Nájdené rozsudky pre výraz: väzba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1050 dokumentov
1424 dokumentov
4095 dokumentov
189 dokumentov
38 dokumentov
70 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Väzba
R 10/1975
Právna veta: Okolnosť, že po začatí trestného stíhania (§ ISO ods. 1 Tr. por.) a po oznámení obvinenia obvinenému vyhľadávacím orgánom (§ 169 písm. a/ Tr. por.) dôjde k tomu, že sa obvinený vezme do väzby, nezakladá povinnosť vyšetrovateľa vydať uznesenie, že sa vznáša obvinenie (§ 163 ods. 1 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, zrušil uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 19. marca 1974 sp. zn. 12 T 40/74 a uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo 17. apríla 1974 sp. zn. 4 To 182/74, ktorými bola podľa § 188 ods. 1 písm. f/ Tr. por. vrátená vec prokurátorovi na došetrenie a Mestskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec v potrebnom • rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyhľadávací orgán OO-VB v Bratis
Právna veta: Sama skutočnosť, že sa obvinený nedostavil na hlavné pojednávanie, hoci bol riadne predvolaný, dostatočne neodôvodňuje obavu, že sa skrýva, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu tak, ako to má na mysli § 67 písm. a) Tr* por* Prítomnosť obvineného na hlavnom pojednávaní treba predovšetkým zabezpečiť prostriedkami predpokladanými v ustanovení § 90 Tr. por.

Úryvok z textu:
Uznesením Mestského súdu v Bratislave z 19. januára 1988 sp. zn. 1 T 11/87 boli podlá § 68 Tr. por. obžalovaní Š. Č. a J, Č. vzatí do väzby z dôvodov uvedených v § 67 písm. a) Tr. por. Najvyšší súd SSR na základe sťažností, ktoré podali obžalovaní Š a J. Č., zrušil uvedené uznesenie mestského súdu a prepustil ich z väzby na slobodu. Z odôvodnenia: Mestský súd videl dôvody väzby uvedené v § 67 písm. a) Tr. pot . v tom, že sa obžalovaní nedostavili na hlavné pojednávanie 18. 1. 1988, hoci b
Kľúčové slová: výkon trestu odňatia slobodynariadenie výkonu trestu väzba
R 2/1990
Právna veta: Obmedzenie osobnej slobody, ku ktorému dôjde pri dodaní odsúdeného orgánmi ZNB do výkonu trestu odňatia slobody na základe opatrenia predsedu senátu (samosudcu) pódia § 321 ods. 3 Tr. por., nie je súčasťou väzby v zmysle § 38 ods. 1 Tr. zák. a § 334 ods. 1 Tr. por., o započítaní ktorého by musel rozhodovať’ súd. Ide o obmedzenie osobnej slobody odsúdeného, ku ktorému dochádza až po nariadení uloženého trestu odňatia slobody. Treba ho preto považovať’ priamo za súčasť výkonu tohto trestu a určuje aj začiatok jeho výkonu. Väznica, prípadne nápravnovýchovný ústav, do ktorého orgány ZNB dodali ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister spravodlivosti SSR požiadal pódia § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu zákona v otázke začiatku výkonu trestu odňatia slobody v prípadoch dodania odsúdeného do výkonu tohto trestu podľa § 321 ods. 3 Tr. por. Upozornil na existujúce protichodné názory v súvislosti s riešením naznačenej otázky. Podľa jedného názoru je pre určenie začiatku výkonu trestu odňatia slobody v uvedených prípadoch ro
Právna veta: Výjimečně lze podmíněně propustit i odsouzeného, na kterém byla vykonána celá požadovaná část uloženého trestu odnětí svobody, tj. polovina (§ 61 odst. 1 tr. zák.), popř. dvě třetiny (§ 62 tr. zák. j započtením vazby, a který po právní moci rozsudku je již na svobodě. K rozhodnutí o podmíněném propuštění v takovém případě je příslušný okresní soud, v jehož obvodu se naposled vykonávala vazba, a to i tehdy, jestliže trestní věc náleží v prvním stupni do věcné příslušnosti krajského soudu (§ 17 odst. 1 tr. ř.).

Úryvok z textu:
K stížnosti krajského prokurátora v Praze Nejvyšší soud ČSR zrušil podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř. usnesení krajského soudu v Praze ze dne 30. března 1983 sp. zn. 1 T 32/79 a podle odst. 5 cit. ustanovení tr. ř. per analogiam přikázal obvodnímu soudu pro Prahu 8, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 1981 sp. zn. 1 T 32/79 byl obviněný I. N. uznán vinným trestným ěinem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 t
Meritum Trovy väzby
R 43/1979
Právna veta: Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 25/1977 Zb. obmedzuje len orgány príslušné na rozhodovanie o výške trov výkonu väzby (§ 10 ods. 1 cit. vyhl.) požadovať úhradu trov výkonu väzby aj za dobu, o ktorú väzba presahuje deväťdesiat kalendárnych dní. Toto ustanovenie vyhlášky nemá preto vplyv na povinnosť súdu konkretizovať vo výroku rozhodnutia vydaného podľa § 155 ods. 1 Tr. por. o povinnosti na náhradu trov spojených s výkonom väzby (§ 152 ods. 1 písm. a/ Tr. por.) dĺžku skutočne vykonanej väzby.

Úryvok z textu:
Minister spravodlivosti SSR požiadal podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu zákona v otázke, či má na rozhodovanie súdu podľa § 155 ods. 1 Tr. por. o povinnosti na náhradu trov spojených s výkonom väzby vplyv ustanovenie § 9 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 25/1977 Zb., podľa ktorého sa úhrada trov výkonu väzby nepožaduje za dobu, o ktorú väzba presahuje deväťdesiat kalendárnych dní. Poukázal na to, že s
Právna veta: O trestní řízení vedené ve yazbě ve smyslu § 38 odst. 1 tr. zák. jde i tehdy, byl-li pachatel ve vazbě původně pro jiný trestný čin, pro nějž byl obžaloby zproštěn, avšak byl v témže trestním řízení odsouzen iza další trestný cin, pro který bylo vzneseno obvinění teprve dodatečně podle '§ 163 odst. 4 tr. ř. Taková vazba Ise obviněnému započítává podle § 38 odst. 1 tr. zák. do trestu a [obviněný je povinen podle § 152 odst. 1 písm. /a) tr. ř. nahradit náklady spojené s výkonem vazby.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. března 1983 sp. zn. 3 To 279/83 a sám rozhodl tak, že stížnost obviněného M. D. proti usnesení předsedy senátu okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 21. února 1983 sp. zn. 2 T 16/82 zamítl jako nedůvodnou. Z odůvodnění: Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 3. 3. 1982 sp. zn. 2 T 16/82 byl obviněný M. D. uz
R 22/1974
Právna veta: Povinnost odsouzeného nahradit náklady spojené s výkonem vazby se týká jen nákladů, které vznikly vazbou Československému státu, pokud mezinárodní smlouva neobsahuje jinou úpravu.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení obvodního soudu, jímž byla obviněnému uložena povinnost nahradit náklady vazby, a přikázal tomuto soudu, aby o povinnosti obviněného k náhradě nákladů vazby znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 17. dubna 1973 sp. zn. 1 T 15/73 rozhodl předseda senátu, že se odsouzenému do trestu odnětí svobody započítává vazba od 24. srpna 1972 do 6. dubna 1973 a dále uložil odsouzenému povinnost podle § 152 odst. 1 písm. a) tr
R 5/1975
Právna veta: I. Zo znenia ustanovenia § 192 Tr. por. vyplýva, že ak je obvinený vo väzbe, súd je povinný rozhodnúť aj o ďalšom trvaní väzby vtedy, keď dôjde k predbežnému prejednaniu obžaloby. V dôsledku toho vo väzobných veciach, v ktorých predseda senátu na podklade štúdia spisov nezistí niektorý z dôvodov pre nariadenie predbežného prejednania obžaloby uvedený v § 186 Tr. por. a dôjde k názoru, že ďalšie trvanie väzby obvineného je zákonné, nie je potrebné, aby nariadil neverejné zasadnutie za účelom rozhodnutia senátu, že väzba obvineného trvá aj naďalej. II. V prípade, keď obvinený po podaní obžalo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z podnetu gremiálnej porady sudcov Krajského súdu v Košiciach konanej 31. mája 1974 a gremiálnej porady sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici konanej 24. júna 1974 sa trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR zaoberalo otázkou postupu súdu vo väzobných veciach, v ktorých predseda senátu na podklade štúdia spisov nezistí niektorý z dôvodov pre nariadenie predbežného prejednania obžaloby uvedený v novelizovanom znení § 186 Tr. por. a dospelo k týmto záverom: Zákon č. 48/1973 Zb., ktorým sa mení
R 39/1979
Právna veta: Důvod nutné obhajoby uvedený v § 38 odst. 1 písm. a) tr. ř,, že obviněný je ve vazbě, vzniká až vzetím obviněného do vazby (§ 68 tr. ř.), nikoli již zadržením obviněného (§ 75 tr. ř.), popř. vznesením obvinění proti osobě podezřelé, která byla zadržena (§ 78 tr. ř.).

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR shledal, že usnesením krajského soudu v Brně ze dne 25. září 1978 sp. zn. 3 To 390/78, jímž byla zamítnuta stížnost okresního prokurátora proti usnesení okresního soudu v Hodoníně ze dne 24. 8. 1978 sp. zn. 3 T 452/78, jímž byla podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. věc vrácena prokurátorovi k došetrení, byl porušen zákon v ustanovení § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. ve prospěch obviněného. Toto usnesení i citované usnesení okresního soudu v Hodoníně zrušil a okresnímu soudu v Hodon
Kľúčové slová: sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbevzatie obvineného do väzby
R 36/1987
Právna veta: Při rozhodování soudu podle § 146a písm. a) tr. ř. o stížnosti proti rozhodnutí, kterým prokurátor vzal obviněného do vazby, nelze podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř. napadené usnesení zrušit a prokurátorovi uložit, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Obdobně je postup podle § 14B odst. 1 písm. b) tr. ř. vyloučen tehdy, když jde o stížnost podanou proti rozhodnutí, kterým byl obviněný vzat do vazby soudem.

Úryvok z textu:
Odůvodnění: Podnět k zaujetí stanoviska k zajištění jednotného výkladu zákona vzešel od generálního prokurátora ČSSR, jenž poukázal na rozdílné názory trestních kolegií nejvyšších soudů republik ohledně možnosti soudu postupovat podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř., jestliže jde o stížnost podanou proti usnesení prokurátora o vzetí obviněného do vazby. Zatímco trestní kolegium Nejvyššího soudu ČSR takový postup připouští, trestní kolegium Nejvyššího soudu SSR má názor opačný, tj. že v popsaném p
MENU