Nájdené rozsudky pre výraz: súdny výkon rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

351 dokumentov
141 dokumentov
2814 dokumentov
2 dokumenty
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Oprávněnému při výkonu soudního rozhodnutí nenáleží oprávnění podat návrh na odklad soudního výkonu rozhodnutí podle ustanovení § 266 odst. 1 a 2 o. s. ř.

Úryvok z textu:
Okresní soudv Lounech zamítl návrh oprávněné organizace, aby bylo odloženo provedení výkonu rozhodnutí vyklizení bytu s odůvodněním, že tu nejsou splněny zákonné předpoklady podle ustanovení § 266 o. s. ř. Proti tomuto usnesení podala oprávněná organizace včas odvolání. Vytýkala v něm soudu prvního stupně zejména nesprávné právní posouzení jejího návrhu a požadovala, aby odklad byl povolen. Krajský soudv Ústí nad Labem svým usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně. Z odůvodnění:
Právna veta: Při souběhu srážek z dávek důchodového zabezpečení prováděných na základě dohody o srážkách z dávek (§ 70 odst. 1 zákona c. 121/1975 Sb.) a srážek prováděných na základě soudního výkonu rozhodnutí pro vymožení výživného je nutno vycházet ze zásad právní úpravy uspokojování přednostních pohledávek.

Úryvok z textu:
V praxi soudů není jednotný postup při souběhu srážek prováděných na základě dohody o srážkách z dávek podle ustanovení § 70 odst. 1 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a srážek prováděných na základě soudního výkonu rozhodnutí k vymožení výživného. Zákon č. 121/1975 Sb. v ustanovení § 70 odst. 1, věta druhá, umožňuje uzavírání dohod o srážkách z dávek, a to až do poloviny dávek, avšak jen pro pohledávky na výživném, popřípadě na příspěvku na výživu. Srážky z dávek na základě doh
Právna veta: Jestliže vykonatelné rozhodnutí soudu stanoví střídavé užívání věci z bezpodílového spoluvlastnictví manželů oběma spoluvlastníky v době až do vypořádání tohoto spoluvlastnictví a pro ten účel jim ukládá vydat věc vždy např. na určité dny (týdny, měsíce) druhému ze spoluvlastníků, nařídí se soudní výkon rozhodnutí odebráním věci (§ 345 a násl. o. s. ř.) a nikoliv ukládáním pokut (§ 351 o. s. ř.). Možnost opatření si jiné věci stejného druhu a stejné jakosti oprávněným k výzvě soudu na náklad povinného (§ 347 o. s. ř.) tu nelze vyloučit, avšak soud musí v rozhodnutí obsahujícím tuto výzvu věc, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Oprávněný podal 1. 8. 1979 návrh na soudní výkon rozhodnutí odebráním osobního automobilu zn. Simca GRS (SPZ BME 90 — 50) s odůvodněním, že povinná nerespektuje smír účastníků schválený usnesením městského soudu v Brně ze 6. 11. 1978 č. j. 15 C 260/78-5, jímž bylo upraveno střídavé užívání automobilu účastníky tak, že povinná se zavázala vydat oprávněnému automobil vždy poslední den lichého měsíce v 15 hodin, aby jej oprávněný mohl užívat v sudých měsících. Uvedl, že povinná má automobil v držen
Právna veta: I když jde o rozhodnutí vydané soudem v občanském soudním řízení zahájeném k návrhu národního výboru podle ustanovení § 32 o. s. ř., je oprávněn podat návrh na soudní výkon rozhodnutí jen účastník právního vztahu (oprávněný) a nikoliv národní výbor.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Písku zamítl návrh MěstNV v P. na nařízení soudního výkonu rozhodnutí vyklizením bytu (§ 342 o. s. ř.) s odůvodněním, že návrh není podán subjektem, kterému svědčí právo podle rozhodnutí, jež je podkladem výkonu rozhodnutí, ale národním výborem s poukazem na ustanovení § 32 o. s. ř., které však neopravňuje národní výbor k podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí. Proti tomuto usnesení se MěstNV v P. odvolal. Poukazoval na ustanovení § 34 odst. 1 o. s. ř. a byl toho názoru, že b
Právna veta: Usnesení o zastavení soudního výkonu rozhodnutí je vykonatelné okamžikem jeho doručení plátci mzdy nebo jiného příjmu. Tímto okamžikem musí plátce ustat s prováděním srážek ze mzdy (jiného příjmu) povinného, pokud soud nerozhodl, že usnesení je vykonatelné až po právní moci, popřípadě pokud neodložil provedení výkonu rozhodnutí podle ustanovení § 286 odst. 2 a § 289 odst. 2, věta první, o. s. ř. Z ustanovení občanského soudního řádu*) nevyplývá povinnost soudu vyrozumět plátce mzdy nebo jiného příjmu o tom, že usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci. Soud tak musí učinit, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vykonatelnost rozhodnutí se projevuje v tom, že je lze provést i proti vůli účastníka, pro něhož z rozhodnutí vyplývá nějaká povinnost. U rozhodnutí, jímž se neukládá povinnost k plnění, se vykonatelnost projevuje v tom, že výrok rozhodnutí musí být respektován těmi, pro něž je závazný. V řízení podle části páté občanského soudního řádu se vždy rozhoduje usnesením (§ 254 odst. 1, věta druhá, o. s. ř.). Ve smyslu ustanovení § 254 odst. 1 a § 171 odst. 1 a 2 o. s. ř. je usnesení ukládající povi
R 20/1974
Právna veta: Nepodanie návrhu na vylúčenie hnuteľných vecí, hotových peňazí a iných vecí, u ktorých nedochádza pri súdnom výkone rozhodnutia k predaju, z výkonu rozhodnutia podľa ustanovenia § 267 ods. 1 O. s. p., nevylučuje možnosť žalovať veriteľa (oprávneného pri súdnom výkone rozhodnutia) na plnenie z neoprávneného majetkového prospechu.

Úryvok z textu:
V súvislosti so súdnym výkonom rozhodnutia treba niekedy riešiť otázku, či nevyužitie možnosti, ktoré priznáva ustanovenie § 267 ods. 1 O. s. p. tretím osobám pri súdnom výkone rozhodnutia, vylučuje možnosť uplatnenia nárokov z neoprávneného majetkového prospechu proti veriteľovi (oprávnenému pri súdnom výkone rozhodnutia), ak došlo k postihnutiu hnuteľných vecí, hotových peňazí a iných vecí, u ktorých nedochádza k predaju, patriacich inej osobe ako dlžníkovi (povinnému pri súdnom výkone rozhodn
R 39/1980
Právna veta: Súdny výkon rozhodnutia vyprataním bytu, za ktorý treba poskytnúť náhradu, možno nariadiť len vtedy, ak je náhradný byt (náhradné ubytovanie) pridelený povinnému vykonateľným rozhodnutím príslušného národného výboru.*) Toto rozhodnutie nemôže byť nahradené iba potvrdením národného výboru, že je pre povinného zabezpečený náhradný byt, ktorý je voľný a možno sa doňho nasťahovať. Pre nariadenie súdneho výkonu rozhodnutia vyprataním bytu nestačí takisto samo rozhodnutie príslušného orgánu stavebného bytového družstva o pridelení družstevného bytu do osobného užívania.

Úryvok z textu:
Oprávnená navrhla, aby súd nariadil súdny výkon rozhodnutia vyprataním bytu proti povinnému, lebo ten napriek rozhodnutiu Stavebného bytového družstva B. II. o pridelení družstevnej garsoniéry a napriek potvrdeniu bytového odboru Obvodneho národného výboru v B. sa z bytu dobrovoľne nevysťaho- val, hoci bol na to zaviazaný rozsudkom bývalého Mestského súdu v Bratislave z 8. 9. 1976 sp. zn. 14 C 220/76. Bývalý Mestský súdv Bratislave uznesením z 15. 3. 1978 c. k. 32 E 367/788-2 nariadil súdny v
R 35/1979
Právna veta: Po uplynutí lehôt uvedených v ustanovení § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 33/1965 Zb. nemožno už rozhodnutie o regresných náhradách vykonať súdnym výkonom rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Na návrh oprávneného Okresný súdv Poprade uznesením nariadil pre vymoženie sumy 20 000 Kčs s prísl. súdny výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy povinného, a to na náklade rozhodnutia ONV v P. z 29. 9. 1966 č. Reg. 223/65, ktorým bol povinný zaviazaný zaplatiť oprávnenému regresnú náhradu v sume 20 000 Kčs, pretože 16. 10. 1964 napadol nožom L. A. a ten na následky zranenia zomrel. Rozhodnutie ONV v P. sa stalo právoplatným 30. 12. 1966. Návrh na súdny výkon rozhodnutia podal oprávnený v septembri 19
Meritum Súdne poplatky
Kľúčové slová: súdne poplatkypoplatková povinnosťsúdny poplatok
R 14/1990
Právna veta: Za spísanie návrhu na súdny výkon rozhodnutia sa podľa ustanovení predpisov o súdnych poplatkoch) nevyberá súdny poplatok; spísanie tohto návrhu súdom nepodlieha spoplatneniu podľa položky 20 Sadzobníka súdnych poplatkov).

Úryvok z textu:
V praxi súdov Slovenskej socialistickej republiky bola zistená nejednotnosť v otázke vyberania súdnych poplatkov za spísanie návrhu na súdny výkon rozhodnutia. Niektoré súdy považovali za odôvodnené (s poukazom na ustanovenia § 5 a § 10 zákona o súdnych poplatkoch) spoplatňovanie tohto úkonu súdu podľa položky 20 Sadzobníka o súdnych poplatkoch. Iné súdy vychádzali z opačného názoru podľa terminológie skôr platného zákona č. 116/1966 Zb., nezmenenej novou úpravou súdnych poplatkov a rozlišujúcej
R 42/1971
Právna veta: Z hľadiska premlčania, uplatneného námietkou povinného pri súdnom výkone rozhodnutia na vymoženie dlžného výživného, treba rozlišovať medzi stanoveným opakujúcim sa plnením výživného za jednotlivé mesiace v čase pred a po právoplatnosti vykonávaného rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Právoplatným rozsudkom z 11. 8. 1964 bol povinný zaviazaný platiť na výživu maloletej K. Š. 250 Kčs mesačne počnúc dňom 1. 3. 1964. Na návrh oprávnenej z 2. 8. 1968 súd nariadil výkon uvedeného rozhodnutia zrážkami zo mzdy povinného, a to jednak na vymoženie nedoplatku na výživnom za čas od 1. 3. 1964 do 31. 7. 1968 vo výške 2050 Kčs a jednak na vymoženie bežných platieb výživného po 250 Kčs mesačne vopred počnúc dňom 1. 8. 1968. Povinný navrhol zastaviť výkon rozhodnutia s tým, že vykonáv
MENU