SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1348816
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67141
USSR: 39265
NSČR: 129740
NSSČR: 71780
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431143
Krajské súdy (ČR): 50322
Posledná aktualizácia
20.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: trestné stíhanie


Približný počet výsledkov: 238 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestné stíhanie
  • trestny nájdené 12720 krát v 1115 dokumentoch
  • stihanie nájdené 1473 krát v 287 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3922 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3799 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 208 dokumentov
Krajské súdy SR 8014 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 173 dokumentov
Odborné články 324 dokumentov


Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania

Zbierka NSS 4-5/1990
R 23/1990
Právna veta: Po pokračovaní v trestnom stíhaní v zmysle § 11 ods. 2 Tr. por. nesmie byť i v prípade vyslovenia viny obvinenému uložený trest, t.j. obvinený sa nemôže dostať do nevýhodnejšej situácie (z hľadiska uloženia trestu), než v akej bol pri zastavení trestného stíhania z dôvodov § 11 ods. 1 písm. a) Tr. por., a to podľa trestnoprávnych predpisov. Toto ustanovenie však nebráni, pokiaľ nie sú zákonné prekážky, tomu, aby vec bola postúpená na prejednanie príslušnému orgánu ako priestupok. Ak sa po vyhlásení obvineného podľa § 11 ods. 2 Tr. por. v trestnom stíhaní pokračuje, možno ho zastaviť z in ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konanie postúpil skutok z 5. septembra 1988, trebárs pretým vydal uznesenie, že sa pre tento skutok trestné stíhanie zastavuje z dôvodov neprípustnosti trestného stíhania v dôsledku amnestie prezidenta ČSSR z 27. októbra 1988. Pokiaľ ide o ublíženie na zdraví A. ... z 27. októbra 1988. Obvinený Ing. J. B. podaním z 29. novembra 1988 oznámil, že žiada v trestnom stíhaní pokračovať. V dôsledku toho vyhľadávací orgán Obvodnej správy ZNB MO-VB Bratislava Staré mesto vydal 5. decembra 1988 uznesenie .
Meritum Dokazovanie
Kľúčové slová: protokol o nehode, prerušenie trestného stíhania

Zbierka NSČ 7-8/1990
R 46/1990
Právna veta: I. K zjišťování skutkové otázky, kdo z účastníků dopravní nehody jedoucích na motocyklu byl řidičem, jenž nehodu zavinil, II. Důvod, pro který lze přerušit trestní stíhání podle § 173 odst, 1 písm. c) tr, ř,, záleží v tom, že obviněný pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání trestného činu, není schopen chápat smysl trestního stíhání. Trestní stíhání nelze tedy z uvedeného důvodu přerušit jen proto, že obviněný není schopen výslechu, K prokázání důvodu přerušení trestního stíhání podle citovaného ustanovení nestačí vyjádření ošetřujícího lékaře. Okolnost, zda obviněný trpí dušev ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tom, že obviněný pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání trestného činu, není schopen chápat smysl trestního stíhání. Trestní stíhání nelze proto z uvedeného důvodu přerušit jen proto, že obviněný není schopen výslechu. K prokázání zmíněného ... přibrat dva znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Teprve na základě posudku těchto znalců mohl rozhodnout, zda trestní stíhání podle § 173 odst. 1 písm. c) tr. ř. přeruší. K objasnění podmínek trestního stíhání obviněného nedošlo ani .
Kľúčové slová: disciplinárne previnenie, disciplinárny trest, neprípustnosť trestného stíhania

Zbierka NSČSSR 7-8/1989
R 46/1989
Právna veta: Veliteľ, ktorý v zmysle § 294 ods. 1 Tr. zák. vydal rozhodnutie o disciplinárnom treste, môže na základe protestu prokurátora svoje rozhodnutie sám zrušiť. V prípade takéhoto postupu veliteľa predchádzajúce disciplinárne vybavenie činu už nie je prekážkou trestného stíhania uvedenou v § 11 ods. 1 písm. h) Tr. por. Len ak tento veliteľ protestu prokurátora úplne nevyhovie, musí ho predložiť nadriadenému veliteľovi na rozhodnutie.

Úryvok z textu:
... okrem nesprávneho záveru o právnej kvalifikácii konania obvineného vychádzal súd prvého stupňa v svojom rozhodnutí o zastavení trestného stíhania aj z toho, že vec bola zo strany oprávneného veliteľa disciplinárne vybavená a rozhodnutie tohto veliteľa ... vybaví trestný čin, ktorý nie je oprávnený riešiť disciplinárne, nie je rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu prekážkou trestného stíhania. Na takéto prípady pamätá aj disciplinárny poriadok, keď v čl. 44 výslovne uvádza, že potrestanie za trestný .
Kľúčové slová: trestné stíhanie, neprípustnosť trestného stíhania, jednota skutku, pokračovanie v trestnej činnosti, rei iudicatae

Zbierka NSS 4-5/1986
R 27/1986
Právna veta: Pri pokračujúcej trestnej činnosti je aj vyhlásenie oslobodzujúceho rozsudku medzníkom, ktorý pretŕha jednotu skutku. Páchateľa preto možno stíhať iba za tu časť pokračujúcej trestnej činnosti, ktorá nasleduje po vyhlásení tohto rozsudku. Ak skutok, pre ktorý se vedie trestné stíhanie, je čiastkovým útokom pokračujúceho trestného činu alebo prečinu, o ktorom súd rozhodol oslobodzujúcim rozsudkom, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania pre prekážku rei iudicatae (§ 11 ods. 1 písm. f/ Tr. por.).

Úryvok z textu:
... so skutkom, o ktorom rozhodol Mestský súd v Brne. Okresný súd v Senici mal pri správnom postupe za danej situácie trestné stíhanie proti obvinenej zastaviť z dôvodu § 11 ods. 1 písm. f] Tr. por., lebo uvedený právoplatný oslobodzujúci rozsudok Mestského súdu ... porušený zákon, a to v neprospech obvinenej v nasledujúcich zákonných ustanoveniach. Podľa § 11 ods. 1 písm. f) Tr. por. trestné stíhanie nemožno začať, a ak bolo už začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené proti tomu, proti komu sa .
Meritum Premlčanie
Kľúčové slová: skončenie trestného stíhania, premlčanie práv, návrh na začatie konania, výklad niektorých pojmov §10

Zbierka NSS 6/1985
R 29/1985
Právna veta: Ak poškodený uplatnil v trestnom konaní nárok na náhradu škody spôsobenej mu trestným činom (§ 43 ods. 2 Trestného poriadku*) a v tomto začatom konaní riadne pokračoval, premlčacia lehota sa zastaví a v priebehu tohto konania neplynie (§ 261 ods. 3 Zák. práce). Po skončení trestného stíhania (porov. § 12 ods. 9 Tr. por.), v ktorom nedošlo k uloženiu povinnosti nahradiť uplatnenú škodu a poškodený bol vyrozumený o skončení stíhania, beh premlčacej doby pokračuje.)

Úryvok z textu:
... , ktorá uplynula do uplatnenia nároku v trestnom konaní, spolu s lehotou, ktorá uplynula po skončení trestného stíhania do uplatnenia nároku v občianskom súdnom konaní. Ak však do skončenia premlčacej lehoty bol návrh na začatie občianskeho ... alebo kedy bolo vydané uznesenie, podľa ktorého sa konanie začína bez návrhu. V prejednávanej veci po skončení trestného stíhania (o ktorom bol poškodený vyrozumený) pokračoval teda beh premlčacej lehoty do jej úplného vyčerpania. Spočítava sa lehota .
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, zastavenie trestného stíhania, základné zásady trestného konania

Zbierka NSS 7-8/1990
R 47/1990
Právna veta: Premávku na vnútrozávodných komunikáciách upravuje Dopravno- prevádzkový poriadok, ktorý podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 71/1980 Zb. sú povinní vypracovať prevádzatelia alebo organizácie, v ktorých priestoroch sa uskutočňuje nakladanie, vykladanie alebo iné práce spojené s premávkou vozidiel. Pri premávke na týchto komunikáciách sú vodiči motorových vozíkov povinní rešpektovať Dopravnoprevádzkový poriadok a pokiaľ z neho nevyplýva niečo iné, riadia sa ďalej pravidlami cestnej premávky (článok 50 československej štátnej normy č. 268805).

Úryvok z textu:
... akumulačným vozíkom z pravej strany z pozície obvineného F. H. a mala preto prednosť v jazde. Zastavenie trestného stíhania proti obvinenému je preto podľa generálneho prokurátora SSR nezákonné. V dôsledku toho generálny prokurátor SSR Najvyššiemu súdu SSR ... oddelenia vyšetrovania VB Okresnej správy ZNB v Považskej Bystrici v rozhodovanej veci dôsledne neriadil. V prejednávanej veci bolo trestné stíhanie podľa § 160 ods. 1 Tr. por. začaté uznesením vyšetrovateľa ZNB Obvodného oddelenia VB v Dubnici nad .
Kľúčové slová: dôvod väzby, väzba, hlavné pojednávanie, prítomnosť na hlavnom pojednávaní

Zbierka NSS 1/1989
R 8/1989
Právna veta: Sama skutočnosť, že sa obvinený nedostavil na hlavné pojednávanie, hoci bol riadne predvolaný, dostatočne neodôvodňuje obavu, že sa skrýva, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu tak, ako to má na mysli § 67 písm. a) Tr* por* Prítomnosť obvineného na hlavnom pojednávaní treba predovšetkým zabezpečiť prostriedkami predpokladanými v ustanovení § 90 Tr. por.

Úryvok z textu:
... trestného konania nevyplývajú iné konkrétne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali obavu, že obžalovaní ujdú alebo sa budú skrývať, aby sa vyhli trestnému stíhaniu alebo trestu, mestský súd nesprávne postupoval, keď ich vzal do väzby z dôvodov § 67 písm. a).Tr. por. ... len vtedy, ak sú tu skutočnosti, ktoré odôvodňujú obavu, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť hneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo zamestnanie alebo ak mu hrozí vysoký .
Právna veta: Ak československé orgány prevezmú od orgánov cudzieho štátu trestné stíhanie československého občana pre trestný čin spáchaný v cudzine, posudzuje sa trestnosť tohto činu podľa československého zákona (§ 18 Tr. zák.). Ak však zavinenie obvineného spočíva v porušení pravidiel cestnej premávky, nemožno na vec aplikovať pravidlá cestnej premávky platné na území ČSSR, ale treba aplikovať pravidlá cestnej premávky platné na území toho štátu, kde bol spáchaný trestný čin. Ak vypovedá pred súdom ako svedok osoba, ktorá neovláda český alebo slovenský jazyk, musí súd pribrať tlmočníka aj vtedy, keď ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zapríčinenia smrteľnej dopravnej nehody z nedbanlivosti podľa § 194 ods. 1 Trestného zákona Maďarskej ľudovej republiky. Po prevzatí veci na trestné stíhanie od orgánov MĽR orgánmi ČSSR treba vo veci postupovať podľa našich právnych predpisov (Trestného poriadku a Trestného zákona) v zmysle .
Právna veta: K otázce jednoty skutku. Jde-li o více způsobených následků významných z hlediska trestního práva hmotného, jde o jeden skutek tehdy, jestliže všechny následky byly způsobeny alespoň zčásti jedním jednáním, rovněž významným z hlediska trestního práva hmotného. U přečinu příživnietví podle § 10 zák. č. 150/1969 Sb. a u pře- činu proti pracovní kázni podle § 8 písni, c) zák. č. 150/1969 Sb. spáchaného soustavným vynecháváním pracovních směn bez závažného důvodu nejsou ani následky ani jednání ani zčásti totožná, a proto nemohou být spáchány jedním skutkem, ale jde vždy o skutky dva.

Úryvok z textu:
... jednoty skutku, když o jediném skutku, resp. o jeho jednotlivých částech rozhodl jednak oběma napadenými usneseními, kterými trestní stíhání zastavil, jednak shora uvedeným odsuzujícím rozsudkem. Krajský soud v Ostravě proto správně v důsledku překážky v ... oběma usneseními o zastavení trestního stíhání, zrušil v odvolacím řízení odsuzující rozsudek okresního soudu v Ostravě a trestní stíhání zastavil z důvodu uvedeného v citovaném ustanovení trestního řádu. Nejvyšší soud ČSR z podnětu stížnosti pro .
Kľúčové slová: povinnosť svedčiť, diplomatická imunita

Zbierka NSS 1/1990
R 3/1990
Právna veta: Z platnej zákonnej úpravy vyplýva, že výnimku z povinnosti svedčiť v trestnom konaní, ktorá je podmienená osobným postavením toho, kto prichádza do úvahy ako svedok, ustanovuje len § 10 ods. 1 Tr. por. (diplomatická imunita a výsady). Zo žiadneho ustanovenia zákona nemožno vyvoditť, že z povinností uvedených v § 97 Tr. por. sú vyňaté osoby, ktoré v predošlých štádiách trestného stíhania pôsobili ako orgány činné v trestnom konaní. Tieto orgány nemajú povinnosť’ vypovedať ako svedok v súdnom konaní o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie iba vtedy, keď je v konkrétnom prípade daná niek ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tu máju rovnaké postavenie ako ktorákoľvek iná osoba vypočúvaná ako svedok, ktorej výpoveď by mohla spôsobiť nebezpečenstvo trestného stíhania v zmysle citovaného zákonného ustanovenia. Pokiaľ svedok odoprie vypovedať, musí uviesť dôvod odmietnutia, aj keď len ... , osvojencom, manželom alebo druhom (§ 100 ods. 1 Tr. por.); b) ak by výpoveďou vyvolal nebezpečenstvo trestného stíhania pre seba, svojho príbuzného v priamom pokolení, svojho súrodenca, osvojiteľa, osvojenca, manžela alebo druha, resp. pre .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.