Nájdené rozsudky pre výraz: trest zákazu činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 135

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

671 dokumentov
149 dokumentov
3326 dokumentov
48 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 7/1972
Právna veta: Pri ukladaní úhrnného alebo súhrnného trestu podľa § 35 ods. 1 a 2 Tr. zák. musí byf uložený niektorý z trestov, ktorý je uvedený v sankcii u najprísnejšie trestného trestného činu. Len popri tomto treste možno uložiť ďalší druh trestu s ním zlučiteľný (§ 28 ods. 1 a 2, § 35 ods. 1 Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti ministra spravodlivosti SSR pre porušenie zákona, podanej v neprospech obvineného L. L. po uplynutí 6 mesačnej lehoty určenej v § 272 Tr. por. vyslovil, že rozsudkom Okresného súdu Košice-vidiek z 1. septembra 1969 sp. zn. 2 T 262/69 bol porušený zákon. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Košice-vidiek z 1. septembra 1969 sp. zn. 2 T 262/69 bol obvinený L. L. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. a z t
Kľúčové slová: zahladenie odsúdeniatresty uložené popri sebe
R 35/1983
Právna veta: Zahladiť možno len celé odsúdenie, nie iba jeho časť, vzťahujúcu sa na niektorý z viacerých trestov, uložených popri sebe (§ 70 ods. 2, 3 Tr. zák.). Ustanovenia § 70 ods. 2, 3 Tr. zák. sa použijú primerane aj v prípade, keď bolo páchateľovi uložených viac trestov popri sebe, z ktorých niektoré za zahládzajú výrokom súdu, iné zo zákona.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatné uznesenie Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 15. apríla 1982 sp. zn. Nt 9/82 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozhodol na verejnom zasadnutí 15. apríla 1982 o žiadosti Ľ. T. o zahladenie odsúdenia tak, že podľa § 69 ods. 1 písm. d] Tr. zák. zahladil odsúdenie na peňažný trest vo výmere 2000
Meritum Doprava
R 21/1982
Právna veta: Páchateľovi, ktorý opakovane hrubo porušuje pravidlá cestnej premávky tým, že vedie motorové vozidlo pod vplyvom alkoholických nápojov, a to napriek tomu, že bol za tú istú trestnú činnosť už odsúdený, treba spravidla uložiť nepodmienečný trest odňatia slobody a vždy zákaz viesť motorové vozidlá na dlhší čas.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Nitre z 20. marca 1981 sp. zn. 3 T 39/81 vo výroku o treste a uvedenému okresnému súdu prikázal, aby vec v rozsahu zrušenia znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný súd v Nitre uznal obvineného P. M. rozsudkom z 20. marca 1981 sp. zn. 3 T 39/81 za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 11. decembra 1980 as
Meritum Opilstvo
R 50/1981
Právna veta: Ak vedie páchateľ motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu v čase, keď mu bolo vedenie motorových vozidiel zakázané právoplatným rozsudkom, naplňuje znaky trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. v jednočinnom súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 7 písm. b) zák. č. 150/1969 Zb.ň Aj keď je takýto skutok kvalifikovaný v obžalobe len ako trestný čin opilstva podľa § 201 Tr. zák., nebráni to súdu uznať obžalovaného za vinného aj z uvedeného prečinu, pretože súd nie je viazaný právnym posúdením skutku v obžalobe (§ 220, ods. 4 Tr. por.). Totožnosť skutku zostáva v takom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Michalovciach z 9. augusta 1979 sp. zn. 3 T 487/79 a tomuto súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Michalovciach z 9. augusta 1979 sp. zn. 3 T 487/79 bol obvinený V. M. uznaný za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 11. apríla 1979 o 17.00 hod. v Michalovciach,
R 10/1973
Právna veta: Základní podmínkou pro uložení zákazu určité činnosti ve smyslu § 49 odst. 1 tr. zák. je, aby se pachatel dopustil trestného činu právě v souvislosti s touto činností; nelze tedy zakázat pachateli výkon jakékoli činnosti v určitém odvětví, nýbrž jen té činnosti, jejíž nezávadný výkon by jednáním, jehož se pachatel dopustil, mohl být ohrožen.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Táboře ze dne 9. března 1971 sp. zn. 2 Ta 37/71 byl obviněný V. D. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák., jehož se dopustil tím, že v Poříně dne 2. prosince 1970 řídil svůj motocykl ve stavu podnapilosti po požití většího množství piva a v tomtéž stavu nastoupil a vykonával službu signalisty v železniční stanici ČSD Pořín a vykonával úkony spojené s postavením vlakové cesty pro odjezd nákladního vlaku č. 8355 ze žst. Pořín. Za to byl odsouzen k pod
Meritum Súhrnný trest
R 31/1975
Právna veta: Pri ukladaní súhrnného trestu podľa § 35 ods. 2 Tr. zák. musí súd zrušiť skorší rozsudok v celom výroku o treste. Pri postupe podľa tohto ustanovenia nie je možné zrušiť len niektorý z viacerých trestov uložených popri sebe skorším rozsudkom.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici zo 14. mája 1974 sp. zn. 3 T 424/73, ktorý sa stal právoplatným, bol obvinený E. M. uznaný za vinného z trestných činov neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a ods. 1, 3 písm. b) Tr. zák., opilstva podľa § 201 Tr. zák., ublíženia na zdraví podľa § 223 ods. 1 Tr. zák. a neposkytnutia pomoci podľa § 208 Tr. zák. a bol podľa § 209a ods. 3 Tr. zák. s použitím § 35 ods. 2 Tr. zák. odsúdený na súhrnný trest odňatia slobody vo výme
R 22/1977
Právna veta: I. Chyby vo vyhlásenom rozsudku, trebárs by išlo len o počítacie chyby, nemožno odstrániť opravou vyhotovenia rozsudku podľa § 131 Tr. por.; takéto chyby možno napraviť len zrušením rozsudku v opravnom konaní na základe podaného opravného prostriedku. II. Peňažný trest nemožno uložiť, ak je zrejmé, že by bol nevymožiteľný (§ 54 ods. 1 Tr. zák.). Pri skúmaní tejto podmienky uloženia peňažného trestu treba zisťovať aj záväzky obvineného, predovšetkým rozsah jeho zákonnej vyživovacej povinnosti a rozsah povinnosti na náhradu škody, ktoré zásadne majú prednosť pred zaplatením peňažného trestu ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti uzneseniu Najvyššieho súdu SSR z 19. augusta 1975 sp. zn. 1 To 49/75 v prospech obvinených V. M., J. M., J. T. a A. B., Najvyšší súd ČSSR zrušil citované uznesenie Najvyššieho súdu SSR týkajúce sa obvineného J. M. v celom rozsahu a V. M. potiaľ, pokiaľ holo odvolanie tohto obvineného zamietnuté aj do výroku o treste zákazu činnosti, o treste peňažnom a o náhradnom treste odňatia slobody za trest peňažný. N
Meritum Doprava
Právna veta: Jestliže provozovatel motorového vozidla (§ 6 odst. 2 vyhl. č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu), popřípadě řidič motorového vozidla (§ 3 odst. 2 cit. vyhl.) svěří řízení motorového vozidla osobě, o níž ví, že její schopnost k řízení je snížena v důsledku požití alkoholických nápojů, za okolností, že v důsledku toho může dojít k dopravní nehodě, odpovídá za následky dopravní nehody, ke které došlo proto, že schopnosti osoby, jíž bylo vozidlo svěřeno k řízení, byly sníženy.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 28. dubna 1982 sp. zn. 17 T 83/82 i rozsudek městského soudu v Praze ze dne 19. srpna 1982 sp. zn. 8 To 335/82 v části týkající se obviněného M. V. a obvodnímu soudu pro Prahu 2 přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 28. 4. 1982 sp. zn. 17 T 83/82 byl obviněný JUDr. J.
R 19/1976
Právna veta: Jedným zo základných znakov poriadneho života pracujúceho človeka je dodržovanie socialistického právneho poriadku. Ak podmienečne odsúdený v skúšobnej lehote závažným spôsobom poruší právne normy, najmä tým, že spácha úmyselný trestný čin, svedčí to spravidla o tom, že sa neosvedčil, že podmienečné odsúdenie nesplnilo svoj cieľ a že podmienečne odložený trest treba vykonať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol sťažnosť odsúdeného inž. Š. K. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 21. 11. 1974 sp. zn. 1 T 9/71 ako neodôvodnenú. Z odôvodnenia: Právoplatným rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. 9. 1971 sp. zn. 1 T 9/71 v spojitosti s uznesením Najvyššieho súdu SSR zo 16. 2. 1972 sp. zn. 1 To 161/71 bol inž. Š. K. odsúdený za trestný čin porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 ods. 1 Tr. zák. na trest odňa
R 19/1973
Právna veta: K ukladaniu trestov za trestné činy spáchané v doprave.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného Z. S., Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Lučenci z 21. júna 1971 sp. zn. Ts 197/71 vo výroku, ktorým bol obvinenému Z. S. podľa § 58 ods. 1 písm. a), § 59 ods. 1 Tr. zák. podmienečne odložený výkon trestu odňatia slobody vo výmere 3 mesiacov na skúšobnú lehotu jedného roka a vo výroku, ktorým bol uložený obvinenému podľa § 49 ods. 1 Tr. zák. trest zákazu vodičske
MENU