Nájdené rozsudky pre výraz: ublíženie na zdraví

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 107

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1829 dokumentov
735 dokumentov
5808 dokumentov
20 dokumentov
15 dokumentov
85 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: ublíženie na zdravípráceneschopnosťporucha zdravia
R 21/1984
Právna veta: Pre záver, že ide o ublíženie na zdraví v zmysle § 221 ods. 2 Tr. zák., nie je nevyhnutné, aby poškodený bol práceneschopný. Rozhodujúca je povaha ujmy na zdraví, najmä akými príznakmi, ťažkosťami a bolesťami sa prejavuje, v akej intenzite, po aký dlhý čas a do akej miery narušila jeho zaužívaný spôsob života. Okolnosť, že poškodený pri poruche zdravia, ktorá má objektívne povahu ublíženia na zdraví a vyžaduje si i pracovnú neschopnosť, na vlastné riziko prácu vykonáva, nemôže viesť k záveru, že nejde o ublíženie na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu vo Vranove zo 7. 4. 1982 sp. zn. 2 T 569/81 bol obvinený Č. Č. okrem iného oslobodený podľa § 226 písm. b) Tr. por. spod obžaloby pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že 19. 6. 1981 vo večerných hodinách vo Vranove v záhradnej reštaurácii Tatra bezdôvodne udrel päsťou do tváre poškodeného Š. G. a spôsobil mu tak zlomeninu nosnej kosti s dobou liečenia a predpokladanou práceneschopnosťou v trvaní 3 týždňov. Krajský súd
R 14/1988
Právna veta: Poranenie, ktoré spôsobil inému útok psa, zakladá u majiteľa, resp. chovateľa psa znaky trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 223, resp. § 224 Tr. zák. po subjektívnej stránke vtedy, keď neurobil všetky opatrenia, primerané konkrétnej situácii, aby zabezpečil ochranu zdravia spoluobčanov pred útokom psa, hoci vedel, alebo mal a mohol vedieť, že pes môže byť útočný a nebezpečný voči cudzím osobám (§ 5 písm. a/, resp. b/ Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Vyšetrovateľ oddelenia vyšetrovania VB OS ZNB Bratislava IV podľa § 160 ods. 1 Tr. por. začal trestné stíhanie a podľa § 163 ods. 1 Tr. por. vzniesol obvinenie proti M. J. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 10. októbra 1985 asi o 18.00 hod. v Bratislave na Jadranskej ulici na spoločnom dvore domu č. 52 nechala voľne pobehovať svojich dvoch psov a keď do dvora vošla poškodená M. S., psi ju strhli na zem, pohrýzli do ľavého ramena a päty ľa
R 53/1977
Právna veta: Z toho, že k vydobytí peněžitého trestu byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí obviněného, avšak po vykonaném prodeji těchto věcí byl výtěžek z prodeje rozhodnutím soudu přikázán poškozenému k úhradě jeho přednostní pohledávky, nelze dovodit, že tím je výkon peněžitého trestu zmařen ve smyslu § 344 odst. 2 tr. ř.

Úryvok z textu:
Usnesením krajského soudu v Plzni ze dne 8.10.1976 sp. zn. 1 T 16/74 byl podle § 344 odst. 2 tr. ř. nařízen výkon náhradního trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců za peněžitý trest, který byl uložen ve výměře 15 000 Kčs. obviněné M. S. rozsudkem krajského soudu v Plzni ze dne 18. 10. 1974 sp. zn. 1 T 16/74 ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu ČSR z 19. 12. 1974 sp. zn. 3 To 24/74. Současně bylo napadeným usnesením rozhodnuto, že obviněná se pro výkon náhradního trestu odnětí svobody zařaz
R 54/1977
Právna veta: Ak páchateľ zamýšľal spôsobiť inému ťažkú ujmu na zdraví a takáto ujma bola jeho činom spôsobená, hoci iným spôsobom než si páchateľ predstavoval, je spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví kryté jeho úmyselným zavinením a páchateľ je zodpovedný za trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 odst. l Tr. zák. Len v prípade, keby ťažká ujma na zdraví vznikla podstatne iným než zamýšľaným spôsobom, bolo by treba posúdiť konanie páchateľa ako pokus trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 ods. 1, § 222 ods. 1 Tr. zák. v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. Takét ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo 14. mája 1976 sp. zn. 8 To 149/76 i rozsudok Okresného súdu v Prešove z 9. marca 1976 sp. zn. 4 T 129/75 a tomuto okresnému súdu nariadil, aby vec obvineného J. H. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Prešove podal 17. júla 1975 obžalobu na obvineného J. H. pre trestný čin ublíženia na zdraví podlá § 222 ods. 1 Tr. zák. na
Meritum Doprava
Kľúčové slová: ublíženie na zdravíspôsobilá a náležite poučená osoba
R 19/1987
Právna veta: V obydlené části města, zastavěné rodinnými domky, kde nelze vyloučit pohyb osob ve vozovce, je řidič autojeřábu, jestliže se rozhodne couvat a nemá dostatečný rozhled za vozidlo, povinen zajistit bezpečné couváni pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby (§ 19 odst. 2 vyhl. č. 100/1975 Sb. ve znění pozdějších předpisuj. K tomu je povinen i tehdy, když před nastoupením do vozidla na vozovce ani v její blízkosti žádnou osobu neviděl.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního prokurátora v Chrudimi ze dne 16. prosince 1985 sp. zn. Pv 240/85 a tomuto prokurátorovi přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele VB okresní správy SNB, oddělení vyšetřování VB v Chrudimi ze dne 17. 6. 1985 sp. zn. ČVS VV-124/1985 bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání a usnesením téhož vyšetřovatele ze dne 3. 7. 1985
Právna veta: I. Ak závisí posúdenie viny na nehode v cestnej premávke od určenia primeranej rýchlosti motorového vozidla, treba na riešenie tejto otázky pribrať znalca na objasnenie skutkových okolností odbornej povahy (výpočet vzdialeností, výpočet brzdnej dráhy vzhľadom na typ vozidla, stav vozovky, účinnosť bŕzd atď.). Otázka, či rýchlosť vozidla bola primeraná či neprimeraná a v akej miere, je však otázkou právnou, ktorú musí riešiť orgán činný v trestnom konaní na základe znaleckého posudku. II. Porušenie povinnosti uvedenej v § 12 vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky o dodržovaní pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Obvodného súdu Bratislava 1 z 27. novembra 1984 sp. zn. 3 T 280/84 i rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 19. júla 1985 sp. zn. 4 To 191/85 a Obvodnému súdu Bratislava 1 prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 z 27. novembra 1984 sp. zn. 3 T 280/84 bol obvinený A. V. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zd
Právna veta: Ak vodič motorového vozidla nepoužil zvukové výstražná znamenie, hoci to bolo nevyhnutné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva (§ 2 ods. 2, § 23 ods. 1 vyhl. č. 100/1975 Zb, o pravidlách cestnej premávky], spravidla v tom nemožno vidieť porušenie dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák,

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podľa § 268 ods. 1 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 24. marca 1986 sp. zn. 5 To 41/86. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Poprade podal dňa 26. novembra 1985 na tamojšom okresnom súde obžalobu na obvineného P. Č. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že dňa 10. apríla 1984 asi o 16.00 hod. viedol svoje osobné motorové vozidlo
Meritum Doprava
Právna veta: Jestliže se řidič motorového vozidla nevěnuje plně řízení za situace, kdy jede v souvislé koloně vozidel a ve vzdálenosti od vozidla jedoucího před ním, která není vzhledem k rychlosti vozidel bezpečná, porušuje důležitou povinnost uloženou mu podle zákona ve smyslu § 223 odst. 2 a § 224 odst. 2 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 22. prosince 1982 sp. zn. 1 T 320/82 a uvedenému obvodnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 22. prosince 1982 sp. zn. 1 T 320/82 byl obviněný R. K. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil tím, že dne 18. srpna
Meritum Doprava
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví vodič motorového vozidla
R 26/1984
Právna veta: Řidič motorového vozidla může v terénu mimo pozemní komunikace (zák. č. 135/1981 Sb.), tedy např. při práci na poli, uskutečňovat couvání bez pomocníka i v případě, že nemá dostatečný rozhled (srov. § 19 odst. 2 vyhl. č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu). V takovém případě však musí splnit povinnosti uvedené v § 8 odst. 1 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel.)

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné usnesení vyšetřovatele okresní správy SNB, oddělení vyšetřování VB v Nymburku ze dne 23. prosince 1982 sp. zn. VV 261/82 a uveděnému vyšetřovateli nařídil, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyhledavatele obvodního oddělení VB v Nymburku ze dne 16. 11. 1982 sp. zn. VB 439/1982 bylo vzneseno obvinění a zahájeno trestní stíhání J. Ch. pro trestný čin ublížení na z
Meritum Doprava
Kľúčové slová: predchádzanieublíženie na zdraví
R 48/1987
Právna veta: Vodič predchádzaného vozidla, ktorý v rozpore s ustanovením § 11 ods. 5 vyhi. č. 100/1975 Zfo. o pravidlách cestnej premávky zvýši rýchlosť alebo inak bráni predchádzaniu, môže tým vytvoriť dopravná situáciu, v ktorej vodič, ktorý začal predchádzať, nesmie v predchádzaní pokračovať í § 11 ods. 2 písm. a/, e/ cit. vyhi.) a musí sa zaradiť za vozidlo, ktoré chcel predísť.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal J generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Prievidzi z 23. júna 1986 sp. zn. 3 T 215/86 a tomuto súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi z 23. júna 1986 sp. zn. 3 T 215/86 bol obvinený Ľ. D. uznaný za vinného z trest- j ného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 13. februára 1986 as
MENU