Nájdené rozsudky pre výraz: sociálne zabezpečenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 71

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2842 dokumentov
393 dokumentov
7400 dokumentov
688 dokumentov
9 dokumentov
160 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Úmluva o sociální bezpečnosti (s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem) mezi Československem a Francií (vyhlášená vyhláškou č. 215/1949 Sb. ve znění vyhlášky č. 68/1970 Sb.) se vztahuje i na žadatele o dílčí starobní důchod, který je jak francouzským, tak i československým státním občanem a uplatňuje nárok vůči československému nositeli důchodového zabezpečení.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Úřadu důchodového zabezpečení v Praze ze 16. 12. 1985 byla zamítnuta žádost navrhovatele o přiznání starobního důchodu s odůvodněním, že podle platné právní úpravy nesplňuje navrhovatel podmínky pro vznik nároku na starobní důchod. V opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí navrhovatel uplatnil svůj nárok s odkazem na ustanovení Úmluvy o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií. Městský soud v Praze tomuto opravnému prostředku navrhovatele nevyhověl a rozhodnutí Úřad
Kľúčové slová: sociálne zabezpečeniedoba zamestnania
R 4/1990
Právna veta: Doba pracovného pomeru dojednaného na určitý čas sa pre účely dôchodkového zabezpečenia hodnotí podľa hfadísk stanovených pre dobu zamestnania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach svojím uznesením potvrdil rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave zo 14. 9. 1987, ktorým priznal navrhovateľovi invalidný dôchodok podľa ustanovenia § 25 zákona č. 121/1975 Zb. od 13. 9. 1986 vo výške 1 824 Kčs mesačne. Navrhovateľ podal proti uzneseniu súdu prvého stupňa včas odvolanie. Zotrval na svojej námietke uplatnenej v priebehu súdneho konania, že mu nehodnotili všetky doby zamestnania a ani zamestnanie, ktoré vykonával v I. pracovnej kategórii
Právna veta: Kalendářním měsícem, ve kterém pracující důchodce dosáhne výdělku přesahujícího částku 22 000 Kčs (§ 4 odst 1 nařízení vlády ČSSR č. 142/1983 Sb.) je zpravidla kalendářní měsíc, v němž by! výdělek pracujícímu důchodci vyplacen. Náleží-li pracujícímu důchodci výplata dávky přede dnem, kdy bylo z vyplacené mzdy zjištěno dosazení výdělku vyššího než 22 000 Kčs, jde o výplatu dávky, která důchodci náleží; v takovém případě nejsou splněny podmínky pro uložení povinnosti dávku vrátit).

Úryvok z textu:
Úřad důchodového zabezpečení v Praze uložil navrhovateli vrátit částku 2890 Kčs, kterou mu vyplatil jako splátku starobního důchodu za dobu od 10. 11. 1986 do 30. 11. 1986, s tím, že za tuto dobu mu výplata starobního důchodu nenáležela, když v říjnu 1986 dosáhl výdělku vyššího než 22 000 Kčs. Navrhovatel v opravném prostředku namítal, že k prvnímu překročení částky došlo až dne 12. 11. 1986, tedy dva dny po přijetí listopadové splátky starobního důchodu. Tvrzení Úřadu důchodového zabezpečení, ž
Kľúčové slová: posudková komisia nárok na invalidný dôchodokinvalidita
R 23/1987
Právna veta: Rozhodnutí příslušné posudkové komise sociálního zabezpečení o tom, že pracující je plně nebo částečně invalidní (§ 9 písm. a/ bod 1 zákona č. 129/1975 Sb. a § 25 odst. 3 a 4 zákona g. 121/1975 Sb.), jež bylo vydáno podle ustanovení vyhlášky g. 76/1957 Ú. 1. (Ú. v.), o přechodu pracovníka z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity), nebrání tomu, aby v řízení o přiznání invalidního (částečného invalidního) důchodu mohla být otázka doby vzniku invalidity (částečné invalidity) posouzena v souladu se skutečným stavem věci, zjištěným v řízení o přiznání tohoto důchodu.

Úryvok z textu:
Úřad důchodového zabezpečení v Praze přiznal rozhodnutím z 1. 3. 1985 navrhovateli od 16. 2. 1985 invalidní důchod ve výši 2 036 Kčs včetně zvýšení podle ustanovení zákonných opatření č. 76/1979 Sb. a č. 7/1982 Sb. Invalidní důchod byl výpočtem z průměrného měsíčního výdělku navrhovatele ve výši 2 948 Kčs, stanoveného za období 1979 až 1983 a 42 roků zaměstnání. Navrhovatel v opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí namítal, že invalidní důchod mu měl být vypočten z výdělků za období 1980
Právna veta: Zákonný nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia účastníkov odboja môže vzniknúť len tomu účastníkovi odboja, ktorému bolo vydané osvedčenie podľa ustanovenia § 8 zákona č. 255/1946 Zb. Ak bola dávka priznaná s použitím ustanovenia § 171 zákona č. 121/1975 Zb. z toho dôvodu, že navrhovateľovi bola vydaná iná listina (potvrdenie) o účasti v odboji, možno rozhodnutie o priznaní dávky preskúmať len z toho hľadiska, či navrhovateľ nesplňuje podmienky pre priznanie zákonného nároku na požadovanú dávku.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave na základe záveru príslušnej dávkovej komisie sociálneho zabezpečenia priznal rozhodnutím z 8. 8. 1983 navrhovateľovi čiastkový starobný dôchodok účastníka odboja od 17. 5. 1983. Navrhovateľ v opravnom prostriedku proti tomuto rozhodnutiu požadoval priznať tento dôchodok od 30. 11. 1970, t. j. rok spätne pred uplatnením nároku na starobný dôchodok. Mestský súd v Bratislave uznesením zrušil rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia, pretože dôchodo
Právna veta: Kultúrne fondy, ktoré spolupôsobia pri vykonávaní sociálneho zabezpečenia umelcov a pri príprave podkladov pre rozhodovanie o dávkach napr. hudobných skladateľov (§ 84 ods. 1 písm. b/ vyhlášky č. 128/1975 Zb.), nemajú povinnosť podávať orgánom sociálneho zabezpečenia hlásenie pre účely dôchodkového zabezpečenia. Takú povinnosť má v dôchodkovom zabezpečení hudobných skladateľov príslušný národný výbor v mieste bydliska hudobného skladateľa (§ 151 písm. i/ vyhlášky č. 128/1975 Zb.). Kultúrny fond iba podáva vyjadrenie o skutočnostiach uvedených v ustanovení § 84 ods. 2 vyhlášky č. 128/1975 Zb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave svojím uznesením zrušil rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave z 26. 7. 1983, ktorým predpísal navrhujúcemu hudobnému fondu k náhrade preplatok vzniknutý na starobnom dôchodku jeho poistenca — hudobného skladateľa F. U. v sume 45 870 Kčs. Súd bol toho názoru, že hudobný fond nezodpovedá za uvedený vzniknutý preplatok na starobnom dôchodku, pretože nemá povinnosť hlásiť Úradu dôchodkového zabezpečenia skutočnosti majúce vplyv na výplatu dávky. Poukáz
Právna veta: Ak orgán sociálneho zabezpečenia rozhoduje o žiadosti žiadateľa o dávku dôchodkového zabezpečenia, je viazaný obsahom tejto žiadosti a nemôže rozhodnúť o priznaní inej dávky dôchodkového zabezpečenia žiadateľovi.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím priznal navrhovateľovi od 1. 1. 1982 starobný dôchodok v sume 2316 Kčs. Mestský súd v Bratislave preskúmal toto rozhodnutie a uznesením ho zrušil (§ 249 ods. 1 O. s. p.) s odôvodnením, že navrhovateľ uplatnil priznanie invalidného dôchodku, čo vyplývalo aj z jeho žiadosti; preto bolo povinnosťou Úradu dôchodkového zabezpečenia rozhodnúť o uplatnenom nároku. Úrad dôchodkového zabezpečenia v odvolaní proti uzneseniu súdu žiadal toto uzn
Kľúčové slová: sociálne zabezpečeniečiastočná invaliditainvalidný dôchodok
R 24/1985
Právna veta: Ak čiastočná invalidita požívateľa čiastočného invalidného dôchodku pominula už pred zastavením výplaty dávky (§ 61 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb.) a z tohto dôvodu od zastavenia výplaty už požívateľovi nepatrí, treba o nároku na dávku rozhodnúť podľa ustanovenia § 62 ods. 1 zákona c. 121/1975 Zb., pričom o výplate dávky platí ustanovenie § 61 ods. 3 tohto zákona.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave svojím rozhodnutím zo 16. 6. 1981 zastavil podľa ustanovenia § 61 zákona č. 121/1975 Zb. výplatu čiastočného invalidného dôchodku od 4. 8. 1981 s odôvodnením, že navrhovateľka sa nepodrobila potrebnému lekárskemu vyšetreniu. Ďalším rozhodnutím z 21. 4. 1982 odňal navrhovateľke čiastočný invalidný dôchodok a zastavil jeho výplatu od 4. 8. 1981 s odôvodnením, že podľa záverov príslušnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia nie je navrhovateľka
Právna veta: Manželka samostatne hospodáriaceho roľníka (spolupracujúca členka jeho rodiny), ktorá sa v čase od 1. 10. 1948 do 31. 12. 1968 podieľala na jeho zárobkovej činnosti, nebola z tejto činnosti poistená pre účely dôchodkového poistenia. Ustanovenie § 6 ods. 4 vyhlášky č. 128/1975 Zb. je vo vzťahu k ustanoveniu § 6 ods. 1 tejto vyhlášky ustanovením špeciálnym. Použitie ustanovenia § 6 ods. 4 vyhlášky č. 128/1975 Zb. nie je podmienené splnením podmienky uvedenej v ustanovení § 6 ods. 2 vyhlášky č. 128/1975 Zb.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave svojím rozhodnutím zamietol žiadosť navrhovateľky o započítanie doby od 9. 5. 1945 do 31. 12. 1973 ako doby zamestnania s odôvodnením, že podľa potvrdenia odboru sociálnych vecí ONV v Ž. nebola táto pracovná činnosť preukázaná. Krajský súd v Banskej Bystrici vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky a rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia zrušil. V odôvodnení svojho uznesenia uviedol, že navrhovateľka bola od 1. 1. 1969 prihlásená do poisten
Právna veta: Ak orgán sociálneho zabezpečenia priznal invalidný dôchodok neprávom, možno tento dôchodok odňať podľa ustanovenia § 62 ods, 1, veta prvá, zákona č. 121/1975 Zb.; nemožno ho však zmeniť na čiastočný invalidný dôchodok.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 3. 5. 1982 priznal navrhovateľke od 1. 6. 1982 čiastočný invalidný dôchodok 689 Kčs mesačne. Uviedol, že ním mení rozhodnutie z 1. 7. 1981, lebo posudková komisia sociálneho zabezpečenia ONV v T. 4. 3. 1981 vyslovila, že navrhovateľka je čiastočne invalidná a nie úplne invalidná. Krajský súd v Bratislave na návrh navrhovateľky preskúmal uvedené rozhodnutie a uznesením ho zrušil. V odôvodnení uviedol, že Úrad dôchodkového zabezpečenia n
MENU