Nájdené rozsudky pre výraz: trest zákazu činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 135

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

671 dokumentov
149 dokumentov
3326 dokumentov
48 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 7/1972
Právna veta: Pri ukladaní úhrnného alebo súhrnného trestu podľa § 35 ods. 1 a 2 Tr. zák. musí byf uložený niektorý z trestov, ktorý je uvedený v sankcii u najprísnejšie trestného trestného činu. Len popri tomto treste možno uložiť ďalší druh trestu s ním zlučiteľný (§ 28 ods. 1 a 2, § 35 ods. 1 Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti ministra spravodlivosti SSR pre porušenie zákona, podanej v neprospech obvineného L. L. po uplynutí 6 mesačnej lehoty určenej v § 272 Tr. por. vyslovil, že rozsudkom Okresného súdu Košice-vidiek z 1. septembra 1969 sp. zn. 2 T 262/69 bol porušený zákon. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Košice-vidiek z 1. septembra 1969 sp. zn. 2 T 262/69 bol obvinený L. L. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. a z t
R 43/1971
Právna veta: Při ukládání peněžitého trestu za přečiny neplatí dolní hranice sazby uvedená v § 53 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
Odůvodnění: Trestní kolegium Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky vyslovilo ve stanovisku z 30. listopadu 1970 čj. Tpj 28/70-11 názor, že pro dolní hranici sazby peněžitého trestu ukládaného za přečiny podle zákona č. 150/1969 Sb. platí ustanovení § 53 odst. 1 tr. zák., tedy že nejnižší výměra peněžitého trestu za přečiny činí 500 Kčs. Tento názor odůvodnilo trestní kolegium Nejvyššího soudu SSR tím, že ve zvláštních ustanoveních zákona o přečinech (§ 2 až 12) je upravena odchylně
Meritum Náhrada škody
R 12/1973
Právna veta: Tzv. jinou škodou ve smyslu § 442 odst. 2 obě. zák. (resp. § 179 odst. 3 zák. práce), kterou lze poškozenému přiznat, způsobil-li škůdce škodu úmyslně, může být i ušlý bankovní úrok, který by byl poškozenému připadl, nebýt škodné události.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného A. S. zrušil Nejvyšší soud ČSR rozsudek krajského soudu v Brně ze dne 25. 8. 1971 sp. zn. 2 T 25/71 a obžalovaného A. S. uznal vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), odst. 4 tr. zák. proto, že jako účetní a později pracovník místního jednatelství Čs. státní spořitelny v Jezeřanech zpronevěřil částku 157 978,83 Kčs a kromě toho poškodil spořitelnu o ušlý bankovní úrok ve výši 27 034,17 korun. Za
R 3/1972
Právna veta: I. Rozhodujúcim znakom pokračovania v trestnom čine, ktorý ho odlišuje od opakovania trestného činu (od rovnorodého viacčinného súbehu) je, že jednotlivé útoky, z ktorých každý naplňuje znaky toho istého trestného činu, sú po subjektívnej stránke spojené jediným a tým istým zámerom v tom zmysle, že páchateľ už od začiatku zamýšľa aspoň v najhrubších obrysoch i ďalšie útoky a že po objektívnej stránke sa tieto jednotlivé útoky javia ako postupné realizovanie tohto jediného zámeru. II. Organizáciou, pre ktorú zabezpečuje zodpovedný hospodársky pracovník neoprávnené výhody konaním popísaným v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. 3. 1971 sp. zn. 5 T 15/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 14. 7. 1971 sp. zn. 1 To 75/71 Najvyšší súd ČSSR zrušil oba tieto rozsudky a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5 T 15/70 z 5. marca 1971 boli ob
R 48/1972
Právna veta: I. Jestliže vedoucí pošty vedle vlastní výkonné služby obstarává úkoly jednatelství České státní spořitelny zřízeného u pošty, není při plnění těchto úkolů jednatelství veřejným činitelem. II. Byl-Ii trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví vzhledem k výši škody posouzen podle ustanovení § 132 odst. 3 nebo 4 tr. zák., nelze jej současně podřadit pod ustanovení § 132 odst. 2 písm. c) tr. zák. z důvodu, že činem byla způsobena značná škoda.

Úryvok z textu:
Obžalovaná v době od 27. listopadu 1967 do 12. května 1971, kdy byla vedoucí pošty, u níž bylo zřízeno jednatelství státní spořitelny, zpronevěřila z peněz státní spořitelny celkem částku 114 247 Kčs a k zakrytí postupných zpronevěr prováděla různé machinace. Rozsudkem krajského soudu v Ostí nad Labem jako soudu prvního stupně byla uznána vinnou mimo jiné trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) c), odst. 3 písm. a) tr. zák.
R 10/1973
Právna veta: Základní podmínkou pro uložení zákazu určité činnosti ve smyslu § 49 odst. 1 tr. zák. je, aby se pachatel dopustil trestného činu právě v souvislosti s touto činností; nelze tedy zakázat pachateli výkon jakékoli činnosti v určitém odvětví, nýbrž jen té činnosti, jejíž nezávadný výkon by jednáním, jehož se pachatel dopustil, mohl být ohrožen.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Táboře ze dne 9. března 1971 sp. zn. 2 Ta 37/71 byl obviněný V. D. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák., jehož se dopustil tím, že v Poříně dne 2. prosince 1970 řídil svůj motocykl ve stavu podnapilosti po požití většího množství piva a v tomtéž stavu nastoupil a vykonával službu signalisty v železniční stanici ČSD Pořín a vykonával úkony spojené s postavením vlakové cesty pro odjezd nákladního vlaku č. 8355 ze žst. Pořín. Za to byl odsouzen k pod
R 19/1973
Právna veta: K ukladaniu trestov za trestné činy spáchané v doprave.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného Z. S., Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Lučenci z 21. júna 1971 sp. zn. Ts 197/71 vo výroku, ktorým bol obvinenému Z. S. podľa § 58 ods. 1 písm. a), § 59 ods. 1 Tr. zák. podmienečne odložený výkon trestu odňatia slobody vo výmere 3 mesiacov na skúšobnú lehotu jedného roka a vo výroku, ktorým bol uložený obvinenému podľa § 49 ods. 1 Tr. zák. trest zákazu vodičske
R 16/1973
Právna veta: Zabezpečovacie zariadenia na železničných priecestiach treba považovať za „iné podobné všeobecne prospešné zariadenia“ podľa ustanovenia § 182 ods. 1 písm. f) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Trebišove z 2. novembra 1971 sp. zn. 3 Ts 525/71 bol obvinený I. U. uznaný za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. a z prečinu proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/1969 Zb. a bol odsúdený podľa § 201 Tr. zák. s použitím § 35 ods. 1 Tr. zák. na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 8 mesiacov s podmienečným odkladom jeho výkonu na dva roky. Súčasne mu bol podľa § 49 ods. 1 Tr. zák. uložený aj trest záka
R 19/1973
Právna veta: K ukladaniu trestov za trestné činy spáchané v doprave.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného E. G., Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. januára 1972 sp. zn. 4 To 612/71 ako aj rozsudok Okresného súdu v Prievidzi z 30. septembra 1971 sp. zn. 3 T 91/71 vo výroku o treste a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi z 30. 9. 1971 sp. zn. 3 T 91/71 bol obvi
R 55/1973
Právna veta: Pokud poškozený při uplatnění svého nároku požaduje úrok z prodlení, je soud povinen zabývat se s tímto návrhem a při jeho oprávněnosti přiznat 3% úrok z prodlení. Určení doby splatnosti stanoveného úroku z prodlení se opírá o znění § 78 obč. zák., kde se stanoví, že není-li doba splnění dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena v rozhodnutí, je dlužník povinen splnit dluh prvního dne po tom, kdy byl o splnění věřitelem požádán.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský soud rozsudkem podle § 259 odst. 3 tr. ř. — kromě nového výroku o uložení trestu zákazu činnosti podle § 49 odst. 1 tr. zák. — doplnil výrok, jímž obviněnému bylo podle § 228 odst. 1 tr. ř. uloženo, aby uhradil v. ú. 7517 škodu ve výši 3500 Kčs tím, že uvedenou částku je obviněný povinen uhradit s 3% úrokem z prodlení od 31. 8. 1972. Z odůvodnění: Vojenský obvodový soud rozsudkem ze dne 12. 9. 1972 sp. zn. 3T 152/72 uznal obviněného vinným trestním činem zneužívání pravomoci
MENU