § 89 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb. Stavebnej správe v L. (národného podniku P. Z. v P.) na náhradu preplatok na starobnom dôchodku dôchodcu L. T. v sume 40 853 Kčs s odôvodnením, že uvedená organizácia si v období od 7. 3. 1966 do 5. 2. 1971 neplnila svoju oznamovaciu povinnosť. Krajský súd v Košiciach rozhodnutie Správy dôchodkov potvrdil a v odôvodnení uviedol, že nedostatok, spôsobený vydaním rozhodnutia
MENU