Nájdené rozsudky pre výraz: trest zákazu činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 135

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

671 dokumentov
149 dokumentov
3326 dokumentov
48 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. K výkladu znaků trestného činu přijímání úplatku podle § 160 odst. 2 tr. zák. Znak „žádá úplatek“ v ustanovení § 160 odst. 2 tr. zák. nevyžaduje, aby pachatel požádal o úplatek výslovně. Stačí jakékoliv jednání, z něhož je patrno, že pachatel úplatek očekává a chce. II. Neoprávněný prospěch získaný pachatelem trestného činu přijímání úplatku podle § 160 tr. zák. je třeba odčerpat. Ne- lzs-li tak učinit uložením trestu propadnutí věci podle § 55 tr. zák., je na místě uložit přiměřený peněžitý trest.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 20. července 1982 sp. zn. 2 T 109/82 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Pravomocným rozsudkem obvodního soudu v Praze 7 ze dne 20. 7. 1982 sp. zn. 2 T 109/82 byl obviněný M. H. uznán vinným trestným činem přijímání úplatku podle § 160 odst. 1 tr. zák. proto, že jako vedoucí vnitropodnikového střediska p
Meritum Amnestia
Kľúčové slová: amnestiarozhodnutie o použití amnestie
R 55/1990
Právna veta: Postup podle § 370 odst. 1 tr. ř. předpokládá, že za amnestií dotčený trestný čin byl uložen souhrnný nebo úhrnný trest. Bylo-li podle § 37 tr. zák. upuštěno od uložení souhrnného trestu za trestný čin, na který se vztahuje amnestie, nepřichází postup podle § 370 odst. 1 tr. ř. v úvahu.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR z podnětu stížnosti odsouzeného B. K. zrušil usnesení krajského soudu v Ostravě z 18. 1. 1990 sp. zn. 2 T 35/86. Z odůvodnění : Napadeným usnesením krajského soudu v Ostravě bylo rozhodnuto tak, že po posouzení, zda a do jaké míry je amnestie z 8. 12. 1989 účasten odsouzený B. K., se podle § 370 odst. 1 tr. ř. podle vzájemného poměru závažnosti trestných činů krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., opilství podle § 201 tr. zák. a hanobení národa, rasy a přesvědčení podle § 19
R 60/1978
Právna veta: Motorový vozík (multikára) je motorové vozidlo ve smyslu ustanovení § 209a tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že rozsudkem městského soudu v Praze ze dne 15. 10. 1976 sp. zn. 7 To 365/76 byl porušen zákon v ustanovení § 133 odst. 1 tr. zák. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 19. 8. 1976 sp. zn. 2 T 105/76 byl obviněný K. P. uznán vinným trestnými činy neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 209a odst. 1 tr. zák. a opilství podle § 201 tr. zák. a odsouzen podle § 209a
R 19/1973
Právna veta: K ukladaniu trestov za trestné činy spáchané v doprave.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného E. G., Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. januára 1972 sp. zn. 4 To 612/71 ako aj rozsudok Okresného súdu v Prievidzi z 30. septembra 1971 sp. zn. 3 T 91/71 vo výroku o treste a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi z 30. 9. 1971 sp. zn. 3 T 91/71 bol obvi
R 1/1978
Právna veta: I. Uzavírání smluv na úseku zahraničního obchodu je o b- staráváním věci obecného zájmu ve smyslu § 160 odst. 1 tr. zák. Obstaráváním věci obecného zájmu je nejen rozhodování, ale i jiná činnost, která s plněním úkolů týkajících se věci obecného zájmu přímo souvisí, např. příprava podkladů pro rozhodnutí, v daném případě pro uzavření smlouvy apod. Souvislost mezi přijímáním úplatku a obstaráváním věci obecného zájmu tu bude tehdy, jestliže úplatek má vztah k činnosti, která spadá pod obstarávání věci obecného zájmu. II. Přísnějším trestem ve smyslu § 259 odst. 4 tr. ř. je takový trest, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSSR v neprospěch obviněného E. D. Nejvyšší soud ČSSR zrušil rozsudek krajského soudu V Bratislavě z 13. srpna 1976 sp. zn. 2 T 14/76, jakož i rozsudek Nejvyššího soudu SSR z 9. listopadu 1976 sp. zn. 1 To 58/76 a věc vrátil krajskému soudu v Bratislavě k novému projednání a rozhodnutí. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Bratislavě ze dne 13. srpna 1976 sp. zn. 2 T 14/76 byl obviněný E. D. uznán vinným trestným činem rozkr
R 57/1976
Právna veta: Výkonný praporčík jednotky ČSLA není veřejným činitelem ve smyslu § 89 odst. 8 tr. zák., pokud zprostředkovává výplatu zástupného, třídnosti, příspěvků za práci v hlučném prostředí, náhrady za neodebranou stravu a služného mezi příslušným orgánem vojenské správy (finančním náčelníkem) a jednotlivými vojáky.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský soud k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek vojenského obvodového soudu v celém rozsahu a znovu rozhodl tak, že uznal obžalovaného vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Zároveň mu uložil nový trest odnětí svobody a trest ztráty vojenské hodnosti, jakož i trest zákazu činnosti na dobu tří roků. Kromě toho obžalovanému uložil povinnost nahradit škodu ve výši 1239,50 Kčs a se zbytkem nároku odkázal poškozený v
Právna veta: I. Ak závisí posúdenie viny na nehode v cestnej premávke od určenia primeranej rýchlosti motorového vozidla, treba na riešenie tejto otázky pribrať znalca na objasnenie skutkových okolností odbornej povahy (výpočet vzdialeností, výpočet brzdnej dráhy vzhľadom na typ vozidla, stav vozovky, účinnosť bŕzd atď.). Otázka, či rýchlosť vozidla bola primeraná či neprimeraná a v akej miere, je však otázkou právnou, ktorú musí riešiť orgán činný v trestnom konaní na základe znaleckého posudku. II. Porušenie povinnosti uvedenej v § 12 vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky o dodržovaní pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Obvodného súdu Bratislava 1 z 27. novembra 1984 sp. zn. 3 T 280/84 i rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 19. júla 1985 sp. zn. 4 To 191/85 a Obvodnému súdu Bratislava 1 prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 z 27. novembra 1984 sp. zn. 3 T 280/84 bol obvinený A. V. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zd
Právna veta: Za vozidlo s právem přednostní jízdy ve smyslu § 28 odst. 2 vyhl. č. 100/1975 Sb. ve znění vyhl. č. 136/1978 Sb. lze považovat jen takové vozidlo, které při plnění zvláštních úkolů užívá zvukového znamení s pronikavým tónem (sirény) a zároveň světelného znamení modrými světly. Jen řidiči těchto vozidel nemusí dodržovat některá pravidla silničního provozu, jsou jen povinni dbát potřebné opatrnosti.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. ledna 1984 sp. zn. 4 To 65/84 ve výroku o trestu a rozhodl o trestu sám. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Hradci Králové ze dne 20. 12. 1983 sp. zn. 4 T 907/83 byl obviněný P. K. uznán vinným trestnými činy ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák. a porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 1
Právna veta: Ak boli v odvolacom konaní zrušené len niektoré výroky rozsudku súdu prvého stupňa {§ 258 ods. 2 v spojení s § 259 ods. 1 Tr. por.) a ostatné výroky rozsudku nadobudli právoplatnosť a ak opravný prostriedok smeruje len proti rozhodnutiu, ktorým sa znova rozhodlo o zrušenej časti rozsudku, nemožno z podnetu tohto opravného prostriedku preskúmať tú časť rozsudku, ktorá nadobudla právoplatnosť ani konanie, ktoré tejto časti rozsudku predchádzalo.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech i v neprospech obvineného A. P., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 27. novembra 1980 sp. zn. 2 To 529/80 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu v Bratislave 1 z 29. augusta 1980 sp. zn. 4 T 151/80 bol obvinený A. P. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialis
R 52/1988
Právna veta: K podmínkám uložení trestu zákazu pobytu podle § 57a tr. zák. Na toho, kdo splnil podmínky pro přiznání plného invalidniího důchodu, nelze pohlížet jako na osobu, která se vyhýbá poctivé práci. Pro závěr, že pachatel má trvalý pobyt v místě nebo obvodě, na který se trest zákazu pobytu má vztahovat, nestačí přihlášení pachatele k trvalému pobytu podle předpisů o hlášení a evidenci pobytu občanů (zák. č. 135/1982 Sb.), ale je nutno zjišťovat, kde se skutečně pachatel trvale zdržuje.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil výrok o trestu zákazu pobytu v rozsudku okresního soudu v Chomutově z 27. února 1985 sp. zn. 3 T 10/85. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Chomutově ze dne 27. února 1985 sp. zn. 3 T 10/85 byl obviněný R. P. uznán vinným pokusem trestného činu opilství podle § 8 odst. 1, § 201 tr. zák. a pokusem trestného činu neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 8 odst. 1, § 209a odst. 1, od
MENU