Nájdené rozsudky pre výraz: tlmočník

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1122 dokumentov
573 dokumentov
2736 dokumentov
28 dokumentov
70 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalci (tlmočníci) nezapísaní do zoznamuznalecký posudok zložiť sľub
R 3/1987
Právna veta: Skutečnost, že přibraný znalec nezapsaný do seznamu (§ 24 odst. 1 zák. č. 36/1967 Sb.), složil slib podle § 6 cit. zák. po provedení úkonů potřebných k přípravě posudku, ale ještě před jeho podáním (§ 24 odst. 2 cit. zák.), není takovou vadou, která by mohla mít vliv na správnost posudku a na jeho účinnost.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 256 tr. ř. odvolání obžalovaného V. J. proti rozsudku krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 20. listopadu 1985 sp. zn. 1 T 64/83. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný V. J. uznán vinným návodem k trestnému činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 10 odst. 1 písm. b), § 132 odst. 1 písm. a), odst. 4 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na osm a půl roku se zařazením do druhé nápravně výchovné skupiny a k peněžitému tres
Merito veci Dopravní nehoda
Kľúčové slová: dopravná nehodatlmočník a prekladateľ
R 10/1990
Právna veta: I. Jestliže príčinou dopravní nehody je skutečnost, že obvinéný pŕedjíždéi osobním automobilem koňský potah jedoucí stejným smérem, ačkoli v protismeru pŕijíždél osobní automobil, a v dôsledku toho došlo k dopravní nehodé, potom samotná skutečnost, že provoz koňského potahu byl v dobé dopravní nehody zakázán, nemôže vyvinit obvinéného. II. Osoba, která vystupovala ve véci jako tlumočník, nemuže pozdéji v téže véci vystupovat jako orgán činný v trestním íízení a podílet se na rozhodování véci.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Českých Budéjovicích z 23. 6. 1988 sp. zn. 4 To 585/88 a usnesení okresního soudu v Českých Budéjovicích z 26. 5. 1988 sp. zn. 3 T 77/88. Okresnímu soudu v Českých Budéjovicích prikázal, aby véc v potŕebném rozsahu znovu projednal a rozhodí. Z oduvodnéní: Okresní prokurátor v Českých Budéjovicích podal na J. D. obžalobu pro trestný čin ublížení na zdraví podie § 224 odst. 1,
R 15/1978
Právna veta: Ak je obvinený hluchonemý, treba ho považovať podľa § 28 Tr. por. za Osobu, ktorá neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie. V takýchto prípadoch treba pribrať tlmočníka ústnych prejavov v styku s hluchonemými osobami. Nepribratie tlmočníka je skrátením práva na obhajobu {§ 33 ods. 1 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 8. januára 1976 sp. zn. 4 T 1063/75 bol obvinený R. K. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. aj Tr. zák. na tom skutkovom základe, že sa 24. augusta 1975 v nočných hodinách v Smižanoch spolu s maloletým I. I. vlámal do predajne Jednoty č. 21—141 a odcudzil rôzny tovar v ŠMC 4602 Kčs na škodu Jednoty ĽSD v Spišskej Novej Vsi. Za tento trestný čin mu bol podľa § 132 ods. 1 Tr.
Merito veci Krivá výpoveď
R 49/1981
Právna veta: V konaní o prejednaní dedičstva pred štátnym notárom sa môže dopustiť trestného činu krivej výpovede a nepravdivého znaleckého posudku podľa § 175 Tr. zák. len osoba, ktorá je v tomto konaní vypočutá ako svedok, znalec alebo tlmočník, aj to len v tom prípade, že vypovedá nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť zamlčí. Osoba, ktorá v tomto konaní vystupuje ako účastník, nemôže byť páchateľom tohto trestného činu.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Trnave z 11. septembra 1979 sp. zn. 2 T 441/79 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo 6. decembra 1979 sp. zn. 6 To 577/79 a Okresnému súdu v Trnave prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Trnave podal obžalobu na A. V. pre trestný čin krivej výpovede podľa § 175 ods. 1 písm. a) Tr. zák., ktorého sa mala dop
Merito veci Znalecký dôkaz
Právna veta: Činnosť znalca v zmysle § 105 ods. 1 Tr. por. sú popri znalcoch zapísaných v zoznamoch znalcov oprávnene vykonávať ústavy alebo iné pracoviská špecializované na znaleckú činnosť v príslušnom odbore a zapísané v zoznamoch ministerstiev spravodlivosti ČSR a SSR (§ 2 ods. 1, § 21 ods. 1, 3 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch). Takýmto špecializovaným pracoviskom je aj Odbor kriminalistickej techniky a expertíz zriadený pri Mestskej správe VB v Bratislave.

Úryvok z textu:
Mestský prokurátor v Bratislave podal na Mestskom súde v Bratislave obžalobu proti obvinenému Z. A. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1, 2 Tr. zák. a pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 7 písm. c) zákona č. 150/1969 Zb. Trestný čin ublíženia na zdraví mal podľa obžalobného návrhu obvinený spáchať tak, že 1. 1. 1980 v čase od 00.10 hod. do 00.20 hod v Bratislave na terase spoločenského domu Vernosť napadol poškodeného T. H., bil a kopal ho po celom tele aj
Právna veta: Ak československé orgány prevezmú od orgánov cudzieho štátu trestné stíhanie československého občana pre trestný čin spáchaný v cudzine, posudzuje sa trestnosť tohto činu podľa československého zákona (§ 18 Tr. zák.). Ak však zavinenie obvineného spočíva v porušení pravidiel cestnej premávky, nemožno na vec aplikovať pravidlá cestnej premávky platné na území ČSSR, ale treba aplikovať pravidlá cestnej premávky platné na území toho štátu, kde bol spáchaný trestný čin. Ak vypovedá pred súdom ako svedok osoba, ktorá neovláda český alebo slovenský jazyk, musí súd pribrať tlmočníka aj vtedy, keď ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu Košice - vidiek z 25. februára 1980 sp. zn. 3 T 491/79 a vec vrátil tomuto súdu, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Košice - vidiek z 25. februára 1980 sp. zn. 3 T 491/79 bol D. D. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 4. decembra 1978 o 06.05 hod. v
R 41/1979
Právna veta: Za „podstatnú zmenu okolností prípadu“ v zmysle § 221 ods. 1 Tr. por. treba považovať nové skutkové okolnosti, ktoré neboli zrejmé z výsledkov prípravného konania a ktoré sú také závažné, že by mohli viesť k iným skutkovým zisteniam a iným právnym záverom, než z ktorých vychádzala obžaloba. Postup súdu podľa tohto ustanovenia nemôžu odôvodniť len chyby v postupe prípravného konania (napr. nedodržanie ustanovenia § 2 ods. 14 Tr. por.). Keď sa neumožní obvinenému použiť materinský jazyk pred orgánmi prípravného konania, môže to byť dôvod na postup podľa § 221 ods. 1 Tr, por. vtedy, keď sa na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenia zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného L. A., zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 20. októbra 1977 sp. zn. 5 To 359/77, ako aj uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 9. augusta 1977 sp. zn. 3 T 93/77 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Mestský súd v Bratislave uznesením z 9. augusta 1977 sp. zn. 3 T 93/77 vrátil prokurátorovi na došetrenie
Merito veci Ukladanie trestu
R 18/1973
Právna veta: K rozlišovániu medzi prečinom proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 zákona č. 150/1969 Zb. a priestupkom proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb.

Úryvok z textu:
Rozlišovanie medzi prečinom proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 zákona č. 150/1969 Zb. o prečinoch (ďalej len zákon) a priestupkom proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb. robí v praxi orgánov činných v trestnom konaní ťažkosti. V poslednom čase sa prax najmä orgánov ZNB a prokuratúry ustálila tak, že drobnejšie útoky proti cudziemu majetku, pokiaľ spôsobená škoda nepresiahla 100 Kčs, nie sú posudzované ako prečiny proti majetku v
MENU