Nájdené rozsudky pre výraz: trest odňatia slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 232

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11772 dokumentov
3760 dokumentov
25282 dokumentov
211 dokumentov
39 dokumentov
276 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: výkon trestu odňatia slobodynariadenie výkonu trestu väzba
R 2/1990
Právna veta: Obmedzenie osobnej slobody, ku ktorému dôjde pri dodaní odsúdeného orgánmi ZNB do výkonu trestu odňatia slobody na základe opatrenia predsedu senátu (samosudcu) pódia § 321 ods. 3 Tr. por., nie je súčasťou väzby v zmysle § 38 ods. 1 Tr. zák. a § 334 ods. 1 Tr. por., o započítaní ktorého by musel rozhodovať’ súd. Ide o obmedzenie osobnej slobody odsúdeného, ku ktorému dochádza až po nariadení uloženého trestu odňatia slobody. Treba ho preto považovať’ priamo za súčasť výkonu tohto trestu a určuje aj začiatok jeho výkonu. Väznica, prípadne nápravnovýchovný ústav, do ktorého orgány ZNB dodali ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister spravodlivosti SSR požiadal pódia § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu zákona v otázke začiatku výkonu trestu odňatia slobody v prípadoch dodania odsúdeného do výkonu tohto trestu podľa § 321 ods. 3 Tr. por. Upozornil na existujúce protichodné názory v súvislosti s riešením naznačenej otázky. Podľa jedného názoru je pre určenie začiatku výkonu trestu odňatia slobody v uvedených prípadoch ro
Právna veta: Podmínka uvedená v ustanovení § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. pro zařazení pachatele odsouzeného k nepodmíněnému trestu odnětí svobody do druhé nápravně výchovné skupiny není splněna, jestliže pachatel je odsuzován pro trestný cin a v posledních deseti letech byl ve výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen za úmyslný přecin.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR ve prospěch obviněné L. Ž. proti pravomocnému rozsudku okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 30. března 1983 sp. zn. 3 T 37/83, Nejvyšší soud ČSR zrušil v tomto rozsudku výrok o způsobu výkonu trestu odnětí svobody a sám rozhodl tak, že obviněnou L. Ž. zařadil podle § 39a odst. 2 písm. a) tr. zák. pro výkon trestu odnětí svobody, který jí byl uložen cit. rozsudkem okresního soudu v Novém Jičíně, do první nápravně výchovné sk
Právna veta: Soud nemůže rozhodovat o společném způsobu výkonu postupné uložených trestů odnětí svobody podle § 320 odst. 3 tr. ř., jestliže jeden ze dvou postupně uložených trestů byl již vykonán.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné usnesení okresního soudu pro Prahu - východ ze dne 19. března 1980 sp. zn. 15 Nt 208/80. Z odůvodnění: Okresní soud pro Prahu - východ rozhodl usnesením ze dne 19. března 1980 sp. zn. 15 Nt 208/80 podle § 320 odst. 3 tr. ř., že obviněný Z. A. postupně uložené tresty odnětí svobody, a to trest v trvání 3 měsíců, uložený rozsudkem okresního soudu v Sokolově z 29. října 1979 sp. zn. 1 T 152/79
R 38/1981
Právna veta: Odklad výkonu trestu odňatia slobody neprevyšujúceho šesť mesiacov podľa § 328 ods. 1 Tr. por. prichádza do úvahy nie" len u odsúdeného, ktorý ešte nenastúpil výkon základnej vojenskej služby, na ktorý bol povolaný, ale aj u odsúdeného, ktorý v čase právoplatného uloženia tohto trestu za trestný čin alebo prečin spáchaný pred nástupom výkonu základnej vojenskej služby túto službu už vykonáva.

Úryvok z textu:
Predseda trestného kolégia Najvyšieho súdu SSR vzhľadom na potrebu zjednotenia praxe súdov v SSR navrhol podlá § 21c ods. 2 zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, aby trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR zaujalo stanovisko k správnemu výkladu ustanovenia § 328 ods. 1 Tr. por. v otázke, či toto ustanovenie treba uplatňovať iba v prípadoch, v ktorých odsúdený bol povolaný na výkon základnej vojenskej služby a v čase rozhodovania o odklade výkonu trestu odňatia slobody neprevyšujúceho
Právna veta: Podmienkou pre zaradenie odsúdeného na trest odňatia slobody do druhej nápravnovýchovnej skupiny podľa § 39a ods. 2 písm. b) Tr. zák. je, že odsúdený bol v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu (prečinu) skutočne vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin, resp. pri spáchaní prečinu za úmyselný prečin* (porov. dikciu tohto ustanovenia „ak bol... vo výkone trestu odňatia slobody“). Zákonná fikcia, že trest odňatia slobody bol vykonaný, hoci v skutočnosti vykonaný nebol, nesplňuje túto podmienku.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Humennom z 23. decembra 1981 sp. zn. 2 T 471/81 a okresnému prokurátorovi v Humennom prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Humennom z 23. decembra 1981 sp. zn. 2 T 471/81 bol obvinený A. B. uznaný za vinného z prečinu proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 150/196
R 48/1976
Právna veta: Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, jímž se tresty podmíněně odložené promíjejí s účinkem, že se dnem tohoto rozhodnutí na odsouzeného hledí, jako by nebyl odsouzen, brání soudu, aby teprve po uplynutí zkušební doby, k němuž by došlo až po vyhlášení amnestie, rozhodoval o tom, zda se podmíněně odsouzený ve zkušební době osvědčil. Pouze v případě, v němž by podmíněně odsouzenému uplynula zkušební doba ještě před vyhlášením takového rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, byl by soud povinen provést šetření o tom, zda se podmíněně odsouzený ve zkušební době osvědčil či nikoliv. V tak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního soudu v Jihlavě ze dne 24. 1. 1975 sp. zn. 1 T 292/70, jímž bylo vysloveno, že se u obviněného podle § 60 odst. 1 tr. zák. a § 330 odst. 1 tr. ř. vykoná trest odnětí svobody v trvání jednoho roku uložený mu rozsudkem okresního soudu v Jihlavě ze dne 7. 1. 1971 sp. zn. 1 T 292/70, přičemž podle § 39a odst. 2 písm. a] tr. zák. byl obviněný zařazen do první nápravně výchovné skupiny. Zrušil i usnesení krajského soudu v Brně, jímž byla stížnost proti t
R 58/1976
Právna veta: V případě ukládání souhrnného trestu podle § 35 odst. 2 tr. zák. skutečnost, že pachatel byl ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého zrušeným rozsudkem, není důvodem pro zařazení pachatele do druhé nápravně výchovné skupiny podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský soud k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek vojenského obvodového soudu ve výroku o způsobu výkonu trestu odnětí svobody a vyslovil, že obžalovaný se pro výkon trestu odnětí svobody zařazuje podle § 39a odst. 2 písm. a) tr. zák. do první nápravně výchovné skupiny. Z odůvodnění: Rozsudkem soudu prvního stupně ze dne 23. 7. 1975 byl obžalovaný uznán vinným trestným činem ohrožení státního tajemství podle § 106 odst. 1 tr. zák., protože v přesně nezjištěnou dobu od ledna 1974 do
R 35/1973
Právna veta: Obzvlášť nebezpečnému recidivistovi nemožno znížiť podľa § 40 Tr. zák. trest pod spodnú hranicu trestnej sadzby stanovenej v § 42 ods. 1 Tr. zák. so zreteľom na výnimočné okolnosti prípadu. Použitie § 40 Tr. zák. s ohľadom na mimoriadne pomery páchateľa však nie je vylúčené ani u obzvlášť nebezpečného recidivistu.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Lučenci z 22. októbra 1971 sp. zn. 1 T 18/71, ktorý sa stal právoplatným 27. januára 1972, bol obvinený A. N. uznaný za vinného z trestných činov rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) tr. zák., ktorého sa dopustil ako obzvlášť nebezpečný recidivista podlá § 41 písm. b) Tr. zák. Za to mu bol podľa § 132 ods. 1 Tr. zák. uložený s použitím § 42 ods. 1 a § 40 ods. 1 Tr. zák. trest odňatia slobody vo výmere 27 mesiacov so zaradením do
Právna veta: Soud nemůže podle § 60 odst. 1 tr. zák. rozhodnout o tom, že podmíněně odsouzený trest odnětí svobody vykoná jen na základě zjištění, že odsouzený je stíhán pro trestnou činnost, kterou měl spáchat ve zkušební době podmíněného odsouzení. Soud je povinen vyčkat ukončení tohoto stíhání, pokud tu nejsou ještě jiné důvody pro rozhodnutí, že podmíněně odložený trest se vykoná.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné usnesení okresního soudu v Teplicích ze dne 19. 12. 1984 sp. zn. 2 T 227/83, jímž by]o podle § 60 odst. 1 tr. zák. rozhodnuto, že se podmíněně odložený trest odnětí svobody vykoná. Z odůvodnění: Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Teplicích ze dne 16. 8. 1983 sp. zn. 2 T 227/83 byl obviněný P. M. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na šest měsíců s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu
Právna veta: Rozhodnutí o tom, že se podmíněně odložený trest odnětí svobody vykoná, musí předcházet dokazování, v jehož rámci je třeba také objasnit, zda v jiném řízení nebyl zrušen výrok o trestu, o němž se podle § 60 odst. 1 tr. zák. rozhoduje.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR shledal, že pravomocným usnesením městského soudu v Brně ze dne 13. září 1983 sp. zn. 3 T 283/81 byl porušen zákon v ustanovení § 60 odst. 1 tr. zák. v neprospěch obviněné. Toto usnesení zrušil. Z odůvodnění: Shora citovaným usnesením městský soud v Brně rozhodl, že podle § 60 odst. 1 tr. zák. obviněná K. T. vykoná trest odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, který jí byl uložen rozsudkem městského soudu v Brně ze dne 5. února 1982 sp. zn. 3 T 283/81, jehož výkon, byl pův
MENU