Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
38 dokumentov
195 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Doprava
R 60/1970
Právna veta: Príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka v ustanovení § 150 hosp. zák. sa rozumejú len ustanovenia § 427—431 o. z.; ostatné ustanovenia občianskeho zákonníka sú pri rozhodovaní o vyporiadaní škôd medzi socialistickými organizáciami, spôsobených pri prevádzke dopravných prostriedkov, nepoužitelné (platia ustanovenia hospodárskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
Žalobca (Štátny plemenársky podnik v K.) sa domáhal na žalovanom (ČSD — Východná dráha, Správa dráhy v B.) zaplatenia sumy 19.180 Kčs ako náhrady škody vzniknutej pri prevádzke dopravného prostriedku tým, že iskra od lokomotívy patriacej žalovanému spôsobila v noci z 15. na 16. 7. 1964 požiar jačmeňa, slamy a podsevu ďateliny na poli patriacom žalobcovi. Okresný súd v Trebišove zamietol žalobu rozsudkom zo dňa 17. 3. 1967, keď uznal dôvodnou námietku premlčania nároku, ktorú vzniesol žalovaný.
R 43/1970
Právna veta: I. Skutok, ktorý naplňoval znaky trestného činu poškodzovania prevádzky podľa § 135 odst. 1 tr, zák. č. 86/1950 Zb, v znení novely č. 63/1956 Zb., sa po účinnosti zákona č. 140/1961 Zb. nestáva beztrestným len preto, že tento zákon neobsahuje trestný čin toho istého názvu. Súd musí skúmať, či skutok nenaplňuje znaky niektorého trestného činu podlá tohto zákona, najmä trestného činu neplnenia úloh pri prevádzke súkromného hospodárstva podľa § 119, alebo porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 129 a § 130 tr. zák. č. 140/1961 Zb. II. V štádiu po prijatí obžaloby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom SSR zrušil uznesenie Okresného súdu v Hu- mennom z 28. augusta 1969 sp. zn. 3 T 98/69, ktorým bolo podľa § 223 ods. 2 tr. por. z dôvodu uvedeného v § 172 ods. 1 písm. b) tr. por. zastavené trestné stíhanie proti obv. M. S. pre trestný čin poškodzovania prevádzky podľa § 135 ods. 1 tr. zák. z r. 1950 a tomuto súdu uložil, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom bývalého Ľudového súdu v Hume
R 9/1971
Právna veta: Skutočnosť, že pracovník pri plnení pracovných úloh používa vlastný výrobný prostriedok alebo pracovný nástroj, sama o sebe nebráni vzniku pracovnoprávneho vzťahu. Môže teda byť predmetom pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach, vykonávaných mimo pracovného pomeru, činnosť pracovníka spočívajúca v sťahovaní, zbližovaní a odvoze dreva z lesa jeho vlastným konským poťahom.

Úryvok z textu:
Žalobca, sa domáhal náhrady škody vzniklej pracovným úrazom, ktorý utrpel 5. 3. 1966, keď so svojím konským poťahom zvážal drevo pre žalovanú organizáciu. Okresný súd Košice-mesto žalobu zamietol s tým odôvodnením, že žalobca vykonával zbližovanie dreva z lesa pre žalovaného nie na základe pracovného pomeru ani na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale ako súkromný podnikateľ, takže nárok na náhradu škody, ktorá mu pri tejto činnosti vznikla, nemožno posudzovať pod
R 43/1971
Právna veta: Oprávnený môže na súde uplatniť proti platiteľovi mzdy právo na vyplatenie súm, ktoré mali byť za mzdy povinného zrazené (§ 292 O. s. p.), aj keď výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy bol nariadený v správnom konaní.

Úryvok z textu:
Žalujúci okresný národný výbor sa proti žalovanej hospodárskej organizácii domáhal zaplatenia 2651,60 Kčs s tým, že žalovaný nesplnil svoju zákonnú povinnosť zrážať a odvádzať žalobcovi časť mzdy povinného V. K., keď proti nemu bol v správnom konaní nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy. Okresný s úd v Rimavskej Sobote žalobu zamietol. Na odvolanie žalobou Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil. Vychádzal z toho, že výkon rozhodnutia zrážk
R 9/1971
Právna veta: Ohrozenie plynulej hospodárskej prevádzky alebo hospodárskej činnosti socialistickej organizácie alebo spôsobenie škody je znakom zákonnej skutkovej podstaty prečinu podľa § 8 písm. c) zákona č. 159/1969 Zb. Výsledkami trestného konania musí byť preukázané nielen to, že medzi absenciou páchateľa v práci a takýmto následkom je príčinná súvislosť, ale aj to, že páchateľ takýto následok zavinil úmyselne.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd SSR po preskúmaní viacerých rozhodnutí súdov, ktorými boli odsúdení absentéri v práci za prečin podľa § 8 písm. c) zákona č. 150/1967 Zb. zistil, že súdy nie vždy náležité skúmajú, či páchateľ vynechávaním pracovných smien, resp. predstieraním práceneschopnosti spôsobil následok uvedený v citovanom ustanovení zákona (ohrozenie plynulej hospodárskej prevádzky alebo hospodárskej činnosti socialistickej organizácie alebo spôsobenie škody), resp. či nedostatky v prevádzke
R 21/1971
Právna veta: I. Subjektom prečinu podľa § 2 písm. a) zákona č. 150/1969 Zb. môže byť len pracovník socialistickej organizácie alebo osoba oprávnená v zmysle zásad 5. 20/1965 Zb. na poskytovanie služieb a opráv, prípadne na predaj tovaru podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 13/1968 Zb., resp. osoba, ktorá koná pod menom socialistickej organizácie alebo oprávnenej osoby. II. Pokiaľ sa občan oprávnený na poskytovanie služieb a opráv v zmysle zásad č. 20/1965 Zb. nad rámec svojho oprávnenia zaoberá aj predajom predmetov potreby za tým účelom nadobúdaných, dopúšťa sa — ak nejde o činnosť väčšieho rozsahu — prečinu p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd SSR zistil, že niektoré súdy postihujú občanov, ktorí za predražené ceny odpredávajú predmety potreby, za prečin podľa § 2 písm. aj zákona č. 150/1969 Zb. V ojedinelých prípadoch boli za tento prečin postihnutí aj občania, ktorí mali oprávnenie na poskytovanie služieb a opráv a v tejto súvislosti a nad rámec svojho oprávnenia ponúkali za predražené ceny na kúpu predmety potreby, ktoré si predtým zadovážili za účelom ich predaja. Svoj právny názor opierajú súdy o sk
R 36/1971
Právna veta: Postúpiť vec pri predbežnom prejednaní obžaloby podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. v dôsledku toho, že súd posudzuje zažalovaný skutok podľa iného ustanovenia Trestného zákona ako obžaloba, možno len vtedy, keď dôkazy zhromaždené a vykonané v prípravnom konaní poskytujú dostatočný, skutkový podklad pre právne posúdenie zažalovaného skutku; inak súd vráti vec prokurátorovi na došetrenie.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 13. novembra 1970 sp. zn. 1 T 49/70 postúpil podlá § 188 ods. 1 písm. a] Tr. por. vec obvinených S. B., R. E. a J. K. Okresnému súdu v Prievidzi; zažalovaný skutok obvinených kvalifikoval na rozdiel od obžaloby ako trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. s vynechaním ods. 4 tohto zákonného ustanovenia. Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti krajského prokurátora zrušil uznesenie Krajského súdu
R 40/1971
Právna veta: Škoda z vloupání do prodejny socialistické organizace nespočívá jen v hodnotě pachatelem vloupání odcizeného nebo poškozeného zboží a zařízení prodejny, ale může spočívat i v majetkové újmě, vzniklé tím, že by organizace nemohla dosáhnout uspokojení nároku na vyúčtování majetkových hodnot, které svěřila hmotně odpovědnému pracovníkovi, když by se podařilo tomuto pracovníkovi zprostit se odpovědnosti za svěřené hodnoty právě z toho důvodu, že pachatel vloupání prokazatelně vytvořil svým protiprávním jednáním takovou situaci na prodejně, která hmotně odpovědnému pracovníkovi bránila se svěřenými ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal na žalovaných náhrady škody, kterou způsobili společně tím, že se 22. 1. 1969 a 17. 2. 1969 vloupali do provozovny žalující organizace v Ž. Žalobce tvrdil, že jde o další škodu navíc kromě té, jejíž náhrada mu byla přiznána rozsudkem krajského soudu v Ústí nad Labem z 9. 7. 1969 sp. zn. 3 To 828/69. Dovozoval, že žalovaní po vloupání ponechali provozovnu nezajištěnou, takže této skutečnosti mohly využít třetí osoby a odcizit z provozovny další věci. Žalovaní namítali, ž
R 49/1971
Právna veta: I. Úplné objasnenie všetkých skutočností v prípravnom konaní potrebných pre posúdenie prípadu (§ 184 ods. 2 Tr. por.) predpokladá zadováženie a vykonanie dôkazov o stíhanom skutku nielen v rozsahu umožňujúcom posúdiť, či obvinený skutok spáchal, ale aj v rozsahu umožňujúcom posúdiť, ktoré ustanovenia Trestného zákona obvinený svojím skutkom naplnil. II. Ustanovenie § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák. o trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve je v pomere špeciality k ustanoveniu § 121 Tr. zák. o trestnom čine poškodzovania spotrebiteľa v prípade, keď spotrebiteľom je social ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. decembra 1970 sp. zn. 1 T 39/70 boli okrem iných obvinených uznaní za vinných a potrestaní obvinení D. T. a F. K. za tieto trestné činy: D. T. za trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b), c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., za trestný čin porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1 a 2 Tr. zák. a za prečin proti záujmom socialistickéh
Meritum Rozkrádanie
R 71/1971
Právna veta: I. Pri ustaľovaní výšky škody spôsobenej rozkrádaním treba vychádzať zo skutočnej škody, ktorá predstavuje majetkovú hodnotu, o ktorú bol majetok v socialistickom vlastníctve zmenšený, a nie z výšky obohatenia páchateľa, teda z prírastku na majetku páchateľa získaného trestným činom. II. Za ťažší následok predstavovaný značnou škodou (§ 132 ods. 2 písm. c) Tr. zák.) alebo škodou veľkého rozsahu (§ 132 ods. 4 Tr. zák.) spôsobený rozkrádaním zodpovedá páchateľ aj vtedy, keď ho spôsobil z nedbanlivosti {§ 6 písm. a) Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici ako súdu prvého stupňa boli obžalovaní Š. B., R. E,, P. S. a J. K. uznaní vinnými zo spolupáchateľstva na rozkrádaní majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. preto, že od decembra 1969 do februára 1970 odcudzili zo Závodu SNP v Žiari nad Hronom a z Chemických závodov WP v Novákoch farebné kovy (meď a olovo), a to na škodu Chemických závodov WP v Novákoch v cene 9406 Kčs a na škodu Závodu SNP v Žiari nad Hron
MENU