Nájdené rozsudky pre výraz: štátne notárstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 71

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

649 dokumentov
295 dokumentov
1806 dokumentov
6 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: obchodovanie s devízovými hodnotamiúschova peňazídevízoví cudzinci
R 42/1986
Právna veta: Pri rozhodovaní o prijatí peňažnej sumy do úschovy štátne notárstvo musí dbať aj na to, či sa zložitel, bývajúci v cudzine, zložením týchto peňazí do úschovy urobeným prostredníctvom zástupcu, bývajúceho v ČSSR, nedopúšťa porušovania alebo obchádzania predpisov o devízovom Hospodárstve, najmä o platení pohľadávok vzájomne medzi devízovými cudzozemcami a devízovými tuzemcami v ich prospech alebo z ich majetku.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka L. P. (ako splnomocnená zástupkyňa P. P.) požiadala štátne notárstvo, aby prijalo do úschovy v prospech maloletého K. P., zastúpeného matkou E. R., sumu 5 600 Kčs, predstavujúcu výživné za 14 mesiacov, určené rozsudkom Mestského súdu v Košiciach zo 6. 12. 1973 sp. zn. 19 C 214/73 v sume 400 Kčs mesačne. Uvádzala, že P. P. určené výživné si pravidelne dobrovoľne plnil jej prostredníctvom na základe plnomocenstva z 22. 2. 1983 za obdobie od 1. 4. 1983 do 31. 5.1984, avšak neskôr
Kľúčové slová: notárska činnosťneplatné právne úkony
R 27/1990
Právna veta: Před přibráním dvou svědků k sepsání notářského zápisu s někým, kdo nemůže číst nebo psát (§ 93 odst. 1 not. ř.), musí se státní notářství zabývat tím, zda u osoby, která nemůže číst nebo psát, jde o fyzickou neschopnost k psaní anebo zda neschopnost podepsat seje důsledkem duševní choroby, která by tuto osobu činila nezpůsobilou k právnímu úkonu. V řízení o registraci smlouvy, která byla sepsána notářským zápisem s použitím ustanovení § 93 odst. 1 not. ř., musí se státní notářství rovněž zabývat uvedeným šetřením a posouzením jeho výsledků, pokud z notářského zápisu nebo ze spisu státního ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Státní notářství v Českých Budějovicích rozhodnutím registrovalo darovací smlouvu sepsanou 30. 9. 1985 notářským zápisem, podle níž F. P. darovala V. F. stavební pozemek pare. č. 46 o výměře 513 m2 s domem čp. 26, zahradu pare. č. 47/2 o výměře 101 m2 a zahradu pare. č. 47/1 o výměře 267 m2 v Č. Nejvyšší soud České republiky rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČR, tak, že uvedeným rozhodnutím státního notářství byl porušen zákon. Z odůvodnění: Při ro
Právna veta: Ak štátna sporiteľňa poskytla za života poručitefky a jej manžela im obidvom pôžičku a peniaze použili manželia na opravy a úpravy rodinného domu, ktorý bol vo výlučnom vlastníctve poručiteľa, zistí štátne notárstvo v konaní o dedičstve výšku pôžičiek, odpočíta ich zostatky ku dňu smrti poručiteľky a určí výšku náhrady, ktorá v zmysle ustanovenia § 150, veta druhá, O. z. patrí pozostalému manželovi s prihliadnutím na podiel, ktorý sa mu dostáva ako dedičovi.

Úryvok z textu:
Poručitelka P. B. zomrela bez zanechania závetu. Ako dedičia zo zákona prichádzali po nej dve deti a manžel. Štátne notárstvo vo Zvolene zistilo, že do bezpodielového spoluvlastníctva poručiteľky a pozostalého manžela patria veci v celkovej hodnote 20 100 Kčs. Rozhodnutím určilo, že do dedičstva po poručiteľke patrí veci v hodnote 1050 Kčs, ako aj pohľadávky vo výške 18 798 Kčs. Potom štátne notárstvo vykonalo súpis majetku a dlhov poručiteľky a rozhodnutím určilo všeobecnú cenu majetku sumou 1
Kľúčové slová: majetok nepatrnej hodnotydedeniekonanie o dedičstve
R 18/1986
Právna veta: K vydání nepatrného majetku zůstavitele (§ 32 odst. 2 not. ř.) nemůže dojít proti vůli toho, kdo se postaral o pohřeb; převzat musí být všechen majetek zůstavitele, nikoliv jen některé jeho části.

Úryvok z textu:
Zůstavitelka J. H. zemřela bez zanechání závěti. Jako jediná dědička ze zákona přicházela v úvahu sestra zůstavitelky, která však po smrti zůstavitelky také zemřela. Dědici a právními nástupci této zůstavitelčiny sestry byli její čtyři vnuci, kteří prohlásili, že dědictví za ni neodmítají. Protokol o předběžném šetření byl sepsán s. J. Ch., který se postaral o pohřeb; uvedl, že zůstavitelka zanechala pouze hotovost 110 Kčs, dále staré bytové zařízení bez hodnoty a že šatstvo, prádlo a obuv by
Kľúčové slová: prijatie návrhunotárska činnosť
R 27/1986
Právna veta: Jestliže bylo záporné rozhodnutí příslušného orgánu, jehož je třeba ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 o. z. ke smlouvě, státní notářství návrh na registraci smlouvy zamítne. Stejně rozhodne i tehdy, jestliže byl návrh na registraci smlouvy podán po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 47 odst. 3 o. z.).

Úryvok z textu:
U státních notářství i odvolacích soudů není jednotný názor v otázce, jak rozhodnout o návrhu na registraci smlouvy, bylo-li rozhodnutí podle ustanovení § 47 odst. 1 o. z. záporné nebo jestliže před podáním návrhu uplynula lhůta uvedená v ustanovení § 47 odst. 3 o. z. Část státních notářství a soudů v obou uvedených případech rozhoduje tak, že návrh na registraci smlouvy zamítá, protože tu nejde o nedostatek procesní podmínky, ale o věcné vyřízení návrhu. Jiná státní notářství a odvolací soud
Kľúčové slová: štátne notárstvozmena v užívaní stavbyprevod hospodárskej budovy
R 29/1986
Právna veta: Potřeba souhlasu národního výboru podle ustanovení § 490 odst. 2 o. z. při převodu hospodářské budovy, která tvořila část zemědělské usedlosti, u jejíž obytné části (splňující podmínky uvedené v ustanovení § 128 odst. 1 o. z.) byla již dříve povolena (ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 50/1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu) změna v užívání k rekreačním účelům, je závislá na obsahu rozhodnutí stavebního úřadu, jímž byla taková změna v užívání povolena. Rozhodnutí o změně v užívání obytné části zemědělské usedlosti k rekreačním účelům dopadá i na ostatní části tvořící s obytnou č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ve venkovských obcích dochází postupně k změnám které spočívají v tom, že se zemědělské usedlosti neužívají k původnímu hospodářskému účelu, nýbrž jen pro účely obytné. Zvyšuje se též počet těch usedlostí, které se užívají jen k účelům rekreačním, neboť byla povolena změna v užívání nemovitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). V souvislosti s rozhodnutím stavebního úřadu o změně v u- žívání vznikla otázka, zda se v případě,
Právna veta: Jestliže poškozený prokáže v občanském soudním řízení vznik škody, ale neprokáže její výši uplatněnou v žalobě, přizná soud náhradu škody ve výši, jež byla prokázána; ohledně té části škody, jejíž výši lze zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo ji nelze zjistit vůbec, může soud s přihlédnutím k výsledkům provedeného dokazování použít ustanovení § 136 o. s. ř. Výše škody na věci nemusí být prokázána vyúčtováním její opravy; lze vycházet z ceny věci v době poškození a z rozsahu poškození. Uvedené okolnosti musí mít soud na zřeteli při rozhodování o souhlasu se zpětvzetím žaloby, kterou ža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalující podnik státního obchodu se domáhal na žalovaném zaplacení částky 34 164 Kčs s přísl. jako náhrady škody vzniklé tím, že žalovaný se vloupal do prodejny č. 019 v S., do prodejny č. 110 v T. a do prodejny č. 012 v J. Za své jednání byl žalovaný odsouzen v řízení vedeném u okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 10 T 583/80 pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Žalobci jako poškozenému byla přiznána v adhezním řízení náhrada škody částkou 16 227 Kčs; se
Právna veta: Skutočnosť, že ustanovenie § 485 O. z. upravuje ochranu oprávneného dediča, ktorý môže v občianskom súdnom konaní podať žalobu o vydanie dedičstva proti nepravému dedičovi, nie je skutočnosťou umožňujúcou odvolaciemu súdu zrušenie alebo zmenu rozhodnutia štátneho notárstva vydaného v zmysle ustanovenia § 24, veta prvá (in fine), Not. por.; nejde tu o dôvod vylučujúci povolenie obnovy konania o dedičstve.

Úryvok z textu:
Podľa rozhodnutia Štátneho notárstva v Nitre, ktoré sa stalo právoplatným, nadobudli dedičstvo po poručiteľovi F. G. jeho manželka E. G. a deti E. Š. a V. S. Manželka poručiteľa E. G. neskôr zomrela a jedna z jej dcér M. K. (ako jej právna nástupkyňa) podala na Štátnom notárstve v Nitre návrh na obnovu konania o dedičstve po poručiteľovi F. G. Uviedla, že objavila rodné listy E. Š. a V. S., z ktorých zistila, že nie sú deťmi poručiteľa F. G., a že teda nemali po ňom dediť; správne mala dediť
Kľúčové slová: likvidácia dedičstvaprioritné postavenie veriteľovúhrada dlhov
R 18/1985
Právna veta: Pri uzavretí dohody o tom, že predĺžené dedičstvo sa prenechá na úhradu dlhov (§ 38 ods. 1 Not. por.), závisí’výber veriteľov od dedičov; štátne notárstvo však musí pri schvaľovaní takejto dohody brať zreteľ na to, či tento spôsob ukončenia veci nebude v rozpore so zákonom a či nebude na ujmu tých, ktorý by mohli byť vo svojich právach uspokojení pri likvidácii dedičstva. Pri úhrade pohľadávok z likvidačnej podstaty predĺženého dedičstva (§ 45 ods. 2 Not. por.) sa v skupine ostatných pohľadávok (§ 45 ods. 2 písm. c/ Not. por.) uplatňuje zásada priority len pri pohľadávkach zabezpečených obm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Poručiteľ K. K. zomrel 25. 8. 1979 íbez zanechania závetu. Dedičmi zo zákona tu boli manželka poručiteľa a syn poručiteľa. Rozhodnutím Štátneho notárstva v Nových Zámkoch bola schválená dohoda účastníkov konania podľa ustanovenia § 38 ods. 1 Not. por. o tom, že sa toto predĺžené dedičstvo prenecháva veriteľovi, a to ľudovému spotrebnému družstvu J. v K. na úhradu dlhov. Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, tak, že týmto rozhod
Právna veta: Opravným rozhodnutím (§ 25 not. ř. a § 164 o. s. ř.) nemůže státní notářství opravit výrok svétío předchozího pravomocného rozhodnutí, když jím nebylo rozhodnuto o veškerém majetku zůstavitele, ani výrok takového rozhodnutí, který nebyl dostatečné

Úryvok z textu:
Státní notářství v Litoměřicích projednalo dědictví po zůstavitelce R. H. a schválilo dohodu dědiců, jíž se vypořádali o dědictví. Do dědictví náležela polovina pozemků v K., a to zahrady pare. ě. 277, zahrady pare. ě. 280, pozemku pare. č. 287 — mlýnský potok, role pare. ě. 401, pozemku pare. c. 627 — mlýnský potok, pozemku pare. č. 628 — mlýnský náhon a zahrada, louky pare. č. 282, stavební parcely a sušárny pare. č. 304. Do výměry půl hektaru měl podle dohody převzít tyto pozemky syn zůstavit
MENU